Autor:
European Research Council

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandid

Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council, ERC) toetab värsket ja uuenduslikku eesliiniteadust eri teadusvaldkondades üle Euroopa. ERC grandid on ühed mainekamad ja suuremad individuaalsed teadusgrandid maailmas.  Euroopa Teadusnõukogu annab välja viit tüüpi grante, mis on avatud kõigi teadusvaldkondade teadlastele ning mille ainukeseks hindamiskriteeriumiks on teaduslik tipptase.

  • Alustava teadlase grant (ERC Starting Grant) karjääri alustavatele teadlastele.
  • Väljakujunenud teadlase grant (ERC Consolidator Grant) nende karjääri edasise arengu toetamiseks.
  • Edasijõudnud teadlase grant (ERC Advanced Grant) tippteadlastele, kes on  viimase 10 aasta jooksul saavutanud väljapaistvaid teadustulemusi.
  • Sünergia grant (ERC Synergy Grant) tippteadlaste väikestele rühmadele.
  • Teadustulemuste innovatsiooni ja turuküpsuse uurimist toetav grant (ERC Proof of Concept Grant)  ERC grandihoidjatele eelpool nimetatud projektidest sündinud teadustulemuste innovatsiooni- ja turunduspotentsiaali uurimiseks.

Tartu Ülikoolist on Euroopa Teadusnõukogu grandi saanud 12 teadlast:

Makroökoloogia kaasprofessor Carlos Pérez Carmona
Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Carlos Pérez Carmona

Taimede maapealsete ja -aluste tunnuste tervikkäsitlus

Maailma muutuvas kliimas tuleb taimedel toime tulla keskkonnamuutustega, mis mõjutavad nii nende maapealseid kui ka -aluseid osi, näiteks lehtede keemilist koostist, juurte paksust või seemnete suurust. Need tunnused määravad taimede kasvamise, paljunemise ja ellujäämise eri keskkondades ja kohastumuse muutuvates tingimustes, olgu nendeks päikesevalgus, veekasutus või teiste organismidega suhtlemine.

Makroökoloogia kaasprofessor Carlos Pérez Carmona võtab vaatluse alla taimede tunnuste muutused eri keskkonnatingimustes. Need teadmised aitavad langetada teaduspõhiseid otsuseid ökosüsteemide elurikkuse terviklikul hoidmisel ja kestliku põllumajanduse edendamisel. Carmona projekti eripära on kõikehõlmav lähenemine, mis ühendab tunnuste andmed taime tipust juurteni, et luua ühtne pilt taimeliikide funktsionaalsest mitmekesisusest. Taimetunnuste andmete analüüs näitab, kuidas taimekooslused tekivad ja muutuvad keskkonnasurve (nt kliimamuutuste) tagajärjel. Uudne viis võimaldab avastada andmetes mustreid ja seoseid, mis võiksid traditsiooniliste analüüsimeetoditega märkamata jääda, ning aitab senisest paremini ennustada ökosüsteemide muutusi eri üleilmsete muutuste stsenaariumide korral.

Kaspar Valgepea
Tartu Ülikooli gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessor Kaspar Valgepea

Uudne meetod ja teadmuskogu mikroobsete rakuvabrikute arendamiseks

Projekti eesmärk on töötada välja meetod suure hulga bakteritüvede geetiliseks muundamiseks. Viie aasta jooksul on kavas luua ligi 750 muundatud bakteritüve ja koondada selle käigus kogutud andmed ja varasem atsetogeenide kohta käiv sarnane teave avalikku teadmuskogusse (A-BASE). Loodav tüvede geneetilise muundamise meetod sobiks ka teiste mikroorganismide jaoks, tänu millele on projektist oodatav mõju märkimisväärne kogu mikrobioloogia, sünteetilise bioloogia ja biotehnoloogia valdkondadele nii teaduses kui ka tööstuses

Tartu Ülikooli geoinformaatika professor Evelyn Uuemaa
Tartu Ülikooli geoinformaatika professor Evelyn Uuemaa

Geoinformaatika abil intensiivpõllumajanduse keskkonnamõju leevendamine

Projektis arendatakse kaugseire andmetel ja masinõppel põhinevaid mudeleid, mis võimaldavad nii põllumeestel kui ka poliitikutel intensiivpõllumajanduse negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks planeerida maastikul looduspõhiseid lahendusi. 

Viimase 10–15 aastaga plahvatuslikult kasvanud satelliitidelt saadavate ruumiandmete hulk. Ometi on see suuresti kasutamata ressurss, sest ruumiandmete töötlemise võimekus ja nende puhul rakendatav masinõppeoskus pole suurtele andmehulkadele järgi jõudnud. Nii on need andmed suuresti ka otsustusprotsessides kasutamata jäänud.

Uuemaa töörühmal on plaan kasutada ruumiandmeid (sh kaugseiret), et leida ühelt poolt kriitilised toitainete väljakande piirkonnad ning teisalt sobivaimad kohad märgalade ja veekoguäärsete kaldavööndite rajamiseks ja taastamiseks

Hedvig Tamman laboris
Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika kaasprofessor Hedvig Tamman

Bakterite ja bakteriviiruste vahelise võidurelvastumise uurimine

Antibiootikumide resistentsus on bakterite põhjustatud nakkushaiguste ravis üha süvenev probleem. Bakterite ja faagideks nimetatavate bakteriviiruste vastastikused kaitsemehhanismid võivad pakkuda sellele uusi lahendusi.

Tammani uurimus täidab baktereid, faage ja nendevahelisi suhteid puudutavas teadustöös mitu lünka. Ühest küljest uurib teadlane, kuidas bakter end faagide vastu kaitseb. Näiteks on bakteril faagide ja muude stressitekitajate vastu välja kujunenud sellised kaitsemehhanismid nagu toksiini-antitoksiini komplekt kromosoomides ning poomisvastus – viimane viib bakteri stressiseisundis justkui talveunne. See aitab tal üle elada ka antibiootikumide rünnaku ning toetab resistentsuse teket ja levikut. Teisest küljest loodab Tamman avastada, mis aitab faagidel omakorda bakterite poomisvastust halvata.

Uku Vainik
Käitumisgenoomika kaasprofessor Uku Vainik

Kaalumuutuse varieeruvuse käitumuslike põhjuste väljaselgitamine geeniloterii abil

Rasvumine on pärilik krooniline haigus, millega on maailmas hädas ligi miljard inimest. Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil on aastaks 2030 ülekaalus või rasvunud veidi enam kui pool inimkonnast. Arvestades rasvumisega kaasnevaid tervisehädasid, on see tervishoiusüsteemile tohutu lisakoormus ning vajab kiireid ja tõhusaid lahendusi.

Vainik püüab aru saada, millised tegurid võiksid kaalulangetamisega toimetulekut laiemalt ennustada. Uuritakse, kas neil ennustusteguritel on kaalu vähenemise edukusega põhjuslik seos ja kas seda seost tundes saab kaalulangetusprogramme tõhusamaks muuta. Selle väljaselgitamiseks kasutatakse nii masinõpet, geenipankadesse kogutud terviseinfot kui ka tervisekäitumist toetavat mobiilirakendust.

Ülo Mander
Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander

Soomuldadest eralduva naerugaasi tekke, ringe ja mõju uurimine

Naerugaasina tuntud N2O on üks ohtlikumaid kasvuhoonegaase, mis tekib nii põllumajanduslike alade kui ka kuivale jäänud soode muldades elavate mikroobide elutegevuse tagajärjel ning hävitab stratosfääri jõudes osoonikihti, mis kaitseb Maad ultraviolettkiirguse eest. Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander uurib N2O ringet madalsoodes ja turbaaladel, selle seoseid üleilmsete kliimamuutustega ning võimalikke maakasutusviise, mis aitaks selle kasvuhoonegaasi teket tulevikus pidurdada.

Teadusprojekt viiakse läbi kolmes N2O emissioonide tulipunktis: Borneo saare põhjaosas Malaisias, Amazonase madalikul Peruus ja Kongo nõos asuv maailma suurim troopikasoode alal. Peale soomullast eralduva N2O mõõdetakse heidet ka soometsade puuvõrade kohal. Saadud andmete lisamine olemasolevatesse N2O ringet käsitlevatesse mudelitesse võimaldab hinnata muu hulgas kliimamuutuste mõju lämmastikuringele, ennustada emissioonide kõrghetki, teha ettepanekuid valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) aruannete aluseks olevate andmete täiendamiseks ning neil põhinevate maakasutusstrateegiate ja tulevikustsenaariumide kohendamiseks.

Maria Semtšenko
Taimeökoloogia kaasprofessor Marina Semtšenko

Maakasutuse muutuse mõju taimeliikidele ja mullaviljakusele 

Tartu Ülikooli taimeökoloogia kaasprofessor Marina Semtšenko uurib, kuidas on maakasutuse muutus mõjutanud taimede ja mullaorganismide omavahelisi sidemeid. Neis vastastiksuhetes toimuvad evolutsioonilised muutused mõjutavad nii mulla viljakust, põuakindlust kui ka süsiniku sidumise võimet.

Maailma ökosüsteemid vaesuvad üha kiiremas tempos. Seetõttu on elurikkuse ja maastike taastamine nii ÜRO kui ka Euroopa Komisjoni üks suuri lähiaja eesmärke. Semtšenko uurimisprojekt annab olulist teavet taastamistööde tõhustamiseks. Samuti võib parem arusaamine sellest, kuidas taimed reguleerivad mullaelustikku, osutuda kasulikuks näiteks põllukultuuride aretamisel ja mullatervise parandamisel.

Marlon Dumas
Infosüsteemide professor Marlon Dumas PhD

PIX - tarkvara äriprotsesside automaatseks täiustamiseks

Kaasaegsed organisatsioonid tuginevad tõhusalt toimivatele äriprotsessidele. Ettevõtte eesmärkide saavutamisel on selliste protsesside pidev täiustamine möödapääsmatu, olgu siis eesmärgiks ettevõtte tegevuse tõhustamine, kvaliteedi parandamine või nõuetele vastavuse tagamine. Sellest tulenevalt on protsessianalüütikute igapäevaseks ülesandeks leida ja hinnata äriprotsesside täiustamise võimalusi.

Praegu palutakse otsitakse äriprotsesside täiustamiseks appi ettevõtluseksperdid, kes lähtuvad neile kehtestatud põhimõtetest ja suunistest. Professor Dumas' eestvedamisel luuakse algoritmid, mis leiavad äriprotsesside tõhustamise võimalusi analüüsides organisatsioonis kasutatavate tarkvarde kasutuslogisid. Näiteks saab selliste algoritmide abil sageli korduvaid rutiinseid tegevusi automatiseerida või muuta tõhusamaks reegleid, millest lähtutakse äriprotsesside raames töötajatele ülesannete andmisel.

Krüptograafia professor Dominique Unruh
Krüptograafia professor Dominique Unruh PhD

Sertifitseeritud kvantkrüptograafia

Digitaalne suhtlus on tänapäeval vajalik pea igas eluvaldkonnas. Selle suhtluse turvalisuse tagamiseks kasutatakse krüptograafilisi protokolle. Kvantarvutite tulek toob endaga kaasa uusi võimalusi krüptograafias. Seda nii olemasolevate klassikaliste protokollide murdmiseks kui ka uute kvantkrüptograafiliste põhinevate protokollide loomiseks. Selleks, et digisuhtlus oleks turvaline ka tulevikus, kvantarvutite ajastul töötab TÜ krüptograafia professor Dominique Unruh välja meetodid uute krüptoprotokollide turvalisuse matemaatiliseks tõestamiseks arvuti abil.

Nanomeditsiini professor Tambet Teesalu
Nanomeditsiini professor Tambet Teesalu PhD

Commercialising a novel glioblastoma targeted therapy and a companion diagnostic compound

Glioblastoom on üks levinumaid ajukasvaja vorme. Tartu Ülikooli nanomedisiini professor Tambet Teesalu on oma uurimisrühmaga töötanud välja kullerpeptiididel põhineva uudse vähiravimeetodi, mis võimaldab nanoosakeste abil toimetada vähiravimi otse kasvajarakkudeni, jättes terved rakud puutumata. Kõnealuse projekti eesmärk oli viia arendustööd edasi, et jõuda lähemale teadustöö tulemuste ravimitööstuses kasutusele võtmisele.

 Toetus: Grant teadustulemuste innovatsiooni- ja turupotentsiaali uurimiseks (ERC Proof of Concept Grant) 

Aeg:  2018-2019

 Loe lähemalt novaator.err.ee


Ajukasvajaid penetreerivate peptiidide valjatöötamine

Toetus: Alustava teadlase grant (ERC Starting Grant)

Aeg: 2012-2016

Projektikirjeldus ETISes

 

Professor Mart Loog PhD
Molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog PhD

Bioloogiliste signaalide töötlemine multifosforüülitavate süsteemide abil

 

Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo dr. iur
Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo dr. iur

Rahvusvaheline õigus ja mitteliberaalsed riigid. Rahvusvahelise õiguse doktriin ja kohaldamine Vene Föderatsioonis

Projekti eesmärk oli välja selgitada Vene Föderatsiooni rahvusvahelis-õigusliku doktriini ja praktika eripära, eriti võrreldes Euroopa peavooluga. Teoreetilisest lähtekohast kandis projekti küsimus, kas ja mil moel mitte-liberaalne siseriiklik kord mõjutab Venemaa arusaama rahvusvahelisest õigusest ja kas sellest saab teha üldistusi mitte-liberaalsete riikide rahvusvahelise õiguse käsitluse kohta.

Image
ERC logo