Disainmõtlemine ja digiturundus

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
1250 € semestris või 70 €/EAP
2022. aastal avatud õppekava on loodud tulevikuoskuseid silmas pidades. Eeskätt pööratakse õppes tähelepanu enesejuhtimis-, suhtlemis-, koostöö- ja digioskustele, probleemide lahendamisele, loovusele, kriitilisele mõtlemisele, ettevõtlikkusele ning kestlikule mõtteviisile. Põimides saadud teadmisi varem omandatuga, on õppijal võimalus suurendada iseenda ja organisatsioonide konkurentsieelist uute mõttemustrite ja lähenemisviiside kaudu.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue tasulise bakalaureuseõppekava „Disainmõtlemine ja digiturundus“ alusel võtsime õppijaid esimest korda vastu 2022. aastal. Õppekava saab läbida sessioonõppe vormis. Kolmeaastase nominaalkestusega õppekava õpingud on osakoormusega ja planeeritud neljale aastale. Auditoorne õppetöö toimub kord kuus neljal järjestikusel päeval Pärnus.

Disainmõtlemise ja digiturunduse bakalaureuseõppekava ühendab kaks teemat loogiliseks tervikuks. Disainmõtlemise loogika on majandusprobleemide lahendamise ajakohane ja loov võimalus, mille abil kaasatakse protsessi eri pooli. Digiturunduse eripära mõistmine ja seejuures disainmõtlemise rakendamine aitab teha tulemuslikku ja sihtrühma kõnetavat turundustegevust. Edu saadab neid organisatsioone, kes suudavad läbimõeldult pakkuda oma klientidele väärtust viisil, mis kõnetab neid kõige enam ja loob tegeliku väärtuspakkumise tunde.

Õpingute esimesel aastal omandatakse teadmised ettevõtlusest, sotsiaalsete väärtuste loomisest, disainmõtlemisest ja disainijuhtimisest. Teisel õppeaastal keskendutakse organisatsiooni kaubamärgi arendusele ja strateegilisele turundusele ning kolmandal aastal rahvusvahelistumisele ja digiturundusele. Neljas aasta on planeeritud valikmooduli, vabaainete või välisõpingute mooduli läbimiseks, praktikaks ja bakalaureuseeksamiks.

Õppetöös on tähtsal kohal kolm projektipõhist ainet, milles seostatakse ja rakendatakse õpitut eluliste näidetega. Nende ainete eesmärk on anda teadmised ja oskused, et viia ellu nii disaini- kui ka turundusprojekte protsessijuhtimise ja disainmõtlemise abil.

Õppetöösse on peale Pärnu kolledži õppejõudude kaasatud külalisõppejõude ja praktikuid, et tuua õppijateni lisaks õppekava põhiteemadele ka uusimad arengusuunad.

 

Image
tudengid

Õppetasu

Õppetasu on võimalik maksta ainepunkti hinna alusel semestris registreeritud ainete mahu põhjal või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 70 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 1250 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Pärnu on õppimiseks parim koht. Kolledži ruumides tegutsevad SA Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaator. Meeleolukas tudengielu ei vaibu ka talvel. Korraldatakse üritusi üliõpilastele, õppejõududele ja kogu linnarahvale. Igal aastal toimub traditsiooniline rebastenädal, jõulupidu ja emakeelse ülikooli aastapäeva tähistamine.

 

Väärt teadmisi ja eneseharimisvõimalusi pakuvad Pärnu ja ülikooliga seotud ärksaid inimesi koondava Academia Pernaviensise kogukonna kooskäimised. Pärnu kolledžis on tähtis osa ka võrk- ja korvpallil, mille ühistreeningud toimuvad kaks korda nädalas.

Image
keskkond

Tehnoloogia areng on automatiseerinud nii mõnedki töökohad, kuid disaini ja turunduse valdkonnas on tehnoloogia hakanud töökohti juurde looma. Disainmõtlemise ja digiturunduse eriala lõpetanud tudeng saab asuda tööle turundusspetsialisti- või juhina, digiturundajana, teenusedisainerina, projektijuhina, arendusjuhina, mikro- või väikeettevõtte juhina. Lisaks võimaldab see läbi lüüa uutes ametites, nt suunamudijad (digiturundus ja eristumine läbi loovuse on neile kriitilise tähtsusega).

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse motivatsioonikirja tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Motivatsioonikiri
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Motivatsioonikiri peab andma ülevaate üliõpilaskandidaadi erialasest motiveeritusest ning valmisolekust õppimiseks sessioonõppe vormis ja paari ainet inglise keeles, senise tegevuse seostest valitud erialaga ning üldisest orienteeritusest disainmõtlemise ja digiturunduse küsimustes ning analüüsi- ja väljendusoskusest. Üliõpilaskandidaat peab esitama motivatsioonikirja essee vormis, kus tuleb vastata järgmistele küsimustele:

  1. Millised on ajendid ja motivaatorid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppekavale disainmõtlemine ja digiturundus õppima asumiseks ja milline on valmisolek õppida sessioonõppe vormis ja paari ainet inglise keeles?
  2. Millised on olnud senised kokkupuuted disainmõtlemise ja digiturundusega (tööalased kogemused, senised õpingud, muu tegevus)?
  3. Millised on õpitu rakendamise tulevikuväljavaated?

 Motivatsioonikirja pikkus on 4000–4500 tähemärki koos tühikutega.

Motivatsioonikirja vorm on leitav siit
 

Hindamine

Motivatsioonikirja hindamiskriteeriumid on järgmised

  1. Erialane motiveeritus ning valmisolek õppimiseks sessioonõppe vormis. Hinnatakse erialavaliku motiivide sisukust ja selgust, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õpikohana valimise ajendeid, karjääriperspektiivide selgitamist õppekava läbimise järel ja muid erialavalikuga seotud aspekte, suutlikkust põhjendada valmisolekut sessioonõppe vormis õppimiseks ja inglise keele oskuse taset vastavalt motivatsioonikirja vormis toodu lisale (Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem: enesehindamise skaala). (30 punkti)
  2. Seniste tegevuste ja pädevuste seoseid valitud erialaga ning üldine orienteeritus disainmõtlemise ja digiturunduse küsimustes. Hinnatakse kandidaadi oskust välja tuua oma senise tegevuse (töö, õpingud, huvialad, muu tegevus) seostatust valitud erialaga ning üldist orienteeritust disainmõtlemise ja digiturunduse teemades. (40 punkti)
  3. Arutlus - ja väljendusoskus. Hinnatakse motivatsioonikirja teksti ülesehituse loogilisust, esitatud info ja argumentide asjakohasust ning kirjalikku eneseväljendusoskust ja eesti õigekeelsust. (30 punkti)

Motivatsioonikirja eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Kandideerimiseks peab motivatsioonikirja eest saama vähemalt 66 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Disainmõtlemine ja digiturundus õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

  • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppeosakond
445 0547
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Kuidas tõusta turunduses tippu?

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024