Uut õppekorralduses 2023/2024. õppeaastal

Uuest õppeaastast hakkab kehtima uuendatud õppekorralduseeskiri, milles on mitu muudatust.

  • Lõputööde kaitsmise kuupäevade kinnitamiseks on kehtestatud tähtaeg, et üliõpilased saaksid need kuupäevad aegsasti teada. Kaitsmiskuupäevad peavad olema nüüd instituudis või valdkonnas kinnitatud semestri alguseks.
  • Vabale õppekohale kandideerimise avalduse esitamise tähtaeg ei ole enam valdkonna kehtestada, vaid tähtaeg on kõigis valdkondades üks. Avaldus tuleb üliõpilasel esitada alati semestri alguseks.
  • Üliõpilased, kes õpivad osakoormusega pakutava õppekava alusel, mille õppeaeg on planeeritud nominaalajast pikemale ajale, ei pea õpingute pikendamiseks planeeritud õppeajal taotlust esitama. See õppeaeg on kirjas õppekulude hüvitamise lepingus. Pane tähele, et see ei kehti üliõpilastele, kes on õppima asunud täiskoormusega pakutava õppekava alusel osakoormusega või kes on langenud osakoormusesse. Nemad peavad õpingute pikendamiseks ikka taotluse esitama.
  • Muudetakse õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamise tähtaegasid. Endise viie tööpäeva asemel on õigus õppekorraldusega seonduvat otsust vaidlustada kümne tööpäeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest. Lõputöö või -eksami hinde vaidlustamiseks on endiselt aega kolm tööpäeva.
  • On täiendatud aluseid, mil õppeprodekaan võib jätta eksterni avalduse rahuldamata. Näiteks võidakse eksterniks tuleku avaldus tagasi lükata, kui avalduse esitaja ei ole täitnud vastuvõtutingimusi või ei ole varem vastava õppekava alusel õppinud.
  • Muudetud on tingimusi, millal saab Tartu Ülikoolis läbitud õppeaineid ja täiendusõpet tasuta VÕTA-ga üle kanda. Varem oli VÕTA taotlemine tasuta, kui taotleti TÜ-s läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemuse kuupäev on 2001. aastal või hiljem. Nüüd on tasuta vaid nende TÜ õppeainete või täiendusõppe hindamine, mille tulemus on saadud kuni 12 aastat tagasi. Tasuta on VÕTA taotlemine ka juhul, kui taotletakse TÜ-s õpirändes sooritatu arvestamist mõne muu õppekava täitmisel.
  • Eesti keele süvaõppesse määratud üliõpilastele on lisandunud kohustus alustada eesti keele süvaõppega esimesel semestril ja läbida pool määratud keeleõppe mahust juba esimesel õppeaastal. Kogu maht tuleb endiselt täita hiljemalt nominaalse õppeaja lõpuks (enne lõputöö kaitsmist). Eesti keele süvaõppe läbimise alternatiivina on lisandunud võimalus tõendada omandatud eesti keele taset ka C1 tunnistusega.

Lisaks tuletame meelde, et 2022/23. õppeaastaga lõpeb stipendiumi maksmine nende õppekavade puhul, kus sai taotleda EL-i rahastatavat erialastipendiumi. Uuest õppeaastast EL-i rahastatavat erialastipendiumi enam taotleda ei saa.

 

 

Õppekorralduse pealehele

 

pilt kahest mehest. üks mossitab ja teine naeratab

Emotsionaalse enesetunde küsimustik

Karjäärirännak

Karjäärirännak 2024

Grete Kurik pilt

Grete Kurik: võõrkeelsel erialal õppimine toob maailma koju kätte