Autor:
Andrea Piacquadio

Töörõõm

Tööd võib võtta kui meelepärast eneseteostust, mis pakub rahulolu töö sisu, keskkonna ja tasuga. Töörõõm on ühtlasi see, kui tööandja tunneb huvi selle vastu, kuidas Sul läheb. 

Töörõõm on ka eriline seisund nimetusega voog või kulgemine (ingl flow). See tekib siis, kui Sa oled oma tegevusega seotud nii pühendunult, et miski muu ei lähe Sulle sel ajal korda.  

Psühholoog Christina Maslach avastas, et töörõõmu saavutamiseks peavad olema täidetud kuus tingimust. 

1. Me saame teha otsuseid iseseisvalt. 

2. Meil on kollektiiv enda ümber ja keegi, kes suudab meid asendada. 

3. Me saame iga päev tunnustust selle kohta, et oleme õigel teel. 

4. Meie koormus on mõistlik ja puhkust on piisavalt. 

5. Meil on olemas ootus, et elujärg läheb iga päevaga paremaks. 

6. Meie ümber on ausust ja avatust. Me saame asjadest rääkida nii, nagu need on.1 

Töörõõmu seisundi kirjeldas esimesena psühholoog Mihály Csíkszentmihályi. Vooseisund kaasneb tegevustega, mis neelavad Sind täielikult: Sa saad tegevusega üheks ning paned olukorra lahendamiseks mängu kõik oma oskused ja motivatsiooni.  

Kui ülesanne või tegevus on liiga raske ning Sul puuduvad selle jaoks vajalikud oskused ja võimed, või kui ülesanne on liiga igav, siis jääb see eriline naudingut pakkuv seisund saavutamata.  

Lisaks on Csíkszentmihályi järgi vooseisundi tekkeks vajalik mitme teguri olemasolu: 

 • selge eesmärk (selged eesmärgid), 

 • kohene tagasiside tegevusele, 

 • tegevus ja teadlikkus on ühendatud, 

 • teadvuses ei ole segavaid mõtteid, 

 • puudub hirm ebaõnnestumise ees, 

 • eneseteadvus kaob, 

 • ajataju kaob või muutub moonutatuks, 

 • tegevusest saab eesmärk omaette.2 

Tööõnne uurija ja psühholoog Tiina Saar-Veelmaa kirjeldab oma teoses „Tööga õnnelikuks“ tööõnne valemi kolme osa: 

 1. tööst jääb nähtav ja ajas püsiv jälg, 

 1. tööl on tähendus ja soodne mõju teistele inimestele või kogu ühiskonnale, 

 1. kogu töö olemus ja keskkond vastavad võimalikult täpselt inimesele kui tervikule, st nii tema tugevatele kui ka nõrkadele külgedele, aga kindlasti tema väärtustele ja unistustele.3 

Valemi kolmas osa viitab heale enesetundmisele ehk teadmisele sellest, kes ma olen ja mida soovin oma tööelus.  

Oskus ennast analüüsida on teadliku karjääriplaneerimise, sealhulgas töörõõmu vundament. Mida paremini Sa ennast tunned, seda kergem on Sul leida endale meelepärane ja sobiv töö.  

Samas tuleb meeles pidada, et elu on pidevas muutumises ning selle käigus võivad muutuda ka Sinu vajadused ja töö olemus. Mõnikord saad Sa oma töö ümber kujundada, teinekord tuleb aga vaadata endale uus töö. See kõik on tänapäeval loomulik protsess.  

Kas Sina tead, mis teeb Sind tööl õnnelikuks ja rahulolevaks? 

Töörõõmu ja rahulolu tööga juhivad paljuski väärtused. Need on ideed, asjad või tõekspidamised, mida pole alati lihtne sõnadesse panna, aga mis suunavad Sind kas teadlikult või alateadlikult tegema elus valikuid. 

Tööga seotud väärtuste mõistmine on töörõõmu loomise oluline alus. Et olla õnnelik, tasub võtta endale aega, et avastada, mis on Sinu jaoks kõige tähtsam ja mida Sa väärtustad tööd tehes kõige rohkem. Kas need on suhted, paindlikkus, vastutus, innovatsioon, asukoht või hoopis midagi muud? 

Allolev joonis ja harjutus aitavad Sul enda jaoks analüüsida tööga seotud väärtusi ning mõista, mis loob Sinu jaoks rahulolu tööga.  

Image
joonis töökoha väärtustest - asukoht, suhted, tunnustus, panus, sobivus, paindlikkus, õppimine, vastutus, innovatsioon, kindlustatus

Joonis 1. Töökoha väärtused Norman Amundsoni järgi. Allikas: Saar-Veelmaa, T. (2022). Töörõõm algab meist endast. Terviseinfo.ee

Tööleht: Töökoha väärtused 4 

Kokkuvõttes saab öelda, et töörõõm algab ikka igaühest endast. Kui Sa teed tööd, millel on Sinu jaoks tähendus, ning naudid seda tööd, oled motiveeritum ja õnnelikum. Õnnelik võib olla väga erinevates ametites ja erinevate tööstiilidega. Tähtis on leida see oma asi, mis kõlab Sinuga kokku.  

 

Kasutatud kirjandus

 1. Saar-Veelmaa, T. (2022). Töörõõm algab meist endast. Terviseinfo.ee
 2. Mihaly Csikszentmihalyi & Flow (s.a.). Pursuit of Happiness. Kasutatud 17.08.2023, Csikszentmihalyi and Happiness. Pursuit-of-happiness.org 
 3. Saar-Veelmaa, T. (2022) Tööga õnnelikuks. Tallinn: HEA LUGU
 4. Paes, T., Jürivete, T., Jamnes, P. (2014) Istuda või astuda? : praktilised sammud oma elutee kavandamiseks. Tallinn: Innove.