Skip to main content

Õpetajaharidus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1.5 aasta, 80 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Õpetajahariduse õppekava läbimine avardab su karjäärivõimalusi, sest sa saad põhjalikud aineteadmised ja õpetamisoskused, et õpetada oma erialaaineid nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Sa omandad nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted ning olulisel kohal on ka tagasiside, suhtlemis- ja juhtimisoskuste arendamine. Pooleteiseaastane sessioonõpe sisaldab rohkesti e-õpet ning annab sulle koos magistrikraadiga õpetajakutse, et pääseda kvalifitseeritud õpetajana kiiresti tööturule. 

„Hästi läbimõeldud intensiivne ja vaid 1,5 aastaga läbitav õppekava annab alustavale õpetajale tänapäevase õpikäsituse tööriistad ja võimaluse töötada endale sobivas vanuses õpilastega. Õpetajaks õppimine on elumuutev otsus, mida Tartu Ülikoolis toetavad mitmekülgne õppekeskkond, kogemustega õppejõud ja kaasõppijad.“

Annika Koitmäe-Pihl, vilistlane

Sa asud õppima tänapäevasesse õppekeskkonda ning osaled seminaridel, loengutes ja praktikumides, tehes rühma- ja iseseisvat tööd. Kuna meil on palju e-õpet, saad õppida mugavalt töö ja muude kohustuste kõrvalt.  

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste, loodus- ja täppisteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna koostöös on sul võimalik õppida reaal- ja loodusainete ning eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Me koolitame õpetajaid, kes väärtustavad nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid, ja loome neile võimaluse seostada õpetajatööks vajalikud teoreetilised teadmised praktilise tööga. 

Sa õpid kavandama õpet ja õpetama, andma tagasisidet ja arendama suhtlemisoskusi, samuti õpid tundma õpetaja identiteeti ning omandad õppekeskkonna loomise oskused.  Üldiste pedagoogiliste teadmiste kõrval arendad sa valdkonna- ja ainedidaktika kursustel konkreetsete õppeainete õpetamise oskused. 

Sa läbid mitu praktikat, mis aitavad sul kujundada ja kinnistada õpetajatööks vajalikku pädevust.  

Õpingud lõppevad magistrieksamiga või magistritöö kaitsmisega. 

Image

 

Loengud ja seminarid toimuvad nii haridusteaduste instituudi vast renoveeritud õppehoones otse Tartu südames kui ka teistes ülikooli õppehoonetes, mille asupaik sõltub sinu valitud erialast. Lisaks osaled sa e-õppes. 

Õpingute jooksul külastame innovatsioonikoole, kus on samuti võimalik omandada teadmisi ja oskusi, vaadeldes õppetööd ja -keskkonda ning vesteldes seal töötavate õpetajatega.  

Image

Sa saad haridusteaduse magistrikraadi. Läbitud erialaõpingute alusel on see kas bioloogiaõpetaja, füüsikaõpetaja, geograafiaõpetaja, keemiaõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, matemaatikaõpetaja või informaatikaõpetaja magistrikraad. Samuti saad sa õpetaja 7. taseme kutse. 

Meie vilistlased töötavad õpetajana põhikoolis või gümnaasiumis. Lisaks on neil võimalus leida rakendust asutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides, mis keskenduvad haridusuuringutele ja -innovatsioonile, aga ka Haridus- ja Teadusministeeriumis ning kohalikes omavalitsustes. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • 4-aastase nominaalajaga õppekaval omandatud erialane bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase (240 EAP mahus) või erialane magistrikraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:
  TÜ: Infotehnoloogia mitteinformaatikutele, Eesti ja soome-ugri keeleteadus, Kirjandus- ja teatriteadus, Bioloogia, Füüsika, Geenitehnoloogia, Geograafia, Geoloogia, Keemia, Keskkonnatehnoloogia, Matemaatika ja statistika, Ökoloogia ning elustiku kaitse, Materjaliteadus
  TLÜ: Maastike ökoloogia, Keskkonnakorraldus, Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, Kirjandusteadus.
  - TTÜ: Geenitehnoloogia, Rakenduskeemia ja biotehnoloogia, Maateadused ja geotehnoloogia, Informaatika, Toidutehnika ja tootearendus

  EMÜ: Geodeesia ja maakorraldus, Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

  Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud vähemalt 60 EAP mahus erialaaineid.


Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub vestluse vormis 04. juuli 2022 algusega kell 9.00 aadressil Jakobi 5, Tartu.

Erialakatse eesmärk on selgitada välja kandidaadi huvi õpetajatöö vastu ja valmisolek ning sobivus selleks tööks.

 

Motivatsioonikiri

Erialakatsele pääsemiseks tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is motivatsioonikiri. Nõuetele vastav motivatsioonikiri on aluseks erialakatse vestlusele. Motivatsioonikirja eraldi ei hinnata. Motivatsioonikiri (pikkus maksimaalselt 5000 tähemärki) peaks sisaldama: kandidaadi tausta kirjeldust (seniseid õpingud ja töökogemus) ning õppekava valiku põhjendust – kandidaadi huvi eriala vastu. Motivatsioonikirjas peaks tooma välja kandidaadi tugevused õppekaval õppimiseks. Soovitatav on eelnevalt end kurssi viia valitud õppekava sisuga ning õppetöö korraldusliku poolega.

 

Vestlus

Erialakatse toimub vestluse vormis ja kestab umbes 15 minutit. Erialakatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi valmisolek magistriõpinguteks õpetajahariduse erialal, motivatsioon ja sobivus õpetajana ning orienteerumine hariduselu puudutavates küsimustes.

Vestlus toimub järgmiste teemade raames:

 • üliõpilaskandidaadi enesetutvustus ja varasem õppimiskogemus;
 • üliõpilaskandidaadi huvi, motiveeritus ja sobivus/eeldused tööks õpetajana;
 • üliõpilaskandidaadi üldine orienteeritus Eesti ja maailma hariduselu puudutavavas temaatikas;
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel;
 • väljendusoskus ning eneseesitluse sisukus ja stiil.

Vestluse läbiviimisel tugineb komisjon üliõpilaskandidaadi poolt esitatud motivatsioonikirjale. 

 

Hindamine

Vastuvõtukomisjon hindab (100 punkti süsteemis) kandidaadi sobivust magistriõppes osalemiseks järgmiste kriteeriumide alusel:

 • huvi, motiveeritus ja sobivus/eeldused tööks õpetajana (25 p);
 • orienteerumine Eesti ja maailma hariduselu puudutavas temaatikas (25 p);
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel (25 p);
 • väljendusoskus ning eneseesitluse sisukus ja stiil (25 p).

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis ja see on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. Lõplik punktisumma kujuneb komisjoniliikmete keskmise hinde alusel. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 70% ulatuses
 • kandideerimise aluseks olevate õpingute keskmist hinnet 30% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Ranet Rõõmussaar
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Õpetajahariduse õppekava infotund, 9. juuni

#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022