Erasmus+ stipendium semestriõpinguteks

Erasmus+ programmis osalemiseks tuleb enne õpirände algust lisaks õppelepingule sõlmida ka toetusleping, kus fikseeritakse programmis osalemise tingimused, õigused ja kohustused (sh aruandlus), toetuse maksmise põhimõtted, välisõpingute periood jmt. Toetuslepingu saad sõlmida:

  • üldjuhul perioodil 1 kuni 4 nädalat enne sinu välisõpingute algust;
  • eeldusel, et sinu õppeplaanil on õppeainete arvestamise otsus ning õppeleping allkirjastatud vähemalt sinu ja TÜ esindaja poolt.

80% stipendiumi kogusummast kantakse sinu Eesti pangakontole üldjuhul 1-2 nädala jooksul lepingu allkirjastamisest. Õppeleping on toetuslepingu ametlik lisa, toetus antakse õppelepingus kokku lepitud õppetöö sooritamiseks. Teiseks toetuslepingu lisaks on Erasmus+ üliõpilasharta.

Stipendium
Osaledes Erasmus+ õpirändes on sul võimalus saada stipendiumi, mis aitab sul välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi (osaliselt) katta. Stipendumi makstakse ainult füüsilise õpirände korral - osaledes õppetöös distantsilt (veebiõppes, ilma välisülikooli kohale sõitmata) Erasmus+ programm stipendiumi ei maksa. Füüsilise õpirände minimaalne periood on 2 kuud, st füüsilist õpirännet ja virtuaalset osalemist distantsilt kombineerides tuleb arvestada, et kohal viibitud perioodi eest saab stipendiumi eeldusel, et see periood kestab vähemalt 2 kuud. Oluline on siinkohal tagada, et välisülikool füüsilise õpirände perioodi hiljem ka kinnitab.

Alates 2022. kevadsemestrist on Erasmus+ programmi õpirändes õppimise eesmärgil osalevate TÜ üliõpilaste Euroopa Komisjoni stipendiumide määrad:

Riikide grupp

Riigid Stipendiumimäär

Kõrgete elamiskuludega sihtriigid

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani 600 €/kuu (30 päeva kuus)

Keskmiste elamiskuludega sihtriigid

Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa 600 €/kuu (30 päeva kuus)

Madalate elamiskuludega sihtriigid

Bulgaaria, Horvaatia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari, Serbia 540 €/kuu (30 päeva kuus)   

Kõrgem toetuse määr vähemate võimalustega üliõpilastele

Sul on võimalus taotleda kõrgemat toetuse määra (+250 eurot kuus) juhul, kui:

 * Lisanduvad sügisel 2023

Taotlemiseks esita toetuslepingu sõlmimisel või koordinaatori poolt seatud tähtajaks Erasmuse õpirände koordinaatorile vajaduspõhise toetuse määramise otsus (ministeeriumi poolt digitaalselt allkirjastatud) või vajaduspõhise eritoetuse määramist kinnitava korralduse koopia.

Rohelise reisimisviisi eelistamise lisatoetus

Lisatoetuse taotlemise võimalus üliõpilastele, kes kasutavad õpirändesse suundumisel (mõlemal suunal) säästvat reisiviisi (rong, buss).
Reisitoetus koosneb:
a) ühekordne lisatoetus 50 €;
b) kuni 4 reisipäeva võrra elamistoetuse perioodi pikendamine: õpirändesse suundudes kuni 2 ja õpirändest naastes kuni 2 reisipäeva.

Tõendamine: reisipiletid/pardakaardid (kinnitamaks nii reisiviisi kui reisimise kuupäevi).
Muudel juhtudel arvestatakse stipendium ehk elamistoetus õpirände alguskuupäevast (mil tuleb kohal olla õppetööga seoses) ja reisikuupäevad või niisama varem kohale sõitmine toetuse perioodi arvestusse ei lähe. Rohelise reisiviisi puhul on võimalik reisi pikenemise tõttu elamistoetuse perioodi pikendada. Seda eeldusel, et reaalsed reisi kuupäevad seda tõendavad. Võimalik on taotleda ka ainult lisatoetust (50 €) ja mitte kasutada lisareisipäevade arvelt elamistoetuse perioodi pikendamist (kui see pole asjakohane).

Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele

Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Õpirändega seotud (tõendatud) kulud, mille (osaliseks) katmiseks on võimalik lisatoetust taotleda, hõlmavad muuhulgas järgmist: kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne. NB! Reaalse kulu põhjal makstava lisatoetuse korral tuleb esitada osaleja enda poolt tehtud kulutuste kuludokumendid (nii nimeline leping – kui on tegemist lepinguga reguleeritud teenuse või tootega; nimeline arve kui ka nimeline maksekorraldus või sularahatšekk). Kulutused peavad olema tehtud õpirände perioodil. Küsi lisainfot ja taotlusvormi rahvusvahelise õpirände keskuse õpirände koordinaatorilt.

Eesti Vabariigi kaasfinantseering

Erasmus+ õpirändes osalevaid Eesti kõrgkoolide üliõpilasi kaasfinantseerib ka Eesti riik. TÜ määrab EV stipendiumi suuruse arvestades ülikoolile eraldatud kaasrahastuse kogusummat ja rahastuse perioodil õpirändes osalevate üliõpilaste arvu. Toetuse reservi korral võib ülikool stipendiumi suurendada eeldusel, et üliõpilase lõpptoetus ei ületa lubatud maksimaalset määra (200 eurot kuus). Reservi jaotamisel võidakse arvestada sihtriikide elukalliduse ja välisõpingute pikkusega. Toetuse vahendamiseks sõlmime Erasmus+ stipendumiga sarnaselt toetuslepingu, toetust eraldi taotlema ei pea.

 

Vaata täpsemalt infot Erasmus+ programmi kohta

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
konverents

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
karjäär

Enlight kutsub osalema veebitöötoas „Akadeemiline karjäär: rõõm ja kohustused“