Skip to main content

Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

Õppe eesmärk on arendada analüüsivaldkonnas tippspetsialistina töötamiseks vajalikke keskseid pädevusi, milleks oleme koondanud õppekavva sotsioloogia ning info- ja teadmusjuhtimise teemad. Sa omandad tugeva analüüsioskuse ning õpid analüüsitulemusi tõlgendama ja neid eri sihtrühmadele esitlema. Tänu sellele oskad anda andmepõhist sisendit otsuste tegemiseks nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.  

„Juba õpingute ajal andsid õppeained mulle teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, et leida, töödelda ja analüüsida eri liiki andmeid, samuti sain teada, kuidas panna andmed enda kasuks tööle nii töös kui ka ühiskonnas laiemalt. See on andmepõhiste otsuste tegemise ja muutuste elluviimise alus.“ 

Karin Marie Margret Iilane, vilistlane

Õpe toimub sessioonidena kaks korda kuus, üldiselt neljapäevast pühapäevani. See annab võimaluse õppida töö ja muude kohustuste kõrvalt. Samas tasub sul arvestada, et iseseisvalt õppimiseks tuleb leida aega ka õppesessioonide vahelisel ajal. Et kohandada õppetöö endale sobivaks, võid valida e-õppena loetavad ained. 

Põhiline õppekeel on eesti keel, kuid osa aineid toimub inglise keeles ja ka paljude õppeainete materjalid on ingliskeelsed. Võõrkeeleoskuse parandamiseks saad abi Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžist, kes pakub laia valikut tasuta keelekursusi. 

Sa õpid teostama kogu analüüsiprotsessi, st andmeid tuvastama, koguma, süstematiseerima, analüüsima ja hindama. Samuti saad sa vajalikud ühiskonnateoreetilised teadmised selleks, et tõlgendada tulemusi andmestuvas ühiskonnas.  

See on võimalik tänu arvutiteaduste instituudi ja ühiskonnateaduste instituudi koostööle. Nii omandad sa ühelt poolt tehnilised teadmised ning teiselt poolt teadmised selle kohta, kuidas andmeid sisuliselt tõlgendada ja erineva taustaga inimeste vahel n-ö tõlkida.  

Valik- ja vabaained annavad sulle võimaluse suunata õpinguid endale sobivalt. Sa saad arendada silmaringi vabaainetega kogu ülikoolist või süvendada erialateadmisi oma instituudi ainete abil.  

Kui soovid, võid veeta õpingute jooksul semestri või kaks välismaal. Õppekavas on selle jaoks eraldi aine „Rahvusvaheline õpikogemus“.  

Hindame aktiivõpet nii auditooriumis kui ka kodutöö tegemisel. Üliõpilane vastutab oma õppimise eest ise ning õppejõud on talle sel teel toeks, juhendades, pakkudes väljakutseid ja andes personaalset tagasisidet. Õppejõud on üliõpilasele seega suunav partner. See loob õppimist soodustava keskkonna, kus teadmiste omandamine on meeldiv ja toetatud.  

 

Image

 

Õppimiseks on raske leida paremat kohta kui Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut. Meie hubane ja pika ajalooga õppehoone asub Tartu südames Toomemäel. Peale loenguruumide on meie majas üliõpilastoad ja hästi varustatud erialaraamatukogu.  

Üliõpilasi abistavad õppega seotud küsimustes kogenud õppekorraldajad. Meie õppejõud on tegevteadlased ja õppetöösse kaasame ka eriala praktikuid. 

Instituudi õhkkond peegeldub populaarsetes ühisüritustes, nagu kevadgrill ja tööandjate mess. Samuti on sul võimalus osaleda üliõpilasorganisatsioonide tegevuses ning saada muul viisil osa Tartu elavast kultuuri- ja üliõpilaselust.  

Image

Sinust saab nõutud professionaal, analüüsivaldkonna juht või spetsialist, kel on süsteemne ülevaade ühiskonnast ja organisatsiooni protsessidest. Seega oled just sina see, kes koostab tarkade otsuste aluseks olevaid analüüse. 

Meie vilistlased on tippanalüütikud, kes töötavad eri tasandi infovajaduse ja andmetega. 

Õpinguid on võimalik jätkata doktoriõppes.  

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid pole õppekaval kehtestatud.

Kandideerimisel tuleb osaleda erialakatsel, kuhu pääsemiseks tuleb koos avaldusega SAIS-i lisada ka personaalne õppimiskava.

Erialakatse koosneb kahest osast:

 1. kirjalik personaalne õppimiskava; 
 2. intervjuu, mis puudutab nii esitatud õppimiskava kui ka senist haridusteed, elu- ja töökogemust, samuti tulevikuplaane.

Kirjalik personaalne õppimiskava tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is. Erialakatse suuline osa toimub 6. juulil 2022 Zoomi keskkonnas.


Erialakatse eesmärk on hinnata kandidaadi motiveeritust ja sobivust magistriõpinguteks ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekaval. Erialakatse kaudu selgitatakse kandidaadi motivatsioon antud eriala õppida, ootused magistriõppele, eetilistes valikutes orienteerumist, funktsionaalse lugemise oskust, sotsiaalseid enesekohaseid oskusi.

Personaalne õppimiskava peab sisaldama järgmisi osi:

 1. ülevaade omandatud haridusest, läbitud täiendkoolitustest, töökogemusest, millest lähtuvalt on kandidaadil tekkinud huvi antud eriala õppimiseks (sh milliseid teadmisi ja oskusi on selles töös kasutanud; kuidas varasem töökogemus haakub õpitud erialaga; kandidaadi metodoloogiline ja analüütiline kompetents);
 2. kirjeldus enda motivatsioonist ja valmisolekust erialaseid pädevusi omandada ja kirjeldus enda ootustest magistriõppele;
 3. ajaline tegevuskava õpingute läbimiseks (sh välisülikoolis õppimine, kui see on kavas);
 4. erialase töö visioon, milles kirjeldatakse:
  • Millisena nähakse valdkonna tööturgu ja enda võimalikke rolle sellel;
  • Milliseid pädevusi eeldab valdkonnas tegutsemine magistriõppe lõpetanult;
  • Eriala arenguvisioon (võib põhineda konkreetsele organisatsioonile).

Personaalse õppimiskava pikkus on soovitatavalt 3-4 lehekülge.

 

Hindamine

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis, hinne kujuneb järgmiselt:

 •  motiveeritus õppimiseks ja tööks antud erialal max 20 p
 •  erialane töö- ja õppimiskogemus max 20 p
 •  teoreetiline ja metodoloogiline ettevalmistus max 20 p
 •  erialased põhipädevused max 20 p
 •  analüüsi- ja üldistusoskus max 20 p

Kandideerimiseks vajalik väikseim punktide arv on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Maris Männiste
programmijuht
Kairi Kasearu
programmijuht
737 5932
Kristi Juurik
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
õppekoordinaator
Lossi 36–217

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekoordinaator
Lossi 36–217
ühiskonnateaduste instituut
+372 737 5355
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022