Keeled ja mitmekeelsus koolis

Bakalaureuseõpe
Autor:
Olga Makina

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
51
Õppetasu
tasuta

Kui sind huvitavad keeled, mitmekultuurilisus ja hariduselu, siis on see Narva kolledžis pakutav õppekava parim valik erialaste põhiteadmiste omandamiseks. Sul on ainulaadne võimalus sukelduda mitmekeelsesse ja -kultuurilisse keskkonda, täiendada nii eesti, inglise kui ka vene keele oskust ning arendada oma üldkultuurilist ja suhtluspädevust, mis on tänapäeval üliolulised. Meil õppides saad osa keeleõppe- ja koostööprojektidest, mis avardavad su maailmapilti ning annavad kordumatuid kogemusi. 

„Sain kolledžis õppides süvendatud teadmisi keelekümblusest kui ühest tõhusaimast keeleõppemeetodist. Peale pedagoogiliste teadmiste omandasin selgema arusaama sihtkeele filoloogiast, et tunda ennast õpetajana töötades kindlalt. Kus mujal veel õppida võõrkeeleõpetajaks kui mitte Narvas, kus on mitmekeelne ja -kultuuriline kolledž!“

Karin Trei, vilistlane

Kolm aastat kestva päevaõppe käigus saab omandada kaks võrdse kaaluga eriala: esimeseks neist võib valida eesti või inglise keele, teisel erialal õpetame peale vene keele ka keelekümblust, mida mujal Eestis erialana ei õpetata. 

Meie juures saavad õppima asuda ka inimesed, kes on omandanud keskhariduse välismaal ega oska veel eesti keelt. Meie õppejõud on hinnatud selle poolest, et õpetavad eesti keele ühe aastaga nii selgeks, et õpinguid saab jätkata juba eesti keeles.  

Lisaks süvendatud keeleõppele keskendutakse õpingutes kirjandusele, keele- ja kultuuriajaloole ning kultuuridevahelisele suhtlusele. Lisaks saab omandada teadmisi tõlkimisest ja suhtlemispsühholoogiast, tutvuda pedagoogika ja kasvatusteadustega. Meie õppe osa on ka tutvumis- ja vaatluspraktika, mis aitab jõuda otsusele, kas jätkata õpinguid magistriõppes pedagoogika või keeleteaduse erialal või asuda kohe oma teadmisi koolis rakendama. 

Meie õppejõudude hulgas on nii akadeemilise taustaga haridus- ja keelevaldkonna eksperte kui ka tegevõpetajaid ja koolijuhte üle Eesti.  

Oma õpikogemuse ja suhtlusvõrgustiku rikastamiseks on sul võimalik õppida semester või kaks välismaal. 

Lõpetamiseks tuleb kaitsta bakalaureusetöö. 

Image
Õppetöö

 

Pakume inspireerivat õpikeskkonda ja mitmekülgseid võimalusi nii õppimiseks kui ka eneseteostuseks. 

Kolledž on tihedalt seotud Tartu Ülikooliga, hoides ja arendades akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis.  

Narva üliõpilaselu on aktiivne, kolledži üliõpilasesindus toetab tudengite algatusi ja ideid. Kolledžis toimuvad filmiõhtud, kontserdid, näitused ja festivalid, kultuuriüritused ja konverentsid.  

Meie õppehoone on ilus ja kaasaegne ning 2020. aastal valmis kolledži uus basseiniga majutushoone.  

Narva suurimad kultuuri- ja spordiüritused on Station Narva ja Narva linna jooks. 

Image
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tartu Ülikooli Narva kolledži diplom on tõestus kvaliteetsest haridusest, mis annab tööturul konkurentsieelise. 

Hea keelteoskus tagab meie vilistlastele huvitava ja meelepärase töö paljudes eluvaldkondades. Lisaks keeleõpetaja ametile võid leida tööd nõuniku, toimetaja või keelespetsialistina nii Eesti kui ka välismaa ettevõtetes. 

Soovi korral oled teretulnud jätkama õpinguid Narva kolledži magistriõppekava „Keeleõpetaja mitmekeelses koolis“ alusel. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse sisseastumisinterjuu tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumisintervjuu
 

 1. või 2. juulil 2024 kell 9.00 Narvas aadressil Raekoja plats 2 ruumides 215 ja 217

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 •  motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime;
 •  kriitiline mõtlemise ning arutlus- ja järeldusoskus;
 •  arusaam meeskonnatöö olemusest ja valmisolek meeskonnatööks;
 •  silmaring ja orienteerumine Eesti haridusmaastikul;
 •  eneseväljendusoskus ja eksami keele oskus.

Eksamikeel on eesti või inglise keel (vastavalt valitud erialale: "Eesti keel" või "Inglise keel"). 

Sisseastumisintervjuu struktuur:

 1. kandidaatide vabas vormis individuaalne enesetutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsi võime ja meeskonnatööks valmisoleku väljaselgitamiseks (5-7 min); 
 3. arutelu üliõpilaskandidaadi üldise silmaringi ja orienteerumisvõime kohta Eesti haridusmaastikul (5-7 min).

Eneseväljenduse ja eesti keele oskust hinnatakse kõigis varasemates tegevustes.

Sisseastumisintervjuu temaatika:

 1.  üliõpilakandidaadi motivatsioon ja teadlikkus erialavalikul;
 2.  Eesti haridussüsteemi hetkeseis, probleemid ja suundumused;
 3.  kodanikuks olemine ja keskkonnateadlikkus.
   

Hindamine

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võimet (kuni 20 punkti),
 • kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust (kuni 20 punkti),
 • arusaama meeskonnatöö olemusest ja valmisolekut meeskonnatööks (kuni 20 punkti),
 • silmaringi ja orienteerumist Eesti haridusmaastikul (kuni 20 punkti),
 • eneseväljendusoskust ja eksami keele oskust (kuni 20 punkti).

Hinde kujunemine

Iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus viie ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide kesmisena. Iga kriteerium hinnatakse maksimaalselt 20 punktiga, intervjuu maksimumpunktid on 100. Kandideerimiseks vajalik minimaalne positiivne tulemus on 66 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Keeled ja mitmekeelsus koolis õppekavale saab kandideerida eritingimustel olümpiaadi või võistluse tulemusega.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada lisapunkte. Lisapunkte andev kursus:

 • Keeleteaduse alused (P2TP.TK.030) 3 EAP

NB! Kursuse eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Rando Otti
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024