Skip to main content

Etenduskunstid

Rakenduskõrgharidusõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
4 aastat, 240 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Viljandi
Õppekohtade arv
26
Õppetasu
tasuta

Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppe eesmärk on ühendada kõiki arusaamu ja oskusi, mida vajab kunstnik, kes tegutseb etenduskunstide mitmepalgelises ja kiiresti tähendusi muutvas maailmas. Õppes väärtustame teooria ja praktika tihedat sidumist, valdkonnaülesust, sotsiaalset tundlikkust ning enda kunstnikupositsiooni mõtestamist maailmas laiemalt. Pakume õppimisele pühendumiseks sobivat keskkonda, inspireerivaid praktikuid-õppejõude ja kõrgetasemelist tehnilist valmisolekut ning ootame neid, keda innustab etenduskunst oma eripalgelisuses, lähtudes kitsamast erialasest huvist. 

Õppetöö

Etenduskunsti tulevik seisneb erialaüleste seoste ja eri meediumide ühendamisel tekkivate hübriidvormide loomises. Selle uue õppekava alusel omandad sa interdistsiplinaarseid oskusi, mis annavad eelduse lüüa läbi tänapäeva erinevatest meediumidest tulvil etenduskunstide maailmas. Sa omandad võime, et arendada valdkondadevahelist koostööd ja tegutseda väga erinevates loomingulistes meeskondades. 

Spetsialiseeruda saad lavastaja, näitleja, tantsuõpetaja, visuaaltehnoloogi või tehnilise produtsendi erialale, ühtlasi saad valitud erialaga kombineerida teiste valdkondade õpet. See võimaldab sul kujundada erialadeülese ühisõppe keskkonnas paindlikult oma mitmekülgse õpitee. 

Meil toimub õpe peamiselt rühmades.  

Praktikate suur maht (30 EAP) õppekavas tagab võimaluse tegeleda oma erialaga ka tegelikus töökeskkonnas ja lihvida oskusi praktikabaasides. Viljandi kultuuriakadeemial on palju koostööpartnereid, tänu millele saad minna praktikale etendus- ja haridusasutustesse.  

Paljud meie üliõpilased veedavad õpingute jooksul vähemalt ühe semestri välismaal. 

Meil õpetavad etenduskunstide alal tegutsevad tipp-praktikud.  

Erialad  

Lavastaja on looja, kes oskab näha oma loomingulisi impulsse liikuva keha, füüsilise objekti, visuaalse kujundi, psühholoogilise suhte, kirjutatud sõna või kontseptuaalse mõtte kaudu ning muuta kunstilise visiooni ühtseks tervikuks väga erinevates ruumides. 

Tantsuõpetajat inspireerib liikuv inimkeha ja ta on võimeline seda kogemust edasi andma.  

Näitleja on tema keha ja hääl, aga ka kunstnik, kes oskab end õpetada.  

Visuaaltehnoloogia erialal on valida kolm spetsialiseerumisala: valguskujundaja, videokujundaja ja dekoraator-butafoor. Esimesed kaks loovad ja ehitavad valgus- ja videolahendusi mitmesugustesse ruumidesse, samal ajal kui dekoraator-butafoor aitab muuta etenduskunstide alal tegutsejate väljamõeldud maailmu reaalsuseks.  

Tehniline produtsent on inimene, kellel on ülevaade ja arusaam tehnilistest erialadest. Ta oskab koordineerida teiste inimeste tööd ja loomingut nii, et kunstisündmuste tehnilised lahendused sünnivad õigel ajal. 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia on etenduskunstide õppeks hea keskkond. See on ainuke kõrgkool Eestis, kus õpetatakse koos nii lava peal kui ka selle taga tegutsevaid kunstnikke. Nii on erinevate erialade õpet võimalik kombineerida. 

Õppetööks on sisustatud black box’i tüüpi teatriruum, video- ja multimeediastuudio, butafooria töökoda, arvutiklassid ning tantsusaalid. 

Etenduskunstide osakonnal on kujunenud tihe koostöö etendusasutuste ning festivalide ja huvikoolidega, tänu millele saavad üliõpilased kogemusi professionaalses töökeskkonnas ning luua erialaseid kontakte. 

Lisaks korraldame igal aastal koos üliõpilastega teatri- ja tantsufestivale ning lavastusi. 

Peale lõpetamist

Meie vilistlased töötavad etenduskunstide loovmeeskondades, sealhulgas teatrites, stuudiotes ja haridusasutustes, andes panuse nii kunsti kui ka kogukonna arengusse. 

Etenduskunstide vilistlaste hulgas on vabakutselisi etenduskunstnikke ja etendusasutustes töötavaid loovisikuid, kellest on kujunenud Eesti kultuuris olulised inimesed.  

Etenduskunstide õppekava vilistlased on näiteks Jim Ashilevi, Henri Hütt, Renate Keerd, Priit Loog, Arolin Raudva, Karl Saks, Henessi Schmidt, Ruslan Stepanov, Taago Tubin ja Juhan Ulfsak. Visuaaltehnoloogiat on meil teiste seas õppinud Eero Ehala, Kairi Mändla, Siim Reispass ja Margus Vaigur. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava erialakatsed toimuvad:
4. juulil 2022, algusega kell 11 (essee), kell 14 (joonistamine) veebis
5. juulil 2022, algusega kell 11 (vestlused) Posti 1, Viljandi ja Vilma majas (Turu 7, Viljandi)

Etenduskunstideõppekavale õppima asuda soovijate puhul hindame: 

 • huvi etenduskunstide, tehnoloogilise kunsti ning audiovisuaalse meedia vastu;
 • kunstilise, suulise ja kirjaliku eneseväljenduse sisukust
 • motiveeritust ja püsivust osaleda kollektiivse kunsti sünnis kas kujundaja või teostajana;
 • ettevõtlikkust;
 • loomingulist potentsiaali.

Erialakatse koosneb:

1) Teatrikunstialane essee, milles hinnatakse sisseastuja väljendus- ja analüüsioskust ning erialaste teadmiste olemasolus ning mis toob esile kandidaadi küpsuse ning valmisoleku antud erialal professionaalseteks õpinguteks ja sellel erialal töötamiseks. Essee kirjutamiseks antakse aega 2 akadeemilist tundi.

2) Joonistamine

 1. Joonistatakse natüürmort A2 formaadis paberile.
 2. Spetsialiseerumissuundade tulemusi hinnatakse eraldi. Valguskujunduse või tehnilise produtsendi spetsialiseerumissuunale kandideerijalt nõutav vaid algtase.
 3. Eksam kestab 2 akadeemilist tundi.

3) Ülesanne vastavalt spetsialiseerumissuunale

 1. Erialaspetsiifilised katsed testivad kandidaadi sobivust konkreetsele erialale.
 2. Ülesanded on spetsialiseerumissuundadele erinevad ning tulemusi hinnatakse eraldi.

Ülesanne vastavalt spetsialiseerumise suunale:

Dekoraator-butafoor: Maalimine

 • Maalitakse natüürmort A3 formaadis paberile.
 • Kaasa: maalimistarbed (kattevärvid ehk guašš-, akrüül- vms -värvid, pintslid, spaatlid jms).

Eksam kestab 2 akadeemilist tundi.

Tehniline produtsent: Korralduslik simulatsioonülesanne

 • Kuna tehnilise produtsendi töö alus on struktureeritud ja loogiline mõtlemine ning suhtlemisoskused erinevates situatsioonides ja keskkondades, siis testitakse üliõpilaskandidaadi eeldusi antud valdkonnas. Ülesande teema avaldatakse eksami alguses.

Eksam kestab 1,5 akadeemilist tundi, + suulise esitluse aeg. Eelnev kogemus pole ülesande puhul nõutav.

