Kirjandus- ja teatriteadus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
10
Õppetasu
tasuta

Magistriõppes on sul valida eesti kirjanduse, maailmakirjanduse ja teatriteaduse eriala. Mitmekülgne õpe annab oskused nüüdisaja kultuurielu mõtestada ja kajastada, rääkida kaasa ühiskondlikel teemadel, siduda edukalt teooriat ja praktikat ning rakendada õpitut erinevat tüüpi kultuuritekstide kirjutamisel alates arvustustest kuni teadusartiklini. Meil on paindlik sessioonõpe kohtumistega paar korda kuus. 

 

"Minu meelest on akadeemiline kirjutamine puhas loovkirjutamine. Aga seda loovust tuleb muidugi õppida natuke suunama ja selitama." 

Johanna Ross, ajakirja Keel ja Kirjandus peatoimetaja

Sa asud õppima sessioonõppes, mille auditoorsed kohtumised on kahel päeval nädalas igal teisel nädalal neljapäeviti ja reedeti. Põhilised õppevormid on aktiivsel osalemisel ja arutelul põhinevad seminarid ja praktikumid. Sessioonõppes tuleb sul teha palju iseseisvat tööd, aga seda saad teha paindlikult ja endale sobival ajal.

Kohustusliku praktika koha valid oma huvide alusel.  

Õpingute lõpus kaitsed magistritöö või rakendusliku suunaga magistriprojekti, mis valmib koostöös mõne ülikoolivälise asutusega.  

Õppekavas käsitletakse läbivalt kirjanduse ja teatri suhet kunstide, filosoofia ja ühiskonnaga. Sa tutvud moodsate kultuuriteooriatega ning omandad kirjandus- ja teatriteadusliku uurimistöö oskused. Sa tegeled kirjanduse ja teatri retseptsiooni ja rolliga ühiskonnas, vaatled eesti kirjandust ja teatrit avaramas, maailmakirjanduslikus kontekstis, suhetes teiste maade kirjanduse ja kultuuriga ning teiste kunstide ja meediumidega (fotograafia, film, koomiks jne) ja tehnoloogiaga üldisemalt. 

Aktuaalsed on üldine ja võrdlev poeetika, soouuringud, teatri- ja kirjandusteooriad ning kirjanduse filosoofia, narratoloogia ja narratiiviuuringud, nüüdisdramaturgia, kirjandus veebis, õudus- ja ulmekirjandus, autobiograafiauuringud, baltisaksa kirjanduse ja kultuuri uuringud ning ilukirjanduse tõlkimine. 

Akadeemilise süvapädevuse omandamise alternatiivina on võimalik õppekava läbida rakenduslikul või loovkirjutuse suunal. Rakendusliku magistriprojekti käigus saad teha koostööd ülikooliväliste asutustega ja kogud praktilisi kogemusi kultuuriväljal. Praktilist kirjutamist saad õppida tuntud praktikute juhendamisel loovkirjutamise, elulookirjutuse ja dramaturgiakursusel. 

Kirjandus- ja teatrikriitika praktika korraldame koostöös erialaväljaannete toimetajatega. 

Õppekava kuulub ajaloo-, kirjandus- ja kultuuriteaduste magistrikooli. See võimaldab sul läbida oma uurimishuvidele vastavaid valikaineid naabererialadelt ja osaleda koos teiste humanitaaralade magistrantidega erialaülese rõhuasetusega kursustel. Nii õpid nägema seoseid teiste distsipliinidega.  

Erialade lühitutvustused eraldi 

Eesti kirjanduse erialal õpitakse põhjalikumalt tundma eesti proosat ja luulet, tegeletakse kirjandusteooria ja -kriitikaga ning seminarides omandatakse tekstide kirjutamise kogemusi. Nõnda saadakse ettevalmistus kirjandusuurija tööks. Avatuks jäävad ka teised väljavaated, mida on võimalik arendada paindlike valikute toel: soovi korral saadakse sisukaid sissevaateid muu hulgas eesti nüüdiskirjanduse, ulmekirjanduse ja poeetika problemaatikasse. 

Maailmakirjanduse erialal nähakse eesti kirjandust maailmakirjanduse kontekstis ja seostes teiste maade kirjandusega, õpitakse käsitlema kirjandust võrdlevalt, rahvusülesest vaatenurgast, samuti nägema eri maade kirjanduse vahelisi seoseid ja kokkupuuteid, aga ka kirjanduse seoseid teiste kunstiliikidega. Ühtlasi tutvutakse võrdleva kirjandusteaduse teoreetiliste ja metoodiliste lähenemistega. Maailmakirjanduse eriala on vahendajaks eesti kirjanduse ja teiste kirjandusega tegelevate erialade (vt Euroopa keelte ja kultuuride õppekava) vahel. Sellelt erialalt saab oskusi ja teadmisi eri laadi kultuurivahendustegevuseks (tõlkimine, väliskirjanduse tutvustamine ja kriitika). 

Teatriteaduse erialal antakse süvendatud teadmised nii teatriteooriatest kui ka erialastest uurimis- ja analüüsimeetoditest. Peamiselt seminarivormis õppeainetes keskendutakse eelkõige tänapäeva teatri mõtestamisele, omandatakse oskused süvatasandil analüüsida etendust, klassikalist ja tänapäevast draamakirjandust ning nüüdisaja muusika- ja tantsuteatrit, kirjutada teatrikriitikat ja muud tüüpi tekste, aga ka rakendada erinevaid teooriaid ja meetodeid üliõpilase jaoks huvipakkuvate teemade uurimisel. Enda huvidest lähtudes saab üliõpilane valida lisaks aineid nii maailma ja Eesti teatri ajaloost kui ka nüüdisaja Eesti teatrist. 

