Autor:
Pixabay

Neli Tartu Ülikooli teadlast on maailma mõjukaimate seas

Teabeettevõte Clarivate Analytics avaldas maailma enim viidatud teadlaste 2023. aasta ülevaate, kuhu kuulub neli Tartu Ülikoolis töötavat teadlast. 7125 mõjukast teadlasest koosnevasse nimekirja pääses kokku kuus Eesti teadusasutuste esindajat. 

Clarivate Analyticsi pingeritta jõudsid Tartu Ülikooli mükoriisauuringute professor Leho Tedersoo, molekulaarse ökoloogia kaasprofessor Mohammad Bahram, inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli külalisprofessor Frank Witlox ja mikrobioomika professor Elin Org. Eelmise aastaga võrreldes on mõjukate nimekirjas üks ülikooli teadlane rohkem. 

Leho Tedersoo ja Mohammad Bahram teevad üheskoos teadustööd mulla mikrobioloogia ja elurikkuse valdkonnas. Bahrami teadustöö keskmes on bakterid ja arhed, nende genoomid ning funktsionaalsus. Tedersoo on keskendunud rohkem seentele ja globaalse biogeograafia aspektidele. Oma töödes uurivad nad kliimamuutuste ja maakasutuse muutuste ning looduslike protsesside mõju mullaorganismidele. Nad plaanivad välja selgitada, kuidas mullaressursse kliimamuutuste ajal säästlikult kasutada, ning pakkuda keskkonnahoidlikke lahendusi maakasutuse muutusteks ja elurikkuse väärtustamiseks. 

Tedersoo ja Bahram on avaldanud teadusartikleid mullamikroobide globaalse leviku ning funktsionaalsuse teemal ka ajakirjades Nature ja Science. Mõlemad Tartu Ülikooli teadlased on Clarivate Analyticsi nimekirja kuulunud ka varasematel aastatel, mis näitab nende teadustöö üleilmset tähtsust ja püsimist maailma tippude seas. 

Tippude hulgas on ka mikrobioomika professor Elin Org genoomika instituudist, kelle peamine uurimisvaldkond on soolestiku mikroobikoosluse ja komplekshaiguste vahelised seosed. Ka temalt on pärit mitu publikatsiooni valdkondlikult väga mõjukas ajakirjas Nature Genetics. 

Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli külalisprofessori Frank Witloxi teadustöös on tähelepanu all inimeste reisimiskäitumine, kestlik liikuvus, linnalogistika, globaliseerumine ja linnastumine. 

Nimekirjas on ka üks Tartu Ülikooli vilistlane, endine tehnoloogiainstituudi teadur Imre Mäger, kes töötas ülikoolis biotehnoloogia alal aastani 2019 ja siirdus seejärel Oxfordi Ülikooli. Praegu töötab Mäger San Franciscos ettevõtte ExcepGen teadus- ja arendustegevuse juhina. 

Teadustöö viidatavus kui mõjukuse näitaja 

„Teadusartikli viidatavus on oluline mõõdik, mis näitab teadlase töö rahvusvahelist mõjukust. Mida rohkem on teised teadlased mõnele artiklile viidanud, seda laiemat mõju on teadustöö uute teadmiste edasiarendamisele avaldanud,“ selgitas Tartu Ülikooli teadus- ja arendustegevuse analüütik Kalmer Lauk. 

Maailma ühel suurimal teadusandmebaasil Web of Science põhinevasse Clarivate Analyticsi tänavusse ülevaatesse pääses viimase üheteistkümne aasta (2012–2022) 7125 mõjukamat teadlast. Ülevaate koostajad võtavad aluseks Web of Science’i analüüsitööriista Essential Science Indicator (ESI) andmed, kuhu on koondatud 1% maailma enim viidatud publikatsioonidest. Teadlaste publikatsioonid on ESI-s jaotatud 21 valdkonda. 

Ülevaate jaoks ei analüüsitud siiski kõiki enim viidatud publikatsioonide hulka jõudnud artikleid. Arvesse läksid ainult need, mille autorid ei esindanud rohkem kui 30 institutsiooni. „Peale selle kontrollitakse anomaaliaid seoses endale viitamisega, plagiaadiga ja üldise teaduseetikaga. Kontroll on pikk ja põhjalik,“ selgitas Lauk. Puhastatud andmete põhjal määrati igale valdkonnale lävend, kui palju teadlasi sellest valdkonnast nimekirja jõuab, ning nimekirja jõudnud teadlasi hinnati nende enim viidatud publikatsioonide arvu põhjal. Ühtekokku kestab andmete analüüsimine peaaegu pool aastat. 

Tutvu Clarivate Analyticsi edetabeliga. Eestist kuuluvad nimekirja veel Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli professor, akadeemik Ülo Niinemets ning Tallinna Tehnikaülikooli turunduse valdkonna kaasatud professor Linda Hollebeek.

Huy Qui Vinh Nguyen kaitseb doktoritööd „Süsinikule sadestatud Pt-CeO2 katalüsaatorite väljatöötamine prootonvahetusmembraan kütuseelementidele“

16. augustil kell 11.15 kaitseb Huy Qui Vinh Nguyen oma doktoritööd „Süsinikule sadestatud Pt-CeO2 katalüsaatorite väljatöötamine prootonvahetusmembraan kütuseelementidele“.

Kerli Martin kaitseb doktoritööd „Recognition of carboxylates by synthetic receptors - from structure-affinity studies to solid-contact anion-selective electrode prototyping“

7. augustil kell 10.15 kaitseb Kerli Martin doktoritööd „Recognition of carboxylates by synthetic receptors - from structure-affinity studies to solid-contact anion-selective electrode prototyping“.

Kelli Solmelar-Duracz kaitseb doktoritööd „The molecular and cellular mechanisms of brain plasticity impairing factors”

27. augustil 2024 kell 15.00 kaitseb Kelli Solmelar-Duracz oma doktoritööd „The molecular and cellular mechanisms of brain plasticity impairing factors” („Aju plastilisust kahjustavate tegurite molekulaarsed ja rakulised mehhanismid”).