Disainmõtlemine ja digiturundus

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
1100 € semestris või 60 €/EAP
Õpingud kolmeaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud neljale aastale.
 
Disainmõtlemine ja digiturundus on õppekava, mis annab teadmised ja oskused disainmõtlemisest kombineerituna digiturundusega. See aitab õppijatel läbi oma omandatud teadmiste ja oskuste luua organisatsioonidele konkurentsieelist läbi uute mõttemustrite ja lähenemiste. Disainmõtlemine ja disainialased teadmised üldisemalt loovad olulise konkurentsieelise ja eristumise organisatsioonide turundustegevustes võrreldes konkurentidega ning võimaldab lahendada erinevaid väljakutseid efektiivselt ja erinevaid osapooli arvestavalt. Õppekava on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja oskuseid digiturunduse osas.

Disainmõtlemine ja digiturundus on Pärnu kolledži uus tasuline bakalaureusetaseme õppekava, mille alusel võtame õppijaid esimest korda vastu 2022. aastal. Õppekava saab läbida sessioonõppe vormis. Õpingud kolmeaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud neljale aastale. Auditoorne õppetöö toimub kord kuus neljal järjestikusel päeval Pärnus.

Disainmõtlemise ja digiturunduse bakalaureuse õppekava ühendab disainmõtlemise ja digiturunduse loogiliseks tervikuks. Disainmõtlemise loogika on majandusprobleemide lahendamise kaasaegne ja loov võimalus, millega kaasatakse protsessi erinevaid osapooli. Mõistes digiturunduse eripärasid ja rakendades disainmõtlemist digiturunduse teostamisel on võimalik teha eesmärke täitvaid ja sihtrühmi kõnetavaid turundustegevusi. Edu saadab neid organisatsioone, mis suudavad läbimõeldult pakkuda oma klientidele väärtust viisil, mis kõnetab klienti kõige enam ning loob ühtlasi kliendile tegeliku väärtuspakkumise tunnetuse.

Õppetöö algab disainmõtlemise pädevuste omandamisega (sh loovmeetodid, teenusedisain, loo jutustamine jne) ning liigutakse edasi teadmiste omandamiseni disainiprotsessi ja -meeskonna juhtimisest ning neid teadmiste rakendamiseni digitaalsete lahenduste arendamisel. Need digitaalsed lahenduste arendamiseks kombineeritakse teadmisi ja oskusi strateegilisest turundusest ja spetsiifilisemalt digiturundusest.

Oluliseks osaks õppetöös on kolm projektipõhist ainet, kus toimub õpitu seostamine ja rakendamine reaalsete kaasuste näitel. Nende ainete eesmärk on anda teadmised ja oskused nii disaini- kui ka turundusprojektide elluviimiseks läbi protsesside juhtimise ja disainmõtlemise rakendamise.

Õppetöösse on lisaks TÜ Pärnu kolledži õppejõududele kaasatud külalisõppejõude ja praktikuid toomaks õppijateni uusimaid arenguid õppekava põhisuundades.
 

Image
tudengid

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 60 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 1100 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Pärnu on õppimiseks parim koht. Kolledži ruumides tegutseb SA Pärnumaa Arenduskeskus ja inkubaator. Meeleolukas tudengielu ei vaibu ka talvel. Korraldatakse sündmusi üliõpilastele, õppejõududele, vilistlastele ja kogu linnarahvale. Igal aastal toimub traditsiooniline rebastenädal, jõulupidu ja emakeelse ülikooli aastapäeva tähistamine.

Väärt teadmisi ja eneseharimisvõimalusi pakuvad Pärnu ja ülikooliga seotud ärksaid inimesi koondava Academia Pernaviensise kooskäimised. Pärnu kolledži juures tegutsevad tudengiteater K-äng2 ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad. Ettevõtlikel inimestel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter@Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja Ajujaht.
 

Image
keskkond

Tehnoloogia areng on automatiseerinud nii mõnedki töökohad, kuid disaini ja turunduse valdkonnas on tehnoloogia hakanud töökohti juurde looma. Disainmõtlemise ja digiturunduse eriala lõpetanud tudeng saab asuda tööle turundusspetsialisti- või juhina, digiturundajana, teenusedisainerina, projektijuhina, arendusjuhina, mikro- või väikeettevõtte juhina. Lisaks võimaldab see läbi lüüa uutes ametites, nt suunamudijad (digiturundus ja eristumine läbi loovuse on neile kriitilise tähtsusega).

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada motivatsioonikiri.

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is. 

Motivatsioonikiri peab andma ülevaate üliõpilaskandidaadi erialasest motiveeritusest ning valmisolekust õppimiseks sessioonõppe vormis ja paari ainet inglise keeles, senise tegevuse seostest valitud erialaga ning üldisest orienteeritusest disainmõtlemise ja digiturunduse küsimustes ning analüüsi- ja väljendusoskusest. Üliõpilaskandidaat peab esitama vormikohase motivatsioonikirja, kus tuleb vastata järgmistele küsimustele:

  1. Millised on ajendid ja motivaatorid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppekavale Disainmõtlemine ja digiturundus õppima asumiseks ja milline on valmisolek õppida sessioonõppe vormis ja paari ainet inglise keeles?
  2. Millised on olnud senised kokkupuuted disainmõtlemise ja digiturundusega (tööalased kogemused, senised õpingud, muu tegevus)?
  3. Millised on õpitu rakendamise tulevikuväljavaated?

 Motivatsioonikirja pikkus on 4000–4500 tähemärki koos tühikutega.

Motivatsioonikirja vorm on leitav siit
 

Hindamine

Motivatsioonikirja hindamiskriteeriumid on järgmised

  1. Erialane motiveeritus ning valmisolek õppimiseks sessioonõppe vormis. Hinnatakse erialavaliku motiivide sisukust ja selgust, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õpikohana valimise ajendeid, karjääriperspektiivide selgitamist õppekava läbimise järel ja muid erialavalikuga seotud aspekte, suutlikkust põhjendada valmisolekut sessioonõppe vormis õppimiseks ja inglise keele oskuse taset vastavalt motivatsioonikirja vormis toodu lisale (Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem: enesehindamise skaala). (30 punkti)
  2. Seniste tegevuste ja pädevuste seoseid valitud erialaga ning üldine orienteeritus disainmõtlemise ja digiturunduse küsimustes. Hinnatakse kandidaadi oskust välja tuua oma senise tegevuse (töö, õpingud, huvialad, muu tegevus) seostatust valitud erialaga ning üldist orienteeritust disainmõtlemise ja digiturunduse teemades. (40 punkti)
  3. Arutlus - ja väljendusoskus. Hinnatakse motivatsioonikirja teksti ülesehituse loogilisust, esitatud info ja argumentide asjakohasust ning kirjalikku eneseväljendusoskust ja eesti õigekeelsust. (30 punkti)

Motivatsioonikirja eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Kandideerimiseks peab motivatsioonikirja eest saama vähemalt 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • motivatsioonikirja 100% ulatuses

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim punktisumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Disainmõtlemine ja digiturundus õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

  • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.


NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppeosakond
445 0547
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023