Skip to main content

Psühholoogia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
28
Õppetasu
tasuta

Psühholoogia magistrikraad on oluline samm praktiseerivaks psühholoogiks või teadlaseks saamise teekonnal. Magistritasemel spetsialiseerub üliõpilane süvendatumalt, võttes aluseks oma erialased huvid. Tartu Ülikooli psühholoogiaharidus on tunnustatud nii Eesti koolides ja raviasutustes kui ka akadeemilistes ringkondades üle maailma. Meie magistrantide hulgas on palju samal ajal töötavaid inimesi.

„Magistriõppes sain tegeleda süvitsi nende teemadega, mis pakuvad mulle tõeliselt huvi. Ained ja seminarid nõudsid võimet mõelda oma peaga ning mitmel juhul kujunes arutelude tulemuseks tõdemus, et uurida on psühholoogias veel väga palju.“ 

Madis Vasser, vilistlane, Psühhobussi asutaja

Õppetöö

Magistriõppes saad mitmekülgsed teadmised tänapäeva psühholoogiateaduse teooriatest ja uurimismeetoditest, valdkonna eriharudest ja praktilistest kasutusvaldkondadest. Su tunniplaani mahuvad nii kohustuslikud üldained kui ka valitavad erialaained.  

Spetsialiseeruda saad endale meelepärastest valikainetest ja magistritöö teemast lähtudes. Kuna paljusid valikaineid loetakse aga üle aasta, sõltub spetsialiseerumine suuresti su sisseastumisaastast. Paaritul aastal õpinguid alustades on võimalik läbida rohkem koolipsühholoogia, kliinilise psühholoogia ning spordi- ja soorituspsühholoogia valikaineid. Paarisaastal sisseastunul on seevastu võimalus sooritada rohkem nõustamisega seotud valikaineid.  

Õpe toimub peamiselt kolmel päeval nädalas: kolmapäevast reedeni. Põhiosa kohustuslike ainete kohtumisi on seejuures tunniplaanis paarisnädalatel ja erialaained paaritutel nädalatel.  

Õpingud lõpevad magistritöö kaitsmisega. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Psühholoogia instituut asub ajaloolises hoones Toomemäe nõlval. Siin on üliõpilaste kasutuses peale õpperuumide ka õdus puhketuba, kus korraldatakse kohtumisi innustavate inimestega, kes tegutsevad psühholoogia valdkonnas. 

Instituudi traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad muu hulgas esmakursuslaste tutvumisõhtud, rebaste nn psühhimine ja jõulupidu.

Meil valitseb vaba akadeemiline õhkkond. Eri kursuste üliõpilased käivad omavahel tihedalt läbi ning ka erinevate põlvkondade psühholoogid ja üliõpilased saavad erialaselt mõtteid vahetada ja anda panuse eriala arengusse.  

Image

Peale lõpetamist

Psühholoogia on paljude inimkäitumise mõistmise ja mõjutamisega seotud valdkondade alus, aga peale selle omandad siin muidki kasulikke oskusi, sealhulgas andmetega töötamiseks. Tänu sellele võivad psühholoogia eriala vilistlased töötada väga erinevatel ametikohtadel näiteks koolides ja raviasutustes ning reklaami-, koolitus- ja uuringufirmades või ka karjäärinõustajana. 

Magistrikraad koos juhendatud praktika-aastaga loob ühtlasi eelduse nõustaja, kliinilise psühholoogi, koolipsühholoogi või spordipsühholoogi kutselitsentsi taotlemiseks.  

Teadustöö huvilistel on võimalik kandideerida doktorantuuri.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud 60 EAP ulatuses aineid TÜ psühholoogia bakalaureuseõppekavast (psühholoogia I suunamoodul 24 EAP, psühholoogia I erialamoodul 24 EAP, eeldusainete moodul teiste erialade üliõpilastele 12 EAP)
  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on:

  • Tartu Ülikool: psühholoogia
  • Tallinna Ülikool: psühholoogia

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka magistritöö visioon ja varasem uurimistöö. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada ka erialakatse.

Erialakatse (vestlus) toimub 5.-6. juulil 2022 aadressil Näituse 2.

Psühholoogia erialakatse koosneb kahest osast: kirjalik (40%) ja suuline (60%). Kandidaatidel tuleb koos sisseastumisavaldusega esitada magistritöö visioon ja mõni varasem uurimistöö (nt bakalaureusetaseme töö).

Kirjalik osa

Erialakatse kirjalik osa on psühholoogia bakalaureuseastme õppekaval põhinev valikvastustega test neile, kes ei ole teinud bakalaureuseõppe lõputesti psühholoogia erialal Tartu Ülikoolis või Tallinna Ülikoolis. Eksam kestab 3 tundi (180 minutit).

TÜ psühholoogia bakalaureuseõppe ja TLÜ psühholoogia bakalaureuseõppe lõputesti teinutel läheb arvesse lõpueksami tulemus ning nad peavad sooritama ainult erialakatse suulise osa. Kirjalik osa annab erialakatse tulemusse maksimaalselt 40 punkti.

Suuline osa

Erialakatse suuline osa toimub intervjuu vormis ja põhineb koos sisseastumisavaldusega esitatud magistritöö visioonil. Suuline osa annab erialakatse tulemusse maksimaalselt 60 punkti.

Magistritöö visioon on kuni 2 lk pikk (tiitellehte pole vaja, viited võivad lisanduda) ja selles kirjeldatakse:

 • magistritöö teemat, andes lühikese kokkuvõtte probleemi olemusest ja kõige olulisematest sellealastest uuringutest;
 • töö eesmärke – millist ülesannet või konkreetset probleemi tööga lahendatakse;
 • uurimismetoodikat või -võtteid, mida rakendatakse probleemi lahendamiseks ja milliseid vahendeid töö tegemine nõuab;
 • ootusi tulemuste suhtes – nende olulisust, rakendatavust ja uudsust;
 • teema seotust eelneva õppetööga või erialase tegevusega.

Visioonis märkida ära töö võimalik juhendaja ja kas juhendaja on nõusoleku andnud.

Hindamine

Visiooni puhul hinnatakse:

 • probleemi olemuse, aktuaalsuse ja seniste uurimistulemuste esitust (10p);
 • eesmärgi täpsust ja selgust (2p);
 • uurimismeetodi kirjeldust ja sobivust teema uurimiseks (10p);
 • oodatavate tulemuste kirjeldust ja võimalikke rakendusviise (4p).

Intervjuu puhul hinnatakse:

 • motiveeritust õppimiseks ja tööks valitud valdkonnas (20p);
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskust, mõtlemise originaalsust ja loovust (10p);
 • varem omandatud psühholoogiaalaseid teadmisi ja üldist erudeeritust (2p);
 • väljendusoskust (2p).

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 70% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 30% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Lisalugemist

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus  
Üliõpilaste nõustamisportaal Lahendus.net  
Üliõpilaste algatatud teaduse populariseerimise ettevõte Psühhobuss  

Kertu Saar
administratiivjuht
737 5904
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel