Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing allkirjastasid uue kollektiivlepingu 

5. detsembril allkirjastasid Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing uue kollektiivlepingu, mille eesmärk on edendada ülikoolis ühiselt head töökeskkonda ja tasakaalustatud töösuhteid. Kollektiivlepingus lepiti kokku tugitöötajate puhkuseaja ühtlustamine ja vabade lisapäevade andmine. Ametiühing soovib varasemast enam pöörata tähelepanu akadeemiliste töötajate projektisõltuvuse vähendamisele, samuti ülikooli töötervishoiu ja tööohutuse korraldusele.  

Kollektiivlepingus lepiti kokku, et kui riigipüha ja nädalavahetuse vahele jääb üksik tööpäev, antakse see töötajatele vabaks koos töötasu säilimisega. Siiski peavad neil päevadel olema ametipostil need töötajad, kellel on graafikujärgne töö ja kes peavad tagama katkematu tööprotsessi. Uue punktina lisandus lepingusse võimalus võtta aastas kuni kolm tööpäeva vabaks heategevusliku töö tegemiseks, nii et töötasu säilib. Heategevusliku töö all mõeldakse vabatahtlikku osalemist mõne organisatsiooni tegevuses kellegi teise või laiemalt ühiskonna hüvanguks.  

Ametiühing tegi kollektiivlepingu üle peetud läbirääkimiste käigus ülikoolile ettepaneku leppida kokku tugitöötajate pikemas põhipuhkuses. Selle tulemusena on kõikide tugitöötajate põhipuhkus alates 1. jaanuarist 35 kalendripäeva. Asjaomased muudatused tehti ka puhkuse-eeskirjas.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser sõnas, et ülikool tegeleb töötingimuste parandamisega järjepidevalt. „Hea töökeskkonna üks pool on mõistagi tööle vääriline tasu ja selle saavutamiseks jätkame tööd valitsuse tasandil. Teine pool on meid ümbritsevate füüsiliste tingimuste parandamine, aga ka näiteks võimaluste loomine töö- ja eraelu tasakaalu hoidmiseks ning töötajate võrdne kohtlemine,“ sõnas Asser. 

Tartu Ülikooli Ametiühingu esimees Ruth Tammeorg avaldas ülikooli juhtkonnale tänu konstruktiivsete ja tulemuslike läbirääkimiste eest ning tõdes, et kõikidele ülikooli töötajatele vähemalt 35-kalendripäeva pikkuse puhkuse võimaldamine on töötajate jaoks suur võit. „Samuti on suurt tunnustust väärt see, et ülikool on valmis andma töötajatele võimaluse osaleda heategevuses ühiskonna sidususe nimel kolm päeva aastas, nii et selle aja eest säilib ka töötasu. Eestis on selliseid kokkuleppeid organisatsioonides pigem vähe,“ rääkis Tammeorg. 

Eraldi tähelepanu on lepingus pööratud töötajate töötervishoiule, tööohutusele ja töökeskkonnale üldisemalt. Kui seaduse järgi on tööandja kohustatud hüvitama haiguslehel viibivale töötajale 70% tema keskmisest töötasust, siis ülikool andis kollektiivlepingus lubaduse, et seaduses sätestatud kalendripäevade eest tagatakse töötajatele 100% keskmisest töötasust. Muu hulgas on rõhutatud, kui oluline on ülikooli, ametiühingu ja töötajate koostöö selle nimel, et vähendada tööstressi ning ennetada diskrimineerimist ja töökiusamist. Samuti peetakse tähtsaks riskianalüüsi koostamist ja uuendamist, korrapärase töökeskkonna sisekontrolli tegemist ning töötajate saatmist töötervishoiuarsti vastuvõtule. 

Nii ametiühing kui ka ülikooli juhtkond peavad oluliseks vähendada rahastusest tulenevat ebakindlust akadeemiliste töötajate töösuhetes ning töötavad selle nimel, et kõrghariduse riiklik rahastus suureneks. Viimastel aastatel on ülikool loonud sildrahastuse kaudu ajutisi võimalusi, et tagada ETAG-i uurimistoetuste lõppemisel instituutide teadustegevuse jätkusuutlikkus. Kollektiivlepingus andis ülikool lubaduse, et sedalaadi võimalusi luuakse ka edaspidi.  

Lepingus väljendatud hea tahe vähendada akadeemiliste töötajate töösuhetes projektipõhisest rahastusest tulenevat ebakindlust on Tartu Ülikooli Ametiühingu jaoks esmatähtis. Tammeoru sõnul on tarvis saavutada olukord, kus doktorikraadiga atesteeritud akadeemilistel töötajatel on olemas projektidest sõltumatu miinimumastmepalk, ning seetõttu on eriti oluline ühiskondlik debatt ülikoolide rahastamise teemal.  

Kollektiivleping on töötajate ja tööandja vahel sõlmitud vabatahtlik kokkulepe, mis reguleerib töösuhteid ning kehtib kõikidele ülikooli töötajatele. Eelmine ülikooli ja ametiühingu vaheline kollektiivleping sõlmiti aastal 2018 ja see kehtis kuni uue lepingu allkirjastamiseni.

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli uus arengukava

Technologicumi projekteerimislepingu allkirjastamine

Sõlmiti Maarjaväljale rajatava uue õppe- ja teadushoone projekteerimisleping