Skip to main content

Euroopa keeled ja kultuurid

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
22
Õppetasu
4000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 15, EL-i välistele 2

Meie ingliskeelsel õppekaval on rahvusvaheline õpikeskkond, kus saad arendada nii tänapäeva kui ka klassikaliste keelte oskusi ja süvendada teadmisi Euroopa kultuuriruumist. Õpet täiendab õpirände- ja praktikavõimalus. Kultuuridevahelise suhtluse praktiline kogemus ning paindlikult kujundatav õpitee valmistavad su ette tööks kultuurivahendusega seotud töökohtadel näiteks kultuuridiplomaatia ja teaduskommunikatsiooni alal.

„Keele ja kultuuri süvitsi õppimine õpetab kahtlema, küsima ning kriitiliselt ja süsteemselt mõtlema – kunagi ei ole vastus lõplik lihtne „jah“ või „ei“, sest seda mõjutab kontekst. Need oskused ja kontekstitundlikkus on probleemide lahendamisel olulised sõltumata valdkonnast.“ 

Helena Jeret-Mäe, vilistlane (inglise keel ja kirjandus), tooteomanik Singularity Creationsis

Õppetöö

Spetsialiseeruda saad ühele erialale seitsmest. Valikus on inglise, prantsuse, hispaania või saksa keel ja kirjandus, Skandinaavia keeled ja kultuurid, vene ja slaavi filoloogia, klassikaline filoloogia. Valikainete abil on võimalik meie õppijatel kujundada erinevaid karjääriradu. 

Paljudest riikidest pärit kaasüliõpilased ja välisõppejõud annavad kultuuridevahelise suhtluse praktika Tartus ning rahvusvaheline õpiränne välismaal. 

Õpe on seminarivormis. Seminarides arendatakse ka teoreetiliste küsimuste lahkamisel praktilisi oskusi, näiteks võõrkeelte, meeskonnatöö, ajaplaneerimise jt oskusi. Sa omandad eri formaatides võõrkeeles kirjutamise, suulise esinemise ja tekstianalüüsi oskuse. 

Praktika aitab õpitud oskusi arendada üliõpilase tulevikuplaanidele vastavas rakenduslikus kontekstis, milleks võib olla näiteks kultuuridevaheline suhtlus, teaduskorraldus või tõlkimine.

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppimist toetab nüüdisaegne, aga samas ajalooline õpikeskkond Tartu Ülikooli kesklinnas asuvates hoonetes. See teeb aktiivse osaluse Tartu linna kultuuri- ja üliõpilaselus lihtsaks. 

Meie magistrandid on kaasatud nii osakondade teadusteemadesse kui ka teadusürituste korraldamisse. Igal semestril on kavas filmi- ja kultuurivestluste õhtud, mille korraldamisest ja lihtsalt nautimisest on oodatud osa võtma kõigi erialade üliõpilased. Osakonnad aitavad aktiivselt kaasa ka kultuurisündmuste (nt Prima Vista, Saksa Kevad, tudengite kevadpäevad, Iberofest) korraldamisele. 
 

Peale lõpetamist

Meie vilistlased töötavad mitmesugustel ametikohtadel, kus on vajalik väga hea suulise ja kirjaliku võõrkeeleoskuse ning kultuuridevahelise suhtluse pädevus, näiteks rahvusvahelistes kultuurivahenduse organisatsioonides, riigi-, haridus- ja teadusasutustes, mõttekodades, kirjastustes, muuseumides, tarkvarafirmades ning äriühingutes nii Eestis kui ka välismaal. 

Magistrikraad võimaldab jätkata õpinguid doktoriõppes võõrkeelte ja kirjanduse või mõnel muul, lähedasel alal (nt semiootika, maailmakirjandus, üldkeeleteadus, meedia ja kommunikatsioon) nii Eestis kui ka välismaal. 

 

 

Image

 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • valitud eriala keeleoskus (keeleoskust hinnatakse sisseastumiseksamitel)

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri ja essee. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse (vestlus).

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.

Motivatsioonikiri on 2400-3000 tähemärgi (koos tühikutega) pikkune tekst, milles üliõpilaskandidaat kirjeldab:

 • oma varasemat õpiteed ja kuidas see valmistab teda ette õpinguteks õppekaval;
 • miks on valinud just Tartu ülikooli;
 • võimalikke uurimisteemasid, lähtudes isiklikest huvidest ja maailma keelte ja kultuuride kolledžis pakutavast;
 • plaanitavat õpiteed (sh arusaamist õppekava sisust ja ülesehitusest);
 • tulevikuplaane pärast õpingute lõppu.

Motivatsioonikirja puhul hinnatakse:

 • üliõpilaskandidaadi ettevalmistust võõrkeelte ja võõrkeeltes kirjutatud kirjanduste õppimiseks;
 • õppekava ja õppimisvõimaluste tundmist;
 • üliõpilaskandidaadi plaanide selgust.

Essee tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks. 

Inglise keele ja kirjanduse, vene ja slaavi filoloogia, prantsuse keele ja kirjanduse, hispaania keele ja kirjanduse, saksa keele ja kirjanduse ning Skandinaavia keelte ja kultuuride erialadele kandideerimisel tuleb esitada essee (7200-9000 tähemärki koos tühikutega), milles üliõpilaskandidaat arutleb struktureeritult ühe erialaga seotud probleemi üle.

Essee kirjutatakse erialale vastavas võõrkeeles (inglise, vene, prantsuse, hispaania, saksa, rootsi, norra või taani keeles). Essee teemad tehakse avalikuks 15. veebruaril

Essee puhul hinnatakse

 • teemale vastavust;
 • selget probleemipüstitust;
 • argumentatsiooni loogilisust ja sidusust;
 • teksti struktureeritust vastavalt erialale vastava võõrkeele akadeemilise argumentatsiooni reeglitele;
 • keelelist korrektsust ja idiomaatilisust.

Essee peab olema autori originaallooming ning kirjutatud etteantud perioodil (15. veebruar - 15. märts).

Essee tulemuse saab esitada soovi korral ka maailma keelte ja kultuuride kolledži võõrkeeleõpetaja õppekavale sisseastumisel. Vt võõrkeeleõpetaja õppekava vastuvõtutingimusi.

Klassikalise filoloogia erialal tuleb esitada iseseisev kirjalik kommenteeritud tõlge kandidaadi valikul kas ladina või vanakreekakeelsest keskmise raskusastmega tekstikatkendist eesti keelde. Tekstikatke tehakse avalikuks 15. veebruaril maailma keelte ja kultuuride kolledži veebilehel. Tõlge tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsil.

Kommenteeritud tõlke juures hinnatakse:

 • tõlke sisulist adekvaatsust ja iseseisvust;
 • grammatilist, süntaktilist ja leksikaalset korrektsust;
 • oskust kommenteerida tekstis esinevaid nimesid ja nähtusi olmekultuuri, antiikajaloo, mütoloogia, geograafia, topograafia ja autori biograafia seisukohast;
 • värssteksti puhul pädevust meetrumi määramisel.

Teksti pikkus on 150-200 sõna.

 

Erialakatse toimub suulise vestluse vormis erialale vastavas võõrkeeles, klassikalise filoloogia eriala puhul eesti keeles. Erialakatsel keskendutakse üliõpilaskandidaadi tulevikuplaanidele ja kavandatavale õpiteele Tartu ülikoolis, s.t selles laiendatakse motivatsioonikirjas ja essees või kommenteeritud tõlkes kirjeldatut ning ühtaegu vaadeldakse üliõpilaskandidaadi oskust end suuliselt väljendada.

Erialakatsed toimuvad 18.04.2022 ja 22.04.2022 . Täpne aeg lepitakse iga kandidaadiga kokku aprilli alguses. Erialakatsed viiakse läbi veebi vahendusel. 

Erialakatsel hinnatakse üliõpilaskandidaadi

 • varasema akadeemilise ettevalmistuse piisavust Tartu ülikoolis õppimiseks;
 • suutlikkust arutleda erialaga seotud teemadel;
 • oskust end suuliselt ja akadeemiliselt väljendada erialale vastavas võõrkeeles.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 40% ulatuses
 • esseed 40% ulatuses
 • erialakatset 20% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja tulemus peab olema vähemalt 51 punkti, et esseed/tõlget hinnataks. Mõlema kirjaliku töö eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse vestlusele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Lisalugemist

Raili Marling
programmijuht
Age Allas
tasemeõppe koordinaator
737 6255
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021
#sisseastumine
Kindlasti on sul tekkinud palju küsimusi, mõtteid või isegi hirme seoses ülikoolieluga. Ära muretse, sa ei ole selles üksi!  Esmakursuslaste blogist leiad tudengite kogemusi ja lugusid ülikoo…
Jaga
08.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel