Skip to main content

Süvendatult riigikeele õppimine

Kui mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud või eesti keele kui teise keele riigieksami sooritanud üliõpilase, kes asub õppima eesti õppekeelega õppekavale, keeleoskuse tase ei vasta vähemalt B2-tasemele või on tema eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus alla 80 punkti, on tal kohustus enne 1. aasta õppeainetesse registreerumist sooritada ülikoolis eesti keele kui õppekeele oskuse test.

Vastavalt testi tulemusele tuleb üliõpilasel läbida keeleõpet 60 EAP, 30 EAP, 18 EAP, 12 EAP või 6 EAP mahus. Määratud keeleõppe maht tuleb läbida nominaalse õppeaja lõpuks. Valdkonna nõukogu võib kehtestada ka varasema tähtaja eesti keele süvendatud õppe mahu läbimiseks. Sel juhul lükkub üliõpilase õppe lõpukuupäev edasi eesti keele õppeks kulunud aja võrra. Kui keeleõppe maht on 6–30 EAP, pikeneb üliõpilase nominaalne õppeaeg 6 kuu võrra, kui keeleõppe maht on 60 EAP, pikeneb nominaalne õppeaeg ühe aasta võrra. Kui üliõpilane ei ole eesti keele õppe mahtu nominaalse õppeaja lõpuks täitnud, ei pikene ka tema nominaalne õppeaeg ja ta eksmatrikuleeritakse eesti keele süvendatud õppe mahu täitmata jätmise tõttu.    

Eesti keele süvendatud õppesse arvatud üliõpilase läbitud eesti keele õppeaineid võetakse õppekava täitmisel arvesse õppekoormuse määramisel ja õppekulude hüvitamisel. Ka võib eesti keele õppe õppeainetega täita oma õppekava vabaainete mahtu.

 Süvendatult eesti keele kui riigikeele õppimist reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri.

 

Keelekursuste valimine ja registreerumine

Kogu info eesti keele kursuste kohta asub ÕIS-is: vali „Õppeained“, seejärel humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, maailma keelte ja kultuuride kolledž ning Balti regiooni keelte osakond (vaata ka õppeainete otsimise juhendit). Võimalik on valida erineva tasemega kursusi, kus saab arendada näiteks vestlusoskust, sõnavara, kuuldu mõistmise oskust jne, aga ka spetsiifilisemaid, erialaga seotud kursusi humanitaar, reaal- ja  meditsiiniteaduste üliõpilastele jm. 

 Juhend õppeainetesse registreerumiseks

 

Õppekorralduse pealehele

 

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022