Keeled ja mitmekeelsus koolis

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Kui sind huvitavad keeled, mitmekultuurilisus ja hariduselu, siis on see õppekava parim valik erialaste põhiteadmiste omandamiseks. Sa tuled õppima Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelsesse ja -kultuurilisse keskkonda. See toetab hästi meie õppijate eesti, inglise ja vene keele oskuse ning üldkultuuriliste ja suhtluspädevuste arengut.

„Saan siin õppides süvendatud teadmisi keelekümblusest kui ühest tõhusaimast keeleõppemeetodist. Peale pedagoogiliste teadmiste omandan selgema arusaama sihtkeele filoloogiast, et tunda ennast õpetajana töötades kindlalt. Pealegi, kus veel õppida võõrkeeleõpetajaks kui mitte Narvas, kus on mitmekeelne ja -kultuuriline kolledž!“

Karin Trei, üliõpilane (2021)

Meil on päevaõpe, mis kestab kolm aastat. Selle käigus omandad sa kaks võrdse kaaluga eriala. Esimeseks erialaks saad valida kas eesti või inglise keele ning teiseks erialaks pakume peale vene keele ka keelekümblust, mida mujal Eestis erialana ei õpetata.  

Lisaks süvendatud keeleõppele keskendud kirjandusele, keele- ja kultuuriajaloole ning õpid kultuuridevahelist suhtlust. Sa omandad teadmisi tõlkimisest ja suhtlemispsühholoogiast, tutvud põgusalt pedagoogika ja kasvatusteadustega.  

Meie õppe osa on tutvumis- ja vaatluspraktika. See aitab sul jõuda otsusele, kas jätkata õpinguid magistriõppes pedagoogika või keeleteaduse erialal.  

Lõpetamiseks tuleb kaitsta bakalaureusetöö. 

Image
Õppetöö

 

Leia vasakule-paremale liikudes peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Narva kolledži uuenduslikus õppehoones on suurepärased tingimused, et end teostada ja arendada. Siin toimub palju üliõpilas- ja teaduskonverentse ning muid haridusvaldkonna üritusi. 

Kolledžis tegutseb aktiivne üliõpilasesindus, sest üliõpilaste algatused on siin vägagi teretulnud. Tudengielu rikastavad filmiõhtud, loengud, kontserdid, näitused, festivalid jpm.  

Sul on võimalus end täiendada ja käia praktikal välisülikoolides, et saada välismaal elamise ja õppimise väärtuslik kogemus.

Image
õppekeskkond

Tartu Ülikooli Narva kolledži lõpetamise diplom on tõestus kvaliteetsest haridusest ja annab tööturul konkurentsieelise.  

Õppekava „Keeled ja mitmekeelsus koolis“ läbimine aitab sul tulevikus paindlikult kujundada eriilmelisi karjääriradu ning leida keeleteadmisi nõudva ametikoha. Hea keelteoskus tagab meie vilistlastele huvitava ja meelepärase töö paljudes eluvaldkondades. 

Bakalaureuseõppe lõpetaja on oodatud jätkama õpinguid Narva kolledži magistriõppes erialal „Keeleõpetaja mitmekeelses koolis“. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel juhul kui eelnev haridus on omandatud Eestis ja kooli lõpetamisel on sooritatud eesti keel teise keelena riigieksam. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi. Välisüliõpilaskandidaat, kes ei oska eesti keelt vähemalt B2-tasemel, peab kandideerimisel tõendama vene keele oskust vähemalt B2-tasemel (lisainfo inglise keeles).

Kandideerimisel tuleb osaleda sisseastumisintervjuul.

Intervjuu toimub 4. juulil 2023 kell 10.00–17.00 Narva kolledžis ruumides 216 ja 303.
 

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 •  motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime;
 •  kriitiline mõtlemise ning arutlus- ja järeldusoskus;
 •  arusaam meeskonnatöö olemusest ja valmisolek meeskonnatööks;
 •  silmaring ja orienteerumine Eesti haridusmaastikul;
 •  eneseväljendusoskus ja eksami keele oskus.

Eksamikeel on eesti või inglise keel (vastavalt valitud erialale: "Eesti keel" või "Inglise keel"). 

Sisseastumisintervjuu struktuur:

 1. kandidaatide vabas vormis individuaalne enesetutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsi võime ja valmisoleku meeskonnatööks väljaselgitamiseks (5-7 min); 
 3. arutelu üliõpilaskandidaadi üldise silmaringi ja orienteerumisvõime kohta Eesti haridusmaastikul (5-7 min).

Eneseväljenduse ja eesti keele oskust hinnatakse kõigis varasemates tegevustes.

Sisseastumisintervjuu temaatika:

 1.  üliõpilakandidaadi motivatsioon ja teadlikkus erialavalikul;
 2.  Eesti haridussüsteemi hetkeseis, probleemid ja suundumused;
 3.  kodanikuks olemine ja keskkonnateadlikkus.
   

Hinnatakse

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võimet (kuni 20 punkti),
 • kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust (kuni 20 punkti),
 • arusaama meeskonnatöö olemusest ja valmisolekut meeskonnatööks (kuni 20 punkti),
 • silmaringi ja orienteerumist Eesti haridusmaastikul (kuni 20 punkti),
 • eneseväljendusoskust ja eksami keele oskust (kuni 20 punkti).

Hinde kujunemine

Iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus viie ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide kesmisena. Iga kriteerium hinnatakse maksimaalselt 20 punktiga, eksamitulemuse maksimumpunktid on 100. Kandideerimiseks vajalik minimaalne positiivne tulemus on 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • sisseastumisintervjuud 100% ulatuses

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

  Keeled ja mitmekeelsus koolis õppekavale võetakse lisaks olümpiaadi või võistluse eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on tulnud

  • maakondlikul õpilaste uurimistööde konkursil kolme parima hulka;
  • Narva kolledži emakeelepäeva kõnevõistluse kolme parima hulka.
    

  NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

  Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

  • Keeleteaduse alused (P2TP.TK.030) 3 EAP

  Tule tudengivarjuks

  Sisseastumine bakalaureuseõppesse

  Rando Otti
  programmijuht
  Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
  737 5625
  #sisseastumine
  2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
  27.04.2023
  #sisseastumine
  Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
  20.04.2023
  #õppimine #sisseastumine
  Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
  10.04.2023
  #sisseastumine
  Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
  05.04.2023