Majandusakadeemia 2023/2024.õ-a.

Majandusakadeemia on seminaride sari ettevõtjatele, mida Tartu Ülikooli Tallinna esindus ja Tallinna ettevõtluskeskus korraldatavad koostöös alates 2012 aastast. 

Sarja eesmärk on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel. Sellel aastal esinevad doktorandid. Tule kuulama, mõtle kaasa ja kaalu võimalust oma haridusteed jätkata!

Seminarid toimuvad teisipäeviti kl 10-11:30 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3, aud 311 (Solarise keskuse vastas).

Vali kõnetav teema ja registreeru:

Image
Majandusakadeemia
Tööheaolu juhtimisega tuleb ettevõttes tegeleda süsteemselt ja järjepidevalt, sest vastasel juhul mõjutab töökeskkond negatiivselt töötajate vaimset tervist. Seminaril vaatame:
 • Millised on stressi ja läbipõlemise ohumärgid organisatsioonis?
 • Millised tegurid  kasvatavad ja millised kahjustavad tööheaolu?
 • Mis on juhi roll ja mida meeskonnas saab teha, et tööheaolu hoida ja kasvatada?

Seminari tulemusena oskate oma meeskonnas märgata probleeme tööheaoluga. Olete juhina teadlik oma rollist tööheaolu kujundamisel ettevõttes ja suudate leida võimalusi selle parandamiseks. 

Image
Kaire Piirsalu-Kivihall

Kaire Piirsalu-Kivihall on Tartu Ülikooli nooremteadur ja doktorant.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis inimressursi juhtimise erialal ja täiendanud end Tampere Ülikoolis.

Kaire on töötanud  edukate rahvusvaheliste brändidega ning tal on õnnestunud kogemusi koguda ka Euroopa edukamate tööandjate juures. Ta on ka Äripäeva Personalijuhtimise teabevara kaasautor ja avaldanud artikleid väljaannetes Personali Praktik, Äripäev, postimees.ee jm.

Image
Majandusakadeemia 2023 avaseminar 230905

Mind on aastaid paelunud küsimused – mis on edukas juhtimine ja mida tähendab olla edukas juht? Need võtmeküsimused läbivad minu doktoriõpinguid, juhtimispodcaste ja ka meie seminari. Seminaris mõtisklengi valjult, kas holakraatia kui juhtimispraktika võiks aidata organisatsioonidel nii väliste kui ka sisemiste muutustega paremini kohaneda ja luua sisekliima, mis toetaks inimese baasvajadusi – iseseisvust, meisterlikkust ja seotust. 

Millised mõtte- ja käitumismustrid iseloomustavad isejuhtivaid meeskondi? Tõstame harjutuste ja aruteludega teadlikkust tänastest mõtte- ja tegutsemismustritest. Sel moel aitame luua igast päevast parima juhtimiselamuse ja saavutame tiimiga ka soovitud tulemused. Käsitleme teemasid:

 • Ebamäärasuse kasv ja muutuste kiirus ärikeskkonnas;
 • Inimeste psühhosotsiaalsed baasvajadused ja nende rahuldamine juhtimise perspektiivis;
 • Eesmärgiselgus ja -kesksus on isejuhtimise vundament;
 • Usk, et inimesed on iseseisvad, vastutustundlikud ja otsustusvõimelised;
 • Tunnetatud pinged annavad energiat, viivad edasi ja on progressi aluseks;
 • Isejuhtimine toob esile meeskonna ühistarkuse ja toetub sellele;
 • Edukuse õppetunnid isejuhtivate organisatsioonide kogemusest.
Image
Veiko Valkiainen

Veiko Valkiainen on Tartu Ülikooli nooremteadur ja doktorant, juhtimiskoolitaja ja coach.

Hariduselt psühholoog, on ta end arendanud gestaltterapeudina Taanis (Gestalt Institute of Scandinavia) ja coach’ina New Yorkis (Erickson Coaching International). Tartu Ülikoolis uurib Veiko isejuhtivaid meeskondi ja organisatsioone, teemaks meeskondade tulemuslikkuse kasvatamine juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmisega.

Üle 20-aastase juhtimise arendamise alase töökogemusega Veiko peab juhtimispodcasti "Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”, kus tema vestluskaaslasteks on nii tegevjuhid, juhtimiskoolitajad-konsultandid kui ka tippsportlased.

Veiko koolitustel on osalenud sadu juhte. Tema klientideks on olnud Eesti Energia AS, Rahandusministeerium, Elion Ettevõtted AS (tänane Telia), Eesti Pank, BCS Itera AS, Olympic Entertainment Group AS, MYJAR IT OÜ.

 

Eesti koduturg on oma väiksuse tõttu piiratud ja ettevõtted, kel on soov oma haaret suurendada, võiksid kaaluda rahvusvahelisele turule sisenemist. 

Rahvusvahelistumise protsess ise on keerukas, hõlmates nii ohte ebaõnnestumiseks kui ka võimalusi saavutada suurt edu. Iga õnnestumise taga on hulk ebaõnnestumisi ja seminaris toome näiteid ka ebaõnnestumistest rahvusvahelisele turule sisenemisel. Lisaks arutleme teemadel:

 • Rahvusvahelistumise enamlevinud viisid ja meetodid;
 • Koostöövõrgustike ja otsustusloogikate mõju rahvusvahelistumisel.
Image
Tairi Leis on TÜ doktorant.

 

Tairi Leis on Tartu Ülikooli doktorant ja 25-aastase kogemusega väikeettevõtja.

Ta on lõpetanud cum laude Tartu Ülikoolis eriala "Ettevõtlus ja Tehnoloogia Juhtimine" (2020). 

Juht võtab iga päev otsuseid vastu: milline uus projekt käivitada, kuidas uuele turule siseneda, kuidas parimad töötajad leida, jne. Need on juhile tuttavad dilemmad. Kuigi otsused mõjutavad otseselt ettevõtte käekäiku, jääb tihti tähelepanuta protsess, kuidas just selle otsuseni jõutakse. Seminaril tulevad vaatluse alla üllatavad viisid, kuidas otsused kujunevad. Aga mil moel vigu vältida? Täpsemalt räägime:  

 • Kuidas keskkond ja pealtnäha tähtsusetud juhtumid mõjutavad meie valikuid;
 • Mis on kognitiivsed nihked ja kuidas need juhtimisotsustes avalduvad;
 • Praktiliste näidetega personali- ja investeerimisotsuste kujunemisest; 
 • Tehnikatest otsustusprotsessi lihvimiseks ja oma vigade ennetamiseks.

Seminari tulemusena tead otsustusprotsessi olulisi vigu ja tunned olukordi, kus need vead tõenäoliselt juhtuvad. 

Image
Kristjan Pulk

 

Kristjan Pulk on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise nooremteadur ja doktorant.

Ta on osalenud mitmete uuringute läbiviimisel, nt Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2021 ja Eesti välisinvestorite uuring 2022. Kristjani teemaks on Eesti inimeste finantskirjaoskust ja finants- jt juhtimisalaste otsuste mõjureid. Majandusteaduskonnas õpetabki Kristjan magistrantidele käitumuslikku majandust.

Kas võrdne kohtlemine tähendab kohustust kõiki kohelda võrdselt? Tegelikult on vastupidi - kõikide ühtemoodi kohtlemine võib kaasa tuua suured jamad. Seminaris anname praktilisi juhiseid ja toome elulisi näiteid teemadel: 

 • Millised on organisatsiooni kohutused ja õigused võrdsete võimaluste tagamisel ja kuidas rakendada töölepinguseaduses toodud töötajate õigusi (§ 2-1 ja 3)?
 • Kuidas ettevõttes mitte ainult õiguspäraselt ellu jääda, vaid ka töötajaid motiveerida rohkem pingutama?
 • Kuidas teha kuludeta õigeid asju ja vältida vägagi kulukaid vigu?
 • Kuidas hoida häid töötajaid nii, et kõik tunnetavad võrdset kohtlemist?
Image
Liisa-Ly Pakosta

Liisa-Ly Pakosta on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant ja riigikogu õiguskomisjoni liige.

Ta on töötanud nii soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna kui ka juhtinud aktsiaseltsi. Lisaks on tal juhtimiskogemus mitmest avaliku sektori organisatsioonist.

Liisa on oodatud esineja võrdse kohtlemise teemadel tänu oma praktilisele ja elulisele lähenemisele ja oskusele selgitada keerulisi paragrahve nii, et nende õigesti täitmine muutub lihtsaks ja kasulikuks. 

Ühiskond väärtustab üha enam ettevõtlust. Tasahilju mõistetakse erinevates otsustajate rühmades, et ühiskonna arengusse panustab ettevõtlik inimene. Nii on ettevõtlusõpe jõudnud Eesti koolidesse ja lasteaedadesse. Millal ja kuidas saab vanem toetada oma lapse ettevõtliku hoiaku kujunemist?

Seminari fookuses on järgmised aspektid:

 • Mis vahe on ettevõtlikkusel ja ettevõtlusel ettevõtluspädevuse kontekstis?
 • Millised tegevused mõjutavad ettevõtliku hoiaku kujunemist ja miks see on tähtis?
 • Millised on ettevõtluspädevuse arendamise praktikad hariduses?
 • Milline võib olla vanema roll ettevõtlushariduse tugevdamisel?

Seminari tulemusena tead, mida mõistetakse, kui räägitakse hariduses ettevõtliku lapse kujunemisest ja kuidas oma last selles protsessis toetada. 

Image
Külli Hiiemäe Metsar

 

Külli Hiiemäe-Metsar on Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi doktorant ja Õpetajate seminari nooremlektor.

Ta on õpetanud majandust ja ettevõtlust Viljandi Gümnaasiumis aastatel 2011-2022 ja juhendanud õpilasfirmasid. Tartu Ülikoolis õpetab ta tulevastele õpetajatele ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamist jt ettevõtluspädevusega seotud aineid.

 

Image
Majandusakadeemia, Külli Hiiemäe-Metsar 240206 Tallinna esinduses

Iga põlvkond kannab oma sotsiaalset survet, stressi, emotsionaalseid probleeme, jne. Osad neist tulenevad elukeskkonnast, teised on seotud isiksuse omadustega. Kõik see kujundab ka suhtumist töösse.

Kohe on tööturule tulemas uus, Z- (või iGen-) põlvkond. Milliseid tõekspidamisi, hoiakuid ja käitumismalle peab juht teadma, kui ta neid noori tööle võtab ja oma organisatsiooni integreerib? 

Seminaris tutvustame kõige värskema, 2023.aastal läbiviidud rahvusvahelise küsitluse tulemusi. Analüüsime rohkem kui kuue tuhande Eesti õpilase vastuste põhjal aastatel 2005-2009 sündinud noorte elu ja käitumise erinevaid aspekte.

Image
Anna Markina

Anna Markina on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant ja kriminoloogia teadur.

Tema erialahuvideks on kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uuringud noorte osaluse teemadel, sh marginaliseerunud noored. Ta on olnud mitme rahvusvahelise ELi rahastatud projekti riiklik koordinaator. Hiljutine rahvusvaheline alaealiste käitumisuuring (ISRD4) viidi Eestis läbi 2023.aasta kevadel. 

 

Coaching on viimastel aastatel märkimisväärselt populaarsust kogunud ja sellest on kujunenud juhtimistööriist, mis pakub kasu nii juhtidele kui ka töötajatele. Üheks tõhusaks coaching’umeetodiks on grupi-coaching, mis võimaldab lisaks tööalaste probleemide lahendamisele arendada töötajate pehmeid oskusi kui ka isikuomadusi. Töötajate pehmete oskuste nagu kommunikatsioon, koostöö, aktiivne kuulamine ja probleemide lahendamise oskuse arendamine on muutunud organisatsioonide jaoks hädavajalikuks sammuks, mis tagab konkurentsivõime säilimise ning loob innovatsiooniks soodsa pinnase.

Grupi-coaching on efektiivne töötajate arendamise meetod isegi väikese arvu sessioonide korral. Organisatsioonid, mis julgustavad ja võimaldavad töötajatel arendada oma kompetentse, suurendavad nii töötajate tulemuslikkust kui ka tööga rahulolu.

Seminaril räägime:

 • Miks on töötajate pehmete oskuste arendamine vajalik;
 • Kuidas erineb grupi-coaching teistest coaching’umeetoditest;
 • Milles seisneb grupi-coaching’u efektiivsus töötajate arendamisel;
 • Kuidas rakendada GROW- coaching’uküsimusi tööjuhtumite lahendamisel;
 • Milliseid oskusi on võimalik grupi-coaching’u sessioonide käigus arendada.

Lahkute teadmisega, miks tuleb töötajate oskuseid järjepidavalt arendada ning kuidas on võimalik grupi-coaching’ut rakendada töötajate arendamisel. Saate praktilisi näpunäiteid grupi-coaching’u ja GROW-küsimuste rakendamiseks.

Image
Kristel Pinn

 

Kristel Pinn on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant ja juhtimise õppetooli nooremteadur. Ta on lõpetanud TÜ majandusteaduskonna turunduse ning finantsjuhtimise eriala cum laude.

Kristelil on üle kümne aasta kogemust väikeettevõtluses juhi rollis, mis annab talle praktiku vaate töötajate arendamise vajalikkusele ning mida organisatsioon töötajate arendamisest võidab. Seminaris annab ta põhjaliku ülevaate uuringus kasutatud grupi-coaching’u metoodikast, mis on andnud töötajate arendamisel suurepäraseid tulemusi.

Registreerun seminarile

Image
Signe Reppo

 

Mis on läbipõlemine, mis on karjääri planeerimine?

Kas ja miks võib läbipõlemine minuga juhtuda? Kui ma hästi planeerin, kas siis ei põle läbi? 

Kui ma pole millegi eest kaitstud, siis kuidas ennast ikkagi kaitsta?

Signe Reppo (organisatsioonikäitumise MA) on koolitaja, karjäärinõustaja ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi lektor. Ta on nõustamise, koolitamise ja karjäärivaldkonna arendamisega tegelenud üle kahekümne aasta.

Registreerun seminarile

 

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd "Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine"

TÜ kaasprofessor valiti Eesti inimarengu aruande peatoimetajaks

Tartu Ülikooli kaasprofessor Eneli Kindsiko valiti Eesti inimarengu aruande peatoimetajaks

Üllas Linder kaitseb doktoritööd „Adam Reinhold Schiewe. Esimese Eesti baptistikoguduse rajaja elulugu“

10. juunil kell 16.15 kaitseb Üllas Linder religiooniuuringute erialal doktoritööd „Adam Reinhold Schiewe. Esimese Eesti baptistikoguduse rajaja elulugu“.