Kursusele registreerumine

Koolitusel osalemiseks tuleb registreerida vastavalt koolituse kirjelduses toodud juhistele.

Täienduskoolitusele registreerimine

Registreerimine toimub üldjuhul kursuse kirjelduse juures oleva registreerimislingi kaudu. Kui see mingil põhjusel ei õnnestu, siis on võimalik registreerida kursuse andmetes toodud kontaktisiku telefoni või e-maili teel.

Reeglina ei ole täienduskoolitusel osalemiseks piiranguid, kuid mõnikord võivad olla nõutud kas eelnevalt läbitud koolitused, töökogemus, töötamine konkreetsel ametikohal vms, mistõttu võidakse registreerimisel paluda esitada täiendavaid dokumente. Vastav info on sel juhul kirjas koolituse andmetes.

Registreerimisel kogume õppija kohta järgnevaid andmeid (mille töötlemine toimub vastavalt ülikooli andmekaitsetingimustele, mis on leitavad SIIT):
• kursusele tulija nimi ja isikukood
• telefon, e-posti aadress, kontaktaadress ja indeks
• töökoht (vajadusel, nt haridustöötajate koolituste puhul)
• maksja andmed (isiku/asutuse nimi, isikukood/registrikood ja aadress)

Õppida soovijal on võimalik liituda täiendusõppe kuukirjaga.

Koolitusgrupi komplekteerimine

Vastava koolitusgrupi komplekteerimise tingimused, st koolitusgrupi minimaalne ja maksimaalne osalejate arv, on toodud täiendusõppeprogrammi andmetes. Avatud koolituste puhul moodustub grupp üldjuhul registreerumise järjekorra alusel.

Registreerimine täiendusõppijaks tasemeõppeainele

Kui ei ole kirjas teisiti, tuleb täiendusõppijana tasemeõppeaine õppimiseks esmalt ühendust võtta vastava töötajaga soovitud ainet õpetavas instituudis, kelle kontaktid on leitavad veebilehelt: ut.ee/uksikud-ained-tasemeoppe-oppekavadest, et õppimise tingimused eelnevalt läbi rääkida. Seejärel täidab õppida soovija vastava avalduse, temaga sõlmitakse leping ning tal on võimalik õppida soovitud ainet/aineid.

Täiendusõppes osaleja arvatakse täiendusõppe toimumise ajaks Tartu Ülikooli täiendusõppijaks.

Õppimisvõimaluse andmisest keeldumine

Ülikool võib keelduda isiku arvamisest täiendusõppijaks, kui isik ei vasta täiendusõppeprogrammis või üksikute tasemeõppeainete läbimisel õppeaine ainekavas kehtestatud tingimustele, õppetöös osalejate piirarv on täis või isikul on ülikooli ees õppetasu võlgnevusi.

Koolitusest loobumine

Kui peale registreerimist selgub, et siiski ei ole võimalik osaleda koolitusel, siis palume sellest koheselt koolituse kontaktisikule e-kirja teel teada anda.

Õppe katkestamine

Täiendusõppija soovi korral katkestab ülikool tema õpingud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel.

Koolituse läbimise tingimustes täiendusõppeprogrammi andmetes on kirjas, millises mahus peab koolitus olema läbitud selleks, et selle kohta väljastataks täiendusõppe läbimist tõendav dokument (tõend). Täiendusõppes osalemist tõendav dokument (teatis) väljastatakse õppija soovil.

Ülikool võib omal algatusel katkestada täiendusõppija õppe, kui ta:
• ei järgi ülikooli õigusakte, üldtunnustatud käitumisnorme ja häid tavasid, sh toime pannud akadeemilise petturluse;
• ei ole täitnud täiendusõppe läbimiseks täiendusõppeprogrammis või õppeaine ainekavas ette nähtud lõpetamise nõuded.

Kui on soov peale õppe katkestamist siiski uuesti samal koolitusel õppima asuda, tuleb kas registreeruda uuesti või küsida täiendavat infot vastava koolituse kontaktisikult.

Õppe lõpetamine ja lõpudokumentide väljastamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud kõik täiendusõppeprogrammi või õppeaine läbimiseks ette nähtud nõuded. Õppija õppetulemus fikseeritakse õppeinfosüsteemis vormistatud protokollis ning õppijale väljastatakse õppe läbimise kohta kas tunnistus koos lisalehega või tõend. Koolituse läbimist tõendavaid dokumente väljastatakse üldjuhul digitaalselt ning sõltuvalt koolitusest kas eesti või inglise keeles.