Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
750 EUR
Õppejõud
Vähemalt magistrikraad, vähemalt viieaastane täiskasvanute koolitamise kogemus.
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
HVEE.TK.084
Eesmärk:
Eesmärk on pakkuda kiiret ja efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, et anda osalejale koolituste ja koostöise õppe kaudu ainealased ja metoodilised teadmised ja oskused, kuidas kavandada eesti keele tunde täiskasvanud õppijatele.
Sihtrühm:
Vähemalt bakalaureusekraadi omandanud ning väga hea eesti keele oskusega täiskasvanud õppijad, kes soovivad omandada teadmised ja oskused eesti keele kui teise keele õpetamiseks täiskasvanutele. Kasuks tuleb kogemus keeleõpetajana töötamisel.
Kursuse õpiväljundid:
Programmi läbinud õppija * tunneb Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete iseloomulikke jooni; * oskab kavandada täiskasvanud õppijatele mõeldud eesti keele kui teise keele tunde, käsitledes erinevaid osaoskusi ning arvestades sihtrühma vajadusi; * oskab eesti keele grammatiliste vormide moodustamist ja kasutamist muu emakeelega õppijale arusaadavalt seletada ja põhjendada; * võtab õppetöös arvesse täiskasvanud õppija eripära (sh põlvkondlikku ja kultuurilist).
Õppejõud:
Vähemalt magistrikraad, vähemalt viieaastane täiskasvanute koolitamise kogemus.
Õpingute alustamise tingimused:
Motivatsioonikiri ja vestlus. Registreerumisel tuleb kandidaadil esitada motivatsioonikiri, mis annab ülevaate tema haridusest ja töökogemusest ning põhjendab soovi osaleda mikrokraadiprogrammis. Juhime tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirja ja vestluse alusel, nad saavad eraldi kinnituse koolitusele vastuvõtu kohta.
Nõuded lõpetamiseks:
Kõigi täiendkoolitusprogrammi kuuluvate õppeainete eksamid on sooritatud vähemalt hindele E või "arvestatud".
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Auditoorne õppetöö toimub Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppehoones Jakobi 2.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub kontaktõppena (ja vajadusel veebikeskkonnas Zoom) koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm toimub 06.02.2023-28.01.2024! Programm algab 2022/23. õa kevadsemestril ning jätkub sügissemestril 2023/24. Õppetöö on korraldatud koos õpetajakoolituse sessioonõppe üliõpilastega reedeti kaks-kolm korda kuus, vajadusel lisanduvad koolivaheaegade nädalad. Kombineeritakse kontaktõpet ja veebiõpet. Kevadsemester (9 EAP) HVEE.05.032 Eesti keele kui teise keele didaktika I (3 EAP) HVEE.05.020 Mängustamine ja improvisatsioon keeleõppes (3 EAP) HVEE.05.036 Täiskasvanud õppija eripära (3 EAP) Kevadsemestri õppesessioonide kuupäevad: 10. veebruar 3. märts 10. märts 24. märts 14. aprill 21. aprill 5. mai 19. mai 2. juuni 16. juuni. Õppetöö algab hommikuti kell 8.30 ja lõpeb umbes kell 16. Kui sõidate Tartusse kaugemalt, vajate ilmselt õppepäevaeelset majutust Tartus. Sügissemester (6 EAP) HVEE.05.022 Eesti keele võõrkeelena grammatika erikursus (6 EAP) Sügissemestri tunniplaan valmib maikuu lõpuks. Ka sügissemestri õppetöö toimub reedeti 2-3 korda kuus.
Hinnainfo:
Enne õppetöö algust sõlmitakse mikrokraadiprogrammis osalejaga õppeteenuse osutamise leping terve programmi peale, kuid tasuda saab kahes osas: kevadsemestri eest 450 eurot hiljemalt 20.02.2023 sügissemestri eest 300 eurot hiljemalt 18.09.2023. Arve saadetakse registreerunule nädal enne arve tasumise tähtpäeva. Ülikoolil on õigus nõuda: 30% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne täiendusõppe algust; 50% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähem kui viis, kuid vähemalt kaks tööpäeva enne täiendusõppe algust; 100% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähem kui kaks tööpäeva ette.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
31.12.2022
Registreerimise lisainfo:
Registreerumisel tuleb esitada motivatsioonikiri, milles annate ülevaate enda haridusest ja töökogemusest ning põhjendate soovi osaleda mikrokraadiprogrammis. Motivatsioonikirja lisamiseks on kaks võimalust: registreerumisel lisada motivatsioonikiri tekstina lahtrisse "lisainfo ja küsimused koolitusel osalemise kohta" või saata see failina aadressil ylle.niin@ut.ee, märkides e-kirja teemareale "Täiskasvanute koolitaja mikrokraadiprogramm". Juhime tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirja ja vestluse alusel ja neile saadetakse eraldi kinnitus koolitusele vastuvõtmise kohta hiljemalt 16. jaanuaril 2023. a.
Täiendav info:
Ülle Niin, ylle.niin@ut.ee, +372 +372 737 5227
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 09.01.2023 - 30.04.2023 Maht: 1.5 EAP (39 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 31.03.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.02.2023 - 28.01.2024 Maht: 16 EAP (416 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 31.03.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.03.2023 - 15.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022