Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
35
Õppetasu
tasuta

Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava alusel saad põhjalikud teoreetilised teadmised ühiskonna toimimisest ning praktilised oskused ühiskonna mõjutamiseks. Sa õpid Eesti oma ala tunnustatuimate asjatundjate käe all. Vilistlasena on sul palju töövõimalusi ning saad anda ühiskonda panuse, tegutsedes sotsiaalvaldkonna analüütiku või praktikuna.

„See eriala on üks päriselt edasiviiv ja inspireeriv valik. Mind kõnetas selle valimisel üldisem ühiskonna tundmaõppimine ja võimalus avada uuringute abil valdkonna tausta. Samas on mullegi üllatav, kui praktiliseks osutus see õppekava siis, kui tulin pärast lõpetamist tööle. Arvan, et õpe peakski olema just selline, kus saab katsetada ja end järgmisteks eluetappideks ette valmistada.“ 

Laura Kiviselg, vilistlane, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri rahvusvahelise noorteinfo koordinaator, mobiilne noorsootöötaja Pärnus

Õpe toimub üldiselt igal tööpäeval ning koosneb loengutest, seminaridest ja praktikumidest, aga ka kirjalikest töödest, kirjanduse lugemisest ja muust iseseisvast tööst. Õppetöö käigus õpid tundma praktikavaldkondi, kus võib olla sinu tulevane töökoht.

Miks ei ole ühiskond alati õiglane? Kuidas muutub töö ja töötamine inimese vananedes? Kuidas muudab ühiskonda ja igapäevaelu tehnoloogia? Neile küsimustele saad vastuse infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õpingute käigus.

Sul on valida sotsioloogia ja infoteaduste või sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suuna vahel.

Õpingute algul saad sotsiaalteadustest üldteadmised, mis avardavad su silmaringi ja loovad vajaliku teadmistepagasi ühiskonnas toimuvate protsesside mõistmiseks ja mõtestamiseks.

Seejärel keskendud kitsamate erialateadmiste ja -oskuste omandamisele: näiteks õpid töötama indiviidi, pere või rühmaga ning arendad suhtlemisoskusi. Tutvud info korrastamise ja sotsiaalteaduslike andmete töötlemise ja tõlgendamise võtetega, samuti omandad oskuse kavandada ja planeerida sotsiaalteaduslikku uurimust ning analüüsida, mõtestada ja suurendada sotsiaalset heaolu inimese ja ühiskonna tasandil.

Kogenud ja tunnustatud õppejõudude toel õpid märkama, mõistma ja analüüsima infoühiskonna arengusuundi ning tuvastama sellega seotud probleeme nii üksikisiku kui ka organisatsiooni ja ühiskonna tasandil. Praktiliste ühisarutelude käigus püütakse leida neile probleemidele sobivaid lahendusi. Probleemipõhine õpe edendab üliõpilaste iseseisvat mõtlemist, koosloomet ja koos tegutsemist.

Praktikale saad minna näiteks uuringufirmasse (Poliitikauuringute Keskus Praxis, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE jm), kohalikku omavalitsusse, ministeeriumisse, kooli, haiglasse, vanglasse ja ka välismaale.

Üliõpilasvahetuse programmide toel on sul võimalik õppida üks või kaks semestrit välismaal.

Image
tudengid

Leia vasakule-paremale liikudes peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Meie üliõpilased õpivad väärika ajalooga majas Tartu kesklinnas Toomemäel. Peale erialaraamatukogu on meil mõnusad auditooriumid, korralikult sisustatud arvutiklassid ja üliõpilastoad.

Instituudis on palju traditsioone, näiteks rebaste tutvumisõhtud, jõulupidu ja kevadgrill.

Samuti on sul on võimalus osaleda üliõpilasorganisatsioonide tegevuses ning saada muul viisil osa Tartu elavast kultuuri- ja üliõpilaselust. Meie õppekava üliõpilased osalevad aktiivselt üleülikoolilistes ja ühiskondlikes ettevõtmistes. Näiteks pakuvad nii korraldamis- kui ka osalemisrõõmu tudengite sügis- ja kevadpäevad. Ülikoolielu korralduslikus pooles on võimalik kaasa rääkida üliõpilasesinduses.

Image
õppehoone

Sotsioloogia ja infoteaduste peaeriala lõpetajad töötavad ametikohtadel, kus on vaja ühiskonnas toimuvat analüüsida, selgitada ja suunata. Nad on nõutud mitmesugustes organisatsioonides alates suurtest riigiasutustest ja omavalitsustest kuni ettevõtete (nt uuringufirmade) ja kodanikuühendusteni.

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika peaeriala lõpetajate töövaldkond on samuti lai – meie vilistlased töötavad kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes, ministeeriumites, kolmanda sektori ettevõttetes, kodanikuühendustes ja muudel ametikohtadel, kus tegeletakse inimeste sotsiaalse heaolu edendamisega.

Bakalaureuseõppe lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid ühiskonnateaduste instituudi magistriõppekavadel, et süvendada oma teadmisi ja oskusi mõnel spetsiifilisemal erialal.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada ühiskonnateaduste test ja erialakatse.

Ühiskonnateaduste test toimub 2. ja 3. juulil 2024 kell 10.00 veebikeskkonnas testid.ut.ee (test sooritatakse koduarvutist).


Ühiskonnateaduste test hindab kandidaadi üldist valmisolekut õpinguteks infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekaval. Testi sooritamiseks on aega üks tund. Testi saab sooritada eesti keeles.

Valikvastustega ühiskonnateaduste test koosneb neljast osast:

 1. informeerituse plokk sisaldab küsimusi ajaloo, geograafia, poliitika, kultuuri, ühiskonna kohta;
 2. funktsionaalse lugemise plokis vastatakse valikvastustega küsimustele etteantud teksti põhjal;
 3. visuaalse pädevuse plokis sisalduvad teabegraafika, ruumilise võimekuse ja visuaalse tähelepanu ülesanded;
 4. matemaatilise ja loogilise mõtlemise plokk sisaldab ülesandeid arvude lugemise ja tõlgendamise ning seoste leidmise oskuse kohta.
   

Hindamine

Testi maksimaalne tulemus on 100 punkti. Test on sooritatud, kui punktide skoor on vähemalt 51 punkti.

Testi sooritamise järel saab kandidaat vaba vastusena kirjeldada oma õpimotivatsiooni. See kirjeldus on aluseks erialakatsele (vestlus komisjoniga) ning seda ei arvestata testi tulemuse kujunemisel. Erialakatsele pääseb kandidaat, kes on saanud ühiskonnateaduste testi eest vähemalt 51 punkti.

Erialakatse toimub 2. ja 3. juulil 2024 alates kell 12.00 veebikeskkonnas Zoom.


Erialakatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja -tööks.

Erialakatseks on suuline vestlus ühiskonnateaduste instituudi õppejõududest koosneva komisjoniga. Esitatavad küsimused võivad puudutada üliõpilaskandidaadi asjakohaseid elukogemusi, lugemust, infoteaduste, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitikaga seotud teemasid, ühiskonnakäsitlusi ning Eestis aktuaalseid sotsiaalseid probleeme. Intervjuu kestab kuni 15 minutit. Intervjuu toimub virtuaalselt samal päeval testi tegemisega.
 

Erialakatset hindab komisjon 100-punkti süsteemis lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest: 

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks (kuni 25 punkti); 
 • orienteerumine ühiskonna ja erialaga seotud probleemistikus (kuni 25 punkti);
 • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus (kuni 25 punkti);
 • eneseväljendusoskus (kuni 25 punkti).

Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 60% ulatuses
 • ühiskonnateaduste testi tulemust 40% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.


NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu 2021/2022. õppeaasta õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS) 

Õppetööst saad hea ülevaate, kui tuled tudengivarjuks  

Loe, mida räägivad sotsiaaltöö ja -poliitika erialast meie magistrandid Sotsiaaltöö ajakirjas 

Ühiskonnateaduste instituut Facebookis   

Video „Õppida ei ole liiga hilja kunagi!“  

Õppekava „Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu“ tutvustav vestlus 18. juunil 2021  

Virge Näkk
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
õppekorralduse peaspetsialist
Lossi 36–213
+372 737 5935
Ave Roots
programmijuht
737 6156
Merle Linno
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021