Skip to main content

Haridustehnoloogia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avaduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

1. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta, 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
3800 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
9

Haridustehnoloogia üheaastane ingliskeelne õppekava on mõeldud õpetamiskogemusega praktikutele, kes soovivad rakendada haridustehnoloogiat oma töös tõhusamalt. Põhiõppes jääb õpetajatel haridustehnoloogilistele võimalustele keskendumiseks sageli liiga vähe aega, kuid meie magistriõppes on see sul võimalik. Probleemipõhine ja praktiline sessioonõpe sisaldab palju meeskonnatööd ning rohke e-õpe võimaldab täiendada end ka neil, kes samal ajal töötavad ja/või elavad hoopis väljaspool Eestit. 

​ 

Õppetöö

Õppima ootame õpetamiskogemusega praktikuid, kes on omandanud magistrikraadi või läbinud nelja-aastase bakalaureuseõppe. Oma oskusi saavad arendada nii õpetajad, juhid kui ka nõustajad. Vajalik on väga hea inglise keele oskus, sest kogu õpe on inglise keeles. 

Meil on sessioonõpe. Kuni kahenädalased õppesessioonid on augustis ja juunis, ülejäänud ajal toimub e-õpe, samuti praktika õppija töökohal. Õppekohtadest on 9 tasuta, ülejäänud tasulised. 

Õppekava koosneb viiest moodulist: nüüdisaegne õpikäsitus, grupipraktika, refleksioon, hindamine ja uurimistöö ning vabaained.  

Õppekorralduse eripära on praktika suur osakaal ja probleemipõhine õpe. Näiteks saad sa praktika käigus juurutada pööratud klassiruumi metoodikat, koostada nutiseadmete jaoks õpitegevusi ja luua e-kursusi. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekava tugineb eelkõige e-õppele, kus iseseisvat tööd väikerühmades toetavad erinevad veebikeskkonnad ja pilvelahendused. Praktika teevad õppijad oma töökohal, mis tähendab, et nad saavad õpitut kohe oma töös rakendada. 

Kuivõrd tegu on ingliskeelse õppekavaga, loob lisaväärtust eri riikidest pärit õppijate koostöö, mis võib jätkuda ka õpingute järel. 

Image

Peale lõpetamist

Õppekava läbinu saab haridusteaduste magistri (haridustehnoloogia) kraadi.  

Ta on valmis töötama näiteks õppejõuna kõrgkoolis ja õpetajana koolis, haridusvaldkonna spetsialistina, samuti haridusuuringutele, arendustööle ja haridusinnovatsioonile keskendunud asutuse, ettevõtte ja organisatsiooni liikmena. Ta saab aru nüüdisaegse õpikäsituse põhiseisukohtadest ja suudab tõhusalt töötada rahvusvahelises projektimeeskonnas.  

Vilistlased on oodatud jätkama õpinguid doktorantuuris. 

 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus õpetamisülesandeid täitval ametikohal või ametikohal, mille raames juhitakse või nõustatakse õpetamisülesandeid täitvaid töötajaid. Magistrikraadiga või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooniga kandidaatidelt töökogemuse tõendamist ei nõuta. 
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Motivatsioonikiri tuleb esitada inglise keeles koos avaldusega SAISis.

Motivatsioonikiri (kuni 6000 tähemärki koos tühikutega) peab sisaldama:

 1. infot selle kohta, mis motiveerib kandidaati õppekavale õppima tulema ja kindlasti ka seda, kus ja kuidas on kandidaadil võimalik õppekaval nõutavaid praktilisi ülesandeid täita, st õppijaid ja õpetamisülesandeid täitvaid inimesi jälgida ja ka ise lühiajaliselt õpetamisülesandeid täita,
 2. oma uurimis- või arendusprojekti esialgset plaani (kuni 2000 tähemärki, sisaldab probleemi sõnastust, probleemi põhjendust ja probleemi lahendamiseks projekti kava),
 3. lühikest (kuni 8 min) videot, milles tutvustatakse oma esialgset uurimis- ja arendusprojekti vastuvõtukomisjonile ja teistele õppekava kandidaatidele ja selgitatakse, kuidas projekt aitab kaasa kandidaadi töökoha arengule (või kui kandidaat ei tööta, siis tema praktikabaasi või mõne haridusega seotud valdkonna arengule). Video ei pea olema toodetud professionaalsel tasemel, st võib olla filmitud näiteks telefoni kaameraga. Kandidaadil tuleb motivatsioonikirja lisada link videofailile.

Motivatsioonikirjas hinnatakse:

 1. kandidaadi sobivust õppekavale, sh tema motivatsiooni ja võimekust õppekaval nõutavate praktiliste ülesannete täitmiseks (50%);
 2. kandidaadi motivatsiooni ja võimekust viia õppekava raames läbi uurimis- või arendusprojekt, mis aitaks kaasa kas tema töökoha, praktikabaasi või mõne haridusega seotud valdkonna arengule (50%).

Erialakatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi:

 1. valmisolek magistriõpinguteks;
 2. õpimotivatsioon ja motivatsioon õpitut rakendada haridusuuenduste elluviimisel;
 3. orienteerumine laiemalt hariduselu ja kitsamalt haridustehnoloogia aktuaalsetes teemades.

Erialakatse toimub intervjuu vormis. Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kes on saanud motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti. Intervjuu toimub kas kohapeal või Skype’is. Intervjuu viiakse läbi 3–5-liikmelistes rühmades. Üks rühmaintervjuu kestab 45 minutit.

Erialakatsel hinnatakse

 1. valmisolekut magistriõpinguteks, täpsemalt kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset ja kodanikupädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust ning ettevõtlikkuspädevust (40%);
 2. õpimotivatsiooni ja motivatsiooni õpitut rakendada haridusuuenduste elluviimisel, täpsemalt sisemist ja välist motivatsiooni (30%);
 3. orienteerumist laiemalt hariduselu ja kitsamalt haridustehnoloogia aktuaalsetes teemades (30%);

Intervjuud toimuvad 11.-15. aprill 2022. Täpne aeg ja koht lepitakse iga kandidaadiga kokku pärast 15. märtsi.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse vestlusele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Emanuele Bardone
programmijuht
737 6022
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel