Autor:
Andero Kalju

Kestlikkuse teemad õppetöös

Tartu Ülikool pakub valikut kestliku arengu eesmärkidega seotud õppeaineid ja praktikavõimalusi, mis aitavad üliõpilastel kujundada tulevikuoskusi keerukate probleemide lahendamiseks. Konkreetsel ainekursusel osalemise tingimusi uuri ÕIS-ist ja vastutavalt õppejõult.

Üldised käsitlused

Aine eesmärk on anda teadmised kestlikkuse kolmest aspektist: majanduslikust, sotsiaalsest ja ökoloogilisest ning nende omavahelisest vastastikmõjust.

Vastutav õppejõud: Kati Orru

Ainekood: SVUH.00.127

Maht: 6 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Õppeaine arendab kestlikku mõtteviisi, kriitilist mõtlemist, probleemilahendamise, koostöö ja suhtlemisoskust ning kliimamuutuste kirjaoskuse loomise protsessis. Sisuteemad on globaalse soojenemise põhjused, kliimamuutuse mõjud loodusele ja inimühiskonnale ning oskuste arendamine kliimamuutuse leevendamiseks ja selle mõjudega kohanemiseks

Vastutav õppejõud: Piia Post

Ainekood: LTFY.05.008

Maht: 3 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Kursus annab põhjalikud teadmised, mis aitavad mõista pikaajalist ökoloogilist, majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikku arengut läbi kriitilise ja süsteemse mõtlemise. Kursus käsitleb säästva arengu põhimõtteid, indikaatoreid ja mõju ning jätkusuutliku arengu hindamise viise erinevates süsteemides ja tasanditel ning arendab oskusi probleemide lahendamiseks juhtimise varal.

Vastutav õppejõud: Melanie Kay Smith

Ainekood: P2PC.00.511 

Maht: 5 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Aine eesmärgiks on anda värskeim ülevaade globaalmuutustest, sealhulgas kliima- ja elurikkuse kao kriisist. Aine keskendub suureskaalaliste keskkonnamuutuste, looduskeskkonna ja inimeste omavahelistele seostele. Oluline fookus on globaalmuutuste mõjul looduskeskkonna ja ökosüsteemide toimimisele ning nende poolt pakutavatele ökosüsteemiteenustele. Kursuse käigus arendatakse üldpädevustest teadusliku informatsiooni otsimist ja teksti kirjutamist, kriitilist mõtlemist, meeskonnatöö oskuseid, probleemilahenduse oskust ning eestikeelset väljendusoskust.

Vastutav õppejõud: Aveliina Helm

Ainekood: LTOM.00.008 

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Kursuses käsitletavad teemad aitavad siduda tervikuks loodus-, sotsiaal- ja humanitaarteadusest tuntud seaduspärad, et kuulajal tekiks terviklik visioon looduses ja ühiskonnas toimuva kohta, mis on kooskõlas evolutsiooniteooria ning ökoloogilise maailmapildiga.

Õppeaine läbinud õppija:

  • tunneb ökoloogia põhitermineid, olulisi seadusi ning reegleid;
  • mõistab, kuidas aitab ökoloogiline kirjaoskus lugeda ühiskonnas toimuvat;
  • suudab argumenteerida loodus- ja keskkonnakaitse vajaduse ja meetodite üle;
  • on võimeline hindama ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias levivate väidete ja arusaamade adekvaatsust ökoloogiateaduse seisukohalt.

Õppejõud on professor Kristjan Zobel.

Aine info õppeinfosüsteemis

Kultuur

Aine eesmärk on käsitleda säästva arengu ja kultuurikorralduse seoseid ning tutvustada häid praktikaid keskkonna jalajälje vähendamisel.

Vastutav õppejõud: Jorma Sarv

Ainekood: HVVK.00.018

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Kursuse eesmärk on analüüsida ökoloogilist kriisi, selle kujunemise vaimseid juuri ja ületamisvõimalusi õigeusu teoloogia kontekstis. 

Vastutav õppejõud: Priit Rohtmets 

Ainekood: HVUS.00.024 

Maht: 3 EAP 

Aine info õppeinfosüsteemis

Kursus annab süstemaatilise ülevaate ökoloogia põhialustest, ökosemiootika paradigmast ning kultuuri ja looduse suhetest. Populatsioone, ökosüsteeme, inimühiskonda ja kultuurinähtusi käsitletakse semiootiliste ja kommunikatiivsete suhtevõrgustikena, tuues esile nende struktuursust, dünaamikat ja vastasseoseid. Vaadeldakse keskkonnaprobleemide semiootilisi aspekte.

Vastutav õppejõud: Timo Maran

Ainekood: FLSE.00.069 

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Aine eesmärk on tutvustada ökosemiootika teoreetilisi aluseid ning selle rakendamisvõimalusi ning võtmeautoreid. Anda ülevaade keskkonnateadliku mõtte arengust läänes ning arutleda eriilmeliste kaasaegsete seisukohtade üle inimese kohast ökosüsteemis.

Vastutav õppejõud: Riin Magnus

Ainekood: FLSE.00.275

Maht: 6 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Kursus keskendub kultuuripärandi mõtestamisele ja rakendamisele erinevas geograafilises, ühiskondlik-kultuurilises ja majanduslikus kontekstis, pöörates ainelise kõrval süvendatumat tähelepanu vaimse kultuuripärandi sfäärile.

Vastutav õppejõud: Kristin Kuutma

Ainekood: HVKU.03.014

Maht: 6 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Kursuse eesmärk on anda ülevaade kaasaegse ökokriitika põhiküsimustest ja seostest teiste distsipliinidega, tutvustada ökokriitika ja sidusdistsipliinide olulisemate autorite tekste.

Vastutav õppejõud: Sara Bédard-Goulet

Ainekood: HVLC.00.016 

Maht: 3 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Keskkonnakriisile ja liikide kadumisele reageerimiseks on vaja kunstilisi tekste, mis vahendaksid autentselt teiste liikide olemisviisi ning samas kõnetaksid inimest. Õppeaine eesmärk on omandada oskus rakendada omailma teooriat ja teisi bio/ökosemiootilise modelleerimise meetodeid kultuuriloomes (kirjaduses, kunstis, kultuurikriitikas jm). Kursus annab koostöökogemuse bioloogide, kunstnike ja kirjanikega semiootilisest teadmisest lähtuvate loovprojektide valmimisel.

Vastutav õppejõud: Timo Maran

Ainekood: FLSE.00.331

Maht: 6 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Looduskeskkond

Aine eesmärk on panna õppurid mõtlema globaalsete tendentside üle ja võimaluste üle neid mõjutada. Osata leida seoseid erinevate looduslike ja sotsiaalmajanduslike protsesside vahel.

Vastutav õppejõud: Tõnu Oja

Ainekood: LOOM.02.001

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Kursus annab süstemaatilise ülevaate ökoloogia põhialustest, ökosemiootika paradigmast ning kultuuri ja looduse suhetest. Populatsioone, ökosüsteeme, inimühiskonda ja kultuurinähtusi käsitletakse semiootiliste ja kommunikatiivsete suhtevõrgustikena, tuues esile nende struktuursust, dünaamikat ja vastasseoseid. Vaadeldakse keskkonnaprobleemide semiootilisi aspekte.

Vastutav õppejõud: Timo Maran

Ainekood: FLSE.00.069 

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Ainekursuse eesmärk on teadmiste omandamine keskkonna-, strateegilise ja sotsiaalse mõju hindamise teoreetiliste lähtekohtade, metoodika, hindamismeetodite ja menetluse kohta ning analüüsioskuse arendamine KMH kvaliteedi üle omandatud teadmiste põhjal.

Vastutav õppejõud: Alar Noorvee 

Ainekood: LOOM.02.164 

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Loengus antakse sarnases mahus sissejuhatav ülevaade nii loodus- kui keskkonnakaitsesse. Looduskaitse poolelt antakse ülevaade selle ajaloost ja korraldusest Eestis ja mujal maailmas, elupaikade ja koosluste kaitsest, looduskaitsest linna. Keskkonnapoolelt käsitletakse globaalseid keskkonnaleppeid, asutusi, keskkonnapoliitikat ja -korraldust.

Vastutav õppejõud: Anneli Palo

Ainekood: LOOM.02.140

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Aine eesmärgiks on anda värskeim ülevaade globaalmuutustest, sealhulgas kliima- ja elurikkuse kao kriisist. Aine keskendub suureskaalaliste keskkonnamuutuste, looduskeskkonna ja inimeste omavahelistele seostele. Oluline fookus on globaalmuutuste mõjul looduskeskkonna ja ökosüsteemide toimimisele ning nende poolt pakutavatele ökosüsteemiteenustele. Kursuse käigus arendatakse üldpädevustest teadusliku informatsiooni otsimist ja teksti kirjutamist, kriitilist mõtlemist, meeskonnatöö oskuseid, probleemilahenduse oskust ning eestikeelset väljendusoskust.

Vastutav õppejõud: Aveliina Helm

Ainekood: LTOM.00.008 

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Keskkonnakeemia kursusel käsitletakse ümbritsevas keskkonnas toimuvaid keemilisi ja füüsikalisi protsesse ning vastastoimeid keskkonnas. Samuti käsitletakse õhus, vees ja pinnases toimuvate biokeemiliste protsesside iseloomu, saasteainete levikut ja sellest tulenevaid keskkonnaprobleeme. 

Vastutav õppejõud: Siiri Velling

Kood: LOKT.04.004

Maht: 3 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Sini-rohetaristud pakuvad teostatavat, ökonoomset ja väärtuslikku lahendust kliimamuutustega silmitsi seisvatele linnapiirkondadele. Kursus annab ülevaate nende funktsioonidest linnakeskkonnas. 

Vastutav õppejõud: Margit Kõiv-Vanik

Kood: LTOM.02.051

Maht: 4 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Ühiskond ja poliitika

Aine eesmärk on anda ülevaade globaalsetest rahvastikutrendidest ja nende seostest linnade arengu ja planeerimisega.

Vastutav õppejõud: Tiit Tammaru

Ainekood: LTOM.02.030 

Maht: 6 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Kursuse eesmärk on anda teadmised globaalsetest protsessidest ning mõjust kogukondade kestlikule arendamisele.

Vastutav õppejõud: Kati Orru

Ainekood: SVUH.00.121 

Maht: 6 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Kursuse eesmärk on anda teadmised nüüdisaegsetest kogukonnatöö ja kogukonna arendamise teooriatest ja meetoditest, kogukondade kujunemist mõjutanud protsessidest Eestis ning oskused kasutada neid teadmisi kogukondade sotsiaalse säilenõtkuse kujundamiseks.

Vastutav õppejõud: Dagmar Narusson

Ainekood: SVUH.00.196 

Maht: 6 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Aine annab ülevaate EL Roheleppe sisust, Roheleppe valdkondadest ja valdkondlikest põhieesmärkidest, ressursside kasutamisest jätkusuutlikuse ja rohelise ülemineku ja kliimaneutraalsuse tagamisel.

Vastutav õppejõud: Alar Rosentau

Ainekood: LTOM.00.016 

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Õppeaine eesmärk on anda ülevaade Eesti õiguskorra jaoks olulistest rahvusvahelistest inimõiguste kaitse süsteemidest, inimõiguste mõiste määratlusest ning kaasaegsete inimõiguste tekke- ja arenguloost. 

Vastutav õppejõud: Katre Luhamaa

Ainekood: OIAO.07.051

Maht: 3 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Õppeaine eesmärk on anda teadmisi keskkonnaõiguse probleemide liigitamiseks ja oskusi asjakohaste õigusnormide leidmiseks praktikas ettetulevate keskkonnaprobleemide lahendamiseks. 

Vastutav õppejõud: Heli Einberg 

Kood: SVPC.00.073 

Maht: 4 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Õppeaine eesmärk on edendada üliõpilaste algatusvõimet ökoloogiliste probleemide lahendamisel, pakkuda selleks sihtide seadmise ja meeskonnatöö kogemusi. 

Vastutav juhendaja: Maie Kiisel 

Kood: LTOM.00.014 

Maht: 4 EAP 

Aine õppeinfosüsteemis 

Tervishoid

Kursuse eesmärk on kujundada teadmised kestliku arengu eesmärkide olulisusest, eestlaste rahvatervise seisundist ja tuleviku tervise katsumustest ning keskkonna ja tervise vahelistest seostest.

Vastutav õppejõud: Hans Orru

Ainekood: MVPT.00.006

Maht: 3 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Kursuse eesmärgiks on tõsta teadlikkust vaimsest tervisest ja arendada enda vaimse tervisega toimetulekuks vajalikke oskusi.

Vastutav õppejõud:

Ainekood: SVPH.00.072

Maht: 1 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Majandus

Õppeaine eesmärk on tutvustada ringmajanduse põhimõtteid ning hindamiskriteeriumeid, analüüsida jätkusuutliku arengu seisukohti. Analüüsida organisatsiooni keskkonnaalast tegevust nii tootmistehnoloogia kui ka toodete käitlemise põhjal.

Vastutav õppejõud: Siiri Velling

Kood: LTKT.04.003

Maht: 4 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Aine eesmärgiks on anda ülevaade rohelisest majandusest ja selle võimalikust rollist globaalsete keskkonnaprobleemide lahendamisel. Lisaks saab osaleja alusteadmised ettevõtlusega alustamiseks ning tutvub töövõimalustega era- ning avalikus sektoris.

Vastutav õppejõud: Virve Sõber

Ainekood: LTOM.04.014 

Maht: 6 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Õppeaine eesmärk on tutvustada üliõpilastele tasaarengu mõttevoolu ja ühiskonnakorraldust teoreetiliste ja praktiliste teadmiste kaudu ning anda oskused selleteemaliste arutelude juhtimiseks ning seoste loomiseks ringtehnoloogiatega.

Vastutav õppejõud:

Kood: HVVK.01.212

Maht: 5 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Õppeaine eesmärk on edendada üliõpilaste algatusvõimet ökoloogiliste probleemide lahendamisel, pakkuda selleks sihtide seadmise ja meeskonnatöö kogemusi. 

Vastutav juhendaja: Maie Kiisel 

Kood: LTOM.00.014 

Maht: 4 EAP 

Aine õppeinfosüsteemis

Haridus

Üldeesmärk on kujundada arusaam säästva arengu ideed toetava hariduse mitmekülgsest kontseptsioonist ning selle põhimõtete integreerimise võimalustest õpiprotsessi.

Vastutav õppejõud: Aigi Kikas

Ainekood: HTOS.02.194 

Maht: 3 EAP

Aine info õppeinfosüsteemis

Õppeaine eesmärk on kujundada arusaama, kuidas erinevad sotsiaalsed tegurid mõjutavad lapse arengut, ning arendada valmisolekut laste sotsiaalse ja emotsionaalse arengu toetamiseks, sealhulgas väärtus- ja meediakasvatuse läbiviimiseks. 

Vastutav õppejõud: Merle Taimalu

Kood: SHHI.02.024

Maht: 3 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Aine eesmärk on anda kõikide erialade tudengitele ülevaade digitehnoloogiate tööpõhimõtetest, seletada lihtsas keeles ja näidete abil selle toimimise aluseid. Peale aine läbimist on tudengil valmidus planeerida enda edasisi vajalikke aineid ja mõtestada lahti digipöörde mõju ja uusi võimalusi enda eriala kontekstis

Vastutav õppejõud: Jaak Vilo

Ainekood: LTAT.00.020

Maht: 6 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Kursus annab osalejatele ülevaate olulisematest digitaalsetest arengutest meie ümber ja õpetab konkreetseid digioskuseid igapäevases elus paremaks hakkama saamiseks ning oma karjääri edendamiseks.

Vastutav õppejõud: Kristiina Tõnisson

Ainekood: SVJS.00.083

Maht: 6 EAP

Aine õppeinfosüsteemis

Üliõpilasprojektid

Arendame õppijates loomingulisust, ettevõtlikkust, kriitilist mõtlemist, koostöö-, enesejuhtimis-, digi- ja muid tulevikuoskusi. Nende oskuste rakendamiseks pakume üliõpilastele võimalust praktiliste projektide kaudu ülikooli ja ühiskonna kujundamises kaasa rääkida.

Projektipraktika