Image
Õppejõud Janek Kraavi ja Jaak Tomberg. Foto: Mariana Tulf.
Õppejõud Janek Kraavi ja Jaak Tomberg. Foto: Mariana Tulf.

Leia vasakule-paremale liikudes sind huvitav eriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Kultuuriteaduste instituut asub otse Tartu kesklinnas pika ajalooga õppehoones. Kompaktne hoone soodustab suhtlust õppejõudude ja teiste üliõpilastega, õhkkond on avatud ja inspireeriv. 

Meie teadlased ja õppejõud teevad ulatuslikku rahvusvahelist koostööd ning on eesti kultuurielus aktiivsed. Instituudil on tihe koostöö valdkonna juhtivate tööandjatega (Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Teatri Agentuur, Eesti Rahvakultuuri Keskus jne), kes pakuvad üliõpilastele põnevaid praktikavõimalusi. 

Palju õppejõude on ka ise aktiivsed kultuuriürituste (nt teatrifestivalid Draama ja Interdistsiplinaar, kirjandusfestival Prima Vista, kultuuripealinna Tartu 2024 üritused) korraldajad ning kaasavad oma tegevustesse üliõpilasi. 

Igal erialal tegutseb väga aktiivne üliõpilasorganisatsioon: Teatriteaduse Üliõpilaste Loož, kirjandusring Ellips ja Tartu NEFA Rühm. Nad korraldavad ühiseid teatrivaatamisi ja kirjandusteoste analüüse, vestlusõhtuid, väljasõite ning legendaarseks saanud sügis- ja kevadkoole. 

Instituudil on palju rahvusvahelisi partnereid ja Erasmus+ lepinguid. Me julgustame oma magistrante minema lühemaks või pikemaks ajaks õppima välismaale, et sõlmida erialaseid rahvusvahelisi tutvusi ning näha, kuidas õpetatakse nende eriala või selle lähedast eriala mujal maailmas. 

Image
Ettekanded teatriteaduse eriala seminaris. Foto: Johan Paul Hion.
Ettekanded teatriteaduse eriala seminaris. Foto: Johan-Paul Hion. 

Meie vilistlased leiavad rakendust kultuuri- ja teaduskorralduse alal, kultuuri- ja mäluasutustes, teatrites, kultuuriajakirjade ja nädalalehtede toimetustes ning kirjastustes.  

Magistriõpingud valmistavad su ette doktoriõpinguteks meie erialadel või mõnel lähedasel erialal.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 3. juulil 2023 kell 11.00 aadressil Ülikooli 16-104 (eesti kirjandus), 109 (maailmakirjandus), 212 (teatriteadus), Tartu.


Erialakatse koosneb kahest osast: kirjalik osa ja intervjuu

Kirjalik erialakatse selgitab sisseastuja erialatundmist ja intervjuu motivatsiooni antud erialal õppida. Intervjuu toimub kirjaliku erialakatse põhjal. Kirjalik osa ja intervjuu toimuvad eraldi igal magistriõppe erialal. Tekstianalüüsiks on aega 45 minutit.
 

1) Eesti kirjanduse eriala

Kirjalik teoseanalüüs: ühe emakeelse ilukirjandusliku teksti sisu ja vormi analüütiline tõlgendamine.

Kirjandus: Eesti kirjanduslugu. Tallinn, 2001; A. Merilai, A. Saro, E. Annus, Poeetika. Tartu, 2007.

Intervjuu: käsitletakse kirjalikku teoseanalüüsi, kirjandusteaduse aktuaalseid küsimusi ja üliõpilaskandidaadi erialast motiveeritust.


2) Maailmakirjanduse eriala

Kirjalik teoseanalüüs: sisseastuja saab kohapeal katkendid kahest kirjandusteosest, mille poeetikat tal tuleb võrrelda.

Kirjandus: J. Talvet, P. Torop, J. Unt, Maailmakirjandus I. Antiikajast valgustuseni. Tallinn, 2001; Maailmakirjandus II. Romantismist postmodernismini (koostanud J. Talvet). Tallinn, 1999.

Intervjuu: käsitletakse kirjalikku teoseanalüüsi, kirjandusteaduse aktuaalseid küsimusi ja üliõpilaskandidaadi erialast motiveeritust.


3) Teatriteaduse eriala

Kirjalik teoseanalüüs: kohapeal vaadatud lavastuse videokatkendi analüüs, mis hõlmab ka lavastuse teatriloolist konteksti.

Teoreetiline kirjandus: Riina Oruaas, Etendusanalüüs. Rmt: Etenduskunstide uurimismeetodid. Kõrgkooliõpik. Tartu, 2022, https://sisu.ut.ee/etenduskunstid/book/etendusanalüüs

Intervjuu: käsitletakse analüüsitud videokatkendit, selle põhjal kirjutatud esseed, eesti teatri ja teatriteaduse aktuaalseid küsimusi ning üliõpilaskandidaadi teatriteaduslikke huvisid ja motiveeritust.
 

Hindamine

Kirjaliku erialakatse hindamisel võetakse arvesse:

  • teksti poeetika mõistmist,
  • suulist ja kirjalikku argumenteerimisoskust,
  • filoloogilisi ja humanitaarseid teadmisi,
  • loomingulist mõtlemist,
  • analüüsi- ja üldistusvõimet.

Erialakatse annab maksimaalselt 100 punkti. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Hedi-Liis Toome
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023