Juhtimis- ja digikommunikatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
2300 € semestris või 115 €/EAP

Õppima on oodatud juhid ja juhiks pürgivad spetsialistid, kes kasutavad kommunikatsiooni juhtimisvahendina ning soovivad süvendada selleks vajalikke oskusi ja teadmisi. Õppekava tugevad küljed on toetav erialane kogukond, isiklik arengupartner ning unikaalsed magistriseminarid, milles tegeleme süsteemselt õppijate enda teemade ja juhtumitega. Osakoormusega õpe lubab kolme semestri jooksul oma õpinguid töö- ja eraeluga paremini ühildada ning seda toetab ka õppepuhkuse võimalus.

 

„Kommunikatsioonioskusi vajavad tänapäeval kõik. Mida kõrgemale astmele inimene karjääriredelil tõuseb, seda teravamalt torkab silma, kui tal puudub oskus selgitada oma otsuseid ja saada meeskondi tööle. Veelgi hullem on asi siis, kui meedia kõikjaloleku tõttu on vajakajäämiste tunnistajaks kogu Eesti. Kommunikatsiooni saab õppida, ja seda saab teha kiirustamata. Õppimiseks saab endale aega osta.“ 

  

Ragne Kõuts-Klemm, õppekava programmijuht

Õppekohtumised toimuvad kaks korda kuus neljapäevast laupäevani. Õpingud on osakoormusega ja planeeritud 1,5 aastale ehk kolmele semestrile. Õpe on tasuline (115 eurot EAP kohta).

Mida pakub juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava töötavale juhile ja spetsialistile?

 1. Iga lend moodustab tugeva erialase kogukonna. Sinu kursusekaaslaste seas on kõikvõimalike eluvaldkondade esindajaid, keda ühendavad sarnased väljakutsed. Sellel õppekaval õpitakse teiste hulgas kaasõppijatelt, kellelt saab nõu ja tuge ka pärast lõpetamist.
 2. Juhtimine on sageli üksildane töö: on keeruline leida inimest, kes sinu igapäevaseid probleeme kuulaks ja mõistaks. Seepärast saab iga õppija endale kursusekaaslaste seast arengupartneri, kellega on võimalik kõige olulisemaid asju ausalt ja usalduslikult arutada.
 3. Õppekava selgroog on magistrieksam. Testide tegemise asemel arutleme magistriseminarides õppijate pakutud teemade ja juhtumite üle. Õppejõudude juhitud aruteludes ühendame teooria ja õppijate praktilised kogemused. Magistrieksami lõpetab viimasel semestril praktiline projekt, mida saad kavandada ja teostada oma organisatsioonis.
 4. Lisaks kohustuslikele ainetele saad õppida enda jaoks kasulikke valikaineid: näiteks enesekehtestamist, strateegilist mõtlemist, loo jutustamist, küberhügieeni või info visualiseerimist.
 5. Erinevalt erasektori koolitustest on juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava alusel võimalik õppida süsteemselt ja süvenenult seda, mis on sulle kõige olulisem. Meie õppijad kinnitavad, et pikema aja jooksul keskendumine muudab õpitava väärtuslikumaks ja aitab seda päriselt rakendada.

Pärast selle õppekava läbimist oskad  

• käsitleda süsteemselt kommunikatsiooniprotsesse digikeskkondades,  

• analüüsida kommunikatsiooni ühiskonna ja organisatsiooni tasandil ning rakendada seda muutuste ellukutsumiseks,  

• kasutada kommunikatsiooni strateegiliselt ja juhtimisvahendina,  

• tarvitada eri sihtrühmadega suhtlemiseks sobivaid kanaleid ja viise,  

• arvestada avalikus suhtluses meedialoogikat ning kujundada selle põhjal sobivad kommunikatsiooniviisid enda ja organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks,  

• analüüsida kommunikatsiooniprotsesse sotsiaalteaduslikult ning  

• analüüsida oma tegevust eetilist kommunikatsiooni arvestades.  

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 115 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 2300 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Paremat kohta õppimiseks on raske leida. Meie hubane ja pika ajalooga hoone asub Tartu südames Toomemäel. Peale loenguruumide on siin üliõpilastoad ja hästi varustatud erialaraamatukogu, millele pakub täiendust läheduses asuv ülikooli raamatukogu oma tänapäevase õpikeskkonnaga.  

Õppega seotud küsimustes abistavad üliõpilasi kogenud õppekorraldajad. Instituudi sõbralik õhkkond peegeldub ka populaarsetes ühisüritustes, nagu kevadgrill ja tööandjate mess. Pärast lõpetamist jätkavad paljud vilistlased instituudiga mitmesuguses vormis koostööd.  

