Skip to main content

Eripedagoogika ja logopeedia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
eripedagoogika erialal 30, logopeedia erialal 30
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikoolis on eripedagooge ja logopeede õpetatud üle poole sajandi. Meie lõpetajana saad magistrikraadi ja eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse. Tänu sellele on sul töökohti ja sihtrühmi valida beebidest eakateni.  

„Eripedagoogiks õppides kujundad iseendale justkui mõistekaardi, mis aitab orienteeruda tugisüsteemis ja olla teejuhiks keerulistes olukordades seoses erivajadustega õppijatega. Õpingute käigus kasvad inimesena, õpid nägema maailma teiste inimeste vaatepunktist ja olema meeskonnamängija.“ 

Carolina Šuman, vilistlane (eripedagoogika suund)

„Võimalus õppida logopeediat sessioonõppes aitab täita nende inimeste unistusi, kes tahavad teha karjäärimuutust ning õppida midagi tõeliselt head ja põnevat. Magistriõppes saadud erialased teadmised, pikad praktikad ja kõrgetasemeline teadustööde kirjutamise kogemus on loonud mulle eneseteostuseks mitmekülgsed võimalused.“

Anneli Paulus, vilistlane (logopeedia suund)

Meie õppekava alusel ülikooli astudes valid eripedagoogika või logopeedia eriala. Eripedagoogika erialal saad teada, kuidas õpetada erivajadustega lapsi lasteaias, koolis ja kutsekoolis ning kuidas kohandada õppekava ja -vara nende eripärale. Logopeedia erialal õpid, milles seisnevad kõne-, keele- ja suhtlusprobleemid ning neelamisraskused, samuti oskad otsustada, missugune õpe või teraapia on nendes olukordades sobilik. 

Magistrantide õppesessioonid on üldjuhul kord kuus ühe nädala jooksul esmaspäevast laupäevani. Loengutes, seminarides ja praktikumides lahendad mitmesuguseid elulisi ülesandeid, pealegi on paljud meie õppejõud ka ise praktikud.  

Teoorias õpitut rakendad erialapraktikatel kokku 20 EAP ulatuses. Nii saad järele proovida, kas sulle sobib tulevase töökohana paremini lasteaed või kool, nõustamiskeskus või kliinik.  

Õppima asumiseks on vajalik väga hea eesti keele oskus ja teadusartiklite lugemiseks piisav inglise keele oskus.  

Image

Eripedagoogika osakond asub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi uues õppehoones Toomemäe serval Tartu kesklinnas.  

Magistriõppe üliõpilasi kaasame uurimisrühmadesse ning erialaga seotud hindamisvahendite ja õppevara koostamisse. Nad teevad tihedat koostööd Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Seltsiga, Eesti Eripedagoogide Liiduga ning Eesti Logopeedide Ühinguga.  

Üliõpilased on oodatud kogukonna üritustele ja õpingute toetamiseks on neile loodud erialased stipendiumid.  

Image

Magistriõppe lõpetajad on kõrgelt hinnatud tugispetsialistid koolieelses lasteasutuses, tavakoolis ja erivajadustega laste koolis, polikliinikus ja haiglas ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuses. Meie vilistlaste hulgas on ka edukaid haridusasutuste juhte, riigiametnikke, õppejõude ja ettevõtjaid. 

Eripedagoogide töö on hinnata erivajadustega õppijate arengutaset ja õpetada neid, aga nad tegelevad ka õppekorralduse ja nõustamisega. Logopeedid keskenduvad kõne ja neelamisega seotud erivajadustele.  

Õpinguid saad soovi korral jätkata doktoriõppes. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on üks järgnevatest:
 

 • Tartu Ülikoolis omandatud bakalaureusekraad eripedagoogikas;

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning 60 EAP mahus eeldusaineid Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõppekavast: erivajadustega laste psühholoogia alused 6 EAP, tunnetuspsühholoogia 3 EAP, arengupsühholoogia 3 EAP ning kohustuslik suuna- ja erialamoodul (24+24);

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning Tartu Ülikooli eripedagoogika kirjaliku sisseastumiseksami positiivne tulemus (muu eriala lõpetanute sisseastumiseksam toimub 2. juulil 2022).

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub intervjuu vormis 5.–7. juuli 2022 kell 9–17 aadressil Jakobi 5 ruumides 206 ja 207, Tartu.

Erialakatse eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi motiveeritus õppida magistriõppes ja sobivus tulevaseks tööks erivajadustega laste ja/või täiskasvanutega.

Erialakatse toimub järgmiste teemade raames:

 • kandidaadi huvid ja kogemused eripedagoogika või logopeedia valdkonnas;
 • kandidaadi oskus arutleda omandatud teadmiste raames erivajadustega inimesi puudutavate probleemide üle Eestis ja mujal maailmas;
 • kandidaadi nägemus enda sobivusest tööks erivajadustega laste ja täiskasvanutega;
 • kandidaadi plaanid magistritööks või juhtumikäsitluseks.

 

Hindamine

Erialakatsel hinnatakse

 • motiveeritust õppimiseks eripedagoogika või logopeedia erialal ja valmisolekut tööks erivajadustega inimestega (max 10 p);
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskust hariduslike erivajaduste kontekstis Eestis ja mujal maailmas (max 30 p);
 • erialaseid teadmisi, terminoloogia tundmist ja inglise keele oskust (max 30 p);
 • erivajadustega laste ja täiskasvanute arendamist/õpetamist puudutavate hoiakute vastavust eripedagoogi või logopeedi kutsestandardis sätestatule (max 10 p);
 • väljendusoskuse korrektsust ning eneseesitluse sisukust ja stiili (max 20 p).

Komisjoni liikmed hindavad üliõpilaskandidaadi teadmisi, ideid ja hoiakuid ülaltoodud kriteeriumide alusel ja erialakatse hinne kujuneb komisjoni liikmete antud hinnangute keskmise alusel.

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ja erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

 

Sisseastumiseksam muu eriala lõpetanutele

Sisseastumiseksami peavad sooritama kandidaadid, kes ei ole läbinud eeldusaineid ega ole omandanud bakalaureusekraadi eripedagoogikas Tartu Ülikoolis. Sisseastumiseksam toimub 2. juulil 2022 kell 10-13 aadressil Vanemuise 46 ringauditooriumis, Tartu. Sisseastumiseksam on kirjalik ja kestab 180 minutit.

Eksamit ei saa sooritada eripedagoogika õppekaval õppiv tudeng. 

  Vaata sisseastumiseksami materjale

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 60% ulatuses
 • eeldusainete keskmist hinnet või Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseeksamit või kirjalikku sisseastumiseksamit 40% ulatuses (valida tuleb kolmest üks)

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel ja pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Mari Pärn
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A128
haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A128
+372 737 5919
+372 526 8044 (5919)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava infotund, 10. juunil

#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022