Juhtimis- ja digikommunikatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
2300 € semestris või 115 €/EAP

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni on oodatud õppima need, kes otsivad digikeskkondades suhtlemise seaduspärasuste mõtestamiseks erialakogukonna tuge ning soovivad kogemuspõhist tagasisidet. Osaajaga õppekava võimaldab omandada uusi teadmisi ja oskusi sobivas tempos ka töötaval spetsialistil, kuid teha seda siiski süsteemselt ja eesmärgipäraselt. Sinu õpingukaaslased on bakalaureusekraadiga keskastmejuhid (vähemalt kolmeaastane töökogemus) ja juhtimisülesandeid täitnud tippspetsialistid. 

„Kommunikatsioonioskusi vajavad tänapäeval kõik. Mida kõrgemale astmele inimene karjääriredelil tõuseb, seda teravamalt torkab silma, kui tal puudub oskus selgitada oma otsuseid ja saada meeskondi tööle. Veelgi hullem on asi siis, kui meedia kõikjaloleku tõttu on vajakajäämiste tunnistajaks kogu Eesti. Kommunikatsiooni saab õppida, ja seda saab teha kiirustamata. Õppimiseks saab endale aega osta.“ 

  

Ragne Kõuts-Klemm, õppekava programmijuht

Õppekohtumised toimuvad kaks korda kuus neljapäevast laupäevani. Väärtustame silmast silma kohtumisi, sest ainult see aitab sõlmida tugevaid ja usalduslikke sidemeid teiste asjatundjatega. Küll aga kaasneb õppega paindlikkus ning vajadust mööda ka e- ja hübriidõpe.  

Õppe maht on 60 EAP-d ja õpingud aastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud 1,5 aastale (kolm semestrit). Õpe on tasuline (115 €/EAP).  

Õppekava annab võimaluse omandada süsteemsed teadmised ja oskused pädevaks kommunikatsioonijuhtimiseks kõigil, kes kasutavad oma igapäevatöös kommunikatsiooni juhtimisvahendina. Ameteid, mis seda nõuavad, on väga palju.  

Karjääriredeli kõrgematele astmetele tõustes ja meeskondi juhtima asudes on head kommunikatsioonioskused möödapääsmatud. Meedia ja avaliku suhtluse põhimõtete tundmaõppimine võimaldab meisterlikku kommunikatsiooni ka väljapoole oma meeskonda.  

Pärast selle õppekava läbimist oskad  

• käsitleda süsteemselt kommunikatsiooniprotsesse digikeskkondades,  

• analüüsida kommunikatsiooni ühiskonna ja organisatsiooni tasandil ning rakendada seda muutuste ellukutsumiseks,  

• kasutada kommunikatsiooni strateegiliselt ja juhtimisvahendina,  

• tarvitada eri sihtrühmadega suhtlemiseks sobivaid kanaleid ja viise,  

• arvestada avalikus suhtluses meedialoogikat ning kujundada selle põhjal sobivad kommunikatsiooniviisid enda ja organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks,  

• analüüsida kommunikatsiooniprotsesse sotsiaalteaduslikult ning  

• analüüsida oma tegevust eetilist kommunikatsiooni arvestades.  

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 115 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 2300 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Paremat kohta õppimiseks on raske leida. Meie hubane ja pika ajalooga hoone asub Tartu südames Toomemäel. Peale loenguruumide on siin üliõpilastoad ja hästi varustatud erialaraamatukogu, millele pakub täiendust läheduses asuv ülikooli raamatukogu oma tänapäevase õpikeskkonnaga.  

Õppega seotud küsimustes abistavad üliõpilasi kogenud õppekorraldajad. Instituudi sõbralik õhkkond peegeldub ka populaarsetes ühisüritustes, nagu kevadgrill ja tööandjate mess. Pärast lõpetamist jätkavad paljud vilistlased instituudiga mitmesuguses vormis koostööd.  

Kord semestris kohtuvad eri õppeastmete üliõpilased ja õppejõud kogukonna hommikukohvilauas, et arutleda päevakohaste teemade üle. 

Image

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni oskuste järele on tööturul suur nõudlus.  

Ühiskonnateaduste instituudi teiste õppekavade vilistlased on toonud siinse õppe suure väärtusena esile võimaluse luua tänu õpingutele tihe erialane suhtevõrgustik. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja vähemalt 3-aastane töökogemus keskastme või tippspetsialistina koos juhtimisülesnnete täitmisega või magistrikraad või sellele vastav haridustase (töökogemuse tõendamist ei nõuta)

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka kirjalikus vormis personaalne õppimiskava.

Erialakatse eesmärk on hinnata kandidaadi eeldusi ja valmisolekut magistriõpinguteks.

Erialakatse toimub kirjalikult: koos avaldusega tuleb SAIS-is esitada kuni 3 lk pikkune personaalne õppimiskava. Personaalne õppimiskava on kirjutatud vabas vormis ja sisaldab järgmisi osi:

 1. ülevaade omandatud haridusest, läbitud täiendkoolitustest, töökogemusest (magistrikraadita kandidaatidel selgitada, kuidas on täidetud vähemalt 3-aastase töökogemuse nõue keskastme või tippspetsialistina, ning milles seisnesid juhtimisülesanded);
 2. vajadused magistriõppega seoses ja eneseanalüüs (millised erialaga seotud pädevused on kandidaadil õppima asumisel olemas ja milliseid pädevusi soovib kandidaat omandada);
 3. ootused magistriõppele ja võimalused magistriõpingute läbimiseks (sh kas ja milliseid muudatusi kavatseb kandidaat teha oma töö- ja elukorralduse sobitamisel õpirütmidega, millises mahus iseseisva töö ja e-õppega kandidaat arvestab).
   

Hindamine

Kirjalikku personaalset õppimiskava hindab kuni kolmeliikmeline komisjon kolmest põhikriteeriumist lähtudes: varasemad kogemused juhtimisülesannetega, motiveeritus õpinguteks, analüütiline kompetents.

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis, hinne kujuneb järgmiselt:

 • motiveeritus õppimiseks ja tööks antud õppekaval (max 25 p);
 • erialane töö- ja õppimiskogemus (max 25 p);
 • erialased põhipädevused (sh professionaalse eneseanalüüsi võimekus) (max 25 p);
 • analüüsi- ja eneseväljendusoskus (max 25 p).

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Ragne Kõuts-Klemm
programmijuht
Kaspar Kruup
programmijuht
Nele Nemvalts
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-217

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-217
Ühiskonnateaduste instituut
+372 737 5355
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava programmijuht Ragne Kõuts-Klemm räägib, miks on see õppekava rikastav erinevate valdkondade keskastmejuhtidele ja -spetsialistidele. Samuti sellest, kuidas toimub kogemuspõhine õpe.

#sisseastumine
Kui te soovite lähemalt tutvuda arvutiteaduse instituudi magistriõppekavadega, siis olete oodatud magistriõppeinfoõhtule.
31.01.2023
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022