Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Õppe eesmärk on arendada analüüsivaldkonnas tippspetsialistina töötamiseks vajalikke keskseid pädevusi, milleks oleme koondanud õppekavva sotsioloogia ning info- ja teadmusjuhtimise teemad. Sa omandad tugeva analüüsioskuse ning õpid analüüsitulemusi tõlgendama ja neid eri sihtrühmadele esitlema. Tänu sellele oskad anda andmepõhist sisendit otsuste tegemiseks nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.  

Õppeained andsid mulle teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, et leida, töödelda ja analüüsida erinevat liiki andmeid. Samuti sain teada, kuidas panna andmed enda kasuks tööle nii töös kui ka ühiskonnas laiemalt. See on andmepõhiste otsuste tegemise ja muutuste elluviimise alus.

Karin Marie Margret Iilane, vilistlane

Otsuste tegemisel on muude pädevuste kõrval suureks abiks andmekirjaoskus. Õpingute ajal võisime lihvida enda teadmisi ja jagada kogemusi andmete kogumisel ja töötlemisel. Samas oli märksa olulisem tulemuste seostamine laiemate ühiskondlike protsessidega ja selle alusel asjakohaste järelduste tegemine. Läbimõeldult rakendatuna on tehnoloogia sealjuures protsesside hõlbustaja.

Thea Palm, vilistlane, Statistikaameti infokaitse tiimi jurist

Õpe toimub sessioonidena kaks korda kuus, üldiselt neljapäevast pühapäevani. See annab võimaluse õppida töö ja muude kohustuste kõrvalt. Samas tasub sul arvestada, et iseseisvalt õppimiseks tuleb leida aega õppesessioonide vahelisel ajal. Et kohandada õppetöö endale sobivaks, võid valida e-õppena toimuvad ained. 

Põhiline õppekeel on eesti keel, kuid osa õppeaineid toimub inglise keeles ja ka paljud õppematerjalid on ingliskeelsed. Võõrkeeleoskuse parandamiseks saad abi Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžist, kes pakub laia valikut tasuta keelekursusi. 

Sa õpid teostama kogu analüüsiprotsessi, st andmeid tuvastama, koguma, süstematiseerima, analüüsima ja hindama. Samuti saad sa vajalikud ühiskonnateoreetilised teadmised selleks, et tõlgendada tulemusi andmestuvas ühiskonnas. 

See on võimalik tänu arvutiteaduste instituudi ja ühiskonnateaduste instituudi koostööle. Nii omandad sa ühelt poolt tehnilised teadmised ning teiselt poolt teadmised selle kohta, kuidas andmeid sisuliselt tõlgendada ja erineva taustaga inimeste vahel n-ö tõlkida.

Valik- ja vabaained annavad sulle võimaluse suunata õpinguid endale sobivalt. Sa saad arendada silmaringi vabaainetega nii kogu ülikoolist kui ka süvendada erialateadmisi oma instituudi ainete abil.

Kui soovid, võid õppida kuni kaks semestrit välismaal. Õppekavas on selle jaoks eraldi aine „Rahvusvaheline õpikogemus“.

Hindame aktiivõpet nii auditooriumis kui ka kodutöö tegemisel. Üliõpilane vastutab oma õppimise eest ise ning õppejõud on talle sel teel toeks, juhendades, pakkudes proovikive ja andes personaalset tagasisidet. Õppejõud on seega suunav partner. See loob õppimist soodustava keskkonna, kus on teadmiste omandamine meeldiv ja toetatud.  

 

Image
tudengid

 

Õppekava versioon:

2024/2025

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Õppimiseks on raske leida paremat kohta kui Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut. Meie hubane ja pika ajalooga õppehoone asub Tartu südames Toomemäel. Peale loenguruumide on meie majas üliõpilastoad ja hästi varustatud erialaraamatukogu.  

Üliõpilasi abistavad õppeküsimustes kogenud õppekorralduse spetsialistid. Meie õppejõud on tegevteadlased ja õppetöösse kaasame ka erialapraktikuid.

Instituudi õhkkond peegeldub populaarsetes ühisüritustes, nagu Kevadgrill ja tööandjate mess. Samuti on sul võimalus osaleda üliõpilasorganisatsioonide tegevuses ning saada muul viisil osa Tartu elavast kultuuri- ja üliõpilaselust.

Image
keskkond

Sinust saab nõutud professionaal, analüüsivaldkonna juht või spetsialist, kel on süsteemne ülevaade ühiskonnast ja organisatsiooni protsessidest. Seega oled just sina see, kes koostab tarkade otsuste aluseks olevaid analüüse.

Meie vilistlased on tippanalüütikud, kes töötavad eri tasandi infovajaduse ja andmetega. Neid võid kohata avaliku sektori asutustes, näiteks Statistikaameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsivaldkonnaga seotud ametikohtadel, aga ka ettevõtetes ärianalüütiku ja IT-projektijuhi ametikohtadel.

Õpinguid saad jätkata doktoriõppes.

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsused teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66.
 

Erialakatse
 

 Erialakatse koosneb kahest osast:

 1. kirjalik personaalne õppimiskava tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 26. juunil 2024,
 2. intervjuu toimub 4. juulil 2024 veebikeskkonnas Zoom.

Erialakatse eesmärk on hinnata kandidaadi motiveeritust ning sobivust magistriõpinguteks ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekava alusel, samuti selgitada välja tema ootused õppele, eetilistes valikutes orienteerumine, funktsionaalse lugemise oskus ja sotsiaalsed enesekohased oskused.

Personaalne õppimiskava peab sisaldama järgmisi osi:

 1. ülevaade omandatud haridusest, täiendkoolitustest, töökogemusest ning sellest, mille alusel on kandidaadil tekkinud huvi selle eriala vastu (sh milliseid teadmisi ja oskusi on ta selles töös kasutanud, kuidas haakub tema senine töökogemus õpitud erialaga; kandidaadi metodoloogiline ja analüütiline pädevus);
 2. motivatsiooni ja valmisoleku kirjeldus omandada erialaseid pädevusi, samuti enda magistriõppele seatud ootuste kirjeldus;
 3. õpingute ajaline tegevuskava (sh välisülikoolis õppimine, kui see on kavas);
 4. erialase töö visioon, milles kandidaat kirjeldab:
  • millisena näeb ta valdkonna tööturgu ja enda võimalikke rolle selles,
  • milliseid pädevusi eeldab valdkonnas tegutsemine magistriõppe lõpetanult,
  • eriala arenguvisiooni (võib põhineda konkreetsel organisatsioonil).

Personaalse õppimiskava pikkus on soovitatavalt kolm-neli lehekülge.
 

Hindamine

Erialakatset hindame sajapunktisüsteemis järgmiste kriteeriumide alusel:

 • motiveeritus õppimiseks ja tööks antud erialal (20 punkti);
 • erialane töö- ja õppimiskogemus (20 punkti);
 • teoreetiline ja metodoloogiline ettevalmistus (20 punkti);
 • erialased põhipädevused (20 punkti);
 • analüüsi- ja üldistusoskus (20 punkti).

Erialakatse on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 66 punkti.  

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Maris Männiste
programmijuht
Toomas Saarsen
programmijuht
Virge Näkk
õppekorralduse spetsialist
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024