Skip to main content

Muutuste juhtimine ühiskonnas

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Ainulaadses valdkondi ühendavas õppekavas on ühendatud ühiskonna muutuste mõtestamise, psühholoogia-, majandus-, poliitika-, õigus-, juhtimis- ja kommunikatsiooniteadmised, sest nii õpid sa analüüsima muutusi terviklikult. Sinu õpingukaaslased on eri valdkondade eestvedajad ja spetsialistid, kellega saad teha koostööd ka pärast õpingute lõpetamist. Paindlik, kogemusõpet ja praktilisi töid sisaldav sessioonõpe võimaldab sul ühildada õpingud tööga ning omandada magistrikraadi ilma karjääri katkestamata. 

„Magistriõpingud on mind heas mõttes sundinud analüüsima probleeme süvitsi, andnud tegevusele hea teoreetilise raamistiku ning aidanud mind tohutult oma järgmiste professionaalsete sammude planeerimisel.“ 

Anneli Ohvril, üleilmse keskkonnaaktsiooni Let’s Do It! Worldi tegevjuht

Õppetöö

Õppekohtumised Tartus on peamiselt kahel korral kuus neljapäevast pühapäevani.  

Oleme selles mitmekülgses õppekavas ühendanud kuue Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna üksuse pädevuse. Koostööd teevad ühiskonnateaduste instituut, majandusteaduskond, õigusteaduskond, psühholoogia instituut, Skytte poliitikauuringute instituut ja Pärnu kolledž (teenusedisaini suund). Samuti oleme pidanud silmas Tartu Ülikooli Ideelabori ja Demos Helsinki kogemusi koostööst ülikooliväliste partneritega ning üliõpilaste praktiliste rühmatööde korraldamisel. 

Ainulaadne valdkonnaülene õpe ja koostöö partneritega annab sulle võimaluse n-ö tõlkida parasjagu käsitletav probleem eri distsipliinide keelde ning rakendada komplekssete probleemide lahendamisel erinevate valdkondade teadmust. 

Sa õpid kasutama mitmesuguseid andmestikke ja tehnikaid, et analüüsida ja tõlgendada muutusi majanduses, rahvastikus, kogukonnas, institutsioonides ja elustiilis. Psühholoogiaainete toel arendad sa oskust motiveerida inimesi koostööle ja kujundada muutuste otsuseid. Samuti lihvid sa oma avaliku suhtluse oskusi tänapäeva killustunud meediakeskkonnas ja õpid tundma poliitilise juhtimise viise.  

Õppetöös on tähtsal kohal praktilised tööd teadlaste, üliõpilaste ja partnerorganisatsioonide meeskondades. Nii saad harjutada arengustrateegiate koostamise, koosloome ning disainmõtlemise ja -juhtimise meetodite rakendamist.  

Me kasutame uudseid kogemusõppe vorme, mille tulemusena sünnib näiteks uue teenuse või toote prototüüp koos äriplaaniga, sotsiaalne idufirma, ühiskondliku arengusuundumuse või probleemi analüüs. Õpet toetavad individuaalsed arenguvestlused, arendustööde mess ja õppekäigud välisriikidesse. 

Õppekava osa aineid ja mooduleid hakkame pakkuma ka täienduskoolitusena.   

Image

 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Kuna õpe toimub sessioonidena, siis on see enamikule meie magistrantidele võimalus tulla välja igapäevarutiinist ja veeta sisukas nädalavahetus Tartu akadeemilises õhkkonnas. Tänu sellele saad luua tiheda suhtevõrgustiku, kellega jätkub koostöö ka õpingute järel.  

Sa hakkad õppima Tartu Ülikooli nüüdisaegse sisu ja tehnikaga, ent ajaloohõngulistes õppehoonetes. Kasutame palju e-õppe vahendeid, et toetada iseseisvalt õppimist. Nii saad tehtule operatiivset tagasisidet ja sul on võimalus teha rühmatöid ka õppesessioonide välisel ajal. 

Image

 

Peale lõpetamist

Ootame õppima tegevaid poliitikakujundajaid, nõunikke, organisatsioonide (sh kohalike omavalitsuste) arendusjuhte, vabaühenduste, rahvusvaheliste ja arengukoostöö organisatsioonide eestvedajaid, (virtuaalsete) kogukondade juhte, sotsiaalsete idufirmade juhte ning kõiki teisi, kellel on ambitsioon algatada ja juhtida ühiskondlikke uuendusi.  

Pärast õppekava läbimist suudad sa vedada tõhusalt eest valdkonnaüleseid koostöövõrgustikke, motiveerida inimesi tegema muudatusi, orienteeruda andmekülluses ja kasutada otsustamisel andmeid.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

 • Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada sisseastumisintervjuu.

Motivatsioonikiri esitatakse SAISis koos teiste dokumentidega.

Sisseastumiskatse eesmärk on hinnata kandidaadi motiveeritust ja sobivust õppimiseks õppekaval. Sisseastumiskatse koosneb kahest osast: kirjalik motivatsioonikiri ja suuline erialakatse (vestlus).

Motivatsioonikirja pikkus on kuni 1400 sõna ning see on arutelu ja analüüs järgmistel teemadel:

 1. ülevaade kandidaadi õpingutest ning kokkupuutest ühiskonna analüüsiga (maht 200 sõna);
 2. ülevaade kandidaadi töökogemusest ning kokkupuutest muutuste juhtimisega (maht 300 sõna);
 3. eneseanalüüs kandidaadi ressurssidest (nt kogemused, teadmised, õpioskused, isikuomadused, aeg jt), mis toetavad õpinguid sellel õppekaval (maht 300 sõna);
 4. arutelu ühe õppijakandidaadile huvipakkuva ühiskonna probleemi ja selle uuendusliku lahendusvõimaluse üle (maht 400 sõna);
 5. analüüs õppekaval õppimise olulisusest õppijakandidaadi jaoks tulevikus (maht 200 sõna).

Hindamine

Motivatsioonikirja hinnatakse 100-punkti süsteemis lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest: 

 1. kokkupuude ühiskonnaprobleemide analüüsi ja nende praktilise muutmise teemadega – 15 punkti
 2. analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus – 30 punkti
 3. orienteerumine kandidaadi poolt valitud ühiskonna probleemides ning pakutud lahenduste uuenduslikkus – 40 punkti.
 4. võimalused ja väljavaated õppekaval omandatud teadmiste rakendamiseks tulevikus -15 punkti

Kirjaliku erialakatse eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse vestlusele. 

Sisseastumisintervjuu toimub 7. juulil 2022 Zoom keskkonnas.

Intervjuu komisjoniga kestab 15 minutit. Vestlusel arutletakse motivatsioonikirjas esitatud seisukohtade ja arutluste üle, komisjon võib küsida täpsustusi kandidaadi motivatsioonikirjas toodud mõttearenduse kohta.

Vestluse oluline osa on inglise keele oskuse kontroll.

Tudengikanditaatidele antakse lugeda umbes 100-150 sõna pikkune inglisekeelne sotsiaalteaduslik tekstilõik ning esitatakse loetu kohta küsimusi, eesmärgiga aru saada kandidaadi inglise keele lugemise ja arusaamise oskusest. Kandidaadile esitatakse ka küsimusi tema meediatarbimise harjumuste ning meedias aktuaalsete ühiskonna muutusi puudutavate teemade kohta.

Hindamine

Suulist osa ehk vestlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel 100-punkti süsteemis:

 1. orienteerumine ühiskonna probleemides ja nende lahendamise võimalustes – 30 punkti
 2. inglisekeelsest sotsiaalteaduslikust tekstist arusaamise oskus – 10 punkti
 3. suuline eneseväljenduse ja argumenteerimiseoskus – 30 punkti
 4. motiveeritus õppimiseks antud kaval – 20 punkti
 5. informeeritus õppekaval õppimise väljakutsetest ning võimekus õpingutes tekkivaid probleeme lahendada – 10 punkti

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Triin Vihalemm
programmijuht
Kristi Juurik
õppekorralduse spetsialist
737 5355
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel