Skip to main content

Haridusinnovatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
tasuta

Me valmistame õpetajaid, juhte, koolitajaid ja spetsialiste ette juhtima haridusvaldkonnas innovaatilisi protsesse. Spetsialiseeruda saad kas haridusasutuse juhtimise või õppimise ja õpetamise juhtimise suunale. Sulle on toeks inspireerivad õpingukaaslased, kellega on põnev jagada ideid ja kogemusi. Õppes väärtustame sotsiaalseid oskusi, innovaatilisi ideid ja tõenduspõhist vaadet, mida toetame uuenduslike õppemeetoditega. 

„Sain haridusinnovatsiooni õppimist nautida: toetuda enda tugevatele külgedele, leida uusi vaatenurki ja parajal määral pingutada. Kasutades loodud õpivõimalusi enda kire otsimiseks ja oskuste treenimiseks, laienesid ka minu karjäärivalikud. See on suurepärane õppekava maailma muutmiseks, alustades muutustega endast!“

Triinu Pääsik, vilistlane

Õppetöö

Sisseastumiseks esitad oma esialgsed mõtted magistritöö kohta ja motivatsioonikirjas selgitad, millise (haridus)probleemi uurimisele soovid sa oma õpingutes keskenduda. Sul on seda võimalus uurida nii üksi kui ka paaristööna. 

Õppima asudes on sul kaks valikut. Sa võid spetsialiseeruda õppimise ja õpetamise protsessi juhtimisele ja korraldamisele või haridusasutuse juhtimisele, et õppida vedama eest haridusorganisatsiooni või -töörühma. Probleemi paremaks mõtestamiseks on sul õpingute ajal võimalus külastada haridusasutusi näiteks oma põhipraktika käigus. 

Kaheaastase magistriõppe (120 EAP) sessioonidele ootame sind üks või kaks korda kuus neljapäevast pühapäevani. Et me kasutame hulgaliselt aktiivõppemeetodeid, ole valmis paljudeks rühmatöödeks ja aruteludeks, samuti veebipõhiseks õppeks.  

Meil õpetavad peale ülikooliõppejõudude ka tunnustatud hariduspraktikud.  

Õpingud lõpevad magistritöö kaitsmisega.  

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Meie üliõpilased õpivad äsja renoveeritud tänapäevases Jakobi tänava õppehoones, kus saad kasutada mitmesuguseid digivahendeid. Palju õppetööd toimub väljaspool ülikooli: sa külastad meie innovatsioonikoole, et tutvuda erisuguste õpikeskkondadega ja saada osa sealsest õppest.  

Tartu Ülikoolis õppides on sul võimalus liituda korporatsioonide ja muude tudengiorganisatsioonidega. Näiteks oled teretulnud osalema Noore õpetaja huviklubi tegevuses.  

Stipendiumide toel võid käia teaduskonverentsidel ning tutvuda välisriikide õpetajahariduse ja koolieluga. Meie õppe arenduses saad kaasa rääkida siis, kui kuulud haridusinnovatsiooni õppekava programminõukogusse.  

Image

Peale lõpetamist

Õppekava läbinuna oled võimeline muutuste ja innovatsiooni juhtimisel ja eestvedamisel looma visioone ning seadma eesmärke. Sa oskad toetada enda ja oma meeskonnaliikmete professionaalset arengut ning juhtida ja korraldada õppimise ja õpetamise uurimist, aga ka uurimistulemuste rakendamist. 

Meie juures magistrikraadi saanud töötavad haridusasutuse juhi või juhtkonna liikmena, samuti riigi või omavalitsuse haridusvaldkonna spetsialistina. Veel leiab meie vilistlasi haridusuuringutele ja -innovatsioonile keskendunud asutustest, ettevõtetest ja organisatsioonidest.  

Need vilistlased, kes soovivad uurida haridusvaldkonna probleeme teaduslikult ja süvitsi, jätkavad õpinguid doktorantuuris. Osa vilistlasi jagab oma teadmisi ja oskusi meie instituudis õpetades. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

 • Eeldusaineid ei ole õppekavale kehtestatud.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse (vestlus).

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirjas peab sisalduma: 

 1. Kandidaadi tutvustus, kus on esitatud kandidaadi hariduslik ja professionaalne taust (kuni 200 sõna). 
 2. Kandidaadi õpimotivatsioon, kus on välja toodud, mis motiveerib kandidaati õppekavale õppima tulema, kuidas õppimatulek aitab kaasa kandidaadi professionaalsele arengule ning kuidas kandidaat soovib osaleda haridusinnovatsioonis (kuni 250 sõna). 
 3. Kandidaadi ideed magistritööks, kus on välja toodud, millised on kandidaadile huvipakkuvad teemad haridusinnovatsiooni valdkonnas, millist probleemi kandidaat soovib oma magistriuuringu käigus lahendada, miks selle probleemi lahendamine on oluline ning kes ja kuidas sellest kasu võiksid saada. Oma põhjendustes toetub kandidaat teaduslikult usaldusväärsetele allikatele (kuni 300 sõna). 

Hindamine

Motivatsioonikirjas hinnatakse:

 1. kandidaadi sobivust õppekavale, sh tema motivatsiooni ja võimekust õppekaval nõutavate ülesannete täitmiseks (30 punkti);
 2. kandidaadi võimekust viia õppekava raames läbi teaduslikult usaldusväärsetele allikatele toetudes uurimis- või arendusprojekt, mis aitaks kaasa kas tema töökoha, praktikabaasi või mõne haridusega seotud valdkonna arengule (70 punkti).

Erialakatse toimub 08. juuli 2022 kell 10-17 aadressil Jakobi 5, Tartu.

Erialakatse toimub intervjuu vormis. Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kes on saanud motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti. Intervjuu eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi: 

 1. valmisolek magistriõpinguteks; 
 2. õpimotivatsioon ja motivatsioon õpitut rakendada haridusinnovatsioonis.

Intervjuu viiakse läbi 3-5-liikmelistes rühmades, rühmad moodustatakse vastavalt motivatsioonikirjas välja toodud teemadele. Üks rühmaintervjuu kestab 30 minutit.

Hindamine

Erialakatsel hinnatakse: 

 1. võimekust arutleda magistritööks sõnastatud teemadel (70 punkti);
 2. väljendusoskust ning eneseesitluse sisukust ja stiili (30 punkti).

Lõplik punktisumma kujuneb komisjoniliikmete keskmise hinnangu alusel. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Lisalugemist

Õppetööst saad hea ülevaate, kui tuled meile tudengivarjuks. 

Anneli Adamson
õppekorralduse spetsialist
737 6440
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe inglise keel

rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel