Skip to main content

Disainmõtlemine ja digiturundus

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
4 aastat, 180 EAP,
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Pärnu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
1100 € semestris või 60 €/EAP

Disainmõtlemine ja digiturundus on õppekava, mis annab teadmised ja oskused disainmõtlemisest kombineerituna digiturundusega. See aitab õppijatel läbi oma omandatud teadmiste ja oskuste luua organisatsioonidele konkurentsieelist läbi uute mõttemustrite ja lähenemiste. Disainmõtlemine ja disainialased teadmised üldisemalt loovad olulise konkurentsieelise ja eristumise organisatsioonide turundustegevustes võrreldes konkurentidega ning võimaldab lahendada erinevaid väljakutseid efektiivselt ja erinevaid osapooli arvestavalt. Õppekava on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja oskuseid digiturunduse osas.

Õppetöö

Disainmõtlemise ja digiturunduse bakalaureuse õppekava ühendab disainmõtlemise ja digiturunduse loogiliseks tervikuks. Disainmõtlemise loogika on majandusprobleemide lahendamise kaasaegne ja loov võimalus, millega kaasatakse protsessi erinevaid osapooli. Mõistes digiturunduse eripärasid ja rakendades disainmõtlemist digiturunduse teostamisel on võimalik teha eesmärke täitvaid ja sihtrühmi kõnetavaid turundustegevusi. Edu saadab neid organisatsioone, mis suudavad läbimõeldult pakkuda oma klientidele väärtust viisil, mis kõnetab klienti kõige enam ning loob ühtlasi kliendile tegeliku väärtuspakkumise tunnetuse.

Õppekava saab läbida sessioonõppe vormis. Auditoorne õppetöö toimub kord kuus neljal järjestikusel päeval Pärnus.

Õppetöö algab disainmõtlemise pädevuste omandamisega (sh loovmeetodid, teenusedisain, loo jutustamine jne) ning liigutakse edasi teadmiste omandamiseni disainiprotsessi ja -meeskonna juhtimisest ning neid teadmiste rakendamiseni digitaalsete lahenduste arendamisel. Need digitaalsed lahenduste arendamiseks kombineeritakse teadmisi ja oskusi strateegilisest turundusest ja spetsiifilisemalt digiturundusest.

Oluliseks osaks õppetöös on kolm projektipõhist ainet, kus toimub õpitu seostamine ja rakendamine reaalsete kaasuste näitel. Nende ainete eesmärk on anda teadmised ja oskused nii disaini- kui ka turundusprojektide elluviimiseks läbi protsesside juhtimise ja disainmõtlemise rakendamise.

Õppetöösse on lisaks TÜ Pärnu kolledži õppejõududele kaasatud külalisõppejõude ja praktikuid toomaks õppijateni uusimaid arenguid õppekava põhisuundades.
 

Image

Õppeained

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • sissejuhatus ettevõtlusesse (24 EAP): eesmärk on anda baasteadmised ettevõttest kui süsteemist ja arendada suhtlemisoskust nii kõnes kui kirjas.
 • disaini- ja turundusprotsessid (24 EAP): eesmärk on anda teadmised ja oskused nii disaini- kui ka turundusprojektide elluviimiseks läbi protsesside juhtimise ja disainmõtlemise rakendamise.
 • disainmõtlemine (24 EAP): eesmärk on anda alusteadmised disainmõtlemise protsessist, käsitlustest ning rakendada neid teadmisi kaasates loovmeetodeid.
 • disainijuhtimine (24 EAP): eesmärk on anda teadmisi disainiprotsessi ja -meeskonna juhtimisest ning rakendada neid teadmisi digitaalsete lahenduste arendamisel.
 • strateegiline turundus (24 EAP): eesmärk on anda üldteadmised organisatsiooni turundustegevuse mõistmiseks ja juhtimiseks.
 • digiturundus (24 EAP): eesmärk on anda digiturunduse spetsiifilised teadmised organisatsiooni digiturunduse planeerimiseks ja korraldamiseks ning rakendada neid teadmisi konkreetsetes tegevustes ja kanalites.
 • valikmoodul (12 EAP)
 • vabaained (6 EAP)
 • praktika (6 EAP)
 • bakalaureuseeksam (12 EAP)
Image

Õppekeskkonna kirjeldus

Pärnu on õppimiseks parim koht. Kolledži ruumides tegutseb SA Pärnumaa Arenduskeskus ja inkubaator. Meeleolukas tudengielu ei vaibu ka talvel. Korraldatakse sündmusi üliõpilastele, õppejõududele, vilistlastele ja kogu linnarahvale. Igal aastal toimub traditsiooniline rebastenädal, jõulupidu ja emakeelse ülikooli aastapäeva tähistamine.

Väärt teadmisi ja eneseharimisvõimalusi pakuvad Pärnu ja ülikooliga seotud ärksaid inimesi koondava Academia Pernaviensise kooskäimised. Pärnu kolledži juures tegutsevad tudengiteater K-äng2 ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad. Ettevõtlikel inimestel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter@Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja Ajujaht.
 

Image

Peale lõpetamist

Tehnoloogia areng on automatiseerinud nii mõnedki töökohad, kuid disaini ja turunduse valdkonnas on tehnoloogia hakanud töökohti juurde looma. Disainmõtlemise ja digiturunduse eriala lõpetanud tudeng saab asuda tööle turundusspetsialisti- või juhina, digiturundajana, teenusedisainerina, projektijuhina, arendusjuhina, mikro- või väikeettevõtte juhina. Lisaks võimaldab see läbi lüüa uutes ametites, nt suunamudijad (digiturundus ja eristumine läbi loovuse on neile kriitilise tähtsusega).

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

Motivatsioonikiri esitatakse SAIS-is koos teiste kandideerimisdokumentidega. 

Motivatsioonikiri peab andma ülevaate üliõpilaskandidaadi erialasest motiveeritusest ning valmisolekust õppimiseks sessioonõppe vormis ja paari ainet inglise keeles, senise tegevuse seostest valitud erialaga ning üldisest orienteeritusest disainmõtlemise ja digiturunduse küsimustes ning analüüsi- ja väljendusoskusest. Üliõpilaskandidaat peab esitama vormikohase motivatsioonikirja, kus tuleb vastata järgmistele küsimustele:

 1. Millised on ajendid ja motivaatorid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppekavale Disainmõtlemine ja digiturundus õppima asumiseks ja milline on valmisolek õppida sessioonõppe vormis ja paari ainet inglise keeles?
 2. Millised on olnud senised kokkupuuted disainmõtlemise ja digiturundusega (tööalased kogemused, senised õpingud, muu tegevus)?
 3. Millised on õpitu rakendamise tulevikuväljavaated?

 Motivatsioonikirja pikkus on 4000-4500 tähemärki koos tühikutega.

Hindamine

 1. Erialane motiveeritus ning valmisolek õppimiseks sessioonõppe vormis. Hinnatakse erialavaliku motiivide sisukust ja selgust, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õpikohana valimise ajendeid, karjääriperspektiivide selgitamist õppekava läbimise järel ja muid erialavalikuga seotud aspekte, suutlikkust põhjendada valmisolekut sessioonõppe vormis õppimiseks ja inglise keele oskuse taset vastavalt motivatsioonikirja vormis toodu lisale (Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem: enesehindamise skaala). (maksimaalselt 30 punkti)
 2. Seniste tegevuste ja pädevuste seoseid valitud erialaga ning üldine orienteeritus disainmõtlemise ja digiturunduse küsimustes. Hinnatakse kandidaadi oskust välja tuua oma senise tegevuse (töö, õpingud, huvialad, muu tegevus) seostatust valitud erialaga ning üldist orienteeritust disainmõtlemise ja digiturunduse teemades. (maksimaalselt 40 punkti)
 3. Arutlus - ja väljendusoskus. Hinnatakse motivatsioonikirja teksti ülesehituse loogilisust, esitatud info ja argumentide asjakohasust ning kirjalikku eneseväljendusoskust ja eesti õigekeelsust. (maksimaalselt 30 punkti)

Motivatsioonikirja eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Sisseastumiseksam on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • motivatsioonikirja 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim punktisumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppeosakond
445 0547
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021