Skip to main content

Kultuurikorraldus

Rakenduskõrgharidusõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
4 aastat, 240 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Viljandi
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

Eestis ainulaadsel õppekaval on teadmised kultuuri tähtsusest ühiskonnas seotud praktiliste korraldusoskustega. Nii ootab sind teoreetiliste teadmiste omandamise kõrval hulk tegevusi, mille käigus kohtud oma valdkonna asjatundjatega. Kultuurikorralduse bakalaureusekraad loob sulle eneseteostusvõimalusi mitmel tasandil alates tööst väiksemate kogukondadega kuni rahvusvahelise kaaluga ürituste korraldamiseni. 

Õppetöö

Meil on päevaõpe. Peale loengute osaled sa paljudes aruteluseminarides, vestlusringides ja töötubades. 

Õppekava teebki eriliseks praktiliste ülesannete suur maht, sest nii saad omandatud teoreetilisi teadmisi päriselus katsetada. Sul on võimalus panna end proovile väga erinevates olukordades, näha kõrvalt professionaalsete kultuurikorraldajate tööd ning mõistagi korraldada ka ise mitmesuguseid üritusi ja projekte. 

Õppekava saab vaadelda esiteks kultuuriteadmiste ja teiseks professionaalsete korraldusoskuste aspektist. 

Kultuuriteadmiste puhul saad muu hulgas ülevaate sellistest tahkudest nagu omakultuur, pärimus, kultuurilugu, kultuuri uurimise võimalused, kultuurisemiootika, muusika- ja teatrilugu, popkultuur, ruumiloome ning kultuuripoliitika. Et süveneda kultuuri rolli nii ajaloos kui ka tänapäeva ühiskonnas, osaled sa aruteludes ja peegeldustes ning analüüsid võimalusi, kuidas toimuvat mõistetakse ja tajutakse. 

Järjest rohkem kasutatakse kultuurikorralduse valdkonnas disainmõtlemise elemente ning selle tõttu uurivad ka meie üliõpilased sihtrühmi, nende ootusi ning programmiloome seoseid tegevus- ja ärimudelitega. 

Õppekava kultuurikorralduse osas keskendud sa erialaste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamisele valdkondades, mis on kultuurikorralduse puhul sama tähtsad kui mis tahes muu korraldusvõimekust nõudva eriala puhul.  

Seega pöörame suurt tähelepanu projektijuhtimise teooriale ja praktikale ning põhiteadmistele õigusloomest, maksundusest, raamatupidamisest, strateegilisest kavandamisest jm. Eraldi tähtsustame just kultuurikorralduse jaoks kriitilisi valdkondi, mille seas on turundus, sponsorlus ja loovettevõtlus ning kõik see, mis käsitleb ürituste ohutuse ja turvalisusega seostuvat. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Viljandi on tõeline kultuurilinn. Kultuurikorralduse jaoks on see ülioluline, kuna me soovime kaasata siinset professionaalset teadmist võimalikult mitmekülgselt. Sel põhjusel viib meie üliõpilaste tee sageli Eesti Pärimusmuusika Keskusesse, Ugala teatrisse, Sakala kultuurikeskusesse ja teistesse Viljandi kultuuriasutustesse. Kaugel pole ka Tartu ning suuremate algatuste või praktikate nimel teeme koostööd väga paljude Eesti kultuurikorraldajatega. 

Image

Peale lõpetamist

Meie vilistlased on teinud karjääri ja saavutanud palju nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.  

Professionaalne kultuurikorraldaja on teretulnud panustaja kogukondade loomisel ja piirkondlike algatuste eestvedajana, samuti vajalik kolleeg festivalide ja muude suurürituste tiimides ning mitmesugustes kultuuri- ja meelelahutusasutustes. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 05. – 06. juulil 2022 algusega kell 11:00 TÜ VKA peamajas (Posti 1, Viljandi, ruumid 212/214).

I. Erialakatse eesmärk

Erialakatse eesmärk on hinnata  sisseastuja üldkultuurilisi teadmisi, orienteerumist kultuurikorraldustööga seonduvas temaatikas, eeldusi ja motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ning töötamiseks, samuti üldist väljendusoskust.

II.   Erialakatse ülesehitus

Erialakatse koosneb kahest osast:

1) Kirjalik arutlus (maht 200-300 sõna) etteantud üldkultuurilisel teemal, mille abil hinnatakse sisseastuja oskust tulevase eriala kultuurikorraldusega seonduvat temaatikat ja probleeme avada, analüüsida ning järeldusi sõnastada. Kirjaliku arutluse koostamiseks on aega 1 tund.

2) Vestlus, mille käigus vastuvõtukomisjoni poolt kandidaadile esitatavad küsimused võivad: 

 1. tuleneda vestlust ettevalmistavast ankeedist; 
 2. arutleda erinevate üldiste teadmiste teemal: silmaring, lugemus, kultuurivaldkonnas toimuv, samuti teadmised ühiskonnaelus, poliitikas, majanduses, meediapildis ja avalikes aruteludes toimuvast;
 3. olla seotud varasemate kokkupuudetega kultuurikorralduse eriala teemadega; 
 4. avada kandidaadi motivatsiooni täita õppetööga seotud eesmärke; 
 5. olla seotud kandidaadi tulevikuplaanide ja eneseteostuse sihtidega; 
 6. avada varasemate õpingute ja töökogemustega seonduvat;
 7. käsitleda etteantud näidissituatsioonide analüüsimist ja lahendamist. 

Intervjuu orienteeruvaks pikkuseks on ca 10 minutit. Intervjuu aluseks on eelnevalt (vastavalt valikule kas eesti, vene või inglise keeles) täidetud ankeet, milles kandidaat annab ülevaate oma senisest haridusteest, elu- ja töökogemustest, erialavaliku motiividest ning tulevikukavatsustest. 

Intervjuu käigus on kandidaadil vajadusel võimalus kasutada vastuste andmisel lisaks eesti keelele kas vene või inglise keelt.

III.  Hindamine

Arutluse puhul hinnatakse:  

 • töö struktuuri ja stiili;  
 • probleemi arenduse- ja analüüsioskust;  
 • faktide ja näidete esitamise oskust;  
 • argumenteerimis- ja järeldamisoskust.

Intervjuu hindamise peamised kriteeriumid:

 • senised kogemused kultuurikorralduses (kogemuste maht ja laad) ning suutlikkus nende kogemuste üle arutleda; 
 • õpingutega seotud eelteadmiste maht ja ulatus; 
 • suutlikkus arutleda erinevate probleemide võimalike lahenduskäikude üle ja oma ettepanekuid põhjendada; 
 • eeldused ja motiveeritus õppimiseks ja kultuurivaldkonnas töötamiseks; 
 • loovus, leidlikkus ja eetilisus olukordade lahendamisel; 
 • analüüsi- ja üldistusoskus; 
 • üldine haritus, silmaring ning orienteerumine Eesti ja maailma olukorda või arengut puudutavates laiemates teemades; 
 • suhtlusoskus ning üldine väljendusoskus.  

Sisseastumisel arvestatakse erialakatse koondtulemust 100-pallisel skaalal, millest

 • 30% moodustab kirjalik arutlus 
 • 70% moodustab vestlus

Kandideerimiseks vajaminev minemaalne punktisumma on 66,0.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Jorma Sarv
programmijuht
502 3343
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

rakenduskõrgharidusõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

rakenduskõrgharidusõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel