Doktorandi tulemusstipendium

Doktorandi tulemusstipendiumi rakendatakse alates 1. septembrist 2018 ja selle suurus on 400 eurot kuus. Stipendiumi maksmisega soovitakse toetada doktoriõppe nominaalajaga lõpetamist, parandades sellega doktoriõppe efektiivsust. Stipendiumi maksmise meetme tõhusus ja vajalikkus vaadatakse igal aastal üle. 

Doktorandi tulemusstipendium rakendub vaid enne 2022/23. õppeaastat avatud õppekavade alusel õppivatele doktorantidele. 

Doktorandi tulemusstipendiumi on õigus saada kokku kuni 48 kuud doktorandil,
... kes õpib täiskoormusega ja kes on täitnud atesteerimise tulemusena õppekava 100%-liselt;
... kes ei viibi akadeemilisel puhkusel;
... kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, st kes ei õpi pikendusaastal;
... kes on esimese aasta doktorant ja ei ole veel atesteerimist läbinud;
... kes ei tee ülikoolis töölepingu alusel sellist tööd, mis toetab tema doktoriõpingute läbimist;
... kes ei saa doktorandistipendiumi või tegevuse Dora Pluss doktorandistipendiumi.

Tulemusstipendiumi määramine toimub järgmiste reeglite alusel:
... sügissemestril määratakse doktorandi tulemusstipendium hiljemalt 30. septembriks;
... stipendium määratakse kuueks kuuks 1. aastale immatrikuleeritud doktorandile, pärast atesteerimist määratakse stipendium doktorandile uuesti kuueks kuuks, kui doktorant on täitnud õppekava 100%-liselt;
... alates teisest aastast määratakse stipendium 12 kuuks doktorantidele, kes on täitnud õppekava nominaalmahust 100% ja kes vastavad stipendiumi määramise tingimustele.

Doktorandi tulemusstipendium määratakse doktoriõppe eest vastutava prodekaani või doktoriõppekava haldava insituudi juhi korraldusega atesteerimiskomisjoni ettepanekul. Stipendium makstakse igal kalendrikuul 20. kuupäevaks sama kalendrikuu eest.

 

Lisainfo

Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

#õppimine #sisseastumine

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele test vastuvõetutele
#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
konverents

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil