Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
26
Õppetasu
tasuta

Tule avasta meie mitmekesises magistriõppes, kuidas õpetada eesti keelt ja kirjandust huvitavalt, tänapäevaselt ja tõhusalt. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava pakub põhjalikke eesti keele ja kirjanduse teadmisi ning õpetajatööks vajalikke oskusi ja pädevusi, et aidata sul kujuneda inspireerivaks õpetajaks. Sul on valida, kas õpid eesti keele ja kirjanduse õpetajaks või eesti keele võõrkeelena õpetajaks. Kui soovid, omandad ka lisaeriala, mille seas on näiteks soome keele õpetaja, eesti keele võõrkeelena õpetaja, lõunaeesti keele ja kultuuri õpetaja, usundiõpetuse õpetaja, filosoofiaõpetaja ning ladina keele õpetaja eriala. Kujunda koos meiega Eesti tulevikuharidust!

„Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala annab hea võimaluse tutvuda nii didaktilise kui ka pedagoogilise teooriaga ja seda kohe praktikas rakendada. Tänu magistriõpingutele olin valmis õpetajaameti proovikivideks, sain kolleegi ja õpetajana paremaks meeskonnamängijaks ning oskan öelda sõna sekka ka haridusuuenduse teemadel.“ 

Rauno Alev, vilistlane, Kiili Gümnaasiumi õppejuht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Magistriõpe kestab sessioonõppena kaks aastat.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekaval saad valida kahe peaeriala vahel:

a) eesti keele ja kirjanduse õpetaja,

b) eesti keele võõrkeelena õpetaja.

Erialaained annavad põhjalikud teadmised tänapäeva eesti keelest, eesti keelest võõrkeelena, kirjandusajaloost ja -teadusest, eesti ja maailmakirjandusest ning Eesti ühiskonnast ja eesti kultuurist.

Didaktikaõpingud tagavad sulle oskused, kuidas kavandada õppetööd ja õpetada ning oma õpetamist reflekteerida, arvestades muutuvaid haridusvajadusi. Sa õpid kasutama mitmekesiseid, aktiivseid ja kaasahaaravaid õppemeetodeid ning saad teada, kuidas juhtida õpperühma.

Kõik humanitaarainete õpetaja õppekavade üliõpilased saavad lisaks valida aineid, mis kujundavad nende aineüleseid pädevusi, näiteks lõimimis- ja koostööoskusi. Samal eesmärgil kogunevad nad iga aasta jaanuaris kahepäevasesse talvekooli.

Oma peaeriala kõrvale võid valida ka lisaeriala ning omandada soome keele, lõunaeesti keele ja kultuuri, usundiõpetuse, ladina keele või filosoofiaõpetaja pädevused. Kui valisid peaerialaks eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala, võid omandada eesti keele võõrkeelena õpetaja lisaeriala.

Õpetajakoolituse magistriõppe tähtis osa on pedagoogiline praktika, sest klassi ees olemise kogemust on vaja igal tulevasel õpetajal. Pakume võimalust osaleda koolikülastustel üle Eesti koos meie õppejõududega. Õppekava osana võid täiendada end vahetusprogrammide kaudu välisülikoolides. Selleks saad taotleda Erasmus+ programmi stipendiumi.

Meie õppekava tugevad küljed on õppeainete mitmekesisus ja õppimine oma ala parimate asjatundjate juhendamisel. Eesti keele aineid ja didaktikat õpid eesti ja üldkeeleteaduse instituudis, kirjandust ja selle didaktikat kultuuriteaduste instituudis ning kutseõpingute aineid haridusteaduste instituudis. Didaktikaaineid õpetavad koolikogemusega õppejõud.

Image
tudengid

Sa hakkad õppima Tartu kesklinnas kolme instituudi (eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, kirjandus- ja kultuuriteaduste instituudi ning haridusteaduste instituudi) ruumides.  Su põhilised õppehooned asuvad mugavalt ülikooli peahoone läheduses aadressidel Jakobi 2 ja 5 ning Ülikooli 16.

Meie üliõpilased saavad kasutada õppimise bokse ja puhkeruume ning raamatukogusid. Õppetöös rakendame muu hulgas tänapäevaseid veebipõhiseid õppekeskkondi ja -meetodeid.

Üliõpilased on väga oodatud KeeleKohtingutele, TÜlingu loengutele ning teistele eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üritustele ja väljasõitudele. Hoia meie tegemistel pilk peal Facebookis ja Instagramis.

