Skip to main content

Arstiteadus

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
6 aastat, 360 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
180
Õppetasu
tasuta

Arsti elukutse on ühiskonna suundumustest sõltumatu, kõrgelt hinnatud ja korralikult tasustatud. Tartu Ülikoolis arstiteaduse õppe läbinud on oodatud edasi õppima ja töötama nii Eestis kui ka mujal Euroopas. 

„Arstiteaduse eriala on kõige huvitavam ja praktilisem valik. See annab avara maailmavaate ja visaduse närida ennast kas või läbi halli kivi kõige inspireerivamas keskkonnas. Tartu Ülikooli arstiõpe on baas selleks, et edasises elus ja valikutes oleks kogu maailm avatud.“ 

Le Vallikivi, Jürgensoni perearstikeskuse perearst, Eesti Perearstide Seltsi esimees

Et saada arstiks, on sul vaja esimese kuue aasta vältel pühenduda jäägitult õpingutele. Sel ajal on sul põhiõppes piisavalt aega otsustada, millisele kitsamale erialale soovid sa keskenduda pärast lõpetamist. Eriarstiõppes ehk residentuuris on valida näiteks peremeditsiini, kirurgia, anestesioloogia ja lastehaiguste eriala. 

Esimesel kolmel kursusel saadud põhiteadmised ja laborites omandatud oskused annavad ülevaate inimkeha anatoomiast ja füsioloogiast, enamikust haigustest, nende spetsiifikast ning ravi- ja ennetamise võimalustest. Et tagada üliõpilastele võimalikult vahetu kontakt õppejõu ja õppeainega, õpitakse enamasti väiksemates rühmades. 

Juba esimesest kursusest alates on teoreetiline ja praktiline õpe tihedalt seotud, kuid patsientidega hakkad sa kokku puutuma ning nendega töötamise kogemusi omandama alates kolmandast õppeaastast. Kliiniline õppetöö Tartu Ülikooli Kliinikumis on arstiteadlase igapäevaelu tundmaõppimise ning patsiendi uurimise ja ravimise kunsti omandamise alus. 

Praktikumides saad esmase elulise kogemuse haiguste ennetus-, diagnostika- ja ravivõimalustest. Stuudiumi viimane aasta möödub sul juba täies mahus praktikal haiglas ja/või perearstikeskuses. 

Tartu Ülikoolis saab arstiteadust õppida nii eesti keeles kui ka (tasulises õppes) inglise keeles. 

Image

Meie üliõpilastel on võimalus astuda Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, mis esindab neid, korraldab üritusi ja hoolitseb üliõpilastel kollegiaalsuse kujunemise eest. Seltsi abiga toimuvad ka teaduskonverentsid, kus üliõpilased teevad põnevaid ettekandeid oma uurimistöödest. Sul on võimalik osaleda rahvusvahelises koostöös ning kliinilise või teadusliku välisvahetuse programmis. Seltsi ametlik häälepael on ajakiri Curare

Kõiki meie üliõpilasi esindav meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu tegeleb aktiivselt nende huvide ja õiguste eest seismise, arstiõppe parendamise ning muude akadeemiliste teemadega.  

Image

Arstiteaduse kuueaastase õppe läbinuna saad üldarsti kutse ja sind kantakse arstide registrisse. Sa võid leida tööd ka tervishoiusüsteemis ja riigiasutustes ametniku või eksperdina.  

Meie vilistlased moodustavad 99% Eesti arstkonnast ja on oodatud igas Eesti tervishoiuasutuses. 

Teadushuvilistel on võimalik suunduda doktoriõppesse. 

Teine võimalus on asuda eriarstiõppesse ehk residentuuri. Seal saad valida spetsialiseerumise eriala rohkem kui 40 seast ja õpe kestab kolm kuni viis aastat. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

Kandideerimisel tuleb sooritada akadeemiline test, kombineeritud keemia ja füüsika eksam ning osaleda sisseastumisintervjuul.

Akadeemilise testi toimumise kuupäevad on 19. märts 2022, 02. aprill 2022 ja 04. juuli 2022.

Märtsis ja aprillis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAIS-is 1.–10. märtsil 2022.

Juulis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega 13.–29. juunil 2022.

 

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks.

Testi ülesanded on probleemülesanded: etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded võivad hõlmata:

 • diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist,
 • seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites,
 • teksti mõistmist, sõnavara tundmist ja
 • matemaatiliste probleemide lahendamist.

Testis tuleb lahendada 35-45 ülesannet, testi lahendamiseks on aega 60 minutit. Testi koondtulemus esitatakse 100 punkti süsteemis (1-100). Testi saab sooritada eesti või vene keeles.

Ainukesed lubatud abivahendid testil on pliiats ja paber, mida võib vaja minna märkmete ja arvutuskäikude üleskirjutamiseks. Muude abivahendite kasutamine lubatud ei ole.

  Akadeemilise testi näidisülesanded eesti keeles

  Akadeemilise testi näidisülesanded vene keeles

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada rahvusvahelise testi Scholastic Aptitude Test (SAT) tulemusega.

Akadeemilist testi hinnatakse 100 punkti süsteemis ja test on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

Keemia- ja füüsika komplekseksam toimub 05. juulil 2022 kell 10.00 ja sellele saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega 13.–29. juunil 2022.

Komplekseksam toimub kirjalikult paberil eesti keeles. Komplekseksam kestab kokku 4 tundi.

Komplekseksamit hinnatakse 100 punkti süsteemis. Keemia osa eest on võimalik saada kuni 50 punkti ja füüsika osa eest samuti 50 punkti. Komplekseksam on sooritatud, kui eksami tulemus on kahe osa peale kokku vähemalt 51 punkti. Kombineeritud keemia ja füüsika eksami punktid moodustavad 30% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

Keemia osa
Keemia sisseastumiseksam põhineb põhikooli ja gümnaasiumi riikliku ainekava kohustuslikel kursusustel. Keemia eksam on kirjalik ja sisaldab 10-12 eri tüüpi küsimust või ülesannet. Keemia sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning perioodilisustabelit ja lahustuvustabelit (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Keemia põhikooli ainekava
Keemia gümnaasiumi ainekava (kursused: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“)
Keemia sisseastumiseksami näidistöö

Alustamas on keemia kursus, mis aitab valmistuda sisseastumiskatseteks.

Ettevalmistuseks vajalikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2017), Keemia alused. Maurus, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2019), Anorgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 3. Saar, M. (2014), Keemia alused. Töövihik. Maurus, Tallinn.
 4. Saar, M. (2020), Orgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 5. Saar, M. (2021), Orgaanilised ained. Töövihik. Maurus, Tallinn.

Soovituslikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. I osa. Avita, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. II osa. Avita, Tallinn.
 3. Tuulmets, A. (2002), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumil , Avita, Tallinn.
 4. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile I osa, Avita, Tallinn.
 5. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile II osa, Avita, Tallinn.
 6. Karolin, L. (2006), Orgaaniline keemia, harjutustik, Avita, Tallinn.
 7. Tamm, L. (2011) Keemia riigieksamite ülesandeid. Soovitusi lahendamiseks, Atlex, Tartu.

Füüsika osa
Komplekseksami füüsika osa järgib riiklikku ainekava. Eksam koosneb valik- ja vabavastustega küsimusest. Füüsika sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning valemite lehte (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Füüsika sisseastumiseksami näidistöö

Õppematerjalideks on opik.fyysika.ee-s olevad õpikud:

 1. Tempel, E. Füüsika 8. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/36
 2. Paaver, J., Tempel, E. Füüsika 9. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/70
 3. Tarkpea, K., Peil, I. Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/77
 4. Peil, I. Mehaanika. Perioodilised liikumised, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/78
 5. Tarkpea, K., Voolaid, H. Elektromagnetism, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/15 või Murulaid, R. Elektromagnetism, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/61
 6. Reemann, M. Energia, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/40
 7. Paaver, J. Mikro- ja megamaailma füüsika, peatükid 1 ja 2. https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/32

Sisseastumisintervjuud toimuvad 07. juulil 2022 ja 08. juulil 2022 algusega kell 9.00 aadressil Ravila 19, Tartu, ruumides 0088, 0089, 0092 ja 0093.

Sisseastumisintervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 51 punkti 100st ja kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemus samuti vähemalt 51 punkti 100st. Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 • teadmised õpingutest arstiteaduse, hambaarstiteaduse või proviisori õppekavadel;
 • motivatsioon saada arstiks, hambaarstiks või proviisoriks, soov sellel erialal töötada;
 • eneseväljendus- ja suhtlemisoskused (sh eesti keele valdamine kõnes).

Sisseastumisintervjuu struktuur

 1. intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ja õppekava tundmise väljaselgitamiseks (8-9 min).

Hinnatakse

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks (kuni 50 punkti);
 • õpingute eripärade tundmist (25 punkti)
 • eneseväljendus- ja suhtlemisoskuseid ning eesti keele valdamist (kuni 25 punkti).

Hinde kujunemine: iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus kolme ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide keskmisena. Sisseastumisintervjuu tulemus on kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Sisseastumisintervjuu punktid moodustavad 10% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • akadeemilise testi tulemust 30% ulatuses
 • kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemust 30% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 30% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 10% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel ning võrdsete punktide korral eelistatakse üliõpilaskandidaati, kelle kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemus on parem. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Arstiteaduse õppekavale võetakse eritingimusel vastu üliõpilaskandidaat, kes on 

 • 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üle-eestilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadil lõppvoorus üldpingereas (st mitte ainult ühe klassi arvestuses) kümne parima hulka.

NB! Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. 

Rene Kärner
Meditsiiniteaduste valdkond
Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat
dekanaadi juhataja
Ravila 19-1055
+372 737 5325
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022