Skip to main content

Põimitud õpiränne

Põimitud õpirände (blended mobility) puhul on tegemist füüsilise ja virtuaalse õpirände kombinatsiooniga:

 • 5-30 päeva füüsilist (st sihtriigis kohapeal) õppetööd/praktikat;
 • sellele eelneb või järgneb õppetöö/praktika virtuaalselt (st distantsilt);
 • õppetöö maht kokku vähemalt 3 ECTS.

Partnerülikoolide koostöös välja töötatud põimitud õpirände kursusi nimetatakse põimitud intensiivseteks programmideks (Blended Intensive Program ehk BIP), mille korraldamise põhimõtted on järgmised:

 • korraldamises osaleb vähemalt 3 kõrgkooli vähemalt kolmest Erasmus+ programmi riigist;
 • programmis osaleb vähemalt 15 Erasmus+ programmi üliõpilast (kes ei ole vastuvõtva kõrgkooli üliõpilased vaid osalevad õpirändes);
 • lühiajalise füüsilise õpirände periood viiakse läbi koordineeriva ülikooli koduriigis;
 • ka virtuaalne osa on korraldatud ühise õppetööna/praktikana kõigile osalejatele. 

Sarnaselt semestriõpingutele on põimitud õpirändesse kandideerimise eelduseks Erasmus+ koostööleppe olemasolu TÜ vastava erialaüksuse ja korraldava välisülikooli vahel, milles muuhulgas kokku lepitud põimitud õpirännete elluviimine (sh õppeaste, õppevaldkond, osalejate arv). Seega saavad põimitud õpirändes osaleda kõigi õppeastmete üliõpilased, eeldusel, et vastav kokkulepe on ülikoolide vahel sõlmitud.

Lisaks ülidisele põimitud õpirändele on võimalik korraldada doktorantidele mõeldud põimitud õpirännet (PhD blended mobility), kus lühiajalisele füüsilisele õpirändele (5-30 päeva) võib aga ei pea eelnema/järgnema virtuaalne õpiränne.

Põimitud õpirände puhul on võimalik saada stipendiumi füüsilise õpirände perioodiks:

 • 1. kuni 14. päev - 70 EUR/päev;
 • 15. kuni 30. päev - 50 EUR/päev

Lisatoetused vähemate võimalustega üliõpilaste (vajaduspõhise õppetoetuse saajad):

 • reisitoetus vastavalt sihtriigile;
 • täiendav elamistoetus 100 EUR (5-14 päeva eest) ja 150 EUR (15 -30 päeva eest)

Rohelise reisimisviisi eelistamise lisatoetus

Lisatoetuse taotlemise võimalus üliõpilastele, kes kasutavad õpirändesse suundumisel (mõlemal suunal) säästvat reisiviisi (rong, buss). Toetus koosneb:
a) ühekordne lisatoetus 50 €;
b) kuni 4 reisipäeva võrra elamistoetuse perioodi pikendamine: õpirändesse suundudes kuni 2 ja õpirändest naastes kuni 2 reisipäeva.

Tõendamine: reisipiletid/pardakaardid (kinnitamaks nii reisiviisi kui reisimise kuupäevi). Muudel juhtudel arvestatakse stipendium ehk elamistoetus õpirände alguskuupäevast (mil tuleb kohal olla õppetööga seoses) ja reisikuupäevad või niisama varem kohale sõitmine toetuse perioodi arvestusse ei lähe. Rohelise reisiviisi puhul on võimalik reisi pikenemise tõttu elamistoetuse perioodi pikendada. Seda eeldusel, et reaalsed reisi kuupäevad seda tõendavad. Võimalik on taotleda ka ainult lisatoetust (50 €) ja mitte kasutada lisareisipäevade arvelt elamistoetuse perioodi pikendamist (kui see pole asjakohane).

Põimitud õpirändes osalejad valib avalikul konkursil välja vastav erialaüksus ning lõpliku otsuse teeb vastuvõttev ülikool. Enne õpirände algust tuleb sooritada OLS keeletest õpirände õppekeeles, sõlmida õppeleping ja Erasmus+ toetusleping ning õpirände lõppedes esitada aruandlus (kinnituskiri, õppetulemuste tõend, elektrooniline küsimustik, rohelise reisiviisi toetuse korral reisipiletid).

Jaga
17.01.2022
#õppimine

Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa Ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool.

Jaga
05.01.2022
#ettevõtlus #koostöö #õppimine

Praktikamess „Tõmbejõud“

16. veebruaril toimub Pärnu kolledžis praktikamess „Tõmbejõud“, mis viib kokku praktikakoha ja Pärnu kolledži praktikandi ning tulevase töötaja ja tööandja. 

Jaga
05.01.2022