Õpirändes osalejale

Sinu taotlus õpirändes osalemiseks on saanud Tartu Ülikooli poolt positiivse otsuse või oled juba väliskõrgkooli õppima suundunud - mõlemal juhul leiad siit lehelt informatsiooni järgmisteks sammudeks.

Enne õpirännet

Lõpliku otsuse sinu õpirändesse vastuvõtmiseks teeb väliskõrgkool. Selle eelduseks on:

 1. TÜ poolt nomineeritakse sind väliskõrgkooli õppima (teatatakse väljavalimisotsusest);
 2. pead esitama väliskõrgkooli vahetusüliõpilaseks kandideerimise dokumendid.

Vaata väliskõrgkooli veebilehelt vahetusüliõpilastele mõeldud info alt, mis on nende tähtaeg dokumentide esitamiseks. Ülikoolide tähtajad varieeruvad märtsi lõpust juulini. Kevadsemestriks kandideerijatele on välisülikoolidel üldjuhul eraldi tähtaeg sügissemestril, varieerudes septembrist jaanuarini. Samalt lehelt või vajadusel välisülikooliga kontakteerudes saad teada, millised dokumendid ja mil viisil pead neile esitama.

Enamlevinud kandideerimisdokumendid:

 • välisülikooli avaldusvorm (application form) - vaata, kas avaldus peab olema kinnitatud ka koordinaatori poolt;
 • õppetulemuste tõend (transcript of records) - ametlik ingliskeelne tõend küsi insituudist/teaduskonnast/kolledžist;
 • keeletõend;
 • TÜ kinnitus sinu väljavalimise kohta – pöördu kristi.liivamagi@ut.ee ja kirjelda, millist dokumenti küsitakse;
 • õppeleping (learning agreement) õppeainete kokkuleppimiseks on dokument, mille sõlmimine on kõige ajamahukam. Loe juhendit siit.
 • Õppelepingus ja avaldusvormides on vaja märkida sinu õppevaldkond ja selle kood, leia need partnerite nimekirjast või siit. TÜ Erasmuse kood on EE TARTU02. Paljudel juhtudel küsitakse avaldusel lisaks sinu allkirjale ka koduülikooli esindaja allkirja. Oma dokumendid saadad väliskõrgkoolile nende poolt seatud viisil ise.

Vastuvõtunõusolek

Peale kandideerimisdokumentide läbivaatamist saadab välisülikool sulle otsuse sinu vahetusüliõpilasena vastuvõtmise kohta. Positiivse otsusega kaasneb üldjuhul ametlik vastuvõtukiri (letter of acceptance). Väliskõrgkooli kandideerimistähtajast vastuvõtunõusoleku saatmiseni võib kuluda 1-1,5 kuud. Hoia vastuvõtukiri alles.


Anna koheselt teada, kui programmis osalemisest loobud. Selleks:

 1. Kirjuta loobumisest kristi.liivamagi@ut.ee (cc oma akadeemilise üksuse Erasmuse koordinaator), lisades ka loobumise põhjus;
 2. Märgi oma õpirände avaldus SoleMove süsteemis loobunuks;
 3. Teavita väliskõrgkooli;
 4. Kui oled juba sõlminud õppelepingu (learning agreement), siis esita õppelepingu kontaktisikule erialaüksuses allkirjastatud loobumisavaldus.

Vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis õppimist planeerides pea silmas, et tegemist on siinsete õpingute osaga - õpingud TÜ-s ei peatu ja sooritus väliskõrgkoolis mõjutab sinu õppekava täitmist. Välismaal õppimist reguleerivad TÜ õppekorralduseeskirja reeglid välismaal õppimisest ning õppeainete valiku ja nende õppekavasse sobivuse hindamise reeglistik.


Loe lähemalt:


Õppeleping (learning agreement)

Enne välisülikooli siirdumist pead sõlmima õppelepingu (Learning Agreement), milles lepid kodu- ja väliskõrgkooliga kokku välisõpingute ajal võetavad õppeained. Kõige viimasem hetk kolmepoolselt allkirjastatud õppelepingu vormistamiseks on enne välisõpingute alguskuupäeva. Kuna paljud ülikoolid ootavad õppelepingut juba sinna kandideerides (vt enamlevinud kandideerimisdokumendid), siis tuleb tihtilugu õppeainete kooskõlastamisega varakult alustada. Kolmepoolselt (sina, välisülikooli esindaja ja sinu erialaüksuse õppelepingu kinnitaja) allkirjastatud õppelepingu alusel vormistatakse sind välismaal õppijaks (info ÕISi).

Erasmus+ prorammis osalejad sõlmivad õppelepingu elektroonselt (Online Learning Agreement, OLA) SoleMove infosüsteemi vahendusel.


Tee endale selgeks õppeainete kokkuleppimise põhimõtted ja arvesta, et õppelepingu sõlmimisele eelneb väliskõrgkoolis võetavate õppeainete TÜ-s arvestamise taotlemine (õppeplaan ja VÕTA-otsus). Loe lähemalt ja leia vajalikud dokumendivormid siit.

Uuri väliskõrgkooli infomaterjalidest, kas sul on võimalus saada majutust ühiselamus või tuleb endale eramajutus leida. Ühiselamus koha broneerimine võib eeldada kindlaks tähtajaks avalduse esitamist, erandlik pole ka broneerimistasu nõue. Paljud kõrgkoolid ei vahenda majutusvõimalusi, aga niidiotsa selle leidmiseks annavad. Majutuse eest tuleb ise maksta, mistõttu on väga oluline endale selgeks teha orienteeruv igakuine kulu. Vajadusel küsi julgelt infot ja abi väliskõrgkoolist.

Välismaale õppima minnes tuleb reeglina toatleda ka vastava riigi elamisõigust. Täpsemat informatsiooni vahendab vastuvõttev kõrgkool. Välisministeeriumi REISI TARGALT rakendus on mõeldud neile, kes soovivad saada infot olukorra kohta oma reisisihiks võetud riigis ning nõuandeid, mida teha hätta sattumisel. Sama lehe kaudu on soovitav registreerida oma reisile minek, s.t. anda välisministeeriumile teada, kuhu ja millal reisid. Hädaolukorras saavad Eesti konsulid oma reisi registreerinud inimestega kiiresti ühendust võtta ning jagada infot ja vajadusel abistada. 

Online Linguistic Support (OLS) toetab Erasmus+ õpirändes osalejate keeleõpet. OLS süsteemis peab enne õpirändesse suundumist testima peamise õppekeele (võõrkeeles, mida hakkad kasutama välismaal õppimiseks) oskust, lisaks saad osaleda veebipõhisel keelekursusel, et oma oskusi parandada. OLS testimise ja keeleõppe põhimõtted:

 • keeletest on kätesaadav bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, kreeka, inglise, hispaania, soome, prantsuse, horvaatia, ungari, itaalia, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovakkia ja rootsi keeles, nimistusse võib jooksvalt võõrkeeli lisanduda;
 • test tuleb teha keeles, mis on sinu peamine õppekeel välisülikoolis;
 • testimine toimub üldjuhul kaks korda - enne ja pärast õpirännet;
 • lõputest tuleb teha juhul, kui esimese testi tulemus on madalam kui B2;
 • sama õppekeele veebipõhisel keelekursusel osalemine on kohustuslik juhul, kui esimese testi tulemus on madalam kui B2;
 • kõrgema tulemuse puhul on samuti võimalus keelekursusel osaleda või õppida kohalikku keelt;
 • juurdepääs keelekursusele on kogu õpirände vältel;
 • kui keelekursus on määratud, siis tuleb see läbida.

Loe lähemalt Erasmus+ stipendiumitingimuste ja -määrade kohta siit:

Erasmuse stipendium

Õpirände ajal

Välisõpingutele suundudes tuleb planeeritav õppeperiood õppelepingus ja toetuslepingus kuupäevaliselt kokku leppida. Õpirände sisse arvestatakse aeg, mil sul tuleb õppetööga seoses väliskõrgkoolis viibida. Hoia meeles, et füüsiline õpiränne ei saa olla lühem kui 3 kuud (alates 2022 lühem kui 2 kuud) ning periood peab võimaldama õppetöö selleks ette nähtud töödega lõpetada. Muudatuste tekkimisel pead need ka dokumentidesse sisse viima.

 1. Õppelepingus kokku lepitud õppeperioodi muutmiseks vormista õppelepingu muudatus. Allkirjastatud õppelepingu muudatuse alusel korrigeeritakse ka sinu välismaal õppimise perioodi ÕIS-s. Kui õppeperioodi muutus toob kaasa vajaduse osadest õppeainetest loobumiseks (nt periood lüheneb tervelt õppeaastalt ühele semestrile), siis pead ka selle õppelepingu muudatusega kooskõlastama. Rohkem infot leia siit.
 2. Toetuslepingus kokku lepitud õppeperioodi muutmiseks esita rahvusvahelise õpirände keskusesse õpirände koordinaatorile avaldus hiljemalt 1 kuu enne lepingus kokku lepitud õppeperioodi lõppu. Lühendades õpirände perioodi õppeaastalt ühele semestrile esita avaldus hiljemalt 1 kuu enne esimese semestri lõppu.

Õppeperioodi lühenemisel arvestatakse ümber ka Erasmus+ stipendium.

Kui sul tekib välisülikoolis õppides soov oma sealseid õpinguid pikendada, siis arvesta:

 • Erasmus+ programmis saad ühes õppeastmes osaleda kuni 12 kuud (sh praktika ja Erasmus+ üleilmne);
 • pikendada saab ühe õppeaasta sees, aga mitte ühest õppeaastast teise;
 • välisõpingute periood ei tohi ületada partnerlepingus kokku lepitud maksimaalset perioodi (küsi lisa erialaüksuse Erasmuse koordinaatorilt).

Veendu, et ka teisel semestril oleks võimalik täita TÜ välismaal õppimise minimaalse mahu nõuet ning välisõpingud koos tulemuste ülekandmiseks kuluva ajaga mahuvad sinu TÜ õppeaja sisse.

Taotlemine
Taotlus esita hiljemalt 1 kuu enne toetuslepingus kokku lepitud õpirände perioodi lõppu. Uuri väliskõrgkoolist, kas neil on oma tähtaeg välisõpingute pikendamiseks, millest peaksid samuti lähtuma.

Taotlemiseks esita oma akadeemilisse üksusesse Erasmuse koordinaatorile:

 1. Erasmuse õpingute pikendamise avaldus
 2. täiendav õppeplaan kevadsemestri õppeainetega, vormi leiad siit;
 3. väliskõrgkooli nõusolek (kui juba olemas).

Akadeemiline üksus teeb otsuse arvestades väliskõrgkooli ja TÜ vahelise koostöölepingu kvooti,  õpirände pikendamise põhjendatust, õppekava täitmise võimalust jmt ning edastab selle rahvusvahelise õpirände keskusesse.

Pikenduse vormistamine

 1. Vormista õppelepingu muudatus välisõpingute perioodi pikendamiseks ja kevadsemestri õppeainete lisamiseks, vt protsessi siit;
 2. Akadeemilises üksuses vormistatakse selle alusel välisõpingute perioodi muudatus ÕIS-s;
 3. Esita rahvusvahelise õpirände keskusesse väliskõrgkooli nõusolek õpingute pikendamiseks;
 4. Muuda OLS süsteemis oma õpirände perioodi;
 5. Õpirände koordinaator võtab sinuga ühendust toetuslepingu muutmiseks;
 6. Erasmuse aruandluse tähtaeg lükkub edasi välisõpingute lõppu.

Välisülikooli õppima asudes oled õppeainete valiku kokku leppinud õppelepingus. Sul on ka võimalus muudatuste tegemiseks, aga pead need vormikohaselt kooskõlastama. Selleks on sul Erasmus+ programmis aega 7 nädalat õpirände alguskuupäevast (vastavalt õppelepingule). Õppides väliskõrgkoolis terve õppeaasta, saad kevadsemestri õppeainete valikut muuta ka teise semestri alguses. Peale tähtaja möödumist pead tehtud valiku juurde jääma ja sooritama kõik õppelepingus ja selle lisas kokku lepitud õppeained.

Seega, väliskõrgkoolist naastes peab sinu välisõpingute tulemusi kajastav õppetulemuste tõend kokku minema akadeemilises üksuses oleva õppelepingu ja selle muudatustega. Tagantjärgi enam õppelepingut muuta ei saa, kuna tegemist on toetuslepingu lisaga.

Loe infot siit.

Õpirände lõppedes

Õpirände lõppedes 1 kuu jooksul tuleb esitada aruandlus. Dokumendid lae üles SoleMove süsteemis õpirände avalduse aruandluse (After exchange) osa alla:

1. Kinnitus õppimise kohta partnerkõrgkoolis. Palu väliskõrgkoolil õpirände lõpus täita: kinnituskirja vorm; Kinnituskiri ei tohi olla välja antud enne õpirände lõppu (mitte rohkem kui 5 päeva enne kuupäeva, mis on kinnituskirjas kinnitatud õpirände perioodi viimase kuupäevana);

2. Õppetulemuste tõendi (Transcript of Records) - digikinnitatud kujul või paberil allkirjastatud tõendi skaneeritud koopia;

3. Erasmuse küsimustik. Välisõpingute lõpus tuleb sulle e-kiri Erasmus+ programmi aruandlussüsteemist palvega täita elektrooniline küsimustik (Erasmus survey). Küsimustik esita nii vastavas projektisüsteemis kui lae ka pdf-kujul üles SoleMove avalduse juurde.

Pärast aruandluse viimase osa esitamist 45 päeva jooksul määratakse sulle lõplik Erasmus+ stipendium. Selleks tehakse jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue. Kui aruandlus jääb õigeaegselt esitamata, siis tuleb stipendiumi ülikoolile tagastada täies mahus.

Küsimuste korral pöördu rahvusvahelise õpirände keskuse koordinaatori poole.

Välismaal sooritatud õppetöö arvestamiseks TÜ-s esita tulemuste tõend ka akadeemilisse üksusesse, kus on ootel õppeplaan. Arvesta, et tegemist on üliõpilasvahetuses osalemise olulise tingimusega ning tulemuste sissekandmine peaks saama taotletud 8 nädala jooksul alates õpirände lõpust (vastavalt ÕIS-s toodud perioodile). Kui selles osas tekib takistusi või küsimusi, pöördu palun oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole.

 

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024

Lõpuaktus 2024

Pärnu kolledži lõpuaktus 2024

linnavaade

Summer Schools