Riigikeele süvaõpe

Kui mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud või eesti keele kui teise keele riigieksami sooritanud üliõpilasel, kes asub õppima eesti õppekeelega õppekava järgi, ei vasta keeleoskus vähemalt B2-tasemele või on eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus alla 80 punkti, peab ta enne esimese aasta õppeainetesse registreerumist sooritama ülikoolis eesti keele kui õppekeele oskuse testi.

Olenevalt testi tulemusest tuleb üliõpilasel läbida keeleõpe 60, 30, 18, 12 või 6 EAP mahus. Määratud mahus keeleõpe tuleb läbida nominaalse õppeaja lõpuks, ent valdkonna nõukogu võib kehtestada ka varasema tähtaja. Sel juhul lükkub üliõpilase õppe lõpukuupäev edasi eesti keele õppeks kulunud aja võrra: kui keeleõppe maht on 6–30 EAP-d, pikeneb nominaalne õppeaeg kuue kuu võrra; kui keeleõppe maht on 60 EAP-d, pikeneb nominaalne õppeaeg ühe aasta võrra. Kui üliõpilane ei ole määratud mahus eesti keele õpet nominaalse õppeaja lõpuks läbinud, ei pikene ka tema nominaalne õppeaeg ja ta eksmatrikuleeritakse eesti keele süvaõppe mahu täitmata jätmise tõttu.    

Eesti keele süvaõppesse arvatud üliõpilasel võetakse läbitud eesti keele õppeaineid arvesse õppekava täitmisel, kui on vaja määrata õppekoormus ja hüvitada õppekulusid. Ka võib eesti keele ainetega täita oma õppekava vabaainete mahtu.

 Süvendatult eesti keele kui riigikeele õppimist reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri.

 

Keelekursuste valimine ja registreerumine

Kogu info eesti keele kursuste kohta asub ÕIS-is: vali „Õppeained“, seejärel humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, maailma keelte ja kultuuride kolledž ning Balti regiooni keelte osakond (vt ka õppeainete otsimise juhendit). Võimalik on valida erineva tasemega kursusi, kus saab arendada näiteks vestlusoskust, sõnavara, kuuldu mõistmise oskust jne, aga ka spetsiifilisemaid, erialaga seotud kursusi humanitaar-, reaal- ja meditsiiniteaduste üliõpilastele jm. 

 Juhend õppeainetesse registreerumiseks

 

Õppekorralduse pealehele

 

#õppimine
Erasmus

Erasmus+ Euroopa-sisene konkurss 2023/2024

#õppimine
#4 Delta loengu pealdis

1. veebruaril toimub sarja „Delta loeng“ neljas üritus

#õppimine #rahvusvaheline
Religion

Enlight kutsub kandideerima kursusele „Kellele kuulub usk?“