Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
35
Õppetasu
tasuta

Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava alusel saad põhjalikud teoreetilised teadmised ühiskonna toimimisest ning praktilised oskused selle kohta, kuidas mõjutada ühiskonda. Sa õpid Eesti oma ala tunnustatuimate asjatundjate käe all. Vilistlasena on su töövõimalused laialdased ning sa saad anda ühiskonda panuse, tegutsedes näiteks sotsioloogia, sotsiaaltöö või sotsiaalpoliitika valdkonnas. 
 

„See eriala on üks päriselt edasiviiv ja inspireeriv valik. Mind kõnetas selle valimisel üldisem ühiskonna tundmaõppimine ja võimalus avada uuringute abil valdkonna tausta. Samas on mullegi üllatav, kui praktiliseks osutus see õppekava siis, kui tulin pärast lõpetamist tööle. Arvan, et õpe peakski olema just selline, kus saab katsetada ja end järgmisteks eluetappideks ette valmistada.“ 

Laura Kiviselg, vilistlane, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri rahvusvahelise noorteinfo koordinaator, mobiilne noorsootöötaja Pärnus

Õpe toimub üldiselt igal tööpäeval ja osaliselt veebis. See koosneb loengutest, seminaridest, praktikumidest, aga ka kirjalikest töödest, kirjanduse lugemisest ja muust iseseisvast tööst.  

Miks ei ole ühiskond alati õiglane? Kuidas muutub töö ja töötamine inimese vananedes? Kuidas muudab ühiskonda ja igapäevaelu tehnoloogia? Neile küsimustele saad infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õpingute käigus vastuse. 

Sul on valida sotsioloogia ja infoteaduste või sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suund.  

Õpingute algul saad üldteadmised sotsiaalteadustest laiemalt, nende hulgas majandusest, psühholoogiast ja riigiteadustest. See avardab su silmaringi ja loob vajaliku teadmistepagasi.  

Seejärel keskendud kitsamate erialateadmiste ja -oskuste omandamisele, näiteks õpid töötama indiviidi, pere või rühmaga ning kindlasti arendad suhtlemisoskusi. Sa omandad info korrastamise ning sotsiaalteaduslike andmete töötlemise ja tõlgendamise võtted, samuti oskuse analüüsida, mõtestada ja suurendada sotsiaalset heaolu inimese ja ühiskonna tasandil. Sa õpid kavandama ja tegema sotsiaalteaduslikku uurimust. 

Kogenud ja tunnustatud õppejõudude toel õpid märkama, mõistma ja analüüsima infoühiskonna arengusuundi ning tuvastama sellega seotud probleeme nii üksikisiku kui ka organisatsiooni ja ühiskonna tasandil. Praktiliste ühisarutelude käigus püütakse leida neile probleemidele sobivaid lahendusi, et suurendada inimeste heaolu. Probleemipõhine õpe edendab üliõpilaste iseseisvat mõtlemist, koosloomet ja koos tegutsemist.  

Praktikale saad minna näiteks uuringufirmadesse (Poliitikauuringute Keskus Praxis, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE jm), koolidesse, haiglatesse, vanglatesse ja ka välismaale.  

Üliõpilasvahetuse programmide toel on sul võimalik õppida üks-kaks semestrit välismaal.  

Image

Sa hakkad õppima väärika ajalooga majas Tartu kesklinnas Toomemäel. Peale erialaraamatukogu on meil mõnusad auditooriumid, korralikult sisustatud arvutiklassid ja üliõpilastoad.  

Instituudis on palju traditsioone, näiteks rebaste tutvumisõhtud, vanade õppematerjalide oksjon ja jõulupidu. Kord kuus saad hommikuses kohvitunnis arutleda magistrantide ja õppejõududega päevakajalistel teemadel. 

Märtsis kogunevad instituudi hoonesse tööandjate messile kõikide erialade tipptegijad ning pakuvad meie üliõpilastele oma ettevõtetes praktikat ja tööd.  

Sotsioloogiaüliõpilaste liidu (SÜLEM) ja Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsi liikmeks astudes saad lüüa kaasa eriala kujundamises ja populariseerimises. SÜLEM korraldab regulaarselt olulistel teemadel arutelu- ja lauamänguõhtuid, väljasõite ning muud erialaselt põnevat.  

