Kunstide ja tehnoloogia õpetaja

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Viljandi
Õppekohtade arv
35
Õppetasu
tasuta

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis oma valdkonnas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus. Õppekava tugev külg on ka teooria ja praktika tihe seostamine ning individuaalne lähenemine õppijale.

 

„Alustavad õpetajad said õpingutest kindlasti kaasa innustavaid mõtteid ning paraja portsu julgust ja tahtmist õpitut ellu viia. Juba töötavad õpetajad nautisid silmanähtavalt nii enesetäiendamist kui ka võimalust vahetada mõtteid ja kogemusi. Lisaboonus on uued tuttavad ja värsked teadmised.“ 

Margus Meinart, vilistlane, Kõrgem Kunstikool Pallas

Õpe toimub sessioonidena Viljandis ja Tartus. 

Need, kes on juba läbinud bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe kujutava või tarbekunsti, pärandtehnoloogia, muusika, tantsu või teatrikunsti valdkonnas, saavad selle Eestis ainulaadse õppekava läbimise järel tööturu jaoks lisaväärtuse, omandades kahe aine õpetaja kutse.

Image
tudengid

Tartu Ülikool pakub oma väga mitmekesise erialavaliku, tipptasemel õppejõudude ja nüüdisaegse õpikeskkonnaga hulgaliselt valikuid ja võimalusi õppida ning areneda.  

Viljandi ja Tartu üliõpilas- ja kultuurielu on aktiivne ja võimalusterohke. Sa saad osaleda näiteks kontsertidel ja näitustel nii kuulajate-vaatajate kui ka kaasalööjatena.  

Üliõpilaselu lahutamatu osa on üliõpilasesinduse korraldatud üritused: avapidu, talvepidu ja rebastenädal. Ka Viljandis tegutsev üliõpilasklubi Wimka korraldab regulaarselt üritusi.  

Meie partnerülikoolide võrgustik soosib üliõpilasvahetust, nii on sul võimalus täiendada end mõnes ülikoolis välismaal.

Image
käsitöö

Õppekava läbinu saab õpetaja 7. taseme kutse. 

Meie vilistlaste missioon on ühendada üldhariduskooli kunsti-, muusika-, käsitöö- ja tehnoloogiaõpetuses parimal võimalikul viisil tänapäeva tehnoloogia ning nüüdis- ja pärimuskultuur.  

Sul on võimalus asuda tööle üldharidus- või huvikooli kunsti-, muusika-, pilli-, käsitöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse, tantsu- või ettevõtluse õpetajana, samuti kooliteatri juhendajana. 

Oled oodatud jätkama õpinguid doktorantuuris. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

2024. aastal toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

 • Kunstiõpetaja (õpetajaõppe eriala, kehtib eeldusainete nõue)
 • Käsitöö ja kodunduse õpetaja (õpetajaõppe eriala)
 • Tantsuõpetaja (õpetajaõppe eriala, kehtib eeldusainete nõue)
 • Tehnoloogiaõpetuse õpetaja (õpetajaõppe eriala)
 • Üldhariduskooli muusikaõpetaja (õpetajaõppe eriala)
 • Teatriõpetuse õpetaja (täiendav eriala)
 • Nutikate tehnoloogiate õpetaja (täiendav eriala)
 • Pilliõpetaja eriala (täiendav eriala)

2025. aastal võetakse vastu järgmistele erialadele: kunstiõpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, üldhariduskooli muusikaõpetaja, ettevõtlusõpetaja, teatriõpetuse õpetaja ning pilliõpetaja.

Kunstiõpetaja erialale kandideerimiseks peab olema eelnevalt läbitud vähemalt 20 EAP mahus praktilisi kunstiaineid (joonistamine, maalimine, skulptuur, üldkompositsioon) ja vähemalt 6 EAP mahus kunstiajaloo aineid.   
Tantsuõpetaja erialale kandideerimiseks peab olema eelnevalt läbitud vähemalt 13 EAP mahus tantsuteoreetilisi õppeaineid ja vähemalt 14 EAP mahus tantsu praktilisi õppeaineid. 

Kunstiõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: „Maalikunst“;
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: „Rahvuslik käsitöö“, „Rahvuslik ehitus“, „Rahvuslik metallitöö“, „Teatrikunsti visuaaltehnoloogiad“, „Pärandtehnoloogia“;
 • Eesti Kunstiakadeemia: kõik erialad;
 • Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas - kõik erialad;
 • Tallinna Ülikool: „Integreeritud kunst, muusika ja  multimeedia“ – kunsti suund (kunstiõpetus)

Tantsuõpetaja eriala

 • Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia: „Tantsukunst“, „Etenduskunstid“ (tantsuõpetaja erialal)
 • Tallinna Ülikool: „Koreograafia“;
 • Tantsuspetsialisti 6. taseme kutset omavad inimesed 

Teistele kunstide ja tehnoloogia õpetaja erialadele eeldusainete nõuet kehtestatud ei ole. 

 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 Erialakatse toimub:

 • 4. juulil 2024 (kunstiõpetaja, käsitöö- ja kodunduse õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja, teatriõpetuse õpetaja) kell 9.00 Viljandis aadressil Posti 1 ruumis 319
 • 4. juulil 2024 (tantsuõpetaja, teatriõpetuse õpetaja) kell 11.00 Viljandis aadressil Posti 1 ruumis 320
 • 5. juulil 2024 (üldhariduskooli muusikaõpetaja, pilliõpetaja) kell 11.00 Viljandis aadressil Carl Robert Jakobsoni 14 ruumis 301

Iga kandidaat peab valima kaks eriala (kas kaks peaeriala või ühe pea- ja ühe lisaeriala).

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada portfoolio (käsitöö- ja kodunduse, kunsti-, tehnoloogia-, tantsuõpetaja) ning motivatsioonikiri (kõigil erialadel).


Käsitöö ja kodunduse õpetaja erialale kandideerijad peavad esitama erialakatse vestlusel 2–5 olulist ja tähenduslikku enda valmistatud eset, mis esindavad parimal viisil kandidaadi erialaseid oskuseid. Hindamisel arvestatakse erialase töö kogemust ja vilumust, motiveeritust ja eeldusi erialaseks tööks ning enesearenduseks. Samuti arvestatakse loomingumapi kujunduse esteetilisust ja läbimõeldust (vaata loomingumapi koostamise juhiseid allpool).

Pilliõpetaja erialal tuleb erialakatsel esitada kaks eriilmelist pala põhipillil (pilliõpetaja võib olla ka lauluõpetaja, sel juhul esitatakse laulud).

Üldhariduskooli muusikaõpetaja erialal tuleb esitada laul klaveri- või kitarrisaatega (ise ennast saates).

Hindamine

Erialakatse käigus hinnatakse

 • eelnevat erialast ettevalmistust, muusikateoreetilisi baasteadmisi ja loomingulist tegevust (nt portfoolio/loomingumapp, pala põhipillil vm) (40%);
 • kandidaadi motiveeritust, eeldusi ja valmisolekut edukaks õpetajatööks (vestlus, motivatsioonikiri) (60%).

Erialakatse koondtulemus esitatakse 100 punkti skaalal. Katseid hindab vastuvõtukomisjon, mis koosneb eriala õppejõududest. Erialakatsel on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Kandideerimiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti.


Moivatsioonikiri

Kõigile erialadele kandideerijad peavad esitama koos avaldusega SAIS-is ka motivatsioonirja.

Motivatsioonikiri peab sisaldama järgmisi osi:

 1. lühike CV,
 2. kuni 1 A4 põhjendust, miks üliõpilaskandidaat soovib õpetajaks saada ning miks just tema on parim kandidaat kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekavale. 

Portfoolio

Portfoolio peavad koos avaldusega SAIS-is esitama järgmistele erialadele kandideerijad:

 • käsitöö ja kodunduse õpetaja
 • kunstiõpetaja
 • tehnoloogiaõpetuse õpetaja
 • tantsuõpetaja

Portfoolio ehk loomingiumapp peab sisaldama kandidaadi loomingulist biograafiat ja näiteid töödest. Portfoolio eesmärk on saada ülevaade kandidaadi senisest erialasest loometegevusest ning käsitöö ja kodunduse õpetaja ning tehnoloogiaõpetaja eriala valinutel käsitöö- ja tehnoloogiaalastest oskustest. Eelistatud on elektrooniline loomingumapp. Elektrooniline loomingumapp tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is (lisada faili või lingina) ning paberkandjal loomingumapp tuleb võtta kaasa erialakatsele.
 

Käsitöö ja kodunduse õpetaja erialale kandideerijate loomingumapp peab andma ülevaate käsitööalastest oskustest ja loomingust ning võiks sisaldada järgmisi osi:

 • loetelu käsitöötehnikatest, millega kandideerija on tegelenud või mida õppinud viimase 5 aasta jooksul. Lisada ka varem läbitud koolitused või erialased õpingud (1 lk);
 • loominguline tegevus ja näited erinevatest erialastest töödest (näiteks tikkimine, kudumine, heegeldamine, õmblemine jt): kavandid, fotod valminud esemetest, blogi vm lingid jne;
 • näitustel või käsitööprojektides osalemine: loetelu, illustreerivad materjalid;
 • muu käsitööalane tegevus/koolitustegevus vms: programmid, koolituskavad, õppevahendid, ilmunud tööjuhendid, trükised, publikatsioonid jne.


NB! Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada portfoolio (käsitöö- ja kodunduse, kunsti-, tantsu- ning tehnoloogiaõpetaja erialadel) ja motivatsioonikiri (kõigil erialadel). 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Marvi Remmik
programmijuht
515 5395
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval toimus haridusteaduste instituudis vestlusring „Õpetajaametist otse ja ausalt“, kus arutlesid õpetajaameti üle õppekava „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis“ esimese aasta üliõpilane Joonas Asumets, õppekava „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“ kolmanda aasta üliõpilane Brigitta Tikku ning õppekava „Klassiõpetaja“ värske vilistlane Elis Tõnisson, kes töötab Tartu Karlova Koolis 1. klassi juhatajana.
14.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Teist või enamat korda tasuta õppimise piirangud
25.11.2021