Autor:
Sven Paulus

Triinu Soomere kaitseb doktoritööd „Doctoral students’ perspectives on learning about teaching in the higher education context“

18. juunil kell 13.00 kaitseb Triinu Soomere haridusteaduse erialal doktoritööd „Doctoral students’ perspectives on learning about teaching in the higher education context“ („Doktorantide arvamused õpetama õppimisest kõrghariduse kontekstis“).

Juhendajad:
kaasprofessor Mari Karm, Tartu Ülikool
kaasprofessor Torgny Roxå, Lundi Ülikool (Rootsi)

Oponent:
professor Mari Murtonen, Turu Ülikool (Soome)

Kokkuvõte
Doktoriõpingute ajal õpetama õppimine võib tunduda teadustööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamise kõrval teisejärguline. Samas on teada, et paljud doktorandid jätkavad oma karjääri ülikoolis, kus õpetamine on üks nende tööülesannetest, ja ka konsultandi või täiskasvanute koolitajana mõnes muus valdkonnas, kus tuleb kasuks õpetamisoskus. Lisaks on ülikooliõpe nii Euroopa Liidus kui ka Eestis muutunud poliitikadokumentide tõttu õppimiskesksemaks. Varasemad uuringud näitavad, et doktorandid ei tunne, et oleksid õpetamiseks hästi valmis: neil puudub süstemaatiline ettevalmistus, samuti võib nende arusaam õppest olla nii õppimis- kui ka õpetamiskeskne. Doktoritöö eesmärk on selgitada välja doktorantide arvamused selle kohta, kuidas eri õppimisviisid kõrghariduse kontekstis nende õpetama õppimist kujundavad.

Empiirilised andmed koguti poolstruktureeritud intervjuude käigus 25 doktorandilt neljast Eesti ülikoolist. Tulemused näitasid, et uuringus osalenud pidasid õpetamise väärtust rõhutava ja õppimiskesksele lähenemisele keskenduva pedagoogilise kursuse läbimist toetavaks ja oluliseks, sest need võimaldasid vestelda õpetamise teemal. Sellised mitteformaalsed vestlused olid osalejate sõnul seotud refleksiooniga. Samas selgus, et osa doktorantidest ei vestle õpetamisest kellegagi, ka mitte oma doktoritöö juhendajaga.

Lisaks näitasid tulemused, et mida rohkem võtab doktorant omaks ülikooli õpetamiskultuuri normid, seda hõlpsamini ülikooli liikmed teda aktsepteerivad. See võib aga õpetama õppimist nii soodustada kui ka takistada. Transformatiivse õppimise ja õppimiskeskuse poole liikumist kirjeldades väljendasid osalejad rahulolematust enda õpetamise suhtes, samuti kasutasid/rakendasid nad (kirjeldustes) oma pedagoogiliste teadmiste toel kriitilist refleksiooni.

Kontekst võib toetada või takistada transformatiivset õppimist, kuid osalejate sõnul jätkub sügaval tasandil toimuv transformatsioon olenemata ümbritsevas keskkonnas kogetud toetusest. Tulemuste põhjal tehti ülikoolidele mitu ettepanekut doktorantide formaalse ja mitteformaalse õppe, ülikoolide karjäärimudeli ning doktorantide juhendajate rolli kohta õpetama õppimisel.

 

Kaitsmist on võimalik jälgida Zoomis.

Stefano Ciaci

Stefano Ciaci kaitseb doktoritööd „Transfinite geometric properties of the unit ball in Banach spaces“

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Marili Rõõm kaitseb doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“

Marili Rõõm kaitseb 19. septembril doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“.