Samuti tegutseb meil sotsiaaltöö ja -poliitika vestlusring, kus arutletakse ühiskonnaprobleemide ja erialaste küsimuste üle ning korraldatakse filmiõhtuid ja õppekäike ka välismaale.  

Image

Sotsioloogia ja infoteaduste eriala lõpetajad töötavad mitmesugustes ametites, kus on vaja ühiskonnas toimuvat analüüsida, selgitada ja suunata. Nad on nõutud väga erinevates organisatsioonides alates suurtest riigiasutustest ja omavalitsustest kuni ettevõtete (nt uuringufirmade) ja kodanikuühendusteni.  

Kui tahad saada tippspetsialistiks, ootame sind edasi õppima sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika või info- ja teadmusjuhtimise magistriõppesse. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada ühiskonnateaduste test ja erialakatse.

Ühiskonnateaduste test toimub 4. juulil 2023 ja 5. juulil 2023 kell 10.00 veebikeskkonnas testid.ut.ee (test sooritatakse koduarvutist).

Ühiskonnateaduste test hindab kandidaadi üldist valmisolekut õpinguteks infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekaval. Testi sooritamiseks on aega üks tund ja 15 minutit. Testi saab sooritada eesti keeles.

Valikvastustega ühiskonnateaduste test koosneb neljast osast:

  1. informeerituse plokk sisaldab küsimusi ajaloo, geograafia, poliitika, kultuuri, ühiskonna kohta;
  2. funktsionaalse lugemise plokis vastatakse valikvastustega küsimustele etteantud teksti põhjal;
  3. visuaalse pädevuse plokis sisalduvad teabegraafika, ruumilise võimekuse ja visuaalse tähelepanu ülesanded;
  4. matemaatilise ja loogilise mõtlemise plokk sisaldab ülesandeid arvude lugemise ja tõlgendamise ning seoste leidmise oskuse kohta.

Testi maksimaalne tulemus on 100 punkti. Test on sooritatud, kui punktide skoor on vähemalt 51 punkti.

Testi sooritamise järel saab kandidaat vaba vastusena kirjeldada oma õpimotivatsiooni. See kirjeldus on aluseks erialakatsele (vestlus komisjoniga) ning seda ei arvestata testi tulemuse kujunemisel. Erialakatsele pääseb kandidaat, kes on saanud ühiskonnateaduste testi eest vähemalt 51 punkti.

Erialakatse toimub 4. juulil 2023 ja 5. juulil 2023 alates kell 12.00 veebikeskkonnas Zoom.

Erialakatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja -tööks.

Erialakatseks on suuline vestlus ühiskonnateaduste instituudi õppejõududest koosneva komisjoniga. Esitatavad küsimused võivad puudutada üliõpilaskandidaadi asjakohaseid elukogemusi, lugemust, infoteaduste, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitikaga seotud teemasid, ühiskonnakäsitlusi ning Eestis aktuaalseid sotsiaalseid probleeme. Intervjuu kestab kuni 15 minutit. Intervjuu toimub virtuaalselt samal päeval testi tegemisega.

Erialakatset hindab komisjon 100-punkti süsteemis lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest: 

  • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks (max 25 punkti); 
  • orienteerumine ühiskonna ja erialaga seotud probleemistikus (max 25 punkti);
  • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus (max 25 punkti);
  • eneseväljendusoskus (max 25 punkti).

Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • erialakatset 60% ulatuses
  • ühiskonnateaduste testi tulemust 40% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu 2021/2022. õppeaasta õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS) 

Õppetööst saad hea ülevaate, kui tuled tudengivarjuks  

Loe, mida räägivad sotsiaaltöö ja -poliitika erialast meie magistrandid Sotsiaaltöö ajakirjas 

Ühiskonnateaduste instituut Facebookis   

Video „Õppida ei ole liiga hilja kunagi!“  

Õppekava „Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu“ tutvustav vestlus 18. juunil 2021  

Virge Näkk
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-213

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-213
Ühiskonnateaduste instituut
+372 737 5935
Ave Roots
programmijuht
737 6156
Merle Linno
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Päeva jooksul räägime, kuidas saada üliõpilaseks ja jõuda vilistlase staatuseni, ning arutleme kõige üle, mis toimub ülikooli ajal ja hiljemgi. Messialal saab tutvuda ülikooli rohkete võimalustega.
18.11.2021
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022