 
Image
tudengid

  

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava vilistlane on kutsega õpetaja, kes on saanud põhjaliku väljaõppe mitmekesiseks ja tähendusrikkaks tööks haridusasutustes. Oma oskusi saad rakendada õpetajana nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis, samuti  keelekursustel täiskasvanute eesti keele (teise keelena) õpetajana. Osa meie vilistlasi töötab näiteks eesti keele ja kultuuri lektorina välisülikoolides.

Karjäärivalikud ei piirdu õpetajatööga. Meie lõpetajad on väärtuslikud töötajad ka laiemalt humanitaarpädevusi ning suhtlemis- ja juhtimisoskust nõudvatel ametikohtadel mitmesugustes organisatsioonides. Neil on head väljavaated leida tööd näiteks haridusametniku või hariduskorraldajana. Peale selle on neil võimalik pühenduda teadustööle, jätkates õpinguid doktorantuuris.

Õpetajana oled tööturul väga nõutud, sul on kindel amet  ja missiooniga töö ning mis peamine: õpetajana kujundad Eesti ühiskonna tulevikku!

 

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 48 EAP mahus eeldusaineid ja

 • eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel. Vaata eesti keele oksuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala eeldusaineteks on Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppekava eesti ja soome-ugri keeleteaduse suunamooduli õppeained (24 EAP) ning kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppekava kirjanduse ja teatriteaduse suunamooduli õppeained (24 EAP) või nendega võrdväärsed õppeained teistes kõrgkoolides.

  Eesti keele võõrkeelena õpetaja eriala eeldusaineteks on Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppekavast kas (a) eesti keele võõrkeelena suuna- ja erialamooduli õppeained või (b) eesti ja soome-ugri keeleteaduse suunamooduli ja eesti keele erialamooduli õppeained või (c) nendega võrdväärsed õppeained teistes kõrgkoolides.

  Eeldusainete nõuetele vastavad Tartu Ülikooli bakalaureuseõppekavad on 

  • „Eesti ja soome-ugri keeleteadus“ (sh peab olema läbitud suunamoodul „Kirjandus I“),  
  • „Kirjandus ja kultuuriteadused“ (sh peavad olema läbitud suunamoodulid „Kirjandus ja teatriteadus“ ning suunamoodul „Eesti ja soome-ugri keeleteadus“),
  • „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“ (sh peavad olema läbitud eesti keele ja kirjanduse suuna-, eriala- ja valikmoodul).
    

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 Erialakatse toimub kahes osas:

 • kirjalik osa 2. juulil 2024 kell 9.30 Tartus aadressil Jakobi 2 ruumis 438
 • suuline osa 2. juulil 2024 kell 14.00 Tartus aadressil Jakobi 2 ruumides 428 ja 438

Kirjalik osa

Erialakatse kirjalikus osas (50%) vastab kandidaat esitatud küsimustele. Küsimused võivad hõlmata kandidaadi erialast ettevalmistust, tema keele- ja kultuurialaseid teadmisi ning motiveeritust õppekaval õppimiseks. Küsimustele vastamiseks on kandidaadil aega 1,5 tundi.

Suuline osa

Erialakatse suuline osa (50%) toimub intervjuu vormis, keskendudes kandidaadi varasematele õppimiskogemustele, tulevikuplaanidele ja eesmärkidele. 

Intervjuu käigus selgitatakse välja kandidaadi 

 • tulevikuperspektiiv, sealhulgas huvi õpetajaks õppimise vastu ning võimalik valmisolek õpetajaametiks;
 • varasem haridustee ja võimalik õpetamiskogemus, erialased teadmised ja oskused, motiveeritus edaspidisteks õpinguteks. 

Intervjuu kestab 15–20 minutit.
 

Hindamine

Erialakatse mõlemas osas hinnatakse üliõpilaskandidaadi suulise ja kirjaliku väljenduse selgust ning mõttekäikude seotust, oskust oma seisukohti selgitada ja põhjendada, tuues asjakohaseid näiteid.

Komisjon hindab kandidaatide sooritust 100 punkti süsteemis, intervjuu annab maksimaalselt 50 ja kirjalik osa 50 punkti. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti. Kandidaatide vastuvõtt toimub õppekava üldise pingerea alusel.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Helen Hint
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
õpetaja

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava infokiri

Selles infokirjas jagab Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut õpetajakoolitusega seotud sisu.

Infokiri ilmub kord kuus.

Registreeru

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024