Juhtimis- ja digikommunikatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
2300 € semestris või 115 €/EAP

Õppekava sobib juhile või juhiks pürgivale spetsialistile, kes kasutavad kommunikatsiooni juhtimisvahendina ning soovivad süvendada selleks vajalikke oskusi ja teadmisi. Õppekava tugevad küljed on toetav erialane kogukond, isiklik arengupartner ning unikaalsed magistriseminarid, milles tegeleme süsteemselt õppijate enda teemade ja juhtumitega. Osakoormusega õpe lubab kolme semestri jooksul oma õpinguid töö- ja eraeluga paremini ühildada ning seda toetab ka õppepuhkuse võimalus.

 

„Kommunikatsioonioskusi vajavad tänapäeval kõik. Mida kõrgemale astmele inimene karjääriredelil tõuseb, seda teravamalt torkab silma, kui tal puudub oskus selgitada oma otsuseid ja saada meeskondi tööle. Veelgi hullem on asi siis, kui meedia kõikjaloleku tõttu on vajakajäämiste tunnistajaks kogu Eesti. Kommunikatsiooni saab õppida, ja seda saab teha kiirustamata. Õppimiseks saab endale aega osta.“ 

  

Ragne Kõuts-Klemm, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor

Mida pakub juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava töötavale juhile ja spetsialistile?

 1. Iga lend moodustab tugeva erialase kogukonna. Sinu kursusekaaslaste seas on kõikvõimalike eluvaldkondade esindajaid, keda ühendavad sarnased väljakutsed. Väikeses grupis saavad kõik personaalset nõu ja tuge. Tipus võib olla üksildane, aga siin on tipud koos.
 2. Üksikud koolitused jäävad sageli pinnapealseks, sest tõeline õppimine eeldab aega ja süvenemist. Juhi piiratud aega tuleb kasutada mõistlikult. Saad igal semestril keskenduda väikesele hulgale teemadele, milles päriselt areneda.
 3. Õppekava selgroog on unikaalne magistrieksam, kus arutame õppijate pakutud teemade ja juhtumite üle. Seostame õpitavat võimalikult palju sinu igapäevatööga, et teooriast saaks praktika. Magistrieksami lõpetab viimasel semestril praktiline projekt, mida saad kavandada ja teostada oma organisatsioonis.
 4. Õppekava sobib töötavale pereinimesele, kes ei saa endale täisajaga õppimist lubada. Õpe vältab kolm semestrit, ühes semestris kohtume kaheksal reedel-laupäeval. Osakoormusele vaatamata saad lõpetades täisväärtusliku magistridiplomi.

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 115 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 2300 eurot.
Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Meie hubane ja pika ajalooga hoone asub Tartu südames Toomemäel. Peale loenguruumide on siin üliõpilastoad ja hästi varustatud erialaraamatukogu, millele pakub täiendust läheduses asuv ülikooli raamatukogu oma tänapäevase õpikeskkonnaga.  
Õppega seotud küsimustes abistab üliõpilasi kogenud õppekorraldaja ja programmijuhid. Instituudi sõbralik õhkkond peegeldub ka populaarsetes ühisüritustes, nagu Kevadgrill ja tööandjate mess. Pärast lõpetamist jätkavad paljud vilistlased instituudiga mitmesuguses vormis koostööd. 

Image
õppehoone

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni oskuste järele on tööturul suur nõudlus.  

Ühiskonnateaduste instituudi teiste õppekavade vilistlased on toonud siinse õppe suure väärtusena esile võimaluse luua tänu õpingutele tihe erialane suhtevõrgustik. 

„Juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava ei laiendanud silmaringi mitte ainult professionaalselt, vaid ka ühiskondlikult, seda kõike sobivas tempos ja töö kõrvalt. Kommunikatsioon on juhi igapäevane tööriist, mille mõtestatud rakendamisel on kasuks just selline õppekava, mille alusel õppides saab teadmisi alates kommunikatsiooni vundamendist kuni strateegilise juhtimise, enesekehtestamise ja loo jutustamiseni. Lisaks on mõnus jagada enda kogemusi ja ammutada teiste teadmisi, õppides koos eri eluvaldkondade esindajatega suurepäraste programmijuhtide toetusel.“

Alena Hollo, vilistlane, Tribe Lead Tootearenduse ja tehnoloogia valdkonnas, SEB

„Juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava annab teadmised ja vahendid, kuidas meeskonda efektiivselt juhtida. Õpingute käigus on hea võimalus oma tavapärasest erialasest kajaruumist ja rutiinist välja astuda ning näha seda, millele tavaliselt pilk või kõrv peatuma ei jää, mõtestada oma tegevust juhina ning analüüsida enda juhioskuseid teadusmeetodite ja kolleegide heade kogemuste toel. Nii saab luua parimate tavade kogumi, mida ei pea enam ise katsetama ja avastama. Lisaks kujuneb õpingute käigus võrgustik, kes on sinuga samal lainel, kellega saab vajaduse korral nõu pidada ning lihtsalt aeg-ajalt kohtuda.“

Kristjan Saviauk, vilistlane, Senior Cross Product Configuration Manager Playtechis

„Ei ole võimatuid tegusid, on vaid keerukas otsus: elada iga päev paremini ja mõnusamalt ehk ilusama homse nimel või elada stabiilselt ja rahulikult ehk elada eilses.“

Edmar Tuul, vilistlane, Viimsi Muusikakooli direktor, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori peadirigent

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja vähemalt 3-aastane töökogemus keskastme või tippspetsialistina koos juhtimisülesnnete täitmisega või magistrikraad või sellele vastav haridustase (töökogemuse tõendamist ei nõuta) ja
 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.
   

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 erialakatseks on personaalne õppimiskava, mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Erialakatse eesmärk on hinnata kandidaadi eeldusi ja valmisolekut magistriõpinguteks.

Erialakatseks on kuni 3 lk pikkune personaalne õppimiskava. Personaalne õppimiskava on kirjutatud vabas vormis ja sisaldab järgmisi osi:

 1. ülevaade omandatud haridusest, läbitud täiendkoolitustest, töökogemusest (magistrikraadita kandidaatidel selgitada, kuidas on täidetud vähemalt 3-aastase töökogemuse nõue keskastme või tippspetsialistina, ning milles seisnesid juhtimisülesanded);
 2. vajadused magistriõppega seoses ja eneseanalüüs (millised erialaga seotud pädevused on kandidaadil õppima asumisel olemas ja milliseid pädevusi soovib kandidaat omandada);
 3. ootused magistriõppele ja võimalused magistriõpingute läbimiseks (sh kas ja milliseid muudatusi kavatseb kandidaat teha oma töö- ja elukorralduse sobitamisel õpirütmidega, millises mahus iseseisva töö ja e-õppega kandidaat arvestab).

Hindamine

Kirjalikku personaalset õppimiskava hindab kuni kolmeliikmeline komisjon kolmest põhikriteeriumist lähtudes: varasemad kogemused juhtimisülesannetega, motiveeritus õpinguteks, analüütiline kompetents. 

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis, hinne kujuneb järgmiselt:

 • motiveeritus õppimiseks ja tööks antud õppekaval (25 punkti);
 • erialane töö- ja õppimiskogemus (25 punkti);
 • erialased põhipädevused (sh professionaalse eneseanalüüsi võimekus) (25 punkti);
 • analüüsi- ja eneseväljendusoskus (25 punkti).

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

Hindamise käigus võib komisjon kandidaadiga ühendust võtta, et täpsustada personaalses õppimiskavas esitatud infot. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Kaspar Kruup
programmijuht
Vallo Nuust
programmijuht
Nele Nemvalts
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
õppekorralduse peaspetsialist
Lossi 36–217
+372 737 5355
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval toimus haridusteaduste instituudis vestlusring „Õpetajaametist otse ja ausalt“, kus arutlesid õpetajaameti üle õppekava „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis“ esimese aasta üliõpilane Joonas Asumets, õppekava „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“ kolmanda aasta üliõpilane Brigitta Tikku ning õppekava „Klassiõpetaja“ värske vilistlane Elis Tõnisson, kes töötab Tartu Karlova Koolis 1. klassi juhatajana.
14.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Teist või enamat korda tasuta õppimise piirangud
25.11.2021