Skip to main content

Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
35
Õppetasu
tasuta

Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava alusel saad põhjalikud teoreetilised teadmised ühiskonna toimimisest ning praktilised oskused selle kohta, kuidas mõjutada ühiskonda. Sa õpid Eesti oma ala tunnustatuimate asjatundjate käe all. Vilistlasena on su töövõimalused laialdased ning sa saad anda ühiskonda panuse, tegutsedes näiteks sotsioloogia, sotsiaaltöö või sotsiaalpoliitika valdkonnas. 
 

„See eriala on üks päriselt edasiviiv ja inspireeriv valik. Mind kõnetas selle valimisel üldisem ühiskonna tundmaõppimine ja võimalus avada uuringute abil valdkonna tausta. Samas on mullegi üllatav, kui praktiliseks osutus see õppekava siis, kui tulin pärast lõpetamist tööle. Arvan, et õpe peakski olema just selline, kus saab katsetada ja end järgmisteks eluetappideks ette valmistada.“ 

Laura Kiviselg, vilistlane, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri rahvusvahelise noorteinfo koordinaator, mobiilne noorsootöötaja Pärnus

Õppetöö

Õpe toimub üldiselt igal tööpäeval ja osaliselt veebis. See koosneb loengutest, seminaridest, praktikumidest, aga ka kirjalikest töödest, kirjanduse lugemisest ja muust iseseisvast tööst.  

Miks ei ole ühiskond alati õiglane? Kuidas muutub töö ja töötamine inimese vananedes? Kuidas muudab ühiskonda ja igapäevaelu tehnoloogia? Neile küsimustele saad infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õpingute käigus vastuse. 

Sul on valida sotsioloogia ja infoteaduste või sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suund.  

Õpingute algul saad üldteadmised sotsiaalteadustest laiemalt, nende hulgas majandusest, psühholoogiast ja riigiteadustest. See avardab su silmaringi ja loob vajaliku teadmistepagasi.  

Seejärel keskendud kitsamate erialateadmiste ja -oskuste omandamisele, näiteks õpid töötama indiviidi, pere või rühmaga ning kindlasti arendad suhtlemisoskusi. Sa omandad info korrastamise ning sotsiaalteaduslike andmete töötlemise ja tõlgendamise võtted, samuti oskuse analüüsida, mõtestada ja suurendada sotsiaalset heaolu inimese ja ühiskonna tasandil. Sa õpid kavandama ja tegema sotsiaalteaduslikku uurimust. 

Kogenud ja tunnustatud õppejõudude toel õpid märkama, mõistma ja analüüsima infoühiskonna arengusuundi ning tuvastama sellega seotud probleeme nii üksikisiku kui ka organisatsiooni ja ühiskonna tasandil. Praktiliste ühisarutelude käigus püütakse leida neile probleemidele sobivaid lahendusi, et suurendada inimeste heaolu. Probleemipõhine õpe edendab üliõpilaste iseseisvat mõtlemist, koosloomet ja koos tegutsemist.  

Praktikale saad minna näiteks uuringufirmadesse (Poliitikauuringute Keskus Praxis, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE jm), koolidesse, haiglatesse, vanglatesse ja ka välismaale.  

Üliõpilasvahetuse programmide toel on sul võimalik õppida üks-kaks semestrit välismaal.  

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa hakkad õppima väärika ajalooga majas Tartu kesklinnas Toomemäel. Peale erialaraamatukogu on meil mõnusad auditooriumid, korralikult sisustatud arvutiklassid ja üliõpilastoad.  

Instituudis on palju traditsioone, näiteks rebaste tutvumisõhtud, vanade õppematerjalide oksjon ja jõulupidu. Kord kuus saad hommikuses kohvitunnis arutleda magistrantide ja õppejõududega päevakajalistel teemadel. 

Märtsis kogunevad instituudi hoonesse tööandjate messile kõikide erialade tipptegijad ning pakuvad meie üliõpilastele oma ettevõtetes praktikat ja tööd.  

Sotsioloogiaüliõpilaste liidu (SÜLEM) ja Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsi liikmeks astudes saad lüüa kaasa eriala kujundamises ja populariseerimises. SÜLEM korraldab regulaarselt olulistel teemadel arutelu- ja lauamänguõhtuid, väljasõite ning muud erialaselt põnevat.  

Samuti tegutseb meil sotsiaaltöö ja -poliitika vestlusring, kus arutletakse ühiskonnaprobleemide ja erialaste küsimuste üle ning korraldatakse filmiõhtuid ja õppekäike ka välismaale.  

Image

Peale lõpetamist

Sotsioloogia ja infoteaduste eriala lõpetajad töötavad mitmesugustes ametites, kus on vaja ühiskonnas toimuvat analüüsida, selgitada ja suunata. Nad on nõutud väga erinevates organisatsioonides alates suurtest riigiasutustest ja omavalitsustest kuni ettevõtete (nt uuringufirmade) ja kodanikuühendusteni.  

Kui tahad saada tippspetsialistiks, ootame sind edasi õppima sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika või info- ja teadmusjuhtimise magistriõppesse. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb sooritada ühiskonnateaduste test ja erialakatse.

Ühiskonnateaduste test toimub 5.07.2022 ja 6.07.2022 kl 10.00 testid.ut.ee keskkonnas.

Ühiskonnateaduste test hindab kandidaadi üldist valmisolekut õpinguteks infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekaval. Testi sooritamiseks on aega üks tund ja 15 minutit. Testi saab sooritada eesti keeles.

Valikvastustega ühiskonnateaduste test koosneb neljast osast:

 1. Informeerituse plokk sisaldab küsimusi ajaloo, geograafia, poliitika, kultuuri, ühiskonna kohta.
 2. Funktsionaalse lugemise plokis vastatakse valikvastustega küsimustele etteantud teksti põhjal.
 3. Visuaalse pädevuse plokis sisalduvad teabegraafika, ruumilise võimekuse ja visuaalse tähelepanu ülesanded.
 4. Matemaatilise ja loogilise mõtlemise plokk sisaldab ülesandeid arvude lugemise ja tõlgendamise ning seoste leidmise oskuse kohta.

Testi sooritamise järel saab vaba vastusena kandidaat kirjeldada enda õpimotivatsiooni, see osa on aluseks vestlusele komisjoniga, seda ei arvestata testi tulemuse kujunemisel. Test sooritatakse koduarvutist vastavas testide tegemise online keskkonnas. Vestlusele pääseb kandidaat, kes on saanud ühiskonnateaduste testi eest vähemalt 51 punkti.

Ühiskonnateaduste testi maksimaalne tulemus on 100 punkti. Test on sooritatud, kui punktide skoor on vähemalt 51 punkti.

Erialakatse toimub 5.07.2022 ja 6.07.2022 alates kl 12.00 Zoom keskkonnas.

Erialakatse eesmärgiks on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja -tööks.

Erialakatseks on suuline vestlus ühiskonnateaduste instituudi õppejõududest koosneva komisjoniga. Esitatavad küsimused võivad puudutada üliõpilaskandidaadi asjakohaseid elukogemusi, lugemust, infoteaduste, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitikaga seotud teemasid, ühiskonnakäsitlusi ning Eestis aktuaalseid sotsiaalseid probleeme. Intervjuu kestab kuni 15 minutit. Intervjuu toimub virtuaalselt samal päeval testi tegemisega.

Erialakatset hindab komisjon 100-punkti süsteemis lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest: 

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks (max 25 punkti); 
 • orienteerumine ühiskonna ja erialaga seotud probleemistikus (max 25 punkti);
 • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus (max 25 punkti);
 • eneseväljendusoskus (max 25 punkti).

Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 60% ulatuses
 • ühiskonnateaduste testi tulemust 40% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Lisalugemist

Tutvu 2021/2022. õppeaasta õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS) 

Õppetööst saad hea ülevaate, kui tuled tudengivarjuks  

Loe, mida räägivad sotsiaaltöö ja -poliitika erialast meie magistrandid Sotsiaaltöö ajakirjas 

Ühiskonnateaduste instituut Facebookis   

Video „Õppida ei ole liiga hilja kunagi!“  

Õppekava „Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu“ tutvustav vestlus 18. juunil 2021  

Virge Näkk
õppekorralduse spetsialist
737 5935
Ave Roots
programmijuht
737 6156
Merle Linno
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel