Kultuurikorraldus

Rakenduskõrgharidusõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
4 aastat , 240 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Viljandi
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

Eestis ainulaadsel õppekaval on teadmised kultuuri tähtsusest ühiskonnas seotud praktiliste korraldusoskustega. Nii ootab sind teoreetiliste teadmiste omandamise kõrval hulk tegevusi, mille käigus kohtud oma valdkonna asjatundjatega. Kultuurikorralduse bakalaureusekraad loob sulle eneseteostusvõimalusi mitmel tasandil alates tööst väiksemate kogukondadega kuni rahvusvahelise kaaluga ürituste korraldamiseni. 

Õpingud kultuurikorralduse erialal lõid mõnusa hüppelaua korraldusmaailma, avades ukse vägevatele väljakutsetele ja kontaktidele lõputult laia valdkonda. Teekond, kus „kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab“ oli toetatud praktiliselt, loomingulist ja strateegilist mõtlemist soodustades, professionaalseid oskuseid lihvides ning julgustades ettevõtlikkusele.

Marili Jõgi, vilistlane, artistiagentuuri Moon Management asutaja ja muusikamänedžer

Meil on päevaõpe. Peale loengute osaled sa paljudes aruteluseminarides, vestlusringides ja töötubades. 

Õppekava teebki eriliseks praktiliste ülesannete suur maht, sest nii saad omandatud teoreetilisi teadmisi päriselus katsetada. Sul on võimalus panna end proovile väga erinevates olukordades, näha kõrvalt professionaalsete kultuurikorraldajate tööd ning mõistagi korraldada ka ise mitmesuguseid üritusi ja projekte. 

Õppekava saab vaadelda esiteks kultuuriteadmiste ja teiseks professionaalsete korraldusoskuste aspektist. 

Kultuuriteadmiste puhul saad muu hulgas ülevaate sellistest tahkudest nagu omakultuur, pärimus, kultuurilugu, kultuuri uurimise võimalused, kultuurisemiootika, muusika- ja teatrilugu, popkultuur, ruumiloome ning kultuuripoliitika. Et süveneda kultuuri rolli nii ajaloos kui ka tänapäeva ühiskonnas, osaled sa aruteludes ja peegeldustes ning analüüsid võimalusi, kuidas toimuvat mõistetakse ja tajutakse. 

Järjest rohkem kasutatakse kultuurikorralduse valdkonnas disainmõtlemise elemente ning selle tõttu uurivad ka meie üliõpilased sihtrühmi, nende ootusi ning programmiloome seoseid tegevus- ja ärimudelitega. 

Õppekava kultuurikorralduse osas keskendud sa erialaste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamisele valdkondades, mis on kultuurikorralduse puhul sama tähtsad kui mis tahes muu korraldusvõimekust nõudva eriala puhul.  

Seega pöörame suurt tähelepanu projektijuhtimise teooriale ja praktikale ning põhiteadmistele õigusloomest, maksundusest, raamatupidamisest, strateegilisest kavandamisest jm. Eraldi tähtsustame just kultuurikorralduse jaoks kriitilisi valdkondi, mille seas on turundus, sponsorlus ja loovettevõtlus ning kõik see, mis käsitleb ürituste ohutuse ja turvalisusega seostuvat. 

Image

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada plokil "Kultuurikorraldus".

Viljandi on tõeline kultuurilinn. Kultuurikorralduse jaoks on see ülioluline, kuna me soovime kaasata siinset professionaalset teadmist võimalikult mitmekülgselt. Sel põhjusel viib meie üliõpilaste tee sageli Eesti Pärimusmuusika Keskusesse, Ugala teatrisse, Sakala kultuurikeskusesse ja teistesse Viljandi kultuuriasutustesse. Kaugel pole ka Tartu ning suuremate algatuste või praktikate nimel teeme koostööd väga paljude Eesti kultuurikorraldajatega. 

Image

Meie vilistlased on teinud karjääri ja saavutanud palju nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.  

Professionaalne kultuurikorraldaja on teretulnud panustaja kogukondade loomisel ja piirkondlike algatuste eestvedajana, samuti vajalik kolleeg festivalide ja muude suurürituste tiimides ning mitmesugustes kultuuri- ja meelelahutusasutustes. 

Image

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 4. ja 5. juulil 2023 algusega kell 11.00 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia peamajas (Posti 1, Viljandi) ruumis 212.
 

Erialakatse eesmärk

Erialakatse eesmärk on hinnata  sisseastuja üldkultuurilisi teadmisi, orienteerumist kultuurikorraldustööga seonduvas temaatikas, eeldusi ja motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ning töötamiseks, samuti üldist väljendusoskust.
 

Erialakatse ülesehitus

Erialakatse koosneb kahest osast:

 1. Kirjalik arutlus (maht 200–300 sõna) etteantud üldkultuurilisel teemal, mille abil hinnatakse sisseastuja oskust tulevase eriala kultuurikorraldusega seonduvat temaatikat ja probleeme avada, analüüsida ning järeldusi sõnastada. Kirjaliku arutluse koostamiseks on aega 1 tund.
 2. Vestlus, mille käigus vastuvõtukomisjoni poolt kandidaadile esitatavad küsimused võivad: 
  • tuleneda vestlust ettevalmistavast ankeedist; 
  • arutleda erinevate üldiste teadmiste teemal: silmaring, lugemus, kultuurivaldkonnas toimuv, samuti teadmised ühiskonnaelus, poliitikas, majanduses, meediapildis ja avalikes aruteludes toimuvast;
  • olla seotud varasemate kokkupuudetega kultuurikorralduse eriala teemadega; 
  • avada kandidaadi motivatsiooni täita õppetööga seotud eesmärke; 
  • olla seotud kandidaadi tulevikuplaanide ja eneseteostuse sihtidega; 
  • avada varasemate õpingute ja töökogemustega seonduvat;
  • käsitleda etteantud näidissituatsioonide analüüsimist ja lahendamist. 

Intervjuu orienteeruvaks pikkuseks on ca 10 minutit. Intervjuu aluseks on eelnevalt (vastavalt valikule kas eesti, vene või inglise keeles) täidetud ankeet, milles kandidaat annab ülevaate oma senisest haridusteest, elu- ja töökogemustest, erialavaliku motiividest ning tulevikukavatsustest. 

Intervjuu käigus on kandidaadil vajadusel võimalus kasutada vastuste andmisel lisaks eesti keelele kas vene või inglise keelt.
 

Hindamine

Arutluse puhul hinnatakse:  

 • töö struktuuri ja stiili;  
 • probleemi arenduse- ja analüüsioskust;  
 • faktide ja näidete esitamise oskust;  
 • argumenteerimis- ja järeldamisoskust.

Intervjuu hindamise peamised kriteeriumid:

 • senised kogemused kultuurikorralduses (kogemuste maht ja laad) ning suutlikkus nende kogemuste üle arutleda; 
 • õpingutega seotud eelteadmiste maht ja ulatus; 
 • suutlikkus arutleda erinevate probleemide võimalike lahenduskäikude üle ja oma ettepanekuid põhjendada; 
 • eeldused ja motiveeritus õppimiseks ja kultuurivaldkonnas töötamiseks; 
 • loovus, leidlikkus ja eetilisus olukordade lahendamisel; 
 • analüüsi- ja üldistusoskus; 
 • üldine haritus, silmaring ning orienteerumine Eesti ja maailma olukorda või arengut puudutavates laiemates teemades; 
 • suhtlusoskus ning üldine väljendusoskus.  

Sisseastumisel arvestatakse erialakatse koondtulemust 100-pallisel skaalal, millest

 • 30% moodustab kirjalik arutlus 
 • 70% moodustab vestlus

Kandideerimiseks vajaminev väikseim punktisumma on 66,0.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 100% ulatuses

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Jorma Sarv
programmijuht
502 3343
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Kultuurikorralduse sügiskool

#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023