Kunstide ja tehnoloogia õpetaja

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot

 

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Viljandi
Õppekohtade arv
34
Õppetasu
tasuta

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis oma valdkonnas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus. Õppekava tugev külg on ka teooria ja praktika tihe seostamine ning individuaalne lähenemine õppijale.

„Alustavad õpetajad said õpingutest kindlasti kaasa innustavaid mõtteid ning paraja portsu julgust ja tahtmist õpitut ellu viia. Juba töötavad õpetajad nautisid silmanähtavalt nii enesetäiendamist kui ka võimalust vahetada mõtteid ja kogemusi. Lisaboonus on uued tuttavad ja värsked teadmised.“ 

Margus Meinart, vilistlane, Kõrgem Kunstikool Pallas

Õpe toimub sessioonidena Viljandis ja Tartus. 

Need, kes on juba läbinud bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe kujutava või tarbekunsti, pärandtehnoloogia, muusika, tantsu või teatrikunsti valdkonnas, saavad selle Eestis ainulaadse õppekava läbimise järel tööturu jaoks lisaväärtuse, omandades kahe aine õpetaja kutse.

Image
tudengid

Tartu Ülikool pakub oma väga mitmekesise erialavaliku, tipptasemel õppejõudude ja nüüdisaegse õpikeskkonnaga hulgaliselt valikuid ja võimalusi õppida ning areneda.  

Viljandi ja Tartu üliõpilas- ja kultuurielu on aktiivne ja võimalusterohke. Sa saad osaleda näiteks kontsertidel ja näitustel nii kuulajate-vaatajate kui ka kaasalööjatena.  

Üliõpilaselu lahutamatu osa on üliõpilasesinduse korraldatud üritused: avapidu, talvepidu ja rebastenädal. Ka Viljandis tegutsev üliõpilasklubi Wimka korraldab regulaarselt üritusi.  

Meie partnerülikoolide võrgustik soosib üliõpilasvahetust, nii on sul võimalus täiendada end mõnes ülikoolis välismaal.

Image
käsitöö

Õppekava läbinu saab õpetaja 7. taseme kutse. 

Meie vilistlaste missioon on ühendada üldhariduskooli kunsti-, muusika-, käsitöö- ja tehnoloogiaõpetuses parimal võimalikul viisil tänapäeva tehnoloogia ning nüüdis- ja pärimuskultuur.  

Sul on võimalus asuda tööle üldharidus- või huvikooli kunsti-, muusika-, pilli-, käsitöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse, tantsu- või ettevõtluse õpetajana, samuti kooliteatri juhendajana. 

Oled oodatud jätkama õpinguid doktorantuuris. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained (kui need on erialale kehtestatud)

  2023. aastal toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

  • Kunstiõpetaja eriala (õpetajaõppe eriala, kehtib eeldusainete nõue)
  • Käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala (õpetajaõppe eriala)
  • Tehnoloogiaõpetuse õpetaja eriala (õpetajaõppe eriala)
  • Üldhariduskooli muusikaõpetaja eriala (õpetajaõppe eriala, kehtib eeldusainete nõue)
  • Ettevõtlusõpetaja eriala (täiendav eriala)
  • Pilliõpetaja eriala (täiendav eriala, kehtib eeldusainete nõue)
    
 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

2023. aastal ei toimu vastuvõttu kooliteatri juhendaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja ja tantsuõpetaja erialadele, järgmine vastuvõtt nendele erialadele toimub 2024. aastal.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse ning koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada portfoolio (käsitöö- ja kodunduse, kunsti-, tehnoloogiaõpetaja erialadel) ja motivatsioonikiri (kõigil erialadel). 

Kunstiõpetaja eriala

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

 • TÜ: maalikunst
 • TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia: rahvuslik käsitöö, rahvuslik ehitus, rahvuslik metallitöö, teatrikunsti visuaaltehnoloogia
 • Eesti Kunstiakadeemia: kõik erialad
 • Kõrgem Kunstikool Pallas - kõik erialad
 • Tallinna Ülikool: integreeritud kunst, muusika ja  multimeedia – kunsti suund (kunstiõpetus)

Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud järgmised eeldusained: joonistamine 6 EAP, maalimine 6 EAP, skulptuur 3 EAP, üldkompositsioon ja värvusõpetus 3 EAP, kujutav geomeetria 3 EAP, kunstiajalugu 6 EAP – kokku 27 EAP.
 

Pilliõpetaja eriala

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

 • TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia: koolimuusika, jazzmuusika, pärimusmuusika, muusika
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia: kõik bakalaureuseõppekavad va teatrikunst
 • Tallinna Ülikool: muusik

Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud järgmised eeldusained: muusikainstrumendi õpe 12 EAP, muusikateoreetilised ained 12 EAP ja muusikaajalugu 3 EAP – kokku 27 EAP.
 

Üldhariduskooli muusikaõpetaja eriala

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

 • TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia: muusika
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia: kõik bakalaureuseõppekavad va teatrikunst
 • Tallinna Ülikool: integreeritud kunst, muusika ja multimeedia – muusika suund (muusika)

Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud järgmised eeldusained: muusikainstrumendi õpe 12 EAP, muusikateoreetilised ained 12 EAP ja muusikaajalugu 3 EAP – kokku 27 EAP.
 

Eeldusainete nõudeta õppekavad

 • Ettevõtlusõpetaja
 • Käsitöö ja kodunduse õpetaja
 • Tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Nendele erialadele kandideerijatelt ei nõuta eeldusaineid ning sobivus erialale selgitatakse välja erialakatse käigus.

Erialakatse toimub

 • 6. juulil 2023 (kunstiõpetaja, käsitöö- ja kodunduse õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, ettevõtlusõpetaja) algusega kell 9.30 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia peamajas (Posti 1 ruum 122, Viljandi);
 • 7. juulil 2023 (üldhariduskooli muusikaõpetaja, pilliõpetaja) algusega kell 11.00 aadressil Carl Robert Jakobsoni 14 ruum 301, Viljandi.   

Käsitöö ja kodunduse õpetaja erialale kandideerijad peavad esitama erialakatse vestlusel 2–5 olulist ja tähenduslikku enda valmistatud eset, mis esindavad parimal viisil kandidaadi erialaseid oskuseid. Hindamisel arvestatakse erialase töö kogemust ja vilumust, motiveeritust ja eeldusi erialaseks tööks ning enesearenduseks. Samuti arvestatakse loomingumapi kujunduse esteetilisust ja läbimõeldust (vaata loomingumapi koostamise juhiseid allpool).

Pilliõpetaja erialal tuleb erialakatsel esitada üks pala põhipillil (pilliõpetaja võib olla ka lauluõpetaja, sel juhul esitatakse laul).

Üldhariduskooli muusikaõpetaja erialal tuleb esitada laul klaverisaatega (ise ennast saates). 
 

Hindamine

Erialakatse käigus hinnatakse

 • eelnevat erialast ettevalmistust ja loomingulist tegevust (nt portfoolio/loomingumapp, pala põhipillil vm)  (40%);
 • kandidaadi motiveeritust, eeldusi ja valmisolekut edukaks õpetajatööks (vestlus, motivatsioonikiri) (60%).

Erialakatse koondtulemus esitatakse 100 punkti skaalal. Katseid hindab vastuvõtukomisjon, mis koosneb eriala õppejõududest. Erialakatsel on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Kandideerimiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti.


Moivatsioonikiri

Kõigile erialadele kandideerijad peavad esitama koos avaldusega SAIS-is ka motivatsioonirja.

Motivatsioonikiri peab sisaldama järgmisi osi:

 1. lühike CV,
 2. kuni 1 A4 põhjendust, miks üliõpilaskandidaat soovib õpetajaks saada ning miks just tema on parim kandidaat kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekavale. 

Portfoolio

Portfoolio peavad koos avaldusega SAIS-is esitama järgmistele erialadele kandideerijad:

 • käsitöö ja kodunduse õpetaja
 • kunstiõpetaja
 • tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Portfoolio ehk loomingiumapp peab sisaldama kandidaadi loomingulist biograafiat ja näiteid töödest. Portfoolio eesmärk on saada ülevaade kandidaadi senisest erialasest loometegevusest ning käsitöö ja kodunduse õpetaja ning tehnoloogiaõpetaja eriala valinutel käsitöö- ja tehnoloogiaalastest oskustest. Eelistatud on elektrooniline loomingumapp. Elektrooniline loomingumapp tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is (lisada faili või lingina) ning paberkandjal loomingumapp tuleb võtta kaasa erialakatsele.
 

Käsitöö ja kodunduse õpetaja erialale kandideerijate loomingumapp peab andma ülevaate käsitööalastest oskustest ja loomingust ning võiks sisaldada järgmisi osi:

 1. Loetelu käsitöötehnikatest, millega kandideerija on tegelenud või mida õppinud viimase 5 aasta jooksul. Lisada ka varem läbitud koolitused või erialased õpingud (1 lk);
 2. Loominguline tegevus ja näited erinevatest erialastest töödest (näiteks tikkimine, kudumine, heegeldamine, õmblemine jt): kavandid, fotod valminud esemetest, blogi vm lingid jne;
 3. Näitustel või käsitööprojektides osalemine: loetelu, illustreerivad materjalid;
 4. Muu käsitööalane tegevus/koolitustegevus vms: programmid, koolituskavad, õppevahendid, ilmunud tööjuhendid, trükised, publikatsioonid jne.

 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim punktide kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Marvi Remmik
programmijuht
515 5395
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023