Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu

Bakalaureuseõpe
Autor:
Andero Kalju

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
35
Õppetasu
tasuta

Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava alusel omandad põhjalikud teoreetilised teadmised ühiskonna toimimisest ning praktilised oskused ühiskonna mõjutamiseks ja heaolu edendamiseks. Sa õpid Eesti oma ala tunnustatuimate asjatundjate käe all. Vilistlasena on sul palju töövõimalusi ning sa saad anda ühiskonda panuse, tegutsedes sotsiaalvaldkonna analüütiku või praktikuna.

"Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppes pakuti mulle kõigepealt hea ülevaade erinevatest viisidest, kuidas ühiskonnas toimuvat uurida ja tõlgendada. Seejärel anti mulle vabadus ja võimalus valida endale õpingutes täpselt selline tee, nagu mulle sobib. Õppekavas kohtuvad paras kogus teooriat, et hoida elus akadeemilisust, ja praktikat, et me pärast lõpetamist tööturul hätta ei jääks."

 

Hanna Kerstina Kartau, vilistlane, Euroopa Sotsiaaluuringu tuumiktaristu assistent

„See eriala on üks päriselt edasiviiv ja inspireeriv valik. Mind kõnetas selle valimisel üldisem ühiskonna tundmaõppimine ja võimalus avada uuringute abil valdkonna tausta. Samas on mullegi üllatav, kui praktiliseks osutus see õppekava siis, kui tulin pärast lõpetamist tööle. Arvan, et õpe peakski olema just selline, kus saab katsetada ja end järgmisteks eluetappideks ette valmistada.“ 

Laura Kiviselg, vilistlane, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri rahvusvahelise noorteinfo koordinaator, mobiilne noorsootöötaja Pärnus

Õpe toimub üldiselt igal tööpäeval ning koosneb loengutest, seminaridest ja praktikumidest, aga ka kirjalikest töödest, kirjanduse lugemisest ja muust iseseisvast tööst. Sa õpid tundma ka praktikavaldkondi, kus võib olla su tulevane töökoht.

Miks ei ole ühiskond alati õiglane? Millised on heaolu ohustavad (uued) riskid tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ja kuidas neid ennetada või nende mõju leevendada? Kuidas muudab tehnoloogia ühiskonda ja igapäevaelu? Neile küsimustele saad vastuse just infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õpingute käigus.

Sul on valida sotsioloogia ja heaolu edendamise suuna vahel.

Õpingute algul omandad sotsiaalteaduste üldteadmised, mis avardavad su silmaringi ning loovad vajaliku teadmiste pagasi ühiskonnas toimuvate protsesside mõistmiseks ja mõtestamiseks.

Seejärel keskendud kitsamate erialateadmiste ja -oskuste omandamisele. Sa õpid näiteks tundma sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö võimalusi heaolu edendamisel ning seda, kuidas sotsiaalseid probleeme ennetada ja muutusi ellu kutsuda. Sa tutvud sotsiaalteaduslike andmete kogumise, töötlemise ja tõlgendamise võtetega. Samuti omandad oskuse kavandada ja planeerida sotsiaalteaduslikku uurimust ning analüüsida, mõtestada ja suurendada heaolu inimese ja ühiskonna tasandil.

Kogenud ja tunnustatud õppejõudude toel õpid märkama, mõistma ja analüüsima ühiskonna arengusuundi ning tuvastama sellega seotud probleeme nii üksikisiku kui ka organisatsiooni ja ühiskonna tasandil. Praktiliste arutelude käigus püütakse leida neile probleemidele lahendusi. Probleemipõhine õpe edendab üliõpilaste iseseisvat mõtlemist, koosloomet ja koos tegutsemist.

Praktikale saad minna näiteks uuringufirmasse (Poliitikauuringute Keskus Praxis, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE jt), kohalikku omavalitsusse, ministeeriumisse või selle allasutusse (nt Eesti Töötukassa), kooli, haiglasse, vanglasse ja ka välismaale.

Üliõpilasvahetuse programmide toel on sul võimalik õppida kuni kaks semestrit välismaal.
 

Image
tudengid

Meie üliõpilased õpivad väärika ajalooga majas Tartu kesklinnas Toomemäel. Peale erialaraamatukogu on meil mõnusad auditooriumid, korralikult sisustatud arvutiklassid ja üliõpilastoad.

Instituudis on palju traditsioone, näiteks rebaste tutvumisõhtud, jõulupidu ja Kevadgrill. Loomulikult võid osaleda üliõpilasorganisatsioonide tegevuses ning saada muul viisil osa Tartu elavast kultuuri- ja üliõpilaselust.
Meie õppekava üliõpilased osalevad aktiivselt üleülikoolilistes ja ühiskondlikes ettevõtmistes. Näiteks pakuvad nii korraldamis- kui ka osalemisrõõmu tudengite sügis- ja kevadpäevad. Ülikoolielu korralduspoolelt on võimalik kaasa rääkida üliõpilasesinduses.
 

Image
õppehoone

Endale sotsioloogia peaerialaks valinud lõpetajad asuvad tööle ametikohtadel, kus on vaja analüüsida, selgitada ja suunata ühiskonnas toimuvat. Nad on nõutud mitmesugustes organisatsioonides alates suurtest riigiasutustest ja omavalitsustest kuni ettevõtete (nt uuringufirmade) ja kodanikuühendusteni.

Heaolu edendamise peaeriala vilistlaste töövaldkond on samuti lai. Nad saavad töötada kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes, ministeeriumides ja vabasektori organisatsioonides ning ametikohtadel, kus tegeletakse inimeste heaolu edendamisega.

Bakalaureuseõppe lõpetamise järel on sul võimalus jätkata õpinguid ühiskonnateaduste instituudi magistriõppekavade alusel. Nii saad süvendada teadmisi ja oskusi mõnel kitsamal erialal.

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 1. erialakatse (60%) ja
 2. ühiskonnateaduste test (40%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Sisseastumiseksamid


Ühiskonnateaduste test
 

 2. või 3. juulil 2024 kell 10.00 veebikeskkonnas testid.ut.ee (testi saad teha internetis oma kodus või mujal endale sobivas kohas)

Testi tegemiseks on aega üks tund.

Testiga hindame kandidaadi üldist valmisolekut õpinguteks infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekaval.
Valikvastustega test koosneb neljast osast:

 1. informeerituse plokk sisaldab küsimusi ajaloo, geograafia, poliitika, kultuuri ja ühiskonna kohta;
 2. funktsionaalse lugemise plokis vastad valikvastustega küsimustele etteantud teksti põhjal;
 3. visuaalse pädevuse plokis on teabegraafika, ruumilise võimekuse ja visuaalse tähelepanu ülesanded;
 4. matemaatilise ja loogilise mõtlemise plokk sisaldab ülesandeid arvude lugemise ja tõlgendamise ning seoste leidmise oskuse kohta.

Hindamine

Ühiskonnateaduste testi hindame sajapunktisüsteemis. Erialakatsele pääsemiseks pead ühiskonnateaduste testi eest saama vähemalt 51 punkti.
Testi sooritamise järel saab kandidaat vaba vastusena kirjeldada oma õpimotivatsiooni. See kirjeldus on aluseks erialakatsele (vestlus komisjoniga) ning seda ei arvestata ühiskonnateaduste testi tulemuse kujunemisel.


Erialakatse
 

  Erialakatse toimub 2. või 3. juulil 2024 alates kell 12.00 veebikeskkonnas Zoom (samal päeval ühiskonnateaduste testiga).

Erialakatse toimub vestlusena ühiskonnateaduste instituudi õppejõududest koosneva komisjoniga veebi vahendusel ja kestab kuni 15 minutit. 

Vestluse eesmärk on hinnata kandidaadi eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja -tööks. Esitatavad küsimused võivad puudutada tema asjakohast elukogemust, lugemust, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitikaga seotud teemasid, ühiskonnakäsitlusi ning Eestis aktuaalseid sotsiaalseid probleeme.

Hindamine

Erialakatset hindame sajapunktisüsteemis järgmiste kriteeriumide alusel:

 1. motiveeritus õppida ja töötada sellel erialal (25 punkti);
 2. orienteerumine ühiskonna ja erialaga seotud probleemistikus (25 punkti);
 3. analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus (25 punkti);
 4. eneseväljendusoskus (25 punkti).

Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on

 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Õppetööst saad hea ülevaate, kui tuled tudengivarjuks  

 

Virge Näkk
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
õppekorralduse peaspetsialist 0,7 k
Lossi 36–213
+372 737 5935
Kadri Soo
programmijuht
Merle Linno
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Mida õppejõud õppekava kohta ütlevad?

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024