Uut õppekorralduses 2023/2024. õppeaastal

Uuest õppeaastast hakkab kehtima uuendatud õppekorralduseeskiri (jõustub 4. septembril 2023), milles on sisse viidud mitmed muudatused: 

  • Lõputööde kaitsmiste kuupäevade kinnitamiseks on kehtestatud tähtaeg, et üliõpilased saaksid kaitsmise kuupäevad aegsasti teada. Kaitsmiste kuupäevad peavad olema nüüd instituudis/valdkonnas kinnitatud semestri alguseks.
  • Vabale õppekohale kandideerimise avalduse esitamise tähtaeg ei ole enam valdkonna kehtestada, vaid tähtaeg on kõigis valdkondades üks, avaldus tuleb üliõpilasel esitada alati semestri alguseks.
  • Üliõpilased, kes õpivad osakoormusega pakutavatel õppekavadel, kus on planeeritud õppeaeg nominaalajast pikemale ajale, ei pea õpingute pikendamiseks planeeritud õppeajal taotlust esitama. See õppeaeg on kirjas õppekulude hüvitamise lepingus. Pane tähele, et see ei kehti üliõpilastele, kes on õppima asunud täiskoormusega pakutavatel õppekavadel osakoormusega või kes on langenud osakoormusesse. Nemad peavad õpingute pikendamiseks ikka taotluse esitama.
  • Muudetakse õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamise tähtaegasid. Endise viie tööpäeva asemel on õigus õppekorraldusega seonduvat otsust vaidlustada kümne tööpäeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest. Lõputöö/lõpueksami hinde vaidlustamiseks on endiselt aega kolm tööpäeva.
  • On täiendatud aluseid, mil õppeprodekaan võib jätta eksterni avalduse rahuldamata. Näiteks võidakse eksterniks tuleku avaldus tagasi lükata, kui avalduse esitaja ei ole täitnud vastuvõtutingimusi või avalduse esitaja ei ole varem vastava õppekava alusel õppinud.
  • Muudetud on tingimusi, millal saab Tartu Ülikoolis läbitud õppeaineid ja täiendusõpet tasuta VÕTA-ga üle kanda. Kui varasemalt oli VÕTA taotlemine tasuta, kui taotleti TÜ-s läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemuse kuupäev on 2001. aastal või hiljem, siis nüüd on tasuta vaid nende TÜ õppeainete või täiendusõppe hindamine, mille tulemus on saadud kuni 12 aastat tagasi. Tasuta on VÕTA taotlemine ka juhul, kui taotletakse TÜ-s õpirändes sooritatu arvestamist mõne muu õppekava täitmisel.
  • Eesti keele süvaõppesse määratud üliõpilastel on lisandunud kohustus alustada eesti keele süvaõppega esimesel semestril ning läbida pool määratud keeleõppe mahust juba esimesel õppeaastal. Kogu maht tuleb endiselt täita hiljemalt nominaalse õppeaja lõpuks (enne lõputöö kaitsmist). Lisandunud on võimalus eesti keele süvaõppe läbimise alternatiivina tõendada omandatud eesti keele taset ka C1 tunnistusega.

Lisaks tuletame meelde, et õppekavadel, kus sai taotleda EL rahastatavat erialastipendiumi, lõppeb 2022/23. õppeaastaga selle stipendiumi maksmine. Uuest õppeaastast EL rahastatavat erialastipendiumi enam taotleda ei saa.

 

 

Õppekorralduse pealehele

 

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
konverents

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
karjäär

Enlight kutsub osalema veebitöötoas „Akadeemiline karjäär: rõõm ja kohustused“