Autor:
Mart Noorkõiv

Juhend käsundus- või töövõtulepinguga õppejõu töö korraldajale

See juhend sisaldab vajalikku infot käsundus- või töövõtulepinguga tööle asuva õppejõu töö korraldajale. Selleks võib olla struktuuriüksuse juht, programmijuht vm isik, kellele struktuuriüksuse juht on selle ülesande määranud.

I Enne tööle asumist

Teenuse tellimiseks on käsundus- ja töövõtulepingute sõlmimise õigus prorektoritel, vastutusala juhtidel, dekaanidel, instituutide juhtidel, kolledžite ja valdkonnaväliste asutuste direktoritel ning tugiüksuse juhtidel. Teenuse osutamise lepinguid koostavatele ülikooli töötajatele juhiste andmiseks ning struktuuriüksuste tegevuspraktika ühtlustamiseks on koostatud lepingute sõlmimise juhend ning juhend käsundus ja töövõtulepingute registreerimise kohta.

Sõlmige töö korraldajana õppejõuga töökokkulepped, millel hakkab põhinema käsundus- või töövõtuleping.

Leppige kokku

 • töötamise periood;
 • tööülesanded ja -koormus (sh tunnitasumäär), mille puhul võib juhinduda soovituslikest tunnitasumääradest ja soovituslikust tööde juhendamise mahust;
 • intellektuaalse omandi õigused õppetöö ettevalmistamisel või läbiviimisel tekkivale sisule (e-kursus, õppematerjalid, sh videoloengud) ja ülikooli õigused neid materjale edaspidi kasutada (vajaduse korral pidage nõu intellektuaalse omandi valdkonna juristiga):
  • kui varalised õigused loovutatakse ülikoolile, ei saa käsundisaaja või töövõtja sisu edaspidi ise kasutada;
  • kui sõlmitakse varaliste õiguste lihtlitsents, jääb käsundisaajale õigus teoseid ise kasutada ja anda neid kasutada kolmandatele isikutele. Üldjuhul ei anna autoriks olev käsundisaaja või töövõtja lihtlitsentsi puhul õigust loengumaterjale muuta, kuid see ei ole ka keelatud;
  • kui sõlmitakse isiklike autoriõiguste litsents, on ülikoolil õigus sisu muuta ja täiendada.
 • õppejõu koostööpartnerid (programmijuht, õppekorralduse spetsialist, vastutav õppejõud).

Käsundus- või töövõtuleping tuleb sõlmida ajaks, mil õppejõul on vaja hakata õppetööd ette valmistama – looma e-kursust, salvestama videoloenguid, täiendama õppeaine ajakava jms. Kui ta peab vastutava õppejõuna sisestama infot õppeaine versiooni, sh hindamismeetodite valiku kohta, tuleb leping sõlmida veelgi varem või teha õppejõuga koostööd juba enne lepingu sõlmimist. Käsundus- või töövõtuleping peab kestma kuu aega pärast semestri lõppu, et õppejõud saaks analüüsida õppeaine tagasisidet ja teha vajaduse korral ettepanekuid õppeaine järgmise versiooni loomise kohta.

Saatke käsundus- või töövõtulepinguga tööle asuvale õppejõule juhendi link ning info tema koostööpartnerite kohta struktuuriüksuses. Teatage talle, kes on programmijuht, õppekorralduse spetsialist, vastutav õppejõud (kui ta ise ei ole seda) ja õppeaine teised õppejõud (kui need on olemas), ning saatke nende kontaktandmed.

Kui käsundus- või töövõtulepinguga tööle asuva õppejõu leping on sõlmitud, tellige arvutiabist talle ülikooli arvutivõrgu kasutajakonto ja ut.ee e-posti aadress. Kui õppejõud on varem ülikoolis õppinud või töötanud töö-, töövõtu- või käsunduslepinguga, võib tal ülikooli arvutivõrgu kasutajakonto olemas olla ja arvutiabi võib selle taas aktiveerida.

Ülikooli arvutivõrgu kasutajakonto andmed teeb uuele käsundus- või töövõtulepinguga tööle asuvale õppejõule teatavaks arvutiabi. Enne kui õppejõud saab ülikooli infosüsteeme kasutama hakata, tuleb tal vahetada arvutisüsteemi genereeritud parool. Selleks tuleb minna aadressile https://parool.ut.ee ja järgida seal antud juhiseid. Samuti tuleb tal seadistada kaheastmeline autentimine ülikooli e-posti kasutamiseks ja Moodle’issse sisenemiseks.

Teatage õppejõule, et tema ülikooli arvutivõrgu kasutajakontoga pääseb ülikooli infosüsteemidesse (sh ÕIS-i ja Moodle’isse) alates käsundus- või töövõtulepingu algusest ning et üliõpilastega tuleb suhelda ülikooli ut.ee e-posti kaudu.

Vajaliku info leiab arvutiabi juhenditest uue töötaja, kasutajakonto ja e-posti kohta. TÜ arvutivõrgu kontoga ja infosüsteemide kasutamisega seotud küsimustes tuleb pöörduda arvutiabisse.

Pange tähele, et kui õppejõu käsundus- või töövõtuleping lõpeb, on tal endiselt võimalik Moodle’isse siseneda, sest tema ülikooli arvutivõrgu konto muudetakse automaatselt Moodle’i kontoks. Sellega pääseb ta keskkondadesse, kuhu saab Moodle’i kaudu autentimise abil (Panopto, Mahara ja BigBlueButton).

Kui sama isikuga sõlmitakse tulevikus uus käsundus- või töövõtuleping või kui ta tuleb ülikooli töölepinguga tööle, konverteeritakse tema Moodle’i konto uuesti ülikooli arvutivõrgu kasutajakontoks (OpenID).

Kuna õppeülesande täitja suhe ei teki ÕIS-i isikuregistrisse automaatselt, tuleb ÕIS1 hooldusmooduli kasutamise õigusega isikul lisada käsundus- või töövõtulepinguga tööle asuvale õppejõule käsundus- või töövõtulepingu perioodiks õppeülesande täitja suhe. Kui Teil endal korraldajana puudub ÕIS1 hooldusmooduli kasutamise õigus, pöörduge oma valdkonna ÕIS-i koordinaatori poole.


II Õppetöö ettevalmistamine

Õppeaasta koosneb sügis- ja kevadsemestrist ning õppetöö toimub akadeemilise kalendri alusel. Korraldage õppeaine versiooni info sisestamine ÕIS-i akadeemilises kalendris toodud tähtajaks.

Õppekorralduseeskirja ja akadeemilise kalendri kohaselt tuleb 15. aprilliks kinnitada kõik järgmise õppeaasta õppeainete versioonid. Need peavad sisaldama järgmist:

 • sisu lühikirjeldus ja teemade loetelu;
 • õppetöö vormid ja nende maht;
 • õpiväljundid ja nende hindamise skaala (eristav või eristamata hindamine);
 • hindamismeetodid ja -kriteeriumid;
 • hinde kujunemise põhimõtted;
 • hindamistulemuste teatamise aeg;
 • võlgnevuste likvideerimise kord;
 • osalejate miinimumarv;
 • kohustuslike ja soovitatavate õppematerjalide loetelu või veebiaadressid.

Õppetöö peab toimuma vastavalt õppeaine versiooni infole. 

Sügissemestri õppeainetesse saavad üliõpilased registreeruda alates 15. maist ja kevadsemestri ainetesse alates 15. detsembrist. Pärast registreerimise algust saab õppeaine versiooni infot muuta õppeainesse registreerunud üliõpilaste loal taasesitamist võimaldavas vormis. Õppeaine mahtu muuta ei saa.

Õppeaine versiooni info sisestatakse programmijuhi ja õppeaine vastutava õppejõu koostöös. Kui käsundus- või töövõtulepinguga tööle asuv õppejõud on vastutav õppejõud, aga temaga ei ole info loomise ajal veel käsundus- või töövõtulepingut sõlmitud, tuleb teha temaga koostööd juba enne lepingu sõlmimist. Teise võimalusena vastutab õppeaine versiooni info sisestamise eest programmijuht või muu struktuuriüksuse töötaja.

Korraldage käsundus- või töövõtulepinguga õppejõu andmete sisestamine õppeaine versiooni õppejõu või vastutava õppejõuna. Abiks on ÕIS-i juhend õppejõu lisamise kohta õppeaine versiooni andmetesse.

Õppetöö planeerimiseks soovitage käsundus- või töövõtulepinguga õppejõul pidada vajaduse korral nõu valdkonna õpetamisoskuste konsultandi ning põim- või veebiõppe kasutamisel ka õppedisaineriga (https://ut.ee/et/opetamisoskuste-konsultandid-oppedisainerid). Käsundus- või töövõtulepinguga õppejõul on võimalik osaleda ka õpetamisalastel koolitustel.


III Õpetamine

Olge käsundus- või töövõtulepinguga õppejõu jaoks õppeprotsessi jooksul kättesaadav. Kui tal tekib küsimusi või probleeme, siis korraldage nende lahendamine.

Kui õppetöö ajakavas toimub muudatusi, siis hoolitsege selle eest, et vajalik info jõuaks üliõpilasteni.

Põim- või veebiõppe kasutamisel tekkivate küsimuste korral aitab valdkonna õppedisainer.
 


IV Pärast õpetamist

Pärast õppetöö lõppu veenduge, et käsundus- või töövõtulepingus kokku lepitud tööd on tehtud. Koostage käsunduslepingu aruanne või töövõtulepingu akt ja korraldage nende allkirjastamine. Vajalikud vormid leiab siseveebist.

Õppeaine tagasiside tulemused muutuvad ÕIS-is nähtavaks kohe pärast semestri lõppu ja õppejõudu teavitatakse sellest e-posti teel. Valikvastustega küsimuste hinnanguid näevad päev pärast semestri lõppu kõik ÕIS-i kasutajad. Avatud küsimuste vastuseid näevad seitse päeva ainult õppeaine vastutavad õppejõud, kes saavad ka sobimatuid kommentaare peita. Kaheksandal päeval muutuvad avatud küsimuste vastused rollist sõltuvalt nähtavaks ka teistele ÕISi kasutajatele. Abiks on juhend õppeaine tagasiside vaatamise kohta.

Vastutava õppejõu käsundus- või töövõtuleping peab kestma kuu aega peale semestri lõppu, et ta saaks õppeaine tagasisidet analüüsida ja vajaduse korral teha muudatusi. Kui tema käsundus- või töövõtuleping on tagasiside laekumise ajaks siiski lõppenud ja ta ei pääse enam ÕIS-i, siis vahendage talle üliõpilaste tagasisidet. 

Paluge käsundus- või töövõtulepinguga õppejõul saadud tagasisidet analüüsida ning vajaduse korral teha ÕIS-is õppeaine uues versioonis ja e-kursusel parandused.
 


V Kasulikke materjale