Teist korda õppimise piirangud

Tasuta õppimine võib olla piiratud teist korda samal kõrgharidustasemel õppides ja/või samal õppekaval õppides.

 Alates 1. augustist 2024 jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused, mis puudutavad õppekulude hüvitamist teist korda tasuta sisseastumisel (tingimused muutuvad rangemaks). Ülikoolide eeskirjadesse ei ole see veel üle võetud ja tingimused alles täpsustuvad.

Teist korda samal kõrgharidustasemel õppimine kuni 2024/25. õa. sisseastunutele

Teist korda samal kõrgharidustasemel tasuta õppimise piirang kehtib neile, kes on samal kõrgharidustasemel õppinud ilma õppetasu maksmata ning õpingud lõpetanud õppekava täitmisega või õppinud rohkem kui pool õppekava nominaalkestusest. Piirang kehtib alates immatrikuleerimisest õppekava kolmekordse (integreeritud õppes kahekordse) nominaalkestuse jooksul. Õpitud aja sisse ei loeta akadeemilisel puhkusel viibitud aega.

Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpe on erinevad kõrgharidustasemed ja nii võivad rakenduskõrghariduse õppekaval tasuta õppinud ja lõpetanud üliõpilased asuda õppima bakalaureuseõppes tasuta õppekohale ning vastupidi. Samadeks kõrgharidustaseme õpeteks loetakse aga magistriõpet ja integreeritud õpet (bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpet). 

Piirang kehtib nii eestikeelsete õppekavade puhul kui ka ingliskeelsete õppekavade puhul õppetasust vabastatud õppekohtadel.

Kõrgharidusseadusesse on sisse viidud mitmed muudatused, mis puudutavad teist korda samas kõrgharidusastmes tasuta õppimist. Muudatused rakenduvad alates 2024/2025. õppeaastast.

Tartu Ülikooli õigusaktidesse ei ole need muudatused veel sisse viidud. Kui ülikooli õigusaktidesse need muudatused sisse viiakse, siis hakkavad need tingimused rakenduma ka Tartu Ülikoolis õppijatele.  

Muudatuste kohaselt võib ülikool õppetasu nõuda üliõpilaselt, kes  

  • on õppima asudes juba immatrikuleeritud kõrgharidustaseme tasuta õppesse. Samaaegselt on õigus tasuta õppida vaid ühel kõrgharidustaseme õppekaval.
  • on juba tasuta õppinud kõrgharidustaseme esimesel või teisel astmel vähemalt 365 kalendripäeva ning kelle samalt kõrgharidustaseme astmelt eksmatrikuleerimisest on möödas lühem aeg kui kümme aastat. Kusjuures on muudetud põhimõtet, mille kohaselt rakenduskõrgharidusõpe, bakalaureuseõpe ning integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe loeti üliõpilaselt õppetasu hüvitamise mõttes varem erinevateks õpeteks. Kui üliõpilane on tasuta õppinud vähemalt 365 kalendripäeva või lõpetanud bakalaureuseõppe, ei ole tal võimalik kohe asuda tasuta rakenduskõrgharidusõppesse või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppesse ning vastupidi.  
  • on varem kahel korral samal kõrgharidusastmel tasuta õppesse immatrikuleeritud ja viimasest õppest eksmatrikuleerimisest on möödas lühem aeg kui kümme aastat. See tähendab, et hoolimata päevade arvust, läbitud semestritest või õppekavast, saab üliõpilane kolmandat korda samale kõrgharidusastmele õppima asuda ainult tasulisel õppekohal.  

Seaduse muudatused hakkavad kehtima üliõpilastele, kes immatrikuleeritakse alates 2024. aasta sügisest.
Üliõpilastele, kes on immatrikuleeritud enne 2024/2025. õppeaastat, kehtivad aastatel 2024-2026 senised piirangud ning neile rakendatakse uusi piiranguid alates 2027/2028. õa.  

 

 

 

Teist korda samal õppekaval õppimine

Tasuta õppima asumise piirang kehtib neile, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale. Siin ei eristata tasulisi ja tasuta õppivaid üliõpilasi - piirang kehtib kõigile võrdselt.

Piirang kehtib nii eestikeelsete õppekavade puhul kui ka ingliskeelsete õppekavade puhul õppetasust vabastatud õppekohtadel. 

 


 

Õppetasuvabastus

Kui rakendub teist korda tasuta õppimise piirang, siis ei saa taotleda õppetasuvabastust, välja arvatud õpetajakoolituse õppekavale õppima asunud üliõpilane, kui ta töötab õpetajana, sh eripedagoogi või sotsiaalpedagoogina vähemalt 18-tunnise nädalakoormusega (või 0,5 koormusega) ja on sisse astunud täiskoormusega õppesse. Loe lähemalt õppetasuvabastusest.

 

Tartu Ülikoolis mitmel õppekohal õppimisest

Tartu Ülikoolis on üliõpilasel õigus olla immatrikuleeritud korraga ühele õppekavale. Tartu Ülikoolis toimub õppetöö

  • kõrghariduse esimesel tasemel rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes;
  • teisel tasemel magistriõppes ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes;
  • kolmandal tasemel doktoriõppes.

 

 Teist korda tasuta õppimise piirangud kehtivad Tartu Ülikoolis algusest peale sisseastumise korral (mitte vabale õppekohale kandideerimise korral).

 

 Teist korda tasuta õppimist reguleerib kõrgharidusseadus, Tartu Ülikoolis mitmel õppekohal õppimist õppekorralduseeskiri.

 

Õppekorralduse pealehele

Õppetasud

Pooleli jäänud õpingute jätkamine

Vabale õppekohale kandideerimine

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium
Karjääri alustava teadlase ülekantavad oskused

Doktorandi eneseanalüüs

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Seenenädal: seeneõhtu 6. septembril