Haridusinnovatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
tasuta

Me valmistame õpetajaid, juhte, koolitajaid ja spetsialiste ette juhtima haridusvaldkonnas innovaatilisi protsesse. Spetsialiseeruda saad kas haridusasutuse juhtimise või õppimise ja õpetamise juhtimise suunale. Sulle on toeks inspireerivad õpingukaaslased, kellega on põnev jagada ideid ja kogemusi. Õppes väärtustame sotsiaalseid oskusi, innovaatilisi ideid ja tõenduspõhist vaadet, mida toetame uuenduslike õppemeetoditega. 

„Sain haridusinnovatsiooni õppimist nautida: toetuda enda tugevatele külgedele, leida uusi vaatenurki ja parajal määral pingutada. Kasutades loodud õpivõimalusi enda kire otsimiseks ja oskuste treenimiseks, laienesid ka minu karjäärivalikud. See on suurepärane õppekava maailma muutmiseks, alustades muutustega endast!“

Triinu Pääsik, vilistlane

Sisseastumiseks esitad oma esialgsed mõtted magistritöö kohta ja motivatsioonikirjas selgitad, millise (haridus)probleemi uurimisele soovid sa oma õpingutes keskenduda. Sul on seda võimalus uurida nii üksi kui ka paaristööna. 

Õppima asudes on sul kaks valikut. Sa võid spetsialiseeruda õppimise ja õpetamise protsessi juhtimisele ja korraldamisele või haridusasutuse juhtimisele, et õppida vedama eest haridusorganisatsiooni või -töörühma. Probleemi paremaks mõtestamiseks on sul õpingute ajal võimalus külastada haridusasutusi näiteks oma põhipraktika käigus. 

Kaheaastase magistriõppe (120 EAP) sessioonidele ootame sind üks või kaks korda kuus neljapäevast pühapäevani. Et me kasutame hulgaliselt aktiivõppemeetodeid, ole valmis paljudeks rühmatöödeks ja aruteludeks, samuti veebipõhiseks õppeks.  

Meil õpetavad peale ülikooliõppejõudude ka tunnustatud hariduspraktikud.  

Õpingud lõpevad magistritöö kaitsmisega.  

Image
haridusinnovatsioon tudengid

Meie üliõpilased õpivad Tartu kesklinnas Jakobi tänava renoveeritud tänapäevases õppehoones, kus saad kasutada mitmesuguseid digivahendeid. Palju õppetööd toimub väljaspool ülikooli, sest sa külastad meie innovatsioonikoole, et tutvuda erisuguste õpikeskkondadega ja saada osa sealsest õppest.

Tartu Ülikoolis õppides on sul võimalus liituda korporatsioonide ja muude tudengiorganisatsioonidega. Näiteks oled teretulnud osalema Haridusteaduste Instituudi Tudengiseltsi tegevuses.

Stipendiumide toel võid käia teaduskonverentsidel ning tutvuda välisriikide õpetajahariduse ja koolieluga. Meie õppe arenduses saad kaasa rääkida siis, kui kuulud haridusinnovatsiooni õppekava programminõukogusse. 

Image
haridusinnovatsioon loeng

Õppekava läbinuna oled võimeline muutuste ja innovatsiooni juhtimisel ja eestvedamisel looma visioone ning seadma eesmärke. Sa oskad toetada enda ja oma meeskonnaliikmete professionaalset arengut ning juhtida ja korraldada õppimise ja õpetamise uurimist, aga ka uurimistulemuste rakendamist. 

Meie juures magistrikraadi saanud töötavad haridusasutuse juhi või juhtkonna liikmena, samuti riigi või omavalitsuse haridusvaldkonna spetsialistina. Veel leiab meie vilistlasi haridusuuringutele ja -innovatsioonile keskendunud asutustest, ettevõtetest ja organisatsioonidest.  

Need vilistlased, kes soovivad uurida haridusvaldkonna probleeme teaduslikult ja süvitsi, jätkavad õpinguid doktorantuuris. Osa vilistlasi jagab oma teadmisi ja oskusi meie instituudis õpetades. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • motivatsioonikiri (50%),
 • erialakatse (50%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumieksamid


Motivatsioonikiri
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Motivatsioonikirjas peab sisalduma:

 1. kandidaadi tutvustus, kus on esitatud kandidaadi hariduslik ja professionaalne taust (kuni 200 sõna);
 2. kandidaadi õpimotivatsioon, kus on välja toodud, mis motiveerib kandidaati õppekavale õppima tulema, kuidas õppimatulek aitab kaasa kandidaadi professionaalsele arengule ning kuidas kandidaat soovib osaleda haridusinnovatsioonis (kuni 250 sõna);
 3. kandidaadi ideed magistritööks, kus on välja toodud, millised on kandidaadile huvipakkuvad teemad haridusinnovatsiooni valdkonnas, millist probleemi kandidaat soovib oma magistriuuringu käigus lahendada, miks selle probleemi lahendamine on oluline ning kes ja kuidas sellest kasu võiksid saada. Oma põhjendustes toetub kandidaat teaduslikult usaldusväärsetele allikatele (kuni 300 sõna). 
   

Hindamine

Motivatsioonikirjas hinnatakse

 1. kandidaadi sobivust õppekavale, sh tema motivatsiooni ja võimekust õppekaval nõutavate ülesannete täitmiseks (30 punkti);
 2. kandidaadi võimekust viia õppekava raames läbi teaduslikult usaldusväärsetele allikatele toetudes uurimis- või arendusprojekt, mis aitaks kaasa kas tema töökoha, praktikabaasi või mõne haridusega seotud valdkonna arengule (70 punkti).

Motivatsioonikirja hinnatakse 100 punkti süsteemis. Motivatsioonikiri on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Erialakatse
 

 5. juulil 2024 kell 10.00 Tartus aadressil Jakobi 5 ruumides A303 ja A304

Erialakatse toimub intervjuu vormis.

Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kes on saanud motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti. Intervjuu eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi:

 1. valmisolek magistriõpinguteks; 
 2. õpimotivatsioon ja motivatsioon õpitut rakendada haridusinnovatsioonis.

Intervjuu viiakse läbi 3–5-liikmelistes rühmades, rühmad moodustatakse vastavalt motivatsioonikirjas välja toodud teemadele. Üks rühmaintervjuu kestab 30 minutit.
 

Hindamine

Erialakatsel hinnatakse:

 1. võimekust arutleda magistritööks sõnastatud teemadel (70 punkti);
 2. väljendusoskust ning eneseesitluse sisukust ja stiili (30 punkti).

Erialakatse (intervjuu) on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Lõplik punktisumma kujuneb komisjoniliikmete keskmise hinnangu alusel. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Anneli Adamson
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A131
+372 737 6440
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Infotunni salvestus

Vaata õppekava infotunni salvestust.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024