Praktiline kodukeemia II

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
30 EUR
Õppejõud
Anneli Jõgela
Joana Jõgela
Mariel Olkonen
Õppekava rühm
Keemia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Arendada gümnaasiumi õpilaste oskusi juhendi abil iseseisvalt eksperimentaalseid töid läbi viia. Lisaks arendada nende oskusi kasutada olemasolevaid teadmisi eksperimente selgitamisel ja suhtuda allikakriitiliselt juurde otsitavasse informatsiooni.
Sihtrühm:
õpilased alates 10. klassist; Kursusele oodatakse õpilasi, kes lõpetasid TÜ teaduskooli kursuse "Praktiline kodukeemia I". õpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õpilane:
* oskab planeerida ja läbi viia eksperimente juhendi ning varasemate kogemuste põhjal;
* teeb järeldusi saadud katsetulemustest;
* on tutvunud katsetes kasutatud ainete keemiliste omadustega;
* omandab oskuse suhtuda allikakriitiliselt otsitavasse informatsiooni;
* oskab õpitu põhjal iseseisvalt koostada ja teostada ühe eksperimentaalse ploki.
Õppejõud:
Anneli Jõgela - Värska Gümnaasiumi keemiaõpetaja
Joana Jõgela - MSc (keemia)
Mariel Olkonen - Tartu Ülikooli bakalaureuse astme üliõpilane
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Teaduslikud pannkoogid (pihussüsteemid, külmumine, Maillardi reaktsioon) 15 Anneli Jõgela, Joana Jõgela, Mariel Olkonen
2. Kes varastas pannkoogid? (Kromatograafia, sõrmejälje määramine, joodi keemilised omadused) 15 Anneli Jõgela, Joana Jõgela, Mariel Olkonen
3. Hüppavad elektronid (redoksreaktsioon, metallide korrosioon, oksüdeerumine) 15 Anneli Jõgela, Joana Jõgela, Mariel Olkonen
4. Helendame! (Luminestsentskiirgus, ainete lahustuvus, vedeliku voolavus) 15 Anneli Jõgela, Joana Jõgela, Mariel Olkonen
5. Leiutamisvoor (iseseisvalt välja töötatud teema plokk) 18 Anneli Jõgela, Joana Jõgela, Mariel Olkonen

Hinnainfo:
30 EUR - hind üldhariduskooli õpilastele
Toimumiskoha info:
TÜ Moodle'i keskkond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas
Toimumise ajakava ja lisainfo:
veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale Moodle'i keskkonnas
Nõuded lõpetamiseks:
tunnistusega lõpetamiseks on vaja sooritada kõik viis teemat positiivse tulemusega;
tõendiga lõpetamiseks on vaja sooritada vähemalt kolm tööd positiivse tulemusega (sh iseseisevalt väljatöötatav plokk).
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Testid; Eksperimentaalne töö
Hindamiskriteeriumid:
koondhinne kujuneb viie eksperimentaalse teema eest saadud arvestuste põhjal
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerumise tähtaeg:
31.12.2023
Täiendav info:
Annika Põlgast, annika.polgast@ut.ee, +372 +372 508 1170
Programmi kood:
P2TP.TK.108
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 09.10.2023 - 23.04.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.10.2023 - 23.04.2024 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.10.2023 - 16.04.2024 Maht: 3 EAP (80 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.10.2023 - 19.03.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.10.2023 - 23.04.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
20th Estonian Summer School on Computer and Systems Science
19.06.2023
#täiendusõpe
Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.
14.09.2021
#täiendusõpe #teadus
XXIV pedagoogiline konverents kutsub õpetajaid jagama oma kogemusi lõimitud aine- ja keeleõppest.
15.05.2023
#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
17.04.2023