Ettevõtlus ja digilahendused

Rakenduskõrgharidusõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

2024/2025. õppeaasta sisseastumiseksamite info selgub hiljemalt detsembris.

 

Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

See ainulaadne rakendusliku kallakuga õppekava Eestis tagab tulevastele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) juhtidele praktilise väljaõppe. Klassikaliste ettevõtlusteadmiste ja -oskuste kõrval omandad IKT-pädevuse, sealhulgas tarkvaraarenduse ja projektijuhtimise alal. Tänu õppeainete, sh praktikate tugevale lõimitusele saad tervikpildi nii ettevõtte juhtimise protsessidest kui ka uute toodete ja teenuste loomise oskused, kusjuures eritähelepanu all on digilahenduste kasutuselevõtt.

„Olen praktik ja ambitsioonikate plaanidega alustav ettevõtja. Ettevõtluse ja digilahenduste õppekava toetab väga praktiliselt minu eesmärkide teostamist ning hoiab mind kiiresti muutuvas maailmas digikursil.“

Evelyn Sepp, üliõpilane (2021)

Sa omandad teadmised selle kohta, kuidas arendada välja oma (äri)idee ja juhtida protsessi kuni toote või teenuse prototüübini. Selleks vajalikud pädevused on lõimitud õppeainetesse, mida annavad nii tugeva akadeemilise kui ka praktilise taustaga õppejõud ja spetsialistid kogu Eestist. Suurt väärtust lisab koostöö õppetöösse kaasatud ettevõtjatega.  

Õppekava on üles ehitatud nii, et esimesel aastal omandab üliõpilane ettevõtlust ja majandust puudutavad põhiteadmised, millele järgnevad praktilisemad ja elulähedased eelinkubatsiooniga seotud õppeained. Meie üliõpilaste tausta, vajadusi ja huve arvestades on õppekava üks põhilisi eripärasid see, et õppija saab ise valida oma õpingute fookuse. 

Image
Õppetöö

Meie üliõpilased õpivad Tartu Ülikooli Narva kolledžis, kus neil on suurepärased võimalused eneseteostuseks, sest nad saavad osaleda mitmesugustel üritustel ja lüüa kaasa nende korraldamises. Silmaringi avardavad külalisloengud ja muud kultuurisündmused nii kolledžihoones kui ka kolledži partnerorganisatsioonides. 

Narva kolledž on mitmekultuuriline ja rahvusvaheline. Meil on koostööpartnereid üle maailma ja nii saame tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õppekvaliteedi.  

Image
õppekeskkond

Ettevõtluse ja digilahenduste õppekava annab ettevõtluse alal rakendusliku kõrghariduse. Siin omandad sa laiapõhjalised oskused ja teadmised ettevõtlusest ning ettevõtte moderniseerimisest uue tehnoloogia abil.  

Nii oled pädev tegutsema kiiresti muutuvas üleilmses majandusruumis arendus-, toote-, kvaliteedi, turundus- või projektijuhina. Osa meie vilistlasi loob oma ettevõtte.  

Meie lõpetajad on oodatud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppesse. Peale selle on õpinguid võimalik jätkata teiste ülikoolide sarnaste magistritaseme õppekavade alusel. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse ja osaleda sisseastumisintervjuul.


Erialakatse kirjeldus lisatakse veebi detsembris.


Erialakatse toimub 7. juulil 2023 kell 10–12.00 Narva Kolledžis aadressil Raekoja plats 2, Narva, ruumis 321 (arvutiklass).

Erialakatse on test, mis koosneb kahest osast:

 1. silmaringi teadmised: informeeritus ja faktiteadmised Eestist ja maailmast, aktuaalsetest sotsiaal- ja majandusteemadest;
 2. matemaatilised oskused ja loogika: murdudega arvutamine (ratsionaalavaldised), protsentarvutus (protsent ja protsendipunkt, tekstülesanded), võrrandid (lineaarvõrrandid, murdvõrrandid), statistilise graafiku, diagrammi või joonise tõlgendamine.

Test on eesti keeles ja kestab kuni 60 minutit.

Erialakatsega hinnatakse

 • teadmisi ja sobivust erialale: orienteerumine Eesti, Euroopa, maailma majanduses ja seda puudutavates võimalustes ning probleemides (kuni 30 punkti);
 • matemaatilisi teadmisi ja loogikat (kuni 70 punkti).

Erialakatse suurim võimalik tulemus on 100 punkti ja erialakatse loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 


Sisseastumisintervjuu kirjeldus lisatakse veebi detsembris. 


Intervjuud toimuvad 7. juulil 2023 kell 11–17 Narva Kolledžis aadressil Raekoja plats 2, Narva, ruumides 306 ja 323.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on välja selgitada

 • kandidaadi sobivus erialale;
 • õpimotivatsioon;
 • suhtlemis- ja arutlusoskus.

Intervjuu toimub eesti keeles, kuid komisjon küsib küsimusi ka inglise keeles, veendumaks, et üliõpilase inglise keele oskus on piisav (vähemalt B1-tasemel) omandamaks teadmisi ja oskusi kõrgharidusõppes. Intervjuu kestab 15 min.

Sisseastumisintervjuu teemad:

 • erialavaliku motiivid;
 • erialaga seotud tulevikuperspektiivid, teadmiste oskuste rakendamine;
 • kandidaadi valmisolek kõrgharidusõppeks (sj õppekoormus, nominaalaeg, mobiilsusprogrammides osalemine);
 • erialaga seotud väidete põhjendamine oma seisukohtadega, argumenteerimine.

Hindamine

Sisseastumisintervjuuga hinnatakse:

 • Üliõpilaskandidaadi eneseanalüüsi: kandidaat hindab oma isikuomadusi, sh ka eelnevat õpi- ja töökogemust, võimed ja huvisid ning selgitab, kuidas saab neid õpingute lõpetamiseks enda heaks ära kasutada (kuni 40 punkti).
 • Kandidaadi põhjendatud huvi ja motivatsioon õppekaval õppimiseks, mille üheks näitajaks on ülevaade õppekava sisust (kuni 20 punkti).
 • Kandidaadi arusaama tulevastest tööalastest ja edasiõppimisvõimalustest (kuni 10 punkti).
 • Kandidaadi arusaama ülikooli õppekorraldusest, st ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks. Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed. Kandidaat toob selgelt välja sessiooniõppe plussid ja miinused ning Narva kui õpikeskkonna eelistamise põhjused (kuni 20 punkti).
 • Kandidaadil on teadmised õpperände võimalustest Eestis ja välisriigis nii kolledži keskselt kui ka ülikooli sees (kuni 10 punkti).

Läbivalt hinnatakse eneseväljendus- ja analüüsioskust. 

Sisseastumisintervjuu maksimumtulemus on 100 punkti ja sisseastumisintervjuu loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 40% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 60% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Anželika Pratkunas
programmijuht
740 1913
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021