Erasmus+ stipendium semestriõpinguteks

Erasmus+ programmis osalemiseks tuleb enne õpirände algust lisaks õppelepingule sõlmida ka toetusleping, kus fikseeritakse programmis osalemise tingimused, õigused ja kohustused (sh aruandlus), toetuse maksmise põhimõtted, välisõpingute periood jmt. Toetuslepingu saad sõlmida:

  • üldjuhul perioodil 1 kuni 4 nädalat enne sinu välisõpingute algust;
  • eeldusel, et sinu õppeplaanil on õppeainete arvestamise otsus ning õppeleping allkirjastatud vähemalt sinu ja TÜ esindaja poolt.

80% stipendiumi kogusummast kantakse sinu Eesti pangakontole üldjuhul 1-2 nädala jooksul lepingu allkirjastamisest. Õppeleping on toetuslepingu ametlik lisa, toetus antakse õppelepingus kokku lepitud õppetöö sooritamiseks. Teiseks toetuslepingu lisaks on Erasmus+ üliõpilasharta.

Stipendium
Osaledes Erasmus+ õpirändes on sul võimalus saada stipendiumi, mis aitab sul välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi (osaliselt) katta. Stipendumi makstakse ainult füüsilise õpirände korral - osaledes õppetöös distantsilt (veebiõppes, ilma välisülikooli kohale sõitmata) Erasmus+ programm stipendiumi ei maksa. Füüsilise õpirände minimaalne periood on 2 kuud, st füüsilist õpirännet ja virtuaalset osalemist distantsilt kombineerides tuleb arvestada, et kohal viibitud perioodi eest saab stipendiumi eeldusel, et see periood kestab vähemalt 2 kuud. Oluline on siinkohal tagada, et välisülikool füüsilise õpirände perioodi hiljem ka kinnitab.

Alates 2024. kevadsemestrist on Erasmus+ programmi õpirändes õppimise eesmärgil osalevate TÜ üliõpilaste Euroopa Komisjoni stipendiumide määrad:

Riikide gruppRiigidStipendiumimäär
Kõrgete elamiskuludega sihtriigidIirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani (programmivälised riigid: Ühendkuningriik, Šveits)674 €/kuu (30 päeva kuus)
Keskmiste elamiskuludega sihtriigidAustria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa674 €/kuu (30 päeva kuus)
Madalate elamiskuludega sihtriigidBulgaaria, Horvaatia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari, Serbia606 €/kuu (30 päeva kuus)   

Kõrgem toetuse määr vähemate võimalustega üliõpilastele

Sul on võimalus taotleda kõrgemat toetuse määra (+250 eurot kuus) juhul, kui:

  • said õpirändele eelneval semestril või saad õpirände toimumise semestril vajaduspõhist õppetoetust, sh vajaduspõhist eritoetust või oled saanud TÜ-lt Ukraina kodakondsusega välisüliõpilaste toetust 
  • oled õpirände ajal alaealise lapse/laste vanem
  • oled asenduskodu või eestkostja kodu taustaga
  • oled vähenenud töövõimega
  • oled tervisliku erivajadustega või kroonilise haigusega*

 * Lisandub kevadel 2024

Taotlemiseks esita toetuslepingu sõlmimisel või koordinaatori poolt seatud tähtajaks Erasmuse õpirände koordinaatorile vajaduspõhise toetuse määramise otsus (ministeeriumi poolt digitaalselt allkirjastatud) või vajaduspõhise eritoetuse määramist kinnitava korralduse koopia.

Rohelise reisimisviisi eelistamise lisatoetus

Lisatoetuse taotlemise võimalus üliõpilastele, kes kasutavad õpirändesse suundumisel (mõlemal suunal üle poole teekonnast) säästvat reisiviisi (rong, buss).
Reisitoetus koosneb:
a) ühekordne lisatoetus 50 €;
b) kuni 4 reisipäeva võrra elamistoetuse perioodi pikendamine: õpirändesse suundudes kuni 2 ja õpirändest naastes kuni 2 reisipäeva.

Tõendamine: reisipiletid/pardakaardid (kinnitamaks nii reisiviisi kui reisimise kuupäevi).
Muudel juhtudel arvestatakse stipendium ehk elamistoetus õpirände alguskuupäevast (mil tuleb kohal olla õppetööga seoses) ja reisikuupäevad või niisama varem kohale sõitmine toetuse perioodi arvestusse ei lähe. Rohelise reisiviisi puhul on võimalik reisi pikenemise tõttu elamistoetuse perioodi pikendada. Seda eeldusel, et reaalsed reisi kuupäevad seda tõendavad. Võimalik on taotleda ka ainult lisatoetust (50 €) ja mitte kasutada lisareisipäevade arvelt elamistoetuse perioodi pikendamist (kui see pole asjakohane).

Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele

Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Õpirändega seotud (tõendatud) kulud, mille (osaliseks) katmiseks on võimalik lisatoetust taotleda, hõlmavad muuhulgas järgmist: kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne. NB! Reaalse kulu põhjal makstava lisatoetuse korral tuleb esitada osaleja enda poolt tehtud kulutuste kuludokumendid (nii nimeline leping – kui on tegemist lepinguga reguleeritud teenuse või tootega; nimeline arve kui ka nimeline maksekorraldus või sularahatšekk). Kulutused peavad olema tehtud õpirände perioodil. Küsi lisainfot ja taotlusvormi rahvusvahelise õpirände keskuse õpirände koordinaatorilt.

Erasmus+ programmi toetuse hinnangulist suurust on võimalik arvutada Erasmus Student Network'i (ESN) veebilehel Grant Simulator kalkulaatoriga. 

NB! Kalkulaatoril saadud summa on ligikaudne. Lõplik summa võib muutuda sõltuvalt rahastusprojektist, millest õpirännet TÜ-s rahastatakse. 

Eesti Vabariigi kaasfinantseering

Erasmus+ õpirändes osalevaid Eesti kõrgkoolide üliõpilasi kaasfinantseerib ka Eesti riik. 

2022 projekti puhul: TÜ määrab EV stipendiumi suuruse arvestades ülikoolile eraldatud kaasrahastuse kogusummat ja rahastuse perioodil õpirändes osalevate üliõpilaste arvu. Toetuse reservi korral võib ülikool stipendiumi suurendada eeldusel, et üliõpilase lõpptoetus ei ületa lubatud maksimaalset määra (200 eurot kuus). Reservi jaotamisel võidakse arvestada sihtriikide elukalliduse ja välisõpingute pikkusega. 

NB! Alates 2023 projektist on EV kaasfinantseering ühekordne makse 135 eurot üliõpilase kohta, sõltumata õpirände pikkusest. Toetuse vahendamiseks sõlmime Erasmus+ stipendiumiga sarnaselt toetuslepingu, toetust eraldi taotlema ei pea.

Vaata täpsemalt infot Erasmus+ programmi kohta

linn

Välismaale õppima: mida võiks teada õpirände planeerimisest

Lilled aulas

Lõpuaktuste ajakava 2024