Skip to main content

Ettevõtlus ja digilahendused

Rakenduskõrgharidusõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Narva
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

See ainulaadne rakendusliku kallakuga õppekava Eestis tagab tulevastele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) juhtidele praktilise väljaõppe. Klassikaliste ettevõtlusteadmiste ja -oskuste kõrval omandad IKT-pädevuse, sealhulgas tarkvaraarenduse ja projektijuhtimise alal. Tänu õppeainete, sh praktikate tugevale lõimitusele saad tervikpildi nii ettevõtte juhtimise protsessidest kui ka uute toodete ja teenuste loomise oskused, kusjuures eritähelepanu all on digilahenduste kasutuselevõtt.

„Olen praktik ja ambitsioonikate plaanidega alustav ettevõtja. Ettevõtluse ja digilahenduste õppekava toetab väga praktiliselt minu eesmärkide teostamist ning hoiab mind kiiresti muutuvas maailmas digikursil.“

Evelyn Sepp, üliõpilane (2021)

Õppetöö

Sa omandad teadmised selle kohta, kuidas arendada välja oma (äri)idee ja juhtida protsessi kuni toote või teenuse prototüübini. Selleks vajalikud pädevused on lõimitud õppeainetesse, mida annavad nii tugeva akadeemilise kui ka praktilise taustaga õppejõud ja spetsialistid kogu Eestist. Suurt väärtust lisab koostöö õppetöösse kaasatud ettevõtjatega.  

Õppekava on üles ehitatud nii, et esimesel aastal omandab üliõpilane ettevõtlust ja majandust puudutavad põhiteadmised, millele järgnevad praktilisemad ja elulähedased eelinkubatsiooniga seotud õppeained. Meie üliõpilaste tausta, vajadusi ja huve arvestades on õppekava üks põhilisi eripärasid see, et õppija saab ise valida oma õpingute fookuse. 

Meil õpitakse sessioonõppes. Õppekava ainetega saad tutvuda õppeinfosüsteemis

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Meie üliõpilased õpivad Tartu Ülikooli Narva kolledžis, kus neil on suurepärased võimalused eneseteostuseks, sest nad saavad osaleda mitmesugustel üritustel ja lüüa kaasa nende korraldamises. Silmaringi avardavad külalisloengud ja muud kultuurisündmused nii kolledžihoones kui ka kolledži partnerorganisatsioonides. 

Narva kolledž on mitmekultuuriline ja rahvusvaheline. Meil on koostööpartnereid üle maailma ja nii saame tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õppekvaliteedi.  

Image

Peale lõpetamist

Ettevõtluse ja digilahenduste õppekava annab ettevõtluse alal rakendusliku kõrghariduse. Siin omandad sa laiapõhjalised oskused ja teadmised ettevõtlusest ning ettevõtte moderniseerimisest uue tehnoloogia abil.  

Nii oled pädev tegutsema kiiresti muutuvas üleilmses majandusruumis arendus-, toote-, kvaliteedi, turundus- või projektijuhina. Osa meie vilistlasi loob oma ettevõtte.  

Meie lõpetajad on oodatud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppesse. Peale selle on õpinguid võimalik jätkata teiste ülikoolide sarnaste magistritaseme õppekavade alusel. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb osaleda sisseastumisintervjuul ning sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 8.-9. juulil 2022 kell 10-11.30.

Erialatest koosneb kahest osast:

 1. silmaringi teadmised: informeeritus ja faktiteadmised Eestist ja maailmast, aktuaalsetest sotsiaal- ja majandusteemadest;
 2. matemaatilised oskused ja loogika: murdudega arvutamine (ratsionaalavaldised), protsentarvutus (protsent ja protsendipunkt, tekstülesanded), võrrandid (lineaarvõrrandid, murdvõrrandid), statistilise graafiku, diagrammi või joonise tõlgendamine.

Test on eesti keeles ja kestab maksimaalselt 60 minutit.

Erialakatsega (testiga) hinnatakse:

 • teadmisi ja sobivust erialale: orienteerumine Eesti, Euroopa, maailma majanduses ja seda puudutavates võimalustes ning probleemides (max 30 punkti);
 • matemaatilisi teadmisi ja loogikat (max 70 punkti).

Erialakatse maksimumtulemus on 100 punkti ja erialakatse loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Intervjuud toimuvad 8.-9. juulil 2022 kell 12-17 Zoom keskkonnas.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on välja selgitada:

 • kandidaadi sobivus erialale;
 • õpimotivatsioon;
 • suhtlemis- ja arutlusoskus.

Intervjuu toimub eesti keeles, kuid komisjon küsib küsimusi ka inglise keeles, veendumaks, et üliõpilase inglise keele oskus on piisav  (B1) omandamaks teadmisi ja oskusi kõrgharidusõppes. Intervjuu kestus on 15 min.

Sisseastumisintervjuu teemad:

 • erialavaliku motiivid;
 • erialaga seotud tulevikuperspektiivid, teadmiste oskuste rakendamine;
 • kandidaadi valmisolek kõrgharidusõppeks (sj õppekoormus, nominaalaeg, mobiilsusprogrammides osalemine);
 • erialaga seotud väidete põhjendamine oma seisukohtadega, argumenteerimine.

Sisseastumisintervjuuga hinnatakse:

 • Üliõpilaskandidaadi eneseanalüüsi: kandidaat hindab oma isikuomadusi, sh ka eelnevat õpi- ja töökogemust, võimed ja huvisid ning selgitab, kuidas saab neid õpingute lõpetamiseks enda heaks ära kasutada (kuni 40 punkti).
 • Kandidaadi põhjendatud huvi ja motivatsioon õppekaval õppimiseks, mille üheks näitajaks on ülevaade õppekava sisust (kuni 20 punkti).
 • Kandidaadi arusaama tulevastest tööalastest ja edasiõppimisvõimalustest (kuni 10 punkti).
 • Kandidaadi arusaama ülikooli õppekorraldusest, st ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks. Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed. Kandidaat toob selgelt välja sessiooniõppe plussid ja miinused ning Narva kui õpikeskkonna eelistamise põhjused (kuni 20 punkti).
 • Kandidaadil on teadmised õpperände võimalustest Eestis ja välisriigis nii kolledži keskselt kui ka ülikooli sees (kuni 10 punkti).

Läbivalt hinnatakse eneseväljendus- ja analüüsioskust. 
Sisseastumisintervjuu maksimumtulemus on 100 punkti ja sisseastumisintervjuu loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 40% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 60% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Denis Larchenko
programmijuht 0,3 k
5684 8487
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe inglise keel

rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel