Kutseõpetaja

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot 
 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
26
Õppetasu
tasuta

Kutseõpetajaks ootame õppima erinevate erialade spetsialiste, kes soovivad anda panuse oma kutseala järelkasvu tagamisse ja erialavaldkonna arendamisse kas õpetaja, praktikajuhendaja või koolitajana kutseõppe- või praktikaasutuses. Sisseastumisel on eelis, kui sul on juba selle eriala väljaõpe, näiteks kutsetunnistus, kutsekeskharidus või kutseharidus keskhariduse baasil. Kandidaadilt ootame suurt motivatsiooni, arenenud eneseregulatsioonioskust ning läbimõeldud valmisolekut ühendada pingutust nõudvad õpingud oma töö- ja eraeluga.

„Kutseõpetaja õppekava annab tippspetsialistile pedagoogilise tööriistakasti, mis aitab koolitada kutsekoolides oma ala meistreid. Seminarid, loengud ja grupitööd pakkusid mulle võimaluse minna paljudel teemadel süvitsi ning laiendada silmaringi, saada uusi teadmisi ja tugevdada koostöövõrgustikku.“

Ismail Mirzojev, vilistlane

Kutseõpetaja õppekavast leiad nii akadeemilisemaid õppeaineid, näiteks filosoofia ja sotsioloogia, kui ka eriala kutsekompetentside omandamist toetavaid aineid. Sa õpid kavandama õppeprotsessi, arendad endas oskust märgata erinevate õppijate vajadusi ning toetada nende õppimist ja arengut. Lisaks mõtestad sa iseenda kui tulevase kutseõpetaja tugevaid külgi ja arenguvõimalusi.

Teoreetilisemate õppeainete kõrval on tähtsad praktikad ja praktikumid, kus saad õpitut rakendada. Erialaainetes võid end täiendada teistes kõrgkoolides. Õppekava sisaldab ka välisõppe moodulit, nii et osa õpingutest saad läbida välismaal. Üliõpilaste seas kõrgelt hinnatud õppejõudude kõrval õpetavad meil ka praktikud kutseõppeasutustest üle Eesti.

Image
Pildil meie tudengid koos kutseõpetajakoolituse tudengitega Saksamaalt.

 

Õppekava versioon:

2024/2025

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Sa asud õppima tudengilinnas Tartus, täpsemalt meie renoveeritud õppehoones linnasüdames. Praktikale saad minna näiteks Tartu Rakenduslikku Kolledžisse. Me korraldame ka väljasõite kutsekoolidesse ja kohtumisi kutsehariduse valdkonna spetsialistidega.

Füüsilise õpikeskkonna kõrval on suur väärtus kokkuhoidvad kursusekaaslased alates baleriinidest kuni metsameesteni, kelle seast leiad kindlasti uusi sõpru ja tulevasi kolleege. Nad hoiavad omavahel sidet ja teevad koostööd ka pärast õpingute lõppu.

Image
Tudengid õppetööl

Image
Tudengid tutvumas masinatega

Kutseõpetaja õppekava läbimise järel saad sa haridusteaduse bakalaureusekraadi ja 6. taseme kutseõpetaja kutse. Meie vilistlased töötavad õpetajana üldjuhul kutsekoolides, aga ka üldhariduskoolides, samuti praktikajuhendajana ettevõtetes ning arendavad oma kutseala mõnes muus(haridus)asutuses.

Lisaks on sul võimalik õpinguid jätkata magistriõppes. Näiteks haridusinnovatsiooni erialaomandamine avab sulle tööturul veelgi laiemad võimalused.

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (50%),
 • varasem õpi- ja töökogemus (50%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumiseksamid


Varasem õpi- ja töökogemus
 

 CV tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Varasemat õpi- ja töökogemust hinnatakse laiendatud CV alusel. Laiendatud CV-s (max 2 lk) peab olema välja toodud:

 • ülevaade kandidaadi senisest õpi- ja töökogemusest;
 • lühike motivatsioonikiri (kuni 250 sõna), milles kirjeldatakse senist kokkupuudet kutsealaga, kutsehariduse või hariduse valdkonnaga ning põhjendatakse oma soovi õppida kutseõpetaja õppekaval.
   

Hindamine

Laiendatud CV eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Laiendatud CV-s hinnatakse:

 1. Kandidaadi erialast ettevalmistust (arvestatakse ainult siis, kui see on selgelt CV-s välja toodud):
  • lõpetatud kutseõppeasutus või kõrgkool kutsevaldkonnas või kehtiv kutsetunnistus – 25 punkti;
   või nende puudumisel
  • vähemalt viieaastane erialane töökogemus kutsealal - 10 punkti.
    
 2. Kandidaadi töökogemust (arvestatakse ainult siis, kui kogemuse ulatus ja sisu on CV-s selgelt kirjeldatud):
  • kutseõpetajana - 25 punkti või
  • praktikajuhendajana ettevõttes - sõltuvalt kogemusest kuni 25 punkti või
  • kutseõppeasutuses mõnel teisel ametikohal – sõltuvalt kogemusest kuni 10 punkti.
 1. Kandidaadi motivatsiooni:
  • erialavaliku põhjendatus - kuni 40 punkti;
  • kirjalik eneseväljendus (teksti ülesehitus ja õigekeelsus) - kuni 10 punkti.


Erialakatse
 

 8. või 9. juulil 2024 ajavahemikul kell 10-17 veebikeskkonnas Zoom

Erialakatseks on kutsesobivusintervjuu, mille eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi motiveeritus ja valmisolek kutseõpetaja õppekaval õppimiseks, tema potentsiaal õppekava edukaks läbimiseks ja kutseõppe arendamiseks. Intervjuu kestab orienteeruvalt 15 minutit. 

Erialakatsele kutsutakse 52 kandidaati varasema õpi-ja töökogemuse eest saadud punktide paremusjärjestuse alusel.
 

Hindamine

Erialakatse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Erialakatsel hinnatakse:

 1. kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi õppekaval õppimiseks ning kutseõpetajana töötamiseks – kuni 40 punkti;
 2. kandidaadi võimekust arutleda kutsehariduse aktuaalsete probleemide ja tulevikuperspektiivide ning kutseõpetajatele esitatavate ootuste üle – kuni 40 punkti;
 3. kandidaadi informeeritust eelseisvatest õpingutest (õppekava tundmine, arusaam õppekoormusest, õpirände võimalustest) ning arusaama töö- ja õpingute ühildamisest – kuni 20 punkti.

Erialakatse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Erialakatse on positiivselt sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Liana Roos
programmijuht
Jana Kuremägi
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5–A130
+372 737 6444
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Registreeri infotundi

11. juunil kl 16 toimub kutseõpetaja õppekava infotund Zoomis.

Registreeri end infotundi veebivormis.

Liitu infotunniga Zoomis

Lisalugemist

"Kutseõpetaja Gerda innustub õpilaste arengust", 2024.

"Neli kuud õpetajaks Taanis", Õpetajate Leht, 2022.

"Kõrgharidusega õppijad kutseõppes – piiriületajad või piiride avardajad", Õpetajate Leht, 2020.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024