Skip to main content

Võrdne kohtlemine

Ülikooli jaoks on oluline tema liikmete heaolu, heade töö- ja õpitingimuste tagamine ning liikmete kaitstus ebaõiglase ja ebavõrdse kohtlemise eest. 

Mitmekesisuse teadvustamine, ülikooli liikmeskonna õiguste austamine ja võrdse kohtlemise edendamine aitab ülikoolil saavutada arengueesmärke, toetab innustavat õpi- ja töökeskkonda ning väärtustab töötajaid ja üliõpilasi. 

Võrdse kohtlemise juhendi eesmärk on pakkuda ülevaadet võrdse kohtlemise ja töökiusamisega seotud temaatikast, anda töötajatele ja üliõpilastele selged juhised võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning kirjeldada protseduure diskrimineerimis- ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks. 

Võrdse kohtlemise juhend

Tutvu ka ebavõrdse kohtlemisega seotud kaebuste lahendamist selgitavate skeemidega ja kaebuse esitamise vormiga. 

Täiendavalt valmis ülikoolis 2021. aasta lõpus soolise võrdõiguslikkuse kava, mis on esimene suurem samm soolise võrdõiguslikkuse laiema ja süsteemsema käsitelu poole.

Ülikooli soolise võrdõiguslikkuse kavas on seotud neli eesmärki, mille täitmist ja edenemist aastatel 2022–2025 jälgitakse:

  1. suurendada liikmeskonna teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ja näidata selle seoseid ülikooli põhitegevusega (õpe, teadus, ühiskonna teenimine);
  2. edendada töötajaskonnas soolist võrdõiguslikkust
    2.1. sooteadliku värbamise, võrdsete karjäärivõimaluste loomise, karjäärinõustamise ja mentorluse kaudu,
    2.2. soolise palgalõhe vähendamise kaudu,
    2.3. töö ja pereelu tasakaalu toetavate paindlike töövõimaluse loomise kaudu;
  3. kaasata juhtimiskogudesse ja otsuste tegemisse tasakaalustatult eri soost töötajaid;
  4. edendada organisatsioonikultuuri, mis väärtustab kõikide liikmete võrdset kohtlemist, sh süvendada liikmeskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ja seksuaalsest ahistamisest; pöörata tähelepanu probleemide ennetamisele ja lahendamisele.

Soolise võrdõiguslikkuse kava

#ülikoolist
Peahoone (A.Tennus)

Otsime rahandusosakonda finantsisti

Jaga
14.01.2022
#ülikoolist
ati_delta

Otsime arvutiteaduse instituuti testijat

Jaga
14.01.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli Delta keskus

Otsime arvutiteaduse instituuti Java/Full-Stack arendajat

Jaga
14.01.2022