Autor:
Andres Tennus

Valitsus kehtestas piirangud, mis puudutavad Venemaa kodanikest üliõpilasi

30. juulil jõustus Vabariigi Valitsuse määruse muudatus, mille kohaselt piiratakse Venemaa kodanike võimalust saada tähtajalist elamisluba või viisat Eestis õppimise eesmärgil. Sama määrusega on varem piiratud ka Venemaa ja Valgevene kodanike võimalus saada tähtajalist elamisluba või viisat Eestis töötamiseks või ettevõtlusega tegelemiseks. 

Venemaa kodanikest üliõpilased

Muudetud määruse alusel ei väljasta Politsei- ja Piirivalveamet alates 30. juulist Venemaa Föderatsiooni kodanikele viisat Eestis õppima asumiseks ega tähtajalist elamisluba õppimiseks. Määrus puudutab kõiki Venemaa kodakondsusega üliõpilasi nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes, sealhulgas neid, kes on lõpetanud Eestis bakalaureuse- või magistriõppe ja soovivad siin edasi õppida.

Erandina pikendatakse üheks aastaks elamisluba Eestis neile üliõpilastele, kel on käsil Eesti kõrgkoolides õpingute lõpetamine. Pikendus ei rakendu inimestele iseenesest, nad peavad elamisloa pikendamiseks esitama taotluse PPA-le. Kui pikendamise taotlus on juba esitatud ja otsust tehtud ei ole, tehakse otsus pärast 18. augustit.

1. augusti seisuga õpib Tartu Ülikoolis 218 Venemaa kodakondsusega välisüliõpilast. Need välisüliõpilased, kellel on olemas Eestis viibimise alus – pikaajaline viisa, elamisluba õppimiseks või 270-päevane riigis viibimise õigus –, saavad Eestis viibida kuni selle seadusliku aluse lõppemiseni. Need, kellel on elamisluba töötamiseks, saavad taotleda selle pikendamist.

Kõigil Venemaa kodanikest välisüliõpilastel, kelle Eestis viibimise alus lõpeb lähiajal (augustis või septembris), aga kelle õpingud ei ole selleks ajaks lõpetatud, palutakse õppekorraldust puudutavates küsimustes ühendust võtta oma õppekava programmijuhi või õppekorraldusspetsialistiga ja lisaks rahvusvahelise õpirände keskusega (studentvisasupport@ut.ee), et koos läbi arutada, millised on võimalused õppekava täita.

Venemaa kodanikest doktorandid

Määruse mõistes käsitletakse doktorante üliõpilastena ja piirangud puudutavad neid Venemaa kodanikke, kes on taotlenud viisat või elamisluba õppimiseks. Doktorandid, kes astusid doktoriõppesse 2022. aastal ja kellel on enne 30. juulit Eestis välja antud elamisluba töötamiseks, saavad taotleda selle elamisloa pikendamist. Doktorandid, kellel on elamisluba õppimiseks, ei saa pärast selle lõppemist taotleda uut elamisluba ei õppimiseks ega töötamiseks. Sel aastal võeti doktoriõppesse nooremteaduri ametikohale vastu 12 Venemaa kodanikku. Kui nad said oma elamisloataotlusele positiivse vastuse enne 30. juulit, siis on neil võimalik sügisel õppima asuda.

Venemaa ja Valgevene kodanikest töötajad

Määrus puudutab eelkõige neid Venemaa ja Valgevene kodanikest töötajaid, kelle praegune elamisluba või viisa on antud õppimise eesmärgil. Selle elamisloa või viisa lõppemisel ei saa nad taotleda elamisluba töötamiseks. Samuti ei saa elamisluba töötamiseks taotleda Venemaa ja Valgevene kodanikud, kellel on registreeritud lühiajaline Eestis töötamine.

Lisaks saab muudetud määruse kohaselt Venemaa ja Valgevene kodanike lühiajalist töötamist Eestis registreerida vaid siis, kui neil on olemas kehtiv Eesti antud viisa. See tähendab, et need Venemaa ja Valgevene kodanikud, kellel on teise Euroopa Liidu liikmesriigi antud seaduslik viibimisalus, ei saa lühiajalist töötamist Eestis enam registreerida, ja seetõttu ei ole neil võimalik taotleda ka pikaajalist viisat lühiajalise töötamise eesmärgil.

Määrust ei kohaldata neile Venemaa ja Valgevene kodanikele, kes taotlevad töötamiseks või ettevõtluseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist, ega neile, kellel on selline elamisluba ja kes asuvad tööle teise tööandja juurde. Samuti ei kohaldata määrust Valgevene kodanikele, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus ja kes taotlevad tähtajalist elamisluba info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal töötamiseks.

Küsimuste korral võtke palun ühendust oma üksuse personaliarvestuse spetsialistiga.

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikool hoiab Kantar Emori uuringu andmetel ka tänavu mainekaima kõrgkooli kohta

Astronoomi maja Toomemäel

Astronoomi maja renoveerimistööd on lõppenud

Kristi Kuningas ja Ester Oras

Kristi Kuningas ja Ester Oras: iga töötaja võiks rääkida juhiga palgast