Riigikeele süvaõpe

Kui mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud või eesti keele kui teise keele riigieksami sooritanud üliõpilasel, kes asub õppima eesti õppekeelega õppekava järgi, ei vasta keeleoskus vähemalt B2-tasemele või on eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus alla 80 punkti, peab ta enne esimese aasta õppeainetesse registreerumist sooritama ülikoolis eesti keele kui õppekeele oskuse testi.

Olenevalt testi tulemusest tuleb üliõpilasel läbida keeleõpe 60, 30, 18, 12 või 6 EAP mahus. Määratud mahus keeleõpe tuleb läbida nominaalse õppeaja lõpuks, ent valdkonna nõukogu võib kehtestada ka varasema tähtaja. Alates 2023/24. õa. jõustub nõue, mille kohaselt peab eesti keele süvaõpet alustama esimesel semestril ning esimese õppeaasta lõpuks tuleb läbida vähemalt 50% süvaõppe mahust. Kogu maht tuleb täita hiljemalt nominaalse õppeaja lõpuks.

Õppe lõpukuupäev lükkub üliõpilase edasi eesti keele õppeks kulunud aja võrra: kui keeleõppe maht on 6–30 EAP-d, pikeneb nominaalne õppeaeg kuue kuu võrra; kui keeleõppe maht on 60 EAP-d, pikeneb nominaalne õppeaeg ühe aasta võrra. Kui üliõpilane ei ole määratud mahus eesti keele õpet nominaalse õppeaja lõpuks läbinud, ei pikene ka tema nominaalne õppeaeg ja ta eksmatrikuleeritakse eesti keele süvaõppe mahu täitmata jätmise tõttu.   

Eesti keele süvaõppesse arvatud üliõpilase õppekava on täidetud, kui õppekavas ette nähtud õppeainetele lisaks on läbitud eesti keele süvaõppe ained määratud mahus või esitatud tõend eesti keele C1-taseme omandamise kohta. Eesti keele süvaõppesse arvatud üliõpilasel võetakse läbitud eesti keele õppeaineid arvesse õppekava täitmisel, kui on vaja määrata õppekoormus ja hüvitada õppekulusid. Ka võib eesti keele ainetega täita oma õppekava vabaainete mahtu.

 Süvendatult eesti keele kui riigikeele õppimist reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri.

 

Keelekursuste valimine ja registreerumine

Kogu info eesti keele kursuste kohta asub ÕIS-is: vali „Õppeained“, seejärel humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, maailma keelte ja kultuuride kolledž ning Balti regiooni keelte osakond (vt ka õppeainete otsimise juhendit). Võimalik on valida erineva tasemega kursusi, kus saab arendada näiteks vestlusoskust, sõnavara, kuuldu mõistmise oskust jne, aga ka spetsiifilisemaid, erialaga seotud kursusi humanitaar-, reaal- ja meditsiiniteaduste üliõpilastele jm.

Mitmesuguste eesti keele õppimise võimalustega saab tutvuda ka keeleõppepesas. 

 

 Juhend õppeainetesse registreerumiseks

 

Õppekorralduse pealehele