Eripedagoogika ja logopeedia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
eripedagoogika erialal 25, logopeedia erialal 25
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikoolis on eripedagooge ja logopeede õpetatud aastast 1968. Meie õppekava läbinuna saad magistrikraadi ja eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse. Tänu sellele on sul töökohti ja sihtrühmi valida beebidest eakateni.

 

„Eripedagoogiks õppides kujundad iseendale justkui mõistekaardi, mis aitab orienteeruda tugisüsteemis ja olla teejuhiks keerulistes olukordades seoses erivajadustega õppijatega. Õpingute käigus kasvad inimesena, õpid nägema maailma teiste inimeste vaatepunktist ja olema meeskonnamängija.“ 

Carolina Šuman, vilistlane, Haridus- ja Noorteameti (Rajaleidja) eripedagoog

„Võimalus õppida logopeediat sessioonõppes aitab täita nende inimeste unistusi, kes tahavad teha karjäärimuutust ning õppida midagi tõeliselt head ja põnevat. Magistriõppes saadud erialased teadmised, pikad praktikad ja kõrgetasemeline teadustööde kirjutamise kogemus on loonud mulle eneseteostuseks mitmekülgsed võimalused.“

Anneli Paulus, vilistlane, Viljandi Haigla laste- ja noorukitepsühhiaatria osakonna logopeed

Õppima asumiseks on vajalik väga hea eesti keele oskus ja teadusartiklite lugemiseks piisav inglise keele oskus. Õppesessioonid toimuvad üldjuhul kord kuus ühe nädala jooksul esmaspäevast laupäevani.

Sisse astudes valid, kas asud omandama eripedagoogika või logopeedia eriala. Eripedagoogika erialal saad teada, kuidas õpetada erivajadustega lapsi lasteaias, koolis ja kutsekoolis ning kohandada õppekava ja -vara õppijate eripäraga. Logopeedia erialal õpid, milles seisnevad kõne-, keele- ja suhtlusprobleemid ning neelamisraskused, samuti oskad otsustada, missugune õpe või teraapia on nendes olukordades sobilik.

Loengutes, seminarides ja praktikumides lahendatakse mitmesuguseid elulisi ülesandeid. Õpitut rakendavad meie üliõpilased erialastel praktikatel (20 EAP) tulevastes töökohtades.

Image
eripedagoogika loeng

Haridusteaduste instituudi õppehoone asub aadressil Jakobi 5, kus üliõpilaste käsutuses on tudengituba ja rikkaliku valikuga raamatukogu. Teiste valdkondade õppeaineid läbid Tartu Ülikooli teistes õppehoonetes. Sul on võimalus osaleda ka uurimisrühmades ning erialaga seotud hindamisvahendite ja õppevara koostamises.

Meie üliõpilased on asutanud Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Seltsi ning on juba õpingute ajal oodatud astuma erialaliitudesse: Eesti Eripedagoogide Liitu ja Eesti Logopeedide Ühingusse. Õpingute toetamiseks on üliõpilastele loodud erialased stipendiumid.

 

Image
Eripedagoogika ja logopeedia eriala nõustamisruum

Õppekava läbimise järel saad koos diplomiga eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse, mis tõendab valmisolekut teha erialast tööd väga erinevates asutustes. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud tugispetsialistid koolieelses lasteasutuses, tavakoolis ja erivajadustega õpilaste koolis, samuti polikliinikus ja haiglas ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuses. Meie vilistlaste hulgas on ka edukaid haridusasutuste juhte, riigiametnikke, õppejõude ja ettevõtjaid. 

Sul on võimalik jätkata õpinguid doktorantuuris, aga arendada erialaseid kompetentse edasi ka tööelus ja taotleda eripedagoogi või logopeedi 8. taseme kutset.

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja 

  • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 60 EAP mahus õppeaineid, mis vastavad järgmistele Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekava õppeainetele: alusõppemooduli õppeained HTEP.01.035 Erivajadustega laste psühholoogia alused (6 EAP), SHPH.00.029 Tunnetuspsühholoogia (3 EAP), SOPH.00.283, Arengupsühholoogia (3 EAP) ning kohustusliku suuna- ja erialamooduli kõik õppeained (24+24) või 

  • sooritatud Tartu Ülikooli  eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseeksamil (SHHI.03.003) põhinev sisseastumiseksam positiivsele tulemusele. 

 • eesti keele oskust vähemalt C1-tasemel (vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi).
   

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (60%),
 • eeldusainete keskmine hinne või Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseeksam või kirjalik sisseastumiseksam (valida tuleb kolmest üks) (40%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumieksamid


Erialakatse
 

 4.-6. juulil 2024 kell 9.00 Tartus aadressil Jakobi 5

Erialakatse eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi motiveeritus õppida magistriõppes ja sobivus tulevaseks tööks erivajadustega ja/või kommunikatsioonipuuetega laste ja/või täiskasvanutega.

Erialakatse toimub järgmiste teemade raames:

 • kandidaadi huvid ja kogemused seoses eripedagoogika või logopeedia erialadega;
 • kandidaadi oskus arutleda omandatud teadmiste raames erivajadustega ja/või kommunikatsioonipuuetega inimesi puudutavate probleemide üle Eestis ja mujal maailmas;
 • kandidaadi nägemus enda sobivusest tööks erivajadustega ja/või kommunikatsioonipuuetega laste ja täiskasvanutega;
 • kandidaadi plaanid seoses magistritöö või juhtumikäsitlusega.
   

Hindamine

Erialakatsel hinnatakse

 • motiveeritust õppimiseks eripedagoogika või logopeedia erialal ja valmisolekut tööks erivajadustega ja/või kommunikatsioonipuuetega inimestega (kuni 10 p);
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskust hariduslike erivajaduste ja/või kommunikatsioonipuuete kontekstis (kuni 30 p);
 • erialaseid teadmisi, terminoloogia tundmist ja inglise keele oskust (kuni 30 p);
 • erivajadustega ja/või kommunikatsioonipuuetega laste ja täiskasvanute arendamist/õpetamist puudutavate hoiakute vastavust eripedagoogi või logopeedi kutsestandardis sätestatule (kuni 10 p);
 • väljendusoskuse korrektsust ning eneseesitluse sisukust ja stiili (kuni 20 p).

Komisjoni liikmed hindavad üliõpilaskandidaadi teadmisi, ideid ja hoiakuid ülaltoodud kriteeriumide alusel ja erialakatse hinne kujuneb komisjoni liikmete antud hinnangute keskmise alusel.

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ja erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

 

Sisseastumiseksam muu eriala lõpetanutele
 

 1. juulil 2024 kell 10.00 Tartus aadressil Jakobi 2 ruumis 226

Sisseastumiseksami peavad sooritama kandidaadid, kes ei ole läbinud eeldusaineid ega ole lõpetanud eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekava Tartu Ülikoolis

Sisseastumiseksam põhineb eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseeksamil. See on kirjalik ja kestab 180 minutit.

Eksamit ei saa sooritada eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekaval õppiv tudeng. 

  Vaata sisseastumiseksami materjale

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Mari Pärn
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A128
+372 737 5919
+372 526 8044 (5919)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Osale infotunnis

14. juuni kl 15 toimub eripedagoogika ja logopeedia õppekava infotund Zoomis.

Registreeri end infotundi veebivormis.

Liitu infotunniga Zoomis

Lisalugemist

Kutsestandardid: Eripedagoog, tase 7

Kutsestandardid: Logopeed, tase 7

Taskuhääling eripedagoogika ja logopeedia üliõpilastega ja intervjuu "Eripedagoogi ja logopeedi töös üksluisust pole", 2024.

"Mida teeb logopeed haiglas?" TÜ Kliinikumi Leht, 2014.

"Miks on lasteaeda ja kooli vaja eripedagoogi?", Õpetajate Leht, 2018.

"Logopeedide nappusest logopeedide pilgu läbi", Õpetajate Leht, 2018.

2024. aasta Professor Karl Karlepi mälestusfond, TÜ sihtasutus.

"Selgusid Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia, eripedagoogika ja füsioteraapia stipendiaadid", TÜ sihtasutus, 2023.

Image
stipendiaatide foto

Stipendiaatide foto autor: Andres Tennus.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024