Mis meile oluline on?

Oleme kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne organisatsioon. Liigume avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Suurendame ülikooli liikmete võimalusi oma potentsiaali parimal viisil arendada ja rakendada, et nad kannaksid ülikooli väärtusi, tunneksid uhkust ülikooli ning oma osaluse üle ülikooli igapäevaelus ja arengus.

Mida meie inimesed ülikoolis töötamise puhul hindavad?

Töötajate tagasiside on meie jaoks väga oluline, kogume seda igal aastal ning teeme kokkuvõtted ja järeldused.

97  

Töötajatest arvab, et tema töö on huvitav

95  

Töötajatest on uhke, et töötab Tartu Ülikoolis

94  

Töötajatest tunneb, et saab kolleegidelt piisavalt tuge

Oleme mitmekülgne organisatsioon

Töötajate arv 3939
sh naised 2280
naiste % 58%
sh mehed 1659
meeste % 42%

Andmed 2021. aasta lõpu seisuga.

Akadeemiliste töötajate arv 2130
akadeemiliste töötajate % 53%
sh naised 1063
naiste % akadeemilistest töötajatest 50%
sh mehed 1067
meeste % akadeemilistest töötajatest 50%

Andmed 2021. aasta lõpu seisuga. 

Tugitöötajate (sh juhtide) arv 1854
tugitöötajate % 47%
sh naised 1247
naiste % tugitöötajatest 67%
sh mehed 607
meeste % tugitöötajatest 33%

Andmed 2021. aasta lõpu seisuga.  

Välistöötajate arv 470
% kõigist töötajatest 12%
erinevaid riike 75
välismaalastest akadeemilisi töötajaid 375
% akadeemilistest töötajatest 18%
välismaalastest tugitöötajaid 96
% tugitöötajatest 5%

 Andmed 2021. aasta lõpu seisuga.

Töötajate keskmine vanus 45
Kõige vanem 92
Kõige noorem 18

Andmed 2021. aasta lõpu seisuga. 

Doktorikraadiga töötajate arv 1594
Doktorikraadiga töötajate % 40%
Doktorikraadiga akadeemiliste töötajate arv 1469
Doktorikraadiga akadeemiliste töötajate % 69%
Doktorikraadiga tugitöötajate arv 152
Doktorikraadiga tugitöötajate % 8%

Andmed 2021. aasta lõpu seisuga. 

Kas Tartu Ülikooli põhiväärtused kõnetavad Sind?

Image
Arengukava ikoon

Teaduspõhisus, mis paneb meid kriitiliselt mõtlema, seoseid otsima, tõe poole püüdlema ja probleeme lahendama. Teaduspõhisus on professionaalne kriteerium kõiges, mida teeme.

Image
Arengukava ikoon

Akadeemiline vabadus ja ülikooli autonoomia, mille kaudu täidame oma missiooni loominguliselt ja pühendumisega.

Image
Arengukava ikoon

Avatus uutele ideedele ja suhetes ühiskonnaga. Tugineme oma traditsioonidele, kuid oleme valmis pidevalt uuenema ja aitama  kaasa positiivsetele muutustele nii ülikoolis kui ka meid ümbritsevas maailmas.​​​​​​

Image
Arengukava ikoon

Koostöö inimeste, institusioonide ja teadusalade vahel nii ülikoolis, Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Kasutame koostööst sündivat uut teadmist ühiskonna hüvanguks parimal vastutustundlikul viisil.

Image
Arengukava ikoon

Inimkesksus ja individuaalne areng. Nii ülikooli kui ka Eesti peamine vara on targad ja haritud inimesed. Väärtustame ülikoolis töötavaid ja õppivaid inimesi ning looem neile parimad arengu ja eneseteostuse tingimused ning innustava töö- ja õppekeskkonna. 

Image
Arengukava ikoon

Vastutus. Teadvustame nii oma tegemiste kui ka tegemata jätmiste ühiskondlikku ja ülikoolisisest mõju. Meie sõnad ja teod on kantud vastutusest mineviku, oleviku ja tuleviku ees.

Head tavad ja võrdne kohtlemine

Tartu Ülikoolis on loodud head tavad nii õppimiseks kui õpetamiseks, teaduse tegemiseks ja juhtimiseks, sh oleme koostanud võrdse kohtlemise juhendi.

Head tavad
  • Õpetamise hea tava
  • Õppimise hea tava
  • Doktoriõppe hea tava
  • Tagasiside andmise hea tava
  • Hea teadustava
  • Juhtimise hea tava
  • Korruptsiooniohu ennetamine

Loe lähemalt

Võrdse kohtlemise juhend

Tartu Ülikool on mitmekesine organisatsioon, millesse kuuluvad erineva kultuuritaustaga inimesed maailma eri paikadest. Ülikooli põhiressursiks on needsamad inimesed, töötajad ja üliõpilased, kelle heaolu on ülikooli jaoks oluline ning kellele on ülikool kohustatud tagama head töö- ja õpitingimused ning kaitstuse ebaõiglase ja ebavõrdse kohtlemise eest. Et tõsta inimeste teadlikkust võrdse kohtlemise teemal, tagada töötajate ja üliõpilaste kaitse diskrimineerimise eest ning edendada võrdõiguslikkust, oleme loonud kogu ülikooliperet hõlmav võrdse kohtlemise juhendi.

Loe lähemalt

Kuhu teel oleme?

Kanname Eesti rahvusülikoolina vastutust ühiskonna ees seisvate ülesannete lahendamise eest, olles teadmuspõhise majanduse teerajaja ning elukestva õppimise hoiaku ja tulevikuoskuste kujundaja.

Arengukava 2021-2025

international
Rahvusvaheline rahvusülikool
Hoiame ja arendame kestva üleilmastumise tingimustes eesti keelt ja kultuuri ning tagame teadusel põhineva eestikeelse hariduse omandamise Eestis. Pakume rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks atraktiivseid töö- ja õpivõimalusi, tehes muu hulgas koostööd partnerinstitutsioonidega, ning suurendame seeläbi ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.
magistrõpe
Haridus
Edukaks toimetulekuks üha kiiremini arenevas tehnoloogiarikkas elu- ja töökeskkonnas võimaldame üliõpilastel end arendada ja omandada vajalikke tulevikuoskusi. Muutuv töö olemus ja muutuvad töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist, mistõttu loome ajast, kohast ja inimeste elukorraldusest sõltumatuid võimalusi ülikoolis õppimiseks. Olukorras, kus andekad inimesed leiavad kergesti eneseteostusvõimalusi üle maailma, pakume neile Eestis parimaid enese arendamise viise, sidudes nad ülikooliga juba üldhariduse omandamise või akadeemilise karjääri kasuks otsustamise ajal.
Üliõpilane Tartu Ülikooli laboris
Teadus
Loome tipptasemel teadusuuringute jätkusuutlikkuse tagamiseks ning Eesti teadus- ja arendusvajaduste katmiseks vajalikud tingimused, mis toetavad teadusuuringute valdkondlikku mitmekesisust ja koostööd. Osaleme avalikes aruteludes ning teeme avaliku sektoriga koostööd ühiskonna sõlmprobleemidega seotud uuringute elluviimisel ja tõenduspõhiste lahenduste pakkumisel riiklike poliitikavaldkondade kujundamiseks. Edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.
Tartu Ülikooli Narva kolledž
Organisatsioon
Et tulla edukalt toime pidevate väliskeskkonna muutustega, lähtume rahvusvahelise ja kultuuriliselt mitmekesise liikmeskonnaga organisatsioonina ühistest väärtustest, kaasates oma liikmed ühiste eesmärkide saavutamisse, pakkudes töötajatele võimalusi oma parima potentsiaali rakendamiseks ja arendades nutikalt taristut. Tegutseme koostöös riigi ja kohalike omavalitsustega selle nimel, et vältida regionaalse ebavõrdsuse süvenemist, tehes kõrghariduse ning teadmussiirde kättesaadavaks riigi eri piirkondades.