Õppekava tagasiside küsitlus

Õppekava tagasiside küsimustikule vastamine võimaldab üliõpilastel analüüsida oma senist õpikogemust. Küsimused puudutavad õppekava sidusust ja ülesehitust, õppekorraldust ja -keskkonda, üliõpilaste pädevuste arengut, tugisüsteemide tööd.

Küsimustik koosneb hinnatavatest väidetest ja avatud küsimustest, millele vastamine võimaldab oma mõtteid selgitada ja arvamusi põhjendada. Kui tundub, et mõnda väidet ei saa oma õppekavast lähtudes hinnata, saab valida vastusevariandi “Ei kehti”.  Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 20 minutit.

Õppekava tagasisidet saab anda ÕIS-is, küsimustiku leiab töölaualt. Küsimustikule palutakse vastata bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe teise ja viimase semestri õppijatel; magistriõppe viimase semestri õppijatel; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe teise, kuuenda ja viimase semestri õppijatel.

Õppekava tagasisidet saab anda ÕIS-is, küsimustiku leiab töölaualt.

Õppekava küsimustik koosneb kuuest osast, milles tuleb hinnata valikvastustega väiteid. Iga osa lõpeb avatud küsimusega ja soovi korral on vastajal võimalik oma vastuseid tekstiväljal põhjendada ja kommentaare lisada. Kõik osad saab eraldi salvestada, vastamise lõpus tuleb vajutada "Esita" nuppu.

Ankeedi täitmisel tuleb lähtuda oma õpikogemusest sellel õppekaval, millel hetkel õpitakse. (Näiteks kui üliõpilane on magistriõppes, siis tuleb täita ankeet lähtudes magistriõppe, mitte bakalaureuse õppekavast). Kui üliõpilane õpib korraga mitmel õppekaval, siis palutakse tal täita ankeedid õppekavade kohta eraldi. Kui õppeinfosüsteemis valida keeleks inglise keel, siis on ankeet ingliskeelne.

Teade ankeedi täitmisest saadetakse kõigile üliõpilastele, kes õpivad küsitluse toimumise ajal bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe teisel või viimasel semestril; magistriõppe viimase semestril; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe teisel, kuuendal või viimasel semestril. Küsitlusest jäävad välja akadeemilisel puhkusel; sulgemisotsusega õppekavadel; ühisõppekavadel (koordineerib teine kõrgkool) ja vähem kui 10 vastaja arvuga õppekavadel õppivad üliõpilased. 

Küsimustiku täitmine on vabatahtlik, aga väga rangelt soovitav. Iga vastus loeb, ainult enamiku üliõpilaste hinnangute põhjal saab õppekava ja -korraldust üliõpilaste jaoks paremaks teha.

Väga hinnatud on sisukas ja konstruktiivne tagasiside. Enne küsimustikule vastamist on oluline tutvuda tagasiside andmise hea tavaga. Õppeosakonnal on õigus eemaldada head tava eiravad kommentaarid. Vastuse eemaldamisel töödeldakse andmeid isikustamata kujul, see tähendab, et  vastajat ei tuvastata nimeliselt.

Õppeinfosüsteemis on tagasiside küsitluse andmed seotud üliõpilase ja tema õppekoha andmetega, kuid küsitluse tulemusi avaldatakse õppeinfosüsteemis, uuringutes ja analüüsides ainult isikustamata kujul. Tagasiside vastuseid on võimalik siduda konkreetse isikuga selleks juurdepääsuõigust omaval isikul. Juriidiliste kohustuste täitmiseks peab ülikool andmed väljastama (nt kohtule, prokuratuurile, politseile). Uuri täpsemalt tagasiside andmete töötlemise kohta siit.

  Kuidas täita ankeeti ÕIS-is?

Õppekava hindamine toimub 2. maist - 11. juunini. Üliõpilasteni jõuab palve õppekavale tagasisidet anda teavitusega ÕIS-i kaudu.

Õppekava küsitluse tulemusi kasutavad õppekavade programmijuhid ja instituutide juhid õppekava arendamiseks, õppekorralduse parandamiseks ning õppeosakond tugiteenuste arendamiseks. Oma pädevuste arengu hindamine aitab otsustada, milliseid oskusi on oluline ülikoolis arendada. Avatud küsimuste vastuseid näevad õppekavade programmijuhid, struktuuriüksuste juhid, õppeprodekaanid, dekaanid, õppeprorektor ja nende poolt volitatud isikud. Valikvastustega küsimuste vastused on nähtavad kõikidele ülikooli liikmetele. Programmijuhid annavad ka üliõpilastele teada, mis tagasiside tulemusena paremaks muutub.

  Kuidas vaadata küsitluse tulemusi ÕIS-is?