Euroopa keeled ja kultuurid

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
22
Õppetasu
4000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 15, kodakondsuse piiranguta 2

Meie ingliskeelsel õppekaval on rahvusvaheline õpikeskkond, kus saad arendada nii tänapäeva kui ka klassikaliste keelte oskusi ja süvendada teadmisi Euroopa kultuuriruumist. Õpet täiendab õpirände- ja praktikavõimalus. Kultuuridevahelise suhtluse praktiline kogemus ning paindlikult kujundatav õpitee valmistavad su ette tööks kultuurivahendusega seotud töökohtadel näiteks kultuuridiplomaatia ja teaduskommunikatsiooni alal.

„Keele ja kultuuri süvitsi õppimine õpetab kahtlema, küsima ning kriitiliselt ja süsteemselt mõtlema – kunagi ei ole vastus lõplik lihtne „jah“ või „ei“, sest seda mõjutab kontekst. Need oskused ja kontekstitundlikkus on probleemide lahendamisel olulised sõltumata valdkonnast.“ 

Helena Jeret-Mäe, vilistlane (inglise keel ja kirjandus), tooteomanik Singularity Creationsis

Spetsialiseeruda saad ühele erialale seitsmest. Valikus on inglise, prantsuse, hispaania või saksa keel ja kirjandus, Skandinaavia keeled ja kultuurid, vene ja slaavi filoloogia, klassikaline filoloogia. Valikainete abil on võimalik meie õppijatel kujundada erinevaid karjääriradu. 

Paljudest riikidest pärit kaasüliõpilased ja välisõppejõud annavad kultuuridevahelise suhtluse praktika Tartus ning rahvusvaheline õpiränne välismaal. 

Õpe on seminarivormis. Seminarides arendatakse ka teoreetiliste küsimuste lahkamisel praktilisi oskusi, näiteks võõrkeelte, meeskonnatöö, ajaplaneerimise jt oskusi. Sa omandad eri formaatides võõrkeeles kirjutamise, suulise esinemise ja tekstianalüüsi oskuse. 

Praktika aitab õpitud oskusi arendada üliõpilase tulevikuplaanidele vastavas rakenduslikus kontekstis, milleks võib olla näiteks kultuuridevaheline suhtlus, teaduskorraldus või tõlkimine.

Image
24_oct_2017_ty_143

Õppimist toetab nüüdisaegne, aga samas ajalooline õpikeskkond Tartu Ülikooli kesklinnas asuvates hoonetes. See teeb aktiivse osaluse Tartu linna kultuuri- ja üliõpilaselus lihtsaks. 

Meie magistrandid on kaasatud nii osakondade teadusteemadesse kui ka teadusürituste korraldamisse. Igal semestril on kavas filmi- ja kultuurivestluste õhtud, mille korraldamisest ja lihtsalt nautimisest on oodatud osa võtma kõigi erialade üliõpilased. Osakonnad aitavad aktiivselt kaasa ka kultuurisündmuste (nt Prima Vista, Saksa Kevad, tudengite kevadpäevad, Iberofest) korraldamisele. 
 

Meie vilistlased töötavad mitmesugustel ametikohtadel, kus on vajalik väga hea suulise ja kirjaliku võõrkeeleoskuse ning kultuuridevahelise suhtluse pädevus, näiteks rahvusvahelistes kultuurivahenduse organisatsioonides, riigi-, haridus- ja teadusasutustes, mõttekodades, kirjastustes, muuseumides, tarkvarafirmades ning äriühingutes nii Eestis kui ka välismaal. 

Magistrikraad võimaldab jätkata õpinguid doktoriõppes võõrkeelte ja kirjanduse või mõnel muul, lähedasel alal (nt semiootika, maailmakirjandus, üldkeeleteadus, meedia ja kommunikatsioon) nii Eestis kui ka välismaal. 

 

 

Image
European-14

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase (eeldusaineid ei ole kandideerimiseks kehtestatud)
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • valitud eriala keeleoskus (keeleoskust hinnatakse sisseastumiseksamitel)

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri ja essee. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Motivatsioonikirja nõuded lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.

Motivatsioonikiri on 2400–3000 tähemärgi (koos tühikutega) pikkune tekst, milles üliõpilaskandidaat kirjeldab:

 • oma varasemat õpiteed ja kuidas see valmistab teda ette õpinguteks õppekaval;
 • miks on valinud just Tartu ülikooli;
 • võimalikke uurimisteemasid, lähtudes isiklikest huvidest ja maailma keelte ja kultuuride kolledžis pakutavast;
 • plaanitavat õpiteed (sh arusaamist õppekava sisust ja ülesehitusest);
 • tulevikuplaane pärast õpingute lõppu.

Motivatsioonikirja puhul hinnatakse

 • üliõpilaskandidaadi ettevalmistust võõrkeelte ja võõrkeeltes kirjutatud kirjanduste õppimiseks;
 • õppekava ja õppimisvõimaluste tundmist;
 • üliõpilaskandidaadi plaanide selgust.

Esseeteemad ning tõlketekstid

Essee tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks. 

Inglise keele ja kirjanduse, vene ja slaavi filoloogia, prantsuse keele ja kirjanduse, hispaania keele ja kirjanduse, saksa keele ja kirjanduse ning Skandinaavia keelte ja kultuuride erialadele kandideerimisel tuleb esitada essee (7200–9000 tähemärki koos tühikutega), milles üliõpilaskandidaat arutleb struktureeritult ühe erialaga seotud probleemi üle (vt essee teemasid allpool).

Essee tuleb kirjutada erialale vastavas võõrkeeles (inglise, vene, prantsuse, hispaania, saksa, rootsi, norra või taani keeles). 

Essee puhul hinnatakse

 • teemale vastavust;
 • selget probleemipüstitust;
 • argumentatsiooni loogilisust ja sidusust;
 • teksti struktureeritust vastavalt erialale vastava võõrkeele akadeemilise argumentatsiooni reeglitele;
 • keelelist korrektsust ja idiomaatilisust.

Essee peab olema autori originaallooming ning kirjutatud etteantud perioodil (15. veebruarist 15. märtsini).

Essee tulemuse saab esitada soovi korral ka maailma keelte ja kultuuride kolledži võõrkeeleõpetaja õppekavale sisseastumisel. Vaata võõrkeeleõpetaja õppekava vastuvõtutingimusi.

Laadige oma essee teema alla siit:

Klõpsake lingil, et avada fail uues aknas (veenduge, et teie brauseris on hüpikaknad lubatud).

Klassikalise filoloogia erialal tuleb esitada iseseisev kirjalik kommenteeritud tõlge kandidaadi valikul kas ladina või vanakreekakeelsest keskmise raskusastmega tekstikatkendist eesti keelde (vt tekstikatkeid allpool). Tõlge tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. märtsil.

Kommenteeritud tõlke juures hinnatakse

 • tõlke sisulist adekvaatsust ja iseseisvust;
 • grammatilist, süntaktilist ja leksikaalset korrektsust;
 • oskust kommenteerida tekstis esinevaid nimesid ja nähtusi olmekultuuri, antiikajaloo, mütoloogia, geograafia, topograafia ja autori biograafia seisukohast;
 • värssteksti puhul pädevust meetrumi määramisel.

Laadige oma tõlketekst alla siit:

Klõpsake lingil, et avada fail uues aknas (veenduge, et teie brauseris on hüpikaknad lubatud).

Teksti pikkus on 150–200 sõna.

  Erialakatse tingimused ja ajakava lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

  Erialakatse toimub vestluse vormis erialale vastavas võõrkeeles, klassikalise filoloogia eriala puhul eesti keeles.

  Erialakatsel keskendutakse üliõpilaskandidaadi tulevikuplaanidele ja kavandatavale õpiteele Tartu ülikoolis, s.t selles laiendatakse motivatsioonikirjas ja essees või kommenteeritud tõlkes kirjeldatut ning ühtaegu vaadeldakse üliõpilaskandidaadi oskust end suuliselt väljendada.

  Erialakatsed toimuvad 21.04.23 ja 24.04.23. Täpne aeg lepitakse iga kandidaadiga kokku aprilli alguses. Erialakatsed viiakse läbi veebi teel. 

  Erialakatsel hinnatakse üliõpilaskandidaadi

  • varasema akadeemilise ettevalmistuse piisavust Tartu ülikoolis õppimiseks;
  • suutlikkust arutleda erialaga seotud teemadel;
  • oskust end suuliselt ja akadeemiliselt väljendada erialale vastavas võõrkeeles.

   

  Kandidaadi hindamine
   

  Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • motivatsioonikirja 40% ulatuses
  • esseed 40% ulatuses
  • erialakatset 20% ulatuses

  Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja tulemus peab olema vähemalt 51 punkti, et esseed/tõlget hinnataks. Mõlema kirjaliku töö eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse erialakatsele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

  Tule tudengivarjuks

  Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

  Raili Marling
  programmijuht
  Age Allas
  õppekorralduse spetsialist
  Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta

  Osale 2. juunil virtuaalsel sisseastumise infopäeval!

  #sisseastumine
  Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
  06.07.2023
  #sisseastumine
  Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
  15.06.2023
  #sisseastumine
  2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
  27.04.2023
  #õppimine #sisseastumine
  Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
  10.04.2023