Tiia-Triin Truusa kaitseb doktoritööd „The entangled gap: the male Estonian citizen and the interconnections between civilian and military spheres in society“

17. jaanuaril kell 12.30 kaitseb Tiia-Triin Truusa sotsioloogia erialal doktoritööd „The entangled gap: the male Estonian citizen and the interconnections between civilian and military spheres in society“ („Tsiviil- ja militaarsfääri lõimitus Eesti meessoost kodaniku vaatest“).

Juhendajad: 
professor Kairi Kasearu, Tartu Ülikool
kaasprofessor Judit Strömpl, Tartu Ülikool
teadur Avo Trumm, Tartu Ülikool

Oponent:
dr Maren Tomforde, Bundeswehri Juhtimisakadeemia (Saksamaa)

Kokkuvõte
Julgeolekupoliitikas on Eesti lähtunud juba mitmeid aastaid avarast käsitlusest, mis hõlmab kõiki julgeolekuks olulisi valdkondi ning mida viiakse ellu, lähenedes ühiskonnale ja valitsusele kui tervikule. Sõjaline kaitse on vaid üks sammas avaras julgeoleku-kontseptsioonis, kuid ka siin rõhutatakse, et Eesti riigikaitse toetub laiapindsuse põhimõttele.

Doktoritöö käsitleb meessoost Eesti kodaniku kokkupuuteid kaitsevaldkonnaga, tuues välja  erinevad tsiviil- ja militaarsfääride lõimumise kohad tema elu jooksul. Tavateadmine sedastab, et Eesti meeste militaarsfääriga kokkupuudetest valdav enamik piirduvad vaid ajateenistuse läbimise ja mõne reservõppekogunemisega, kuid tõenäoline on, et neid põimpunkte on üksjagu rohkem, kuid nende iseloom ei ole nii selgepiiriline ja kohe äratuntav.

Tavapärased tsiviil- ja militaarsuhete käsitlemise raamistikud selliseks uuringuks väga hästi ei sobi, sest klassikaliselt on tegemist pigem politoloogia valdkonnast lähtuvate teooriatega, mille fookuses on eelkõige poliitiline- ja militaareliit. Paremal juhul on ühiskond nendesse teooriatesse kaasatud vaid laiemal ja abstraktsemal viisil. 
Oma doktoritöös pakun välja tsiviil- ja militaarpõimikute analüüsiraamistiku, mille toimimist analüüsin väitekirja alusartiklite tekstide põhjal. Töö tulemusena leian, et erinevalt klassikalistest lähenemistest võimaldab pakutud analüüsiraamistik paremini välja tuua tsiviil- ja militaarsfääride lõimituse ning erinevate põimikute olulisuse meessoost Eesti kodaniku elus.

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?