UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

Image
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi logo

Lõppes praktika arendamise projekt UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine.

Tartu Ülikoolis lõppes 31. märtsil 2023.a. projekt, mille eesmärgiks oli ühtlustada ja tõsta praktika kvaliteeti läbi erinevate tegevuste ülikooli ühes valdkonnas (meditsiinivaldkond) ja seitsmes erinevas üksuses. Projekti raames toimusid koolitused, osalesid praktikuid õppetöös, toimus üleülikooliline karjäärifestival, valmis e-kursus praktikabaasi juhendajatele, käidi stažeerimas ning töötati välja töökohapõhise õppe kontseptsioon. Projekti eestvedajaks oli majandusteaduskond.

Projekt kestis 05.10.2020-31.03.2023. projektis osales kaheksa Tartu Ülikooli üksust, kes soovisid parendada oma praktikaga seotud tegevusi. Need üksused olid  Psühholoogia instituut (SVPH), Arvutiteaduse instituut (LTAT), Majandusteaduskond (SVMJ),  Pärnu kolledž (SVPC), Narva kolledž (SVNC), Maailma keelte ja kultuuride kolledž (HVLC), meditsiiniteaduste valdkond (UT-MV) ning Viljandi kultuuriakadeemia (HVVK).

Projekti raames viidi läbi 32 koolitust, Narva Kolledžis töötati välja töökohapõhise õppe kontseptsioon kahele õppekavale – Noorsotöö ja IT süsteemide arendus.

Majandusteaduskond panustas virtuaalse praktikakeskkonna arendamisse, mis andis võimaluse läbi viia mitmeid praktika seisukohast olulisi tegevusi – karjäärifestival 2022.a. (https://careerfestival.ut.ee/avaleht) , karjäärireiv 2023.a. (https://careerrave.ut.ee/) ja veel palju teisi üliõpilase praktikaga seotud tegevusi. 2022.a. 16.-17.02. toimuv karjäärifestival oli hea näide virtuaalsete võimaluste kasutamisest üliõpilase ja ettevõtte kokkuviimisel ning ka Covidi tingimustes võimaluste pakkumises. Karjäärifestivalil osales üle 1600 üliõpilase, toimus üle 20 töötoa ja oli palju inspireerivaid esinemisi nii ettevõtete esindajate poolt, kui ka üliõpilastele inspiratsiooni pakkumiseks.

Samuti loodi majandusteaduskonna eestvedamisel e-kursus praktikabaasi juhendajatele (E-kursuse link siin - https://sisu.ut.ee/praktikajuhendaja), mis annab võimaluse juhendajatele kasutada materjale siis, kui praktikant tuleb, st kasutada materjale vajadusel.

Pärnu Kolledž sai tänu projektile suunata viis õppejõudu stažeerima ning kõik õppejõud jäid kogemusega väga rahule.

Projekti üheks oluliseks tegevuseks oli uute praktikute kaasamine. Projekti aja jooksul kaasati õppetöösse 154 uut praktikut. Selline praktikute kaasamine suurendas tööandjate ringi ja ka koostööd ettevõtete esindajatega.

Oluline osa projektis oli praktikajuhendajate koolitustel. Kokku koolitati projekti raames 565 praktikajuhendajat, mis moodustas 87% selles, mida projekti raames lubati (eesmärk oli 647).


Projekt andis head sisendit regionaalsete kolledžite tegevustesse ja toetas arendusi, mida nad olid planeerinud. Samuti said kohalikud ettevõtjad panustada üliõpilaste arengusse, mis on väga oluline regionaalse arengu seisukohast.

Projekti - UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine (nr 2014-2020.1.05.20-0627) toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Projektis osales kaheksa Tartu Ülikooli üksust, kes soovisid parendada oma praktikaga seotud tegevusi. Need üksused olid  Psühholoogia instituut (SVPH), Arvutiteaduse instituut (LTAT), Majandusteaduskond (SVMJ),  Pärnu kolledž (SVPC), Narva kolledž (SVNC), Maailma keelte ja kultuuride kolledž (HVLC), meditsiiniteaduste valdkond (UT-MV) ning Viljandi kultuuriakadeemia (HVVK).

Tartu Ülikooli praktikakorralduse arenduse eesmärk on tõsta õppekavade vastavust tööturu vajadustele ning ootustele läbi järgmiste ala-eesmärkide:
1) kvaliteetse praktika juurutamine õppekavades (sh töökohapõhise õppe osakaalu suurendamine);
2) praktika koostöövõrgustiku laiendamine ja parimate praktikate vahendamine;
3) praktikabaasipoolse juhendamise kvaliteedi tõstmine ja tagamine;
4) praktikavõimaluste ja meetodite kohandamine muutunud oludele e-meetodite ja -vahendite kasutuselevõtuna (ning kiirendatud korras).

UT-UP-PRAKT projekt keskendub TÜ praktika korraldamise täiendamisele, st õppekvaliteedi tõstmine ning praktikakorralduse viimine paindlikumaks ja tulemuslikumaks. Sellest lähtuvalt oleme allpool olevad neli suunda koondanud projektis tegevus 2 alla.
Antud projektis suund on JÕUDA JÄRGMISTE TULEMUSTENI:
1) töökohapõhise õppesüsteemi laiendamine kolledžites,
2) virtuaalse praktikakeskkonna kasutuselevõtt ja arendamine,
3) uue praktikajuhendajate e-õppe kursuse väljatöötamine (vajalik samm seosespraktikate järk-järgulise üleviimisega e-keskkondadesse).

Tegevuste abikõlblikkuse periood: 05.10.2020 kuni 31.04.2023.

Projektist kasusaajad: Tööandjad, Tööandja poolsed praktikajuhendajad, Õppeasutused, Õppejõud ja teised õppeasutuste töötajad, kes on seotud õppurite praktikaga.

Projekti eelarve: 206 772,98 eurot

Seitse projekti kaasatud TÜ allüksust praktikajuhendajate koolitusi 22 koolituskava alusel – tulemuseks 647 koolitatud juhendajat, mis loob baasi edaspidisele koordineeritumale praktika korraldamisele;

TÜ peab vajalikuks 4 suuna paralleelset ARENDAMIST “RTK meetme tegevus 2” raames:
1. TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE: TÜ teostab ühe olulise arenduse, mille tulemusi saab kasutada TÜ regionaalsete kolledžite puhul töökohapõhise õppe planeerimisel: kontseptsioon töökohapõhise õppe käivitamiseks IT-süsteemide arenduse ja noorsootöö erialadel (Narvas).
2. VIRTUAALSE PRAKTIKABÖRSI ARENDUSe eesmärgiks on LUUA UUDNE, UNIKAALNE PLATVORMLAHENDUS üliõpilastele, organisatsioonidele ja õppeasutustele REAALAJAS toimuvateks VIRTUAALSETEKS KOHTUMISEKS (samuti konverentsideks jms), seda oludes, kus e-põhise õppe/praktika osakaal üha suureneb ning esineb olukordi, kus ei saa/on ressursimahukas füüsiliselt kohtuda.
3. E-KURSUS PRAKTIKABAASI JUHENDAJATELE täidab TÜ eesmärki koolitada praktikabaaside juhendajaid läbi e-kursuse. (90% organisatsioonidest on väikeettevõtted ja füüsiliselt koolitusel käimine on raskendatud).

Pärnu kolledž saadab 5 õppejõudu tööandjate juurde STAŽEERIMA.

TÜ 6 allüksust kutsuvad 3 semestri jooksul 145 PRAKTIKUT teadmust ja kogemusi jagama.