Autor:
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond

Teist või enamat korda tasuta õppimise piirangud

Alates 2024/2025. õppeaastast jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused. Muu hulgas karmistatakse sätteid, mis puudutavad samal kõrgharidusastmel teist või enamat korda tasuta õppimist. Rohkem infot kõrgharidusseaduse muudatuste kohta ja vastused korduma kippuvatele küsimustele leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Tasuta õppimise õiguse kontrollimisel arvestatakse sisseastuja varasemate kõrgharidusõpingute andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemis. Tasuta õpitud aja hulka ei arvestata akadeemilisel puhkusel viibitud aega.
 

Kontrolli tasuta õppimise õigust SAISis

SAISis saad kontrollida, kas sul on õigus tasuta õppima asuda. Vastus kehtib õppeastme kohta üldiselt. SAIS ei kontrolli samal õppekaval õppimise ja õpetajakoolituse õppekaval tasuta õppimise õigust (selle kohta vt altpoolt).
 

Õppetasu peab maksma üliõpilane, kes
 

  • on õppima asudes juba immatrikuleeritud tasuta kõrgharidusõppesse mõnes teises õppeasutuses;
  • on varem tasuta õppinud vähemalt 365 päeva ning kelle samalt õppeastmelt eksmatrikuleerimisest on möödas vähem kui kümme aastat. Rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe loetakse seejuures õppetasu hüvitamise mõttes edaspidi sama astme õppeks, kõrghariduse esimeseks astmeks. Kui üliõpilane on õppinud vähemalt 365 päeva tasuta bakalaureuseõppes või selle lõpetanud, ei ole tal võimalik astuda kohe tasuta rakenduskõrgharidusõppesse ja vastupidi. Kõrghariduse teine aste on integreeritud õpe ja magistriõpe;
  • on varem kahel korral samal kõrgharidusastmel tasuta õppesse immatrikuleeritud ja kelle viimasest eksmatrikuleerimisest on möödas vähem kui kümme aastat. See tähendab, et hoolimata õppepäevade arvust, läbitud semestritest või õppekavast, saab üliõpilane kolmandat korda samale kõrgharidusastmele õppima asuda ainult tasulisel õppekohal. Kahekordset tasuta õppimise õiguse piirangut rakendatakse alates 2024/2025. õppeaastast alustatud õpingute puhul;
  • on õppinud sama õppekava alusel ja tema eksmatrikuleerimisest on õppeaasta alguseks möödas vähem kui kaks aastat. Piirang kehtib olenemata sellest, kas õpiti tasuta või tasulisel õppekohal. 

Alates 2024/2025. õppeaastast sisse astunud üliõpilasel, kes katkestab õpingud omal soovil enam kui 70 päeva pärast semestri algust, tuleb maksta õppetasu jooksval semestril registreeritud, kuid läbimata jäänud õppeainete eest.

Nimetatud piirangud kehtivad nii eestikeelses tasuta õppes kui ka ingliskeelsete õppekavade õppetasust vabastatud õppekohtade puhul.

Õppetasude kohta saab täpsemat infot veebilehelt.
 

Erisused

Üliõpilastele, kes on immatrikuleeritud enne 2024. aasta sügist, kehtib aastatel 2024–2026 üleminekuaeg, mille jooksul on võimalik uuesti tasuta samas õppeastmes õppima asuda juhul, kui varasemad tasuta õpingud on kestnud alla poole õppekava nominaalkestusest (nt kui bakalaureuseõppe korral on õpitud vähem kui 1,5 aastat). Muus osas kehtivad ülaltoodud tingimused.

Täpsemalt saab erisuste kohta lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Ülikool on otsustanud, et tasuta õppimist ei piirata õpetajakoolituse õppekavade ja erialade puhul. See tähendab, et kui magistriõppe tasuta õppes lõpetanu soovib edasi õppida õpetajakoolituse magistriõppekava alusel, saab ta vastuvõtu korral tasuta õppima asuda olenemata sellest, kui palju aega on möödunud varasemate magistriõpingute lõpetamisest või katkestamisest. Sama kehtib ka esimese astme õpingute kohta. Samuti ei piira ülikool tasuta õppimist samal kõrgharidusastmel kolmandat ja enamat korda õpetajakoolituse õppekavale õppima asumisel.

Doktoriõppes uuesti tasuta õppimise piirangut ei ole. Küll aga tuleb arvestada, et doktoriõppe üliõpilane ei saa olla samal ajal immatrikuleeritud mõne teise kõrgharidusastme õppesse Tartu Ülikoolis ega tasuta õppesse mõnes teises kõrgkoolis.

 

Õppetasuvabastus

Üliõpilased, kes ei saa varasemate õpingute tõttu uuesti tasuta õppima asuda, peavad õppetasu maksma kogu alustatud õppe jooksul ja neil ei ole võimalik taotleda õppetasust vabastamist.
 

Tartu Ülikoolis mitmel õppekohal õppimisest

Tartu Ülikoolis on üliõpilasel õigus olla immatrikuleeritud korraga ühe õppekava alusel. Ülikoolis toimub õppetöö

  • kõrghariduse esimesel astmel rakenduskõrgharidusõppes ja bakalaureuseõppes;
  • teisel astmel magistriõppes ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes;
  • kolmandal astmel doktoriõppes.

 

Teist korda tasuta õppimise piirangud kehtivad Tartu Ülikoolis vastuvõtu käigus sisseastumise korral (mitte vabale õppekohale kandideerimise korral).

Teist korda tasuta õppimist reguleerib kõrgharidusseadus, Tartu Ülikoolis mitmel õppekohal õppimist õppekorralduseeskiri.

 

Sisseastumise pealehele

Õppekorralduse pealehele

Õppetasud

Õppekavad ja vastuvõtutingimused

Pooleli jäänud õpingute jätkamine

Vabale õppekohale kandideerimine

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

teenusedisainipäev

Tule 1. juunil teenusedisaini päevale

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud