Ettevõtlus ja digilahendused

Rakenduskõrgharidusõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
28
Õppetasu
tasuta

Kui sind huvitavad uuenduslikud ärimudelid ja digitehnoloogia kiire areng, on ettevõtluse ja digilahenduste õppekava Narva kolledžis mõeldud just sulle. See on ainuke õppekava Eestis, mis valmistab sind korraga ette nii ettevõtte juhtimise, tootearenduse, projektijuhtimise kui ka IKT vallas. Praktilise väljundina on sul juba õpingute ajal võimalus IKT-valdkonna uuendusi ellu viia. 

„Olen praktik ja ambitsioonikate plaanidega alustav ettevõtja. Ettevõtluse ja digilahenduste õppekava toetab väga praktiliselt minu eesmärkide saavutamist ning hoiab mind kiiresti muutuvas maailmas digikursil.“

Evelyn Sepp, vilistlane

Ootame sind õppima, kui oled ettevõtlik, mitmekülgsete huvidega ja uuendusmeelne ning soovid omandada teadmisi digilahenduste kavandamiseks ja elluviimiseks tänapäeva Eesti ettevõtetes. Õppekava on mõeldud tulevastele liidritele, ettevõtjatele ja spetsialistidele, kes soovivad edasi viia Eesti ärimaailma ja digitaalset innovatsiooni. 

Ettevõtluse ja digilahenduste õppekava annab ettevõtluse alal rakendusliku kõrghariduse ja bakalaureusekraadi. Meilt saad oskused ja teadmised nii ettevõtte loomiseks kui ka juba toimiva ettevõtte digipöörde toetamiseks. 

Õpingute käigus omandatud teadmiste ja oskustega on sul võimalik 1) arendada oma äriidee kaasaegsete IKT-lahendustega ja tugeva arengupotentsiaaliga iduettevõtteks või 2) tõhustada juba toimivas ettevõttes digilahenduste toel äriprotsesse. Sa saad oma tausta, vajadusi ja huve arvestades ise valida, kummas valdkonnas soovid oma õpinguid süvendada. 

Õppetöö kindel osa on koostöö eri ettevõtjatega üle Eesti. Sind õpetavad Eesti parimad akadeemilise taustaga eksperdid ja praktikud. 

Õpingute esimesel aastal keskendutakse ettevõtluse ja majanduse põhialustele. Seejärel liigutakse edasi praktilisema poole juurde, mis on seotud tootearenduse ja digilahenduste rakendamisega ettevõtluses. Oma õpikogemuse ja suhtlusvõrgustiku rikastamiseks on sul võimalik õppida semester või kaks välismaal. 

Õpingud kestavad sessioonõppena kolm aastat. Loengud toimuvad reedest pühapäevani iga kahe nädala tagant nii kolledžis kohapeal kui ka veebis. Sessioonõpe on paindlik ja annab võimaluse ühendada õpingud teiste kohustustega. Samas tuleb arvestada, et iseseisvalt õppimiseks tuleb leida aega ka õppesessioonide vahelisel ajal. 

Õpingute lõpetamiseks tuleb kirjutada lõputöö. 

Image
Õppetöö

Pakume inspireerivat õpikeskkonda ja mitmekülgseid võimalusi nii õppimiseks kui ka eneseteostuseks. 

Kolledž on tihedalt seotud Tartu Ülikooliga, hoides ja arendades akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis.  

Narva üliõpilaselu on aktiivne, meie üliõpilasesindus toetab tudengite algatusi ja ideid. Kolledžis toimuvad filmiõhtud, kontserdid, näitused ja festivalid, kultuuriüritused ja konverentsid.  

Meie õppehoone on ilus ja kaasaegne ning 2020. aastal valmis kolledži uus basseiniga majutushoone.  

Narva suurimad kultuuri- ja spordiüritused on Station Narva ja Narva linna jooks. 

Image
õppekeskkond

Tartu Ülikooli Narva kolledži diplom on tõestus kvaliteetsest haridusest, mis annab tööturul konkurentsieelise. 

Õpingute lõpetamise järel oled pädev tegutsema kiiresti muutuvas üleilmses majandusruumis arendus-, toote-, turundus- või projektijuhina, soovi korral ka tippjuhina. Paljud meie vilistlased on loonud edukalt oma ettevõtte ja teevad ettevõtlusmaailmas silmapaistvat karjääri. 

Sul on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes näiteks Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (40%),
 • sisseastumisintervjuu (60%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumiseksamid


Erialakatse
 

 5. juulil 2024 kell 10.00 Narvas aadressil Raekoja plats 2 ruumis 321

Erialakatse on test, mis koosneb kahest osast:

 1. silmaringi teadmised: informeeritus ja faktiteadmised Eestist ja maailmast, aktuaalsetest sotsiaal- ja majandusteemadest;
 2. matemaatilised oskused ja loogika: murdudega arvutamine (ratsionaalavaldised), protsentarvutus (protsent ja protsendipunkt, tekstülesanded), võrrandid (lineaarvõrrandid, murdvõrrandid), statistilise graafiku, diagrammi või joonise tõlgendamine.

Test on eesti keeles ja kestab kuni 60 minutit.
 

Erialakatsega hinnatakse

 • teadmisi ja sobivust erialale: orienteerumine Eesti, Euroopa, maailma majanduses ja seda puudutavates võimalustes ning probleemides (kuni 30 punkti);
 • matemaatilisi teadmisi ja loogikat (kuni 70 punkti).

Erialakatse suurim võimalik tulemus on 100 punkti ja erialakatse loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Sisseastumisintervjuu
 

 5. juulil 2024 kell 12.00 Narvas aadressil Raekoja plats 2 ruumides 322b ja 323

Sisseastumisintervjuu eesmärk on välja selgitada

 • kandidaadi sobivus erialale;
 • õpimotivatsioon;
 • suhtlemis- ja arutlusoskus.

Intervjuu toimub eesti keeles, kuid komisjon küsib küsimusi ka inglise keeles, veendumaks, et üliõpilase inglise keele oskus on piisav (vähemalt B1-tasemel) omandamaks teadmisi ja oskusi kõrgharidusõppes. Intervjuu kestab 15 min.

Sisseastumisintervjuu teemad:

 • erialavaliku motiivid;
 • erialaga seotud tulevikuperspektiivid, teadmiste ja oskuste rakendamine;
 • kandidaadi valmisolek kõrgharidusõppeks (sj õppekoormus, nominaalaeg, mobiilsusprogrammides osalemine);
 • erialaga seotud väidete põhjendamine oma seisukohtadega, argumenteerimine.
   

Hindamine

Sisseastumisintervjuuga hinnatakse:

 • Üliõpilaskandidaadi eneseanalüüsi: kandidaat hindab oma isikuomadusi, sh ka eelnevat õpi- ja töökogemust, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas saab neid õpingute lõpetamiseks enda heaks ära kasutada (kuni 40 punkti).
 • Kandidaadi põhjendatud huvi ja motivatsiooni õppekaval õppimiseks, mille üheks näitajaks on ülevaade õppekava sisust (kuni 20 punkti).
 • Kandidaadi arusaama tulevastest tööalastest ja edasiõppimisvõimalustest (kuni 10 punkti).
 • Kandidaadi arusaama ülikooli õppekorraldusest, st ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks. Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed. Kandidaat toob selgelt välja sessiooniõppe plussid ja miinused ning Narva kui õpikeskkonna eelistamise põhjused (kuni 20 punkti).
 • Kandidaadil on teadmised õpperände võimalustest Eestis ja välisriigis nii kolledži keskselt kui ka ülikooli sees (kuni 10 punkti).

Läbivalt hinnatakse eneseväljendus- ja analüüsioskust. 

Sisseastumisintervjuu maksimumtulemus on 100 punkti ja sisseastumisintervjuu loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

Tule tudengivarjuks

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Anželika Pratkunas
programmijuht
740 1913
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024