Teenuste disain ja juhtimine

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži magistriõppes kujundad sa teenuste disainimise protsessi ja meetodite kohta omandatavad teadmised elulisteks tänu kolme semestrit läbivale praktikale, mis moodustab keskse osa õpingutest. Sa saad põhjalikud teadmised juhtimisest, turundusest ja disainist ning oskused disainida teenindusorganisatsiooni teenuseid. Õppekava on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja analüüsioskusi ettevõtluse valdkonnas, keskendudes teenindusorganisatsiooni spetsiifikale. 

 

Meil on sessioonõpe, mis sobib ka töötava juhi või spetsialisti vajadustega. Õppekohtumised Pärnus on kord kuus kolmapäevast pühapäevani.  

Teenuste disaini valdkonnas on ühendatud teadmised juhtimisest, turundusest, uurimistööst ja disainist. See on uute teenuste loomise ja olemasolevate teenuste arendamise metoodika, mis põhineb disainmõtlemisel. Püüeldakse selle poole, et teenuse kasutaja ja osutaja kokkupuude oleks teenuse kasutajale väärtuslik, kasulik ja ihaldusväärne ning teenuse osutajale tõhus ja konkurentidest eristuv (vaata professor Birgit Mageri videot sel teemal). 

Sa omandad nüüdisaegsed ja praktikas rakendatavad juhtimisteadmised ning süvendatud erialateadmised. Vähemalt kord semestris külastame teenindusorganisatsioone. 

Õppekava üldainete moodul „Juhtimine teenindusorganisatsioonis“ (35 EAP) keskendub teenuste loomise ja arendamise meetoditele ning disaini rakendamise spetsiifikale teenindusorganisatsioonis. Muu hulgas arendatakse disainijuhtimise ja trendianalüüsi oskusi.  

Järgmises, „Disainiprojektide juhtimise“ (27 EAP) moodulis õpitakse juhtima loovmeeskondi, tehakse tutvust teenusedisaini metoodikaga ning arendatakse oskusi kasutajakogemuse disaini ja brändijuhtimise valdkonnas.  

Valikained lisavad sulle vabadust kujundada õpingud kohasemaks oma huvidele ja spetsialiseerumissuunale. Näiteks „Infograafika“ (5 EAP) aines õpid väljendama oma mõtteid visuaalide keeles ja valdavalt vabavaraga. Vabaaineid võid valida 4 EAP mahus oma huvide ja arenguvajaduse alusel. 

Praktika (8 EAP) pole mitte lihtsalt aine, vaid kogu õppekava koos hoidev selgroog, sest praktika analüütiliste ja praktiliste ülesannete kaudu rakendad sa saadud teadmisi disainijuhtimisest ja teenusedisainist. Praktika sooritad rühmatööna kolme semestri vältel. Pika praktikaajaga loome eeldused selleks, et üliõpilaste teadmised teenusedisaini metoodikast kinnistuvad ja arenevad oskuseks, mida on julgem hakata oma töös kohe kasutama. 

Praktika jaoks moodustavad üliõpilased esimesel semestril kolme-neljaliikmelised rühmad ja valivad endale praktikaorganisatsiooni, kus keskenduda väliskeskkonna analüüsile ning koostada disainiaudit. Järgmisel kahel semestril jätkavad nad samas organisatsioonis praktikat, parendades teenusedisaini metoodikat rakendades ühte sealset teenust ja luues ühe uue teenuse.  

Sul on võimalus õppida kuni kaks semestrit vahetusüliõpilasena välismaal ja taotleda stipendiume. 

Õpe lõpeb magistritöö kaitsmisega või magistrieksami ja kaasuse kaitsmisega. Samuti võid lõpetada magistritöö erilise formaadiga, kirjutades teadusartikli (koostöös juhendajaga).  

Meil õpetavad nii Pärnu kolledži kui ka majandusteaduskonna õppejõud. Koos Tartu Ülikooli väliste õppejõudude ning praktikutega Eestist ja välismaalt on sulle tagatud parim võimalik kombinatsioon praktilistest oskustest ja teoreetilistest teadmistest. Muu hulgas õpid sa Eesti ettevõtete tunnustatud tippjuhtide, disainivaldkonna ekspertide ja majanduspraktikute juhendamisel. 

Image
Õppetöö

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Peale praktika saad sa osaleda teenusedisaini projektides, mille tellijad on avaliku ja erasektori organisatsioonid. Pärnu kolledži ruumides tegutsevad ka SA Pärnumaa Arenduskeskus ja inkubaator.  

Meeldivat õpikogemust toetavad nii kolledži väga hea erialakirjandusega raamatukogu kui ka valdkonna tippspetsialistidest kaasõppurid.  

Image
õppekeskkond

Õppekava läbinu teab, kuidas disainida elamust pakkuvaid teenuseid, kasutades disainmõtlemise metoodikat.  

Sind ootavad teenuseid looma ja arendama disainibürood, avaliku sektori organisatsioonid ja eraettevõtted. Soovi korral oled valmis looma oma ettevõtte, sest oskad vastata tuumküsimusele: mida inimesed soovivad ja kuidas koostada väärtuspakkumisi? 

Teenusedisaineri pädevustega inimesed leiavad tööd väga erinevate ametinimetustega töökohtadel. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse essee tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Essee
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Essees avab magistriõppesse kandideerija oma eesmärgid ning teaduslikud ja praktilised probleemid, mida ta soovib uurida magistriõpingute käigus ning selgitab oma motivatsiooni astuda magistriõppesse. Esseest peaks selguma autori huvi püstitatud probleemide vastu ja nende lahendamise võimalused TÜ magistriõppes õppimise käigus.

Parima üliõpilaskandidaadi tulemusele omistatakse koondhinnang 100 punkti, ülejäänute punktid arvutatakse protsendina 100-st.

Essee orienteeruvaks pikkuseks on 3–4 lehekülge. Essee sisulisel koostamisel tuleb tugineda reaalsetele probleemidele Eesti organisatsioonides (ettevõtetes, asutustes), esitades nende süsteemse käsitluse. Tugineda võib ka konkreetsele organisatsioonile ning seostada see vaadeldava organisatsiooni vajaduste ja probleemistikuga.

Essee koostamisel tuleks kasutada eelkõige viimastel aastatel ilmunud raamatuid, teadusartikleid ning andmebaase, mis tuleb ka korrektselt viidata ning lisada loeteluna töö lõppu. Essee koostamisel on otstarbekas käsitleda uuritava valdkonna teoreetilisi ja praktilisi probleeme ning leida teooria ja praktika vahelisi seoseid ja vastuolusid, mis annavad võimaluse uurimisprobleemi püstitamiseks.

Õppima on oodatud nii majandus- kui teiste erialade lõpetanud, kelle ametialane karjäär eeldab teadmiste täiendamist valitud spetsialiseerumisel. Lisaks uurimisprobleemi esitamisele peaks kandideerija essees avama oma motivatsiooni õpingute jätkamiseks teenuste disaini ja juhtimise valdkonnas (s.h. välja tooma soovitud spetsialiseerumise suuna) kirjeldades tagasi vaatavalt oma senist hariduskäiku ning ametialast karjääri (rõhuasetusega viimasel 5 aastal) ning tulevikku vaatavalt edasist soovitud karjäärialast tulevikku.

Hindamine

Essee hindamisel arvestatakse (maksimaalselt 100 punkti):

  1. selles püstitatud uurimisprobleemide, eesmärgi ja uurimisülesannete sobivust uurimistööks (kuni 20 p);
  2. uurimisprobleemi olemuse ja taustinfo ning aktuaalsus kirjeldatust, uuritava valdkonna teoreetiliste ja praktiliste probleemide väljatoomist ja analüüsi oskust ning teooria ja praktika vaheliste seoste välja toomise oskust (kuni 30 p);
  3. selle ülesehitust, keelekasutust ja kasutatud materjalide sobivust (kuni 30 p);
  4. kuivõrd soovitav magistrikraad ja teenuste disaini valdkond seondub kandideerija senise (ja tulevase soovitud) ametialase karjääriga ning on seni omandatud hariduse loogiliseks jätkuks (kuni 20 p).

Kuidas kirjutada esseed teenuste disaini ja juhtimise magistriõppesse sisseastumiseks?

Pingeritta pääsemiseks on essee eest vaja saada vähemalt 66 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Vaata õppekava programmijuhi Gerda Mihhailova videot „Teenusedisain ja disainmõtlemine – mis ja miks?“ 

Miks tulla õppima teenuste disaini ja juhtimist? Videos räägib oma loo meie vilistlane Errit Kuldkepp. Lisainfo saamiseks võta temaga julgesti ühendust aadressil errit.kuldkepp@gmail.com. Loe ka tema magistritööd „Jagamismajanduse roll ja mõju Pärnu linna majutussektori näitel“

Kellel soovitame tulla õppima teenuste disaini ja juhtimist? Oma kogemust jagab videos meie vilistlane Kalvi Almosen, Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor. Kui tahaksid küsida temalt lisainfot, kirjuta talle aadressile kalvi.almosen@gmail.com ning loe ka tema magistritööd „Protsessijuhtimise põhimõtete rakendamine piirkondliku politseitöö teenuse arendamisel Politsei- ja Piirivalveameti näitel“

Tutvu ka teiste vilistlaste magistritöödega. Need on hea inspiratsiooniallikas, kui valid sisseastumisessee teemat, samuti leiad neist kasulikke viiteid erialakirjandusele. 

Eesti Disainerite Liit  
Eesti Disainikeskus  
Service Design Network  
Service Design Tools  
Design Management Institute  
UK Design Council  
Video „What is Service Design?“ 

Urve Tammann
õppekorralduse peaspetsialist
445 0547
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Kuidas kirjutada esseed teenuste disaini ja juhtimise magistriõppesse sisseastumiseks?

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024