Autor:
Martin Nikolajev

Lühiajaline põimitud õpiränne Euroopas

Euroopa-sisese õpirände kaudu on võimalik minna õppima ja praktikale Erasmus+ programmi riikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari. 

Erasmus+ lühiajalise põimitud õpirände (blended mobility) puhul on tegemist füüsilise ja virtuaalse õpirände kombinatsiooniga:

 • 5–30 päeva füüsilist (st lähiõpe sihtriigis kohapeal) õppetööd/praktikat;
 • sellele eelneb või järgneb õppetöö/praktika virtuaalselt (st veebipõhine distantsilt);
 • õppetöö maht kokku vähemalt 3 EAP-d;
 • võib toimuda nii õppetöös osalemiseks kui praktika sooritamiseks.

Põimitud õpiränne on avatud kõigile, aga ennekõike võimalus väliskogemuse saamiseks neile üliõpilastele, kes erinevatel põhjustel ei saa pikemas õpirändes osaleda. Suuremad toetused on vähemate võimalustega osalejatele. Lisaks üldisele põimitud õpirändele on võimalik korraldada doktorantidele mõeldud põimitud õpirännet (PhD blended mobility), kus lühiajalisele füüsilisele õpirändele (5–30 päeva) võib, aga ei pea eelnema või järgnema virtuaalne õpiränne ning ainepunktide saamine ei ole kohustuslik (v.a juhtudel, kui osaletakse BIP kursusel - vaata all). 
NB! Erasmus+ lühiajaline põimitud õpiränne ei ole mõeldud konverentside külastamiseks. 

Õppima

Partnerülikoolide koostöös välja töötatud põimitud õpirände kursusi nimetatakse põimitud intensiivkursusteks (Blended Intensive Program, BIP), mille korraldamise põhimõtted on järgmised:

 • korraldamises osaleb vähemalt kolm kõrgkooli vähemalt kolmest Erasmus+ programmi riigist;
 • programmis osaleb vähemalt 15 Erasmus+ programmiriikidevahelise õirände (KA131) toetusega üliõpilast;
 • lühiajalise füüsilise õpirände periood viiakse läbi koordineeriva ülikooli koduriigis;
 • ka virtuaalne osa on korraldatud ühise õppetööna kõigile osalejatele. 

Põimitud intensiivkursuste eesmärk on anda üliõpilastele rohkem võimalusi põimitud õpirändes osalemiseks, eeskätt erialadel, mille välisõpingute võimalused on piiratud. Osaleda saavad kõigi õppeastmete üliõpilased, vastavalt kursuse sihtrühmale.

Õppetöö eesmärgil lühiajalise põimitud õpirände (sh doktorantidele) korraldamise eelduseks:

 1. ülikoolidevaheline partnerlus, sh vastavasisulise Erasmus+ koostööleppe olemasolu. Koostöölepped on erialapõhised, sõlmitud ülikoolide allüksuste vahel.
 2. TÜ allüksuse poolt läbi viidud avalik konkurss: osalejad valib konkursi korras välja vastav erialaüksus ning lõpliku otsuse teeb vastuvõttev ülikool.

Praktikale

Lühiajaline põimitud õpiränne saab toimuda ka praktika sooritamiseks välismaal. Praktika õpiränded võivad olla korraldatud Erasmus+ koostöölepete väliselt, sh ei pea vastuvõtjaks olema kõrgkool. Praktikatoetuse taotlemise protsess ja dokumentatsioon on lühiajalise põimitud õpirände puhul sama, mis pikaajalise (alates 2 kuust) välispraktika puhul, vaata lähemalt siit. Toetuste määrad on lühiajaliseks põimitud õpirändeks õppe ja praktika puhul samad (vt all).

Erasmus+ tingimused

Silmas tuleb pidada ka teisi, Erasmus+ semestriõpingutega sarnaseid osalemise tingimusi:

 • Õppe eesmärgil õpirändes osalejad selgitatakse välja erialaüksuses läbi viidud avatud konkursil, välispraktika sooritamiseks stipendiumi taotlemine toimub rahvusvahelise õpirände keskuse korraldatud taotlusvoorude raames;
 • osaleda saab Erasmus+ programmis kokku kuni 12 kuud õppeastmes (integreeritud õppes kuni 24 kuud);
 • korraga ei saa olla mitmes õpirändes (sh virtuaalselt distantsilt);
 • õpiränne peab mahtuma TÜ õppeaja sisse (sh tulemuse ülekandmine);
 • enne õpirände algust tuleb sooritada OLS keeletest õpirände õppekeeles (ainult 14 või rohkem päevi kestva õpirände korral);
 • enne õpirände algust tuleb esitada erialaüksusesse õppeplaan, sõlmida selle alusel kolmepoolne elektroonne õppeleping (OLA, Online Learning Agreement) või praktikaleping;
 • õppelepingu kinnitamise järgselt sõlmida Erasmus+ programmi toetusleping (toetus makstakse lepingu alusel 1-2 nädala jooksul alates selle sõlmimisest);
 • õpirände lõppedes esitada läbi SoleMove keskkonna aruandlus (kinnituskiri, õppetulemuste tõend, elektrooniline küsimustik, rohelise reisiviisi ja reisipäevade toetuse korral reisipiletid).

Stipendium

Põimitud õpirände puhul on võimalik saada stipendiumi füüsilise õpirände perioodiks (sh 1 + 1 reisipäeva):

 • 1. kuni 14. päev - 79 eurot päev
 • 15. kuni 30. päev - 56 eurot päev

Säästliku reisimisviisi lisatoetus

Lisatoetuse taotlemise võimalus üliõpilastele, kes kasutavad õpirändel (mõlemal suunal) säästliku reisiviisi (rong, buss, teiste õpirändajatega jagatud auto, gaasil sõitev LNG laev). Toetus koosneb:
a) ühekordne lisatoetus 50 eurot (eeldusel, et osaleja ei saa reisitoetust)
b) kuni 4 reisipäeva võrra elamistoetuse perioodi pikendamine: õpirändesse minnes kuni 2 ja õpirändest naastes kuni 2 reisipäeva.

Tõendamine: reisipiletid/pardakaardid (kinnitamaks nii reisiviisi kui reisimise kuupäevi). Muudel juhtudel arvestatakse stipendium ehk elamistoetus õpirände alguskuupäevast (mil tuleb õppetööks kohal olla) ja reisikuupäevad või niisama varem kohale sõitmine toetusperioodi arvestusse ei lähe. Säästliku reisiviisi puhul on võimalik reisi pikenemise tõttu elamistoetuse perioodi pikendada eeldusel, et tegelikud reisikuupäevad seda tõendavad. Võimalik on taotleda ka ainult lisatoetust (50 eurot) ja mitte kasutada lisareisipäevade arvelt elamistoetuse perioodi pikendamist (kui see pole asjakohane).

Lisatoetused vähemate võimalustega üliõpilastele

Erasmus+ programmi põimitud õpirändes loetakse vähemate võimalustega osalejaks üliõpilasi, kes:
 - saavad vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust;
 - on õpirände ajal alaealise lapse/laste vanem;
 - on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 - on vähenenud töövõimega;
 - on tervislike erivajaduste või kroonilise haigusega.

Vähemate võimalustega osalejale on põimitud õpirändes osaledes ette nähtud lisatoetused:

 • täiendav elamistoetus 100 eurot (õpiränne kuni 14 päeva) või 150 eurot (õpiränne pikem kui 14 päeva);
 • reisitoetus vastavalt sihtriigile:
Reisidistants* (üks suund) kilomeetritesToetus (edasi-tagasi) eurodesToetus säästliku reisimisviisi korral eurodes
10–99   23 
100–499  180210
 500–1999  275320
2000–2999  360410
3000–3999  530610
4000–7999  820 
8000 ja üle selle1500 

* Reisidistantsi arvutamisel lähtutakse Euroopa Komisjoni vahemaade kalkulaatorist.

Eesti Vabariigi lisatoetus

Eesti kõrgkoolide üliõpilastele makstakse lisaks ülaltoodud Erasmus+ programmi stipendiumile alates 2023. aasta talvest ühekordne EV lisatoetus summas 135 eurot.

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale