Skip to main content

Kunstide ja tehnoloogia õpetaja

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Viljandi
Õppekohtade arv
27
Õppetasu
tasuta

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis oma valdkonnas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus. Õppekava tugev külg on ka teooria ja praktika tihe seostamine ning individuaalne lähenemine õppijale.

„Alustavad õpetajad said õpingutest kindlasti kaasa innustavaid mõtteid ning paraja portsu julgust ja tahtmist õpitut ellu viia. Juba töötavad õpetajad nautisid silmanähtavalt nii enesetäiendamist kui ka võimalust vahetada mõtteid ja kogemusi. Lisaboonus on uued tuttavad ja värsked teadmised.“ 

Margus Meinart, vilistlane, Kõrgem Kunstikool Pallas

Õppetöö

Õpe toimub sessioonidena Viljandis ja Tartus. 

Need, kes on juba läbinud bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe kujutava või tarbekunsti, pärandtehnoloogia, muusika, tantsu või teatrikunsti valdkonnas, saavad selle Eestis ainulaadse õppekava läbimise järel tööturu jaoks lisaväärtuse, omandades kahe aine õpetaja kutse.

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Tartu Ülikool pakub oma väga mitmekesise erialavaliku, tipptasemel õppejõudude ja nüüdisaegse õpikeskkonnaga hulgaliselt valikuid ja võimalusi õppida ning areneda.  

Viljandi ja Tartu üliõpilas- ja kultuurielu on aktiivne ja võimalusterohke. Sa saad osaleda näiteks kontsertidel ja näitustel nii kuulajate-vaatajate kui ka kaasalööjatena.  

Üliõpilaselu lahutamatu osa on üliõpilasesinduse korraldatud üritused: avapidu, talvepidu ja rebastenädal. Ka Viljandis tegutsev üliõpilasklubi Wimka korraldab regulaarselt üritusi.  

Meie partnerülikoolide võrgustik soosib üliõpilasvahetust, nii on sul võimalus täiendada end mõnes ülikoolis välismaal.

Image

Peale lõpetamist

Õppekava läbinu saab õpetaja 7. taseme kutse. 

Meie vilistlaste missioon on ühendada üldhariduskooli kunsti-, muusika-, käsitöö- ja tehnoloogiaõpetuses parimal võimalikul viisil tänapäeva tehnoloogia ning nüüdis- ja pärimuskultuur.  

Sul on võimalus asuda tööle üldharidus- või huvikooli kunsti-, muusika-, pilli-, käsitöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse, tantsu- või ettevõtluse õpetajana, samuti kooliteatri juhendajana. 

Oled oodatud jätkama õpinguid doktorantuuris. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained (kui need on erialale kehtestatud)

  2022. aastal toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

  • Kooliteateri juhendaja eriala
  • Kunstiõpetaja eriala (kehtib eeldusainete nõue)
  • Käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala
  • Nutikate tehnoloogiate õpetaja eriala
  • Pilliõpetaja eriala (kehtib eeldusainete nõue)
  • Tantsuõpetaja eriala (kehtib eeldusainete nõue)
  • Tehnoloogiaõpetuse õpetaja eriala
  • Üldhariduskooli muusikaõpetaja eriala (kehtib eeldusainete nõue)

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka loomingumapp/portfoolio (kunsti-, käsitöö- ja kodunduse, tehnoloogia-, tantsuõpetaja, kooliteatri juhendaja erialadel) ning motivatsioonikiri (kõigil erialadel). Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Kunstiõpetaja eriala

Eeldusained (27 EAP): joonistamine 6 EAP, maalimine 6 EAP, skulptuur 3 EAP, üldkompositsioon ja värvusõpetus 3 EAP, kujutav geomeetria 3 EAP, kunstiajalugu 6 EAP.

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:

 • TÜ: maalikunst
 • TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia: rahvuslik käsitöö, rahvuslik ehitus, rahvuslik metallitöö, teatrikunsti visuaaltehnoloogia
 • Eesti Kunstiakadeemia: kõik erialad
 • Kõrgem Kunstikool Pallas - kõik erialad
 • Tallinna Ülikool: integreeritud kunst, muusika ja  multimeedia – kunsti suund (kunstiõpetus)

Pilliõpetaja eriala

Eeldusained (27 EAP): muusikainstrumendi õpe 12 EAP, muusikateoreetilised ained 12 EAP ja muusikaajalugu 3 EAP.

Eeldusainetele vastavad õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:

 • TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia: koolimuusika, jazzmuusika, pärimusmuusika, muusika
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia: kõik bakalaureuseõppekavad va teatrikunst
 • Tallinna Ülikool: muusik

Üldhariduskooli muusikaõpetaja eriala

Eeldusained (27 EAP): muusikainstrumendi õpe 12 EAP, muusikateoreetilised ained 12 EAP ja muusikaajalugu 3 EAP.

Eeldusainetele vastavad õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:

 • TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia: muusika
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia: kõik bakalaureuseõppekavad va teatrikunst
 • Tallinna Ülikool: integreeritud kunst, muusika ja multimeedia – muusika suund (muusika)

Tantsuõpetaja eriala

Eeldusainetele vastavad õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:

 • TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia: tantsukunst
 • Tallinna Ülikool: koreograafia
 • Tantsuspetsialisti 6. taseme kutset omavad inimesed 

Eeldusaineid ei ole ja kandidaatide sobivus selgitatakse välja erialakatsete käigus järgmistel erialadel:

 • Käsitöö ja kodunduse õpetaja
 • Tehnoloogiaõpetuse õpetaja
 • Nutikate tehnoloogiate õpetaja
 • Kooliteatri juhendaja

Erialakatse toimub

 • 4. juulil 2022 (üldhariduskooli muusikaõpetaja ja pilliõpetaja) algusega kell 10 muusikamajas (Jakobsoni 14, Viljandi)
 • 5. juulil 2022 (ülejäänud erialad) algusega kell 9.30 TÜ VKA peamajas (Posti 1, Viljandi).   

Erialakatse käigus hinnatakse:

 • eelnevat erialast ettevalmistust ja loomingulist tegevust (nt portfoolio/loomingumapp, pala põhipillil vm)  (40%);
 • kandidaadi motiveeritust, eeldusi ja valmisolekut edukaks õpetajatööks (vestlus, motivatsioonikiri) (60%)

Motivatsioonikiri sisaldab järgmisi osi:

 1. lühike CV
 2. max 1 A4 põhjendust, miks üliõpilaskandidaat soovib õpetajaks saada ning miks just tema on parim kandidaat kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekavale. 

Motivatsioonikiri esitatakse SAISi kaudu.

Kunstiõpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tantsuõpetaja ja kooliteatri juhendaja erialal esitatakse loomingumapp/portfoolio, mis sisaldab loomingulist biograafiat ja näiteid töödest. Loomingumapi/portfoolio eesmärgiks on saada ülevaade kandidaadi senisest erialasest loometegevusest ning käsitöö ja kodunduse õpetaja ning tehnoloogiaõpetaja eriala valinutel käsitöö- ja tehnoloogiaalastest oskustest. Eelistatud on elektrooniline loomingumapp. Elektrooniline loomingumapp esitada SAIS-i kaudu (lisatud faili või lingina), paberkandjal loomingumapp võtta kaasa erialakatsele.
 

Käsitöö ja kodunduse õpetaja erialal esitatakse vestlusel 2-5 olulist ja tähenduslikku enda valmistatud eset, mis esindavad parimal viisil kandidaadi erialaseid oskuseid. Hindamisel arvestatakse erialase töö kogemust ja vilumust, motiveeritust ja eeldusi erialaseks tööks ning enesearenduseks. Samuti arvestatakse loomingumapi kujunduse esteetilisust ja läbimõeldust (vt loomingumapi koostamise juhendit.)
 
Juhend (käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala) loomingumapi koostamiseks

Loomingumapp annab ülevaate käsitööalastest oskustest ja loomingust ning võiks sisaldada järgmisi osi:

 1. Loetelu käsitöötehnikatest, millega kandideerija on tegelenud või mida õppinud viimase 5 aasta jooksul.  Lisada ka varem läbitud koolitused või erialased õpingud (1 lk);
 2. Loominguline tegevus ja näited erinevatest erialastest töödest (näiteks tikkimine, kudumine, heegeldamine, õmblemine jt): kavandid, fotod valminud esemetest, blogi vm lingid jne;
 3. Näitustel või käsitööprojektides osalemine: loetelu, illustreerivad materjalid;
 4. Muu käsitööalane tegevus/koolitustegevus vms: programmid, koolituskavad, õppevahendid, ilmunud tööjuhendid, trükised, publikatsioonid jne.

Pilliõpetaja erialal esitatakse üks pala põhipillil (pilliõpetaja võib olla ka lauluõpetaja, sel juhul esitatakse laul).

Üldhariduskooli muusikaõpetaja erialal esitatakse laul klaverisaatega (ise ennast saates). 

Hindamine

Erialakatse koondtulemus esitatakse 100-punktilisel skaalal. Katseid hindab vastuvõtukomisjon, mis koosneb eriala õppejõududest. Erialakatsel on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Kandideerimiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim punktide kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Marvi Remmik
programmijuht
515 5395
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel