Õpetamise hea tava

Tartu Ülikoolis väärtustatakse, tunnustatakse ja toetatakse head õpetamist. 

Õpetamise hea tava käsitleb põhimõtteid ja väärtusi, millele tuginedes saavad ülikooli liikmed hinnata ja arendada head õpetamist.

 

Hea õpetamine on õppimiskeskne

Õppimiskeskse õpetamise korral on üliõpilased õppeprotsessi kaasatud nii õppe kavandamise, läbiviimise kui ka hindamise ja tagasiside andmise etapis. Õppetöös kasutatakse eesmärgipäraselt valitud õppemeetodeid, mis võimaldavad õppijate aktiivset osalust. Valitud hindamisviis toetab sügavat õppimist ning üliõpilastele antakse sisukat ja asjakohast tagasisidet, mis muudab õppeprotsessi tulemuslikuks. Jälgitakse õppekava sidusust, et õppeainete järjestus ja sisu oleksid õppekava kontekstis loogilised ning võimaldaksid õppija terviklikku arengut.


Hea õpetamine põhineb teaduslikul mõtteviisil

Teaduspõhisus õpetamisel seisneb selles, et õppejõud on kursis oma eriala uusimate suundade ja saavutustega ning õpetamine põhineb nii erialastel kui ka õpetamisega seotud teadustulemustel. Toetatakse üliõpilaste teadusliku mõtteviisi kujunemist (nt erinevate või vastandlike vaadete üle diskuteerimine, allikakriitilisuse kujundamine). Üliõpilasi julgustatakse ja juhendatakse töötama teaduskirjandusega ning osalema aktiivselt teadustöös.


Hea õpetamine põhineb koostööl

Koostöö tugineb vastastikusele lugupidamisele ja austusele ning koostööd tehakse nii õppejõudude, üliõpilaste ja praktikute kui ka kõikide teiste õppetööd toetavate ja arendavate osaliste vahel. Heas õpetamises on koostööl kindlad eesmärgid: tugevdada õppekavade terviklikkust ja eri õppeainete seotust ning toetada ülekantavate oskuste (sh koostööoskuste) arendamist, lähendada akadeemilist haridust ja tegelikkust ning toetada akadeemilise kultuuri kujunemist. Koostööd tehakse nii mitmesuguste õppeülesannete täitmisel kui ka praktika käigus ning töökorralduse tõhustamisel. Toimiv õppekavasisene koostöö aitab saavutada õppekava õpiväljundeid.


Hea õpetamine toetab loovust ja ettevõtlikkust

Loovus kujuneb teadmiste põhjal ning toetab eri olukordades orienteerumist, ootamatustega toimetulekut ja uute lahenduste leidmist. Hea õpetamine innustab loovalt mõtlema ja eesmärgipäraselt tegutsema. Üliõpilaste loovust ja ettevõtlikkust toetava õpetamise korral kasutab õppejõud oskuslikult selliseid õppemeetodeid, mis kujundavad ja hoiavad õpiloovust ning õppija algatusvõimet. Hea õpetamine tugineb õppejõu erialaloovusele. Õppetegevuste kavandamisel, õppetöö läbiviimisel ja tulemuste hindamisel väärtustatakse üliõpilaste loovat ja uuenduslikku mõtlemist, riskimisjulgust ning eesmärgipärast tegutsemist. Tagasisidet antakse viisil, mis rikastab üliõpilaste arusaama loovusest ja ettevõtlikkusest, mitte ei pärsi seda.


Hea õpetamine suunab eneseanalüüsile ja toetab individuaalset arengut

Hea õpetamise puhul on eneseanalüüsi ja individuaalse arengu protsessi haaratud nii õppejõud kui ka üliõpilane. Mõlemad õpivad õppeprotsessi käigus. Õppejõud reflekteerib oma tegevust, arendab ennast ja on elukestva õppija mudeliks. Õppejõudude eneseanalüüsi oskustele ja individuaalsele arengule aitavad kaasa oma tegevuse läbimõtlemine ja karjääriplaneerimine ning püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalike teadmiste omandamine ja oskuste arendamine. Niisamuti toetab hea õpetamine üliõpilaste mitmekülgset arengut. Üliõpilast innustatakse seadma õpieesmärke ja kavandama oma karjääri, teda juhendatakse tegema eneseanalüüsi ja talle antakse tagasisidet. Tähelepanu pööratakse üliõpilaste õpioskuste arendamisele ja elukestva õppimise mõtteviisi kujundamisele.


Hea õpetamine seob õpitavat tegeliku eluga

Hea õpetamise puhul taotletakse teooria ja praktika tasakaalu, lähtudes teoreetilise poole reaalsetest rakendamisvajadustest ja -võimalustest. Õppemeetodid ja -ülesanded toetavad ning arendavad seoste loomise ja nägemise oskust, pakuvad piisavalt võimalusi eneseväljenduseks ning võimaldavad õpitut reaalsusega seostada. Õppejõud näeb ise ja suunab ka üliõpilasi nägema oma eriala osana ühiskonnast ning mõtestab nii enda kui ka üliõpilase töökogemust. Hea õpetamine toetab õppimist selliselt, et lõpetaja on valmis astuma tööellu ja andma oma panuse ühiskonna hüvanguks.

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

banner

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil