Uut õppekorralduses 2024/2025. õppeaastal

  • Rangemaks muutuvad reeglid, mis lubavad teist ja enamat korda samal kõrgharidusastmel tasuta õppida. Täpsemalt saab piirangute kohta lugeda Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt ja ülikooli kodulehelt. 
  • Siiani ei pidanud eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppiv üliõpilane õppetasu maksma, kui eksmatrikuleerimine toimus enne maksetähtpäeva. Uuest õppeaastast tuleb eelmistel semestritel puudu jäänud ainepunktide eest õppetasu maksta ka siis, kui õpingud katkevad enne maksetähtpäeva.   
  • Alates 2024/2025. õppeaastast sisse astunud üliõpilasel, kes katkestab õpingud omal soovil enam kui 70 päeva pärast semestri algust, tuleb maksta õppetasu ka jooksval semestril registreeritud, kuid läbimata jäänud õppeainete eest (õppetasu maksmisest on vabastatud õppetasuvabastusega üliõpilased).  
  • Õpetajakoolituse õppekavade üliõpilased vabastatakse õppetasust ka siis, kui nad ei tööta õpetajatena. Samuti ei ole õppetasuvabastust neil vaja eraldi taotleda. 
  • Uuest õppeaastast eksmatrikuleeritud üliõpilased saavad reimmatrikuleerimist taotleda, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud vähemalt kaks aastat (reimmatrikuleerimine on isiku taasarvamine üliõpilaste nimekirja). Seni kehtis piirang ainult vääritu käitumise tõttu toimunud eksmatrikuleerimise korral, kuid nüüd laieneb see ka muudele eksmatrikuleerimise juhtudele, st kaks aastat tuleb oodata nii omal soovil kui ka edasijõudmatuse tõttu või muul põhjusel eksmatrikuleerimise korral nii tasuta kui ka tasulises õppes. Reimmatrikuleerimise taotlemiseks peavad olema täidetud ka muud õppekorralduseeskirjas sätestatud tingimused (nt kui eksmatrikuleerimine toimus õppetasu võlgnevuse tõttu, peab reimmatrikuleerimiseks olema võlgnevus likvideeritud). 
  • Õppekorralduseeskirjas täpsustakse, et akadeemiline petturlus on ka  generatiivse tehisaru koostatud töö esitamine oma nime all ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta või selle tahtlik kasutamine enda töö osana ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta. 

 

 

Õppekorralduse pealehele