Pedagoogika kursus

-

Toimumise aeg
Maht
6.25 EAP (160 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
840 EUR
Õppejõud
Merle Taimalu
Ülle Matsin
Heidi Öövel
Liana Roos
Liina Tamm
Lii Kaudne
Erli Kontkar
Egle Säre
Kaisa Hunt
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist.
Sihtrühm:
Pedagoogilise hariduseta põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ja õppealajuhatajad, pikapäevarühma ja õpilaskodu kasvatajad, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringi-ja huvialajuhid, kutseõppeasutuste üldharidusainete õpetajad.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- kavandab ja viib läbi minitunni, lähtudes õppetöö eesmärgistamise ja planeerimise põhimõtetest;
- analüüsib ja tagasisidestab õppetunni ülesehitust ja läbiviimist;
- mõtestab kooli töö- ja õpikeskkonnana külastatud haridusasutuse näitel;
- koostab meeskonnatööna tunnivälise ürituse kava, arvestades riikliku õppekava üldeesmärke;
- analüüsib oma õpikogemusi, lähtudes Õpetaja kutsestandardi tase 7 kompetentsidest.
Õppejõud:
Merle Taimalu - PhD (pedagoogika)
Ülle Matsin - MSc (informaatika)
Heidi Öövel - Kõrgharidus (eripedagoog)
Liana Roos - MA (andragoogika)
Liina Tamm - MA (eripedagoog)
Lii Kaudne - MA (kasvatusteadused)
Erli Kontkar - MA (matemaatika ja informaatikaõpetaja)
Egle Säre - PhD (haridusteadus)
Kaisa Hunt - MA (psühholoogia)
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
Õpikeskkonna kujundamine
Õppimise ja arengu toetamine
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
160 Merle Taimalu, Ülle Matsin, Heidi Öövel, Liana Roos, Liina Tamm, Lii Kaudne, Erli Kontkar, Egle Säre, Kaisa Hunt

Hinnainfo:
Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses). Täiendusõppeprogramm on seotud kutsestandardi Õpetaja tasemega 7.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Tartu, Jakobi 5 õppehoones
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursuse toimumise kuupäevad täpsustuvad
Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine vähemalt 10 õppepäeval (kohustuslikud õppepäevad on koolikülastuse õppepäevad) ja iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele. Kursusel on 12 (7tunnist) õppepäeva.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Iseseisvate individuaalsete ülesannete arvestuslik sooritamine: Tunnikonspekt "Tunnivälise ürituse kava (rühmatöö) Minitunni konspekti koostamine (individuaalne töö) Vaatlustunni analüüs (rühmatöö) Minitunni läbiviimine ja analüüs (individuaalne töö)
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerimise lisainfo:
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades Marge Kimmel marge.kimmel@ut.ee.
Täiendav info:
Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee, +372 +372 737 6446
Programmi kood:
HTHT.TK.012
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 24.08.2023 - 31.01.2024 Maht: 12.25 EAP (320 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 14.09.2023 - 14.08.2024 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 02.11.2023 - 21.11.2023 Maht: 0.75 EAP (20 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 14.08.2023 - 31.01.2024 Maht: 17 EAP (442 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 01.09.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
17.04.2023
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt on avatud!
01.11.2022