Videokujundaja: Analüütilise mõtlemise ülesanne

 • Üliõpilaskandidaadile antakse analüüsiks ettevalmistatud videoklipp, kandidaat analüüsib selle tehnilist teostust, sisulisust, visuaalset lahendust, meeleolu.

Eksam kestab 1,5 akadeemilist tundi. Eelnev kogemus pole ülesande puhul nõutav.
 
Valguskujundaja:

Kuna valguskujundaja töös on oluline struktuuritundlik taju ja oskus mittevisuaalsete kunstižanride (kirjanduse, muusika jms) impulsse visuaalseteks piltideks teisendada, siis testitakse üliõpilaskandidaadi eeldusi antud valdkonnas järgneva ülesandega:

 • Stsenaarse mõtlemise ja taju ülesanne I: Töö draamatekstiga.
 • Etteantud lühinäidendi kirjeldamine läbi valguse. Kirjutada välja valgusmuuted, arvestades tekstis olevat aega, kohta, meeleolu, sündmusi.

Eksam kestab 1,5 akadeemilist tundi. Eelnev kogemus pole ülesande puhul nõutav.
 
4) Suuline intervjuu

Intervjuu eesmärgiks on selgitada välja üliõpilaskandidaadi motiveeritus ja huvi, orienteerumine kultuuri- ja kunstivaldkonnas ning eelteadmised valitud erialal. Intervjuu hindamise kriteeriumid on:

 • Motiveeritus ja sobivus õppimiseks ja tööks antud erialal;
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus;
 • üldkultuuriliste teadmiste laiapõhjalisus ja seostamisoskus;
 • väljendusoskus;
 • erialane arengupotentsiaal. 

Soovituslik kirjandus:

 • Hartnoll, P. “Lühike teatriajalugu”;
 • Helme, S; Kangilaski, J. “Lühike Eesti kunsti ajalugu”;
 • Juske, A., Kangilaski, J., Varblane, R. „20. sajandi kunst“;
 • Kangilaski, J. “Üldine kunstiajalugu”;
 • Küla, M.-L., jt. “Kunstniku raamat I-II”; 
 • Normet, I. “Lavastajaraamat: 12 intervjuud Eesti lavastajatega”;
 • Palamets, H. “Kümme vakka teatrisoola”.

Lisainfo:

 • Dekoraator-butafoori erialakatse sooritamiseks vajaminevad töövahendid (akrüül- või guaššvärvid, pintslid, spaatlid, pliiatsid, kustutuskummi) palume üliõpilaskandidaadil ise kaasa võtta. Eksamil maalitakse (natüürmort) paksemale papile formaadis A3 (antakse kohapeal).
 • Valguskujundaja, videokujundaja ja tehnilise produtsendi spetsialiseerumissuunaga seotud erialaeksamite ülesannete materjal antakse kohapeal ja selle sisu on seotud valitud spetsialiseerumissuunaga.
 • Üliõpilaskandidaadil on soovi korral võimalus saata link oma digitaalse portfoolioga (maalid, joonistused, fotod, videod jms) - SAIS-keskkonnas dokumentide esitamisel.

Sisseastumisel arvestatakse: 

 1. erialakatse koondtulemust 100-pallisel skaalal, millest moodustab:
  1. Essee - 20%  
  2. Joonistamine 20%
  3. Spetsialiseerumis suuna ülesanne - 40 %
  4. Intervjuu - 20%
 2. lõputunnistuse keskmist hinnet.

NB! Kõigil etenduskunstide õppekavale  astujatel on soovituslik osa võtta eelõppekursustest, mis toimuvad koolivaheaegadel veebruaris ja aprillis 2022. Täpsem info TÜ VKA kodulehel!

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 70% ulatuses
 • lõputunnistuse keskmist hinnet 30% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tiiu Tamm
etenduskunstide õppekava programmijuht
projektijuht 0,5 k
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat sessioonõpe eesti keel

rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat päevaõpe eesti keel