Kandideerimise punktisumma ja pingeread

Sellel lehel on selgitatud, milliseid hindeid ja tulemusi Tartu Ülikooli magistriõppesse sisseastumisel arvestatakse. Samuti on kirjeldatud, kuidas kujuneb kandideerimise lõplik punktisumma.

Sisseastumiseksamile ehk erialakatsele saad registreeruda SAISis avaldust esitades. 

Sisseastumiseksamite toimumise koht, aeg ning sisu avalikustatakse õppekava vastuvõtutingimuste juures.

Sisseastumiseksamil on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti ning eksam on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. Tulemused kehtivad ainult sooritamise aastal.

Eksamile tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui sa ei saa mõjuval põhjusel määratud ajal eksamit sooritada, siis anna sellest hiljemalt eksamipäeval vastuvõtukomisjonile teada (komisjoni kontaktide saamiseks kirjuta aadressile sisseastumine@ut.ee). Ülikoolil on õigus, kuid mitte kohustus, määrata sulle eksamiperioodi jooksul teine eksamiaeg. Arvesta ka sellega, et alati ei pruugi see võimalik olla. 

Eksamitulemuse vaidlustamine

Kui sinu sisseastumiseksam oli kirjalikus vormis, siis saad soovi korral seda kahe nädala jooksul pärast eksamitulemuse avalikustamist ülikoolis kohapeal üle vaadata. Sisseastumiseksami töid sulle ei tagastata.

Sul on võimalik esitada sisseastumiseksamite tulemuste või korraldusega seonduv kirjalik apellatsioon hiljemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneva tööpäeva jooksul Tartu Ülikooli õppeprorektorile (apellatsioon tuleb edastada meiliaadressile sisseastumine@ut.ee). Otsusest teavitatakse sind kolme tööpäeva jooksul pärast apellatsiooni esitamist. 

Eelmise õppeastme keskmise hindena käsitatakse eestikeelsete õppekavade puhul kõigi positiivsete eksamitulemuste kaalutud keskmist ja võõrkeelsete õppekavade puhul kõigi positiivsete eksamitulemuste aritmeetilist keskmist. Kui avalduse esitamise hetkeks ei ole üliõpilaskandidaat eelmise õppeastme õpinguid lõpetanud, käsitatakse eelmise õppeastme keskmise hindena eestikeelsete õppekavade puhul avalduse esitamise semestrile eelnenud õppeaja positiivsete eksamitulemuste kaalutud keskmist ja võõrkeelsete õppekavade puhul vastavalt aritmeetilist keskmist. Keskmise hinde arvutamise aluseks on lõpetamisel väljastatud akadeemiline õiend. 

Keskmise hinde arvutamisel arvestatakse tähed numbriteks järgmiselt: A = 5; B = 4; C = 3; D = 2; E = 1. Sajapunktisüsteemi teisendamisel kasutatakse järgmist valemit: keskmine hinne korrutatakse 12,5-ga ja saadud tulemusele liidetakse 37,5. Seega keskmine hinne 5 = 100 punkti, hinne 4 = 87,5 punkti, hinne 3 = 75 punkti jne. 

Juhul, kui üliõpilaskandidaadil on eelmise õppeastme hinded nii tähelisel (positiivseid tulemusi viis) kui numbrilisel skaalal (positiivseid tulemusi kolm), siis kodeeritakse keskmise hinde arvutamiseks skaalad ümber järgmiselt: A "suurepärane" = 5; B "väga hea" = 4; C "hea" = 3; D "rahuldav" = 2; E "kasin" = 1 ning 5 "väga hea" = 5; 4 "hea" = 3,5; 3 "rahuldav" = 2. 

Juhul, kui üliõpilaskandidaadil on eelmise õppeastme hinded ainult numbrilisel skaalal, siis kodeeritakse keskmise hinde arvutamiseks skaala ümber järgmiselt: 5 "väga hea" = 5; 4 "hea" = 3,5; 3 "rahuldav" = 2. 

Lisapunkte saab ülikooli magistriõppesse kandideerimisel taotleda, kui oled lõpetanud kõrghariduse õppekava cum laude ja kandideerid eestikeelsele magistriõppekavale

Ülikooli cum laude lõpetanud kandidaatide avaldustele lisatakse automaatselt juurde 3 lisapunkti.

 

Kandideerimise punktisumma

Kandideerimise punktisumma kujuneb tulenevalt valitud õppekava vastuvõtutingimustest. Maksimaalne võimalik punktisumma kandideerimisel on 100 punkti. Kandideerimiseks minimaalne vajaminev punktisumma on 66 punkti.

Igal vastuvõtutingimusel on protsentuaalne osakaal. Punktisumma (p) arvutamiseks korrutatakse vastuvõtutingimuse tulemus (a) vastava protsentuaalse osakaaluga (b); mitme vastuvõtutingimuse korral korrutised liidetakse ning summa jagatakse 100-ga. 

Pingeread ja vastuvõtuotsused

Tartu Ülikool pakub õppekohti kolme põhimõtte alusel: lävendi ületamine, paremusjärjestus ning eritingimusel kandideerimine.

  • Lävend

Osadel õppekavadel on sätestatud lävend 75, 80 või 85 punkti (kui õppekaval on kehtsatud lävend, siis on see kirjas õppekava vastuvõtutingimustes). Sellele lävendile vastava või kõrgema punktisumma korral oled taganud õppekoha Tartu Ülikoolis. Kui lävendi punktisumma ületanud kandidaate on rohkem, kui õppekaval ette nähtud õppekohti, siis pakume kohti endiselt kõigile, kes on lävendi ületanud. 

  • Paremusjärjestus

Teine osa õppekavu on sellised, kus toimub vastuvõtt paremusjärjestuse alusel. Nendel õppekavadel kujuneb pingerida kehtestatud vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktide alusel. Vastu võetakse kõik, kes mahuvad pingereas õppekohtade arvu sisse. Näiteks, kui õppekaval on 10 õppekohta, täidetakse need kohad õppekavale avalduse esitanud ning neist kümne kõige kõrgema punktisumma saanud kandidaadiga.

  • Eritingimus

Kolmas variant Tartu Ülikooli magistriõppesse sisseastumiseks on sportlaste eritingimusel vastuvõtt. Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi korraldatud konkursi alusel võetakse kõrghariduse teise astme õppekavade alusel õppima kuni kaksteist sportlast. Konkursil osalema on oodatud tegevsportlased, kelle tulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda. Sportlaste eritingimustel Tartu Ülikooli vastuvõtu kohta loe lähemalt Akadeemilise Spordiklubi lehelt

 

Sisseastumise pealehele