Kord semestris kohtuvad eri õppeastmete üliõpilased ja õppejõud kogukonna hommikukohvilauas, et arutleda päevakohaste teemade üle. 

Image
õppehoone

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni oskuste järele on tööturul suur nõudlus.  

Ühiskonnateaduste instituudi teiste õppekavade vilistlased on toonud siinse õppe suure väärtusena esile võimaluse luua tänu õpingutele tihe erialane suhtevõrgustik. 

„Juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava ei laiendanud silmaringi mitte ainult professionaalselt, vaid ka ühiskondlikult, seda kõike sobivas tempos ja töö kõrvalt. Kommunikatsioon on juhi igapäevane tööriist, mille mõtestatud rakendamisel on kasuks just selline õppekava, mille alusel õppides saab teadmisi alates kommunikatsiooni vundamendist kuni strateegilise juhtimise, enesekehtestamise ja loo jutustamiseni. Lisaks on mõnus jagada enda kogemusi ja ammutada teiste teadmisi, õppides koos eri eluvaldkondade esindajatega suurepäraste programmijuhtide toetusel.“

Alena Hollo, vilistlane, Tribe Lead Tootearenduse ja tehnoloogia valdkonnas, SEB

„Juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava annab teadmised ja vahendid, kuidas meeskonda efektiivselt juhtida. Õpingute käigus on hea võimalus oma tavapärasest erialasest kajaruumist ja rutiinist välja astuda ning näha seda, millele tavaliselt pilk või kõrv peatuma ei jää, mõtestada oma tegevust juhina ning analüüsida enda juhioskuseid teadusmeetodite ja kolleegide heade kogemuste toel. Nii saab luua parimate tavade kogumi, mida ei pea enam ise katsetama ja avastama. Lisaks kujuneb õpingute käigus võrgustik, kes on sinuga samal lainel, kellega saab vajaduse korral nõu pidada ning lihtsalt aeg-ajalt kohtuda.“

Kristjan Saviauk, vilistlane, Senior Cross Product Configuration Manager Playtechis

„Ei ole võimatuid tegusid, on vaid keerukas otsus: elada iga päev paremini ja mõnusamalt ehk ilusama homse nimel või elada stabiilselt ja rahulikult ehk elada eilses.“

Edmar Tuul, vilistlane, Viimsi Muusikakooli direktor, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori peadirigent

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja vähemalt 3-aastane töökogemus keskastme või tippspetsialistina koos juhtimisülesnnete täitmisega või magistrikraad või sellele vastav haridustase (töökogemuse tõendamist ei nõuta)

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada kirjalikus vormis personaalne õppimiskava.

Erialakatse eesmärk on hinnata kandidaadi eeldusi ja valmisolekut magistriõpinguteks.

Erialakatse toimub kirjalikult: koos avaldusega tuleb SAIS-is esitada kuni 3 lk pikkune personaalne õppimiskava. Personaalne õppimiskava on kirjutatud vabas vormis ja sisaldab järgmisi osi:

 1. ülevaade omandatud haridusest, läbitud täiendkoolitustest, töökogemusest (magistrikraadita kandidaatidel selgitada, kuidas on täidetud vähemalt 3-aastase töökogemuse nõue keskastme või tippspetsialistina, ning milles seisnesid juhtimisülesanded);
 2. vajadused magistriõppega seoses ja eneseanalüüs (millised erialaga seotud pädevused on kandidaadil õppima asumisel olemas ja milliseid pädevusi soovib kandidaat omandada);
 3. ootused magistriõppele ja võimalused magistriõpingute läbimiseks (sh kas ja milliseid muudatusi kavatseb kandidaat teha oma töö- ja elukorralduse sobitamisel õpirütmidega, millises mahus iseseisva töö ja e-õppega kandidaat arvestab).

Hindamine

Kirjalikku personaalset õppimiskava hindab kuni kolmeliikmeline komisjon kolmest põhikriteeriumist lähtudes: varasemad kogemused juhtimisülesannetega, motiveeritus õpinguteks, analüütiline kompetents.

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis, hinne kujuneb järgmiselt:

 • motiveeritus õppimiseks ja tööks antud õppekaval (kuni 25 p);
 • erialane töö- ja õppimiskogemus (kuni 25 p);
 • erialased põhipädevused (sh professionaalse eneseanalüüsi võimekus) (kuni 25 p);
 • analüüsi- ja eneseväljendusoskus (kuni 25 p).

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Kaspar Kruup
programmijuht
Nele Nemvalts
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
õppekorralduse peaspetsialist
Lossi 36–217
+372 737 5355
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava programmijuht Ragne Kõuts-Klemm räägib, miks on see õppekava rikastav erinevate valdkondade keskastmejuhtidele ja -spetsialistidele. Samuti sellest, kuidas toimub kogemuspõhine õpe.

#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021