Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine

-

Toimumise aeg
Maht
0.75 EAP (20 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Merike Kull
Kai Part
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Eesmärk on osalejatega käsitleda juhendmaterjalist lähtuvalt kohtinguvägivalda soodustavaid ja tõkestavaid hoiakuid, noorte suhetes kohtinguvägivalla eri vormide märkamist, varase sekkumise olulisust ning arendada teemakohaste metoodiliste oskuste tekkimist tundide läbiviimiseks
Sihtrühm:
II ja III kooliastmes ja gümnaasiumis inimeseõpetuse, psühholoogia ja perekonnaõpetuse tunde andvad õpetajad, klassiõpetajad, kooli juhtkond ja tugipersonal
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
* teadvustab kohtinguvägivalda lubavaid ja soodustavaid hoiakuid ja oskab vastavat arutelu õpilaste hulgas läbi viia,
* oskab märgata eri kohtinguvägivalla vorme (vaimne, kehaline, seksuaalne, majanduslik) ja läbi viia vastavaid aktiivõppeharjutusi õpilaste hulgas,
* mõistab varajase sekkumise olulisust ja teab, kuidas kohtinguvägivalla juhtumitele reageerida koolikeskkonnas ja otsida abi väljaspool kooli,
* teab nõusoleku olulisust seksuaalsuhete loomisel ja oskab metoodiliselt teemat käsitleda,
* oskab rääkida kohtinguvägivalla teemadel noorte, lapsevanemate ja kolleegidega,
* suudab luua kohtinguvägivallaga seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna,
* teab, milline on koolitusel tutvustatava juhendmaterjali struktuur, sisu ja oskab seda kasutada.
Õppejõud:
Merike Kull - Tervisekasvatuse kaasprofessor Tartu Ülikoolis, Inimeseõpetuse Ühingu liige. On alates 1990ndest tegelenud inimeseõpetuse ainekava, õpetajate koolituse ja õppematejalide arendamisega. Koos kolleegidega on valminud mitmeid inimeseõpetuse õpetajaraamatuid kui ka õpik 8.klassile. Laste ja noorte terviseteemadele panustamist peab väga oluliseks. Kohtinguvägivalla teemade käsitlemine koolis on suur samm teel turvaliste, tervete ja rõõmupakkuvate lähisuhete suunas.
Kai Part - Naistearst Tartu Ülikooli Kliinikumis ja kaasprofessor Tartu Ülikoolis. Olen alates 1990ndatest seisnud selle eest, et Eesti kooli õppekavas oleks inimeseõpetuse aine, kirjutanud koos kolleegidega seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu II ja III kooliastmele, koostanud 8. klassi inimeseõpetuse õpiku. Kohtinguvägivalla teema käsitlemist koolides peab eriti oluliseks, sest nii õnnestub ära hoida tulevastes suhetes perevägivalda ja sellest tingitud tervisekahju.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. * Noorte suhtevägivald (kohtinguvägivald) kui lähisuhtevägivalla osa
* Kohtinguvägivalla liigid ja avaldumisvormid
* Kohtinguvägivalda soodustavad hoiakud
* Näited, kuidas kohtinguvägivalda ära tunda
* Suhtevägivallale reageerimine, abistajate ring, nõu ja abi pakkuvad teenused (sh kooli roll märkaja ja abistajana)
* Suhtevägivallast väljumine
* Seksuaalvägivald noorte suhetes, selle liigid
* Vastastikune nõusolek kui alus turvalistele seksuaalsuhetele
* Abivõimalused seksuaalvägivalla korral
20 Merike Kull, Kai Part

Hinnainfo:
Tasuta haridus- ja teadusministeeriumi rahastatud projekti raames
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Õppimine Moodles, sh 1 veebiseminar reaal-ajas.
02.11-21.11.2023, veebiseminar 10.11.2023 kell 10.00-15.30
Nõuded lõpetamiseks:
Osaleja peab tutvuma Moodles õppematerjalidega, täitma iseseisva töö ülesanded Moodle'is, võtma osa veebiseminarist.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Õpiväljundite omandamine Moodle'i hindetabeli põhjal
Hindamiskriteeriumid:
Õpiväljundite omandamine Moodle'is, osalemine veebiseminaris
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerumise tähtaeg:
09.11.2023
Täiendav info:
Kai Part, Kai.part@ut.ee, +372 +37256680778
Programmi kood:
MVCM.TK.230
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 29.08.2023 - 29.08.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 23.08.2023 - 23.08.2023 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 24.08.2023 - 31.01.2024 Maht: 12.25 EAP (320 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 29.08.2023 - 30.01.2024 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 14.09.2023 - 14.08.2024 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
17.04.2023
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt on avatud!
01.11.2022