Arstiteadus

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
6 aastat , 360 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
180
Õppetasu
tasuta

Arsti elukutse on ühiskonna suundumustest sõltumatu, kõrgelt hinnatud ja korralikult tasustatud. Tartu Ülikoolis arstiteaduse õppe läbinud on oodatud edasi õppima ja töötama nii Eestis kui ka mujal Euroopas. 

„Arstiteaduse eriala on kõige huvitavam ja praktilisem valik. See annab avara maailmavaate ja visaduse närida ennast kas või läbi halli kivi kõige inspireerivamas keskkonnas. Tartu Ülikooli arstiõpe on baas selleks, et edasises elus ja valikutes oleks kogu maailm avatud.“ 

Le Vallikivi, Jürgensoni perearstikeskuse perearst, Eesti Perearstide Seltsi esimees

Et saada arstiks, on sul vaja esimese kuue aasta vältel pühenduda jäägitult õpingutele. Sel ajal on sul põhiõppes piisavalt aega otsustada, millisele kitsamale erialale soovid sa keskenduda pärast lõpetamist. Eriarstiõppes ehk residentuuris on valida näiteks peremeditsiini, kirurgia, anestesioloogia ja lastehaiguste eriala. 

Esimesel kolmel kursusel saadud põhiteadmised ja laborites omandatud oskused annavad ülevaate inimkeha anatoomiast ja füsioloogiast, enamikust haigustest, nende spetsiifikast ning ravi- ja ennetamise võimalustest. Et tagada üliõpilastele võimalikult vahetu kontakt õppejõu ja õppeainega, õpitakse enamasti väiksemates rühmades. 

Juba esimesest kursusest alates on teoreetiline ja praktiline õpe tihedalt seotud, kuid patsientidega hakkad sa kokku puutuma ning nendega töötamise kogemusi omandama alates kolmandast õppeaastast. Kliiniline õppetöö Tartu Ülikooli Kliinikumis on arstiteadlase igapäevaelu tundmaõppimise ning patsiendi uurimise ja ravimise kunsti omandamise alus. 

Praktikumides saad esmase elulise kogemuse haiguste ennetus-, diagnostika- ja ravivõimalustest. Stuudiumi viimane aasta möödub sul juba täies mahus praktikal haiglas ja/või perearstikeskuses. 

Tartu Ülikoolis saab arstiteadust õppida nii eesti keeles kui ka (tasulises õppes) inglise keeles. 

Image
Õppetöö

Meie üliõpilastel on võimalus astuda Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, mis esindab neid, korraldab üritusi ja hoolitseb üliõpilastel kollegiaalsuse kujunemise eest. Seltsi abiga toimuvad ka teaduskonverentsid, kus üliõpilased teevad põnevaid ettekandeid oma uurimistöödest. Sul on võimalik osaleda rahvusvahelises koostöös ning kliinilise või teadusliku välisvahetuse programmis. Seltsi ametlik häälepael on ajakiri Curare

Kõiki meie üliõpilasi esindav meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu tegeleb aktiivselt nende huvide ja õiguste eest seismise, arstiõppe parendamise ning muude akadeemiliste teemadega.  

Image
õppekeskkond

Arstiteaduse kuueaastase õppe läbinuna saad üldarsti kutse ja sind kantakse arstide registrisse. Sa võid leida tööd ka tervishoiusüsteemis ja riigiasutustes ametniku või eksperdina.  

Meie vilistlased moodustavad 99% Eesti arstkonnast ja on oodatud igas Eesti tervishoiuasutuses. 

Teadushuvilistel on võimalik suunduda doktoriõppesse. 

Teine võimalus on asuda eriarstiõppesse ehk residentuuri. Seal saad valida spetsialiseerumise eriala rohkem kui 40 seast ja õpe kestab kolm kuni viis aastat. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada akadeemiline test, füüsika ja keemia sisseastumiseksam ning osaleda sisseastumisintervjuul

Akadeemilise testi toimumise kuupäevad on 25. märts 2023, 1. aprill 2023 ja 3. juuli 2023.

Märtsis ja aprillis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAIS-is 1.–12. märtsini 2023.

Juulis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega 12.–28. juunini 2023.
 

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks.

Testi ülesanded on probleemülesanded: etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded võivad hõlmata:

 • diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist,
 • seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites ja
 • matemaatiliste probleemide lahendamist.

Testi lahendamiseks on aega 60 minutit ja selle aja jooksul tuleb vastata kuni 40 küsimusele.

Loe akadeemilise testi kohta lähemalt. 

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada rahvusvahelise testi Scholastic Aptitude Test (SAT) tulemusega.


Hindamine

Akadeemilist testi hinnatakse 100 punkti süsteemis ja test on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

Keemia- ja füüsika sisseastumiseksam toimub 04. juulil 2023 kell 10.00 ja sellele saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega 12.–28. juunil 2023. 

Sisseastumiseksam toimub kirjalikult paberil eesti keeles ning kestab kokku 4 tundi.
 

Keemia osa

Keemia sisseastumiseksam põhineb põhikooli ja gümnaasiumi riikliku ainekava kohustuslikel kursusustel. Keemia eksam on kirjalik ja sisaldab 10-12 eri tüüpi küsimust või ülesannet. Keemia sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning perioodilisustabelit ja lahustuvustabelit (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Keemia põhikooli ainekava
Keemia gümnaasiumi ainekava (kursused: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“)
Keemia sisseastumiseksami näidistöö

Ettevalmistuseks vajalikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2017), Keemia alused. Maurus, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2019), Anorgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 3. Saar, M. (2014), Keemia alused. Töövihik. Maurus, Tallinn.
 4. Saar, M. (2020), Orgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 5. Saar, M. (2021), Orgaanilised ained. Töövihik. Maurus, Tallinn.

Soovituslikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. I osa. Avita, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. II osa. Avita, Tallinn.
 3. Tuulmets, A. (2002), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumil , Avita, Tallinn.
 4. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile I osa, Avita, Tallinn.
 5. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile II osa, Avita, Tallinn.
 6. Karolin, L. (2006), Orgaaniline keemia, harjutustik, Avita, Tallinn.
 7. Tamm, L. (2011) Keemia riigieksamite ülesandeid. Soovitusi lahendamiseks, Atlex, Tartu.

Füüsika osa
Sisseastumiseksami füüsika osa järgib riiklikku ainekava. Eksam koosneb valik- ja vabavastustega küsimusest. Füüsika sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning valemite lehte (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Füüsika sisseastumiseksami näidistöö
Füüsika valemileht
Sisseastumiseksami füüsika osa teemad

Õppematerjalideks on opik.fyysika.ee-s olevad õpikud:

 1. Tempel, E. Füüsika 8. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/36
 2. Paaver, J., Tempel, E. Füüsika 9. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/70
 3. Tarkpea, K., Peil, I. Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/77
 4. Peil, I. Mehaanika. Perioodilised liikumised, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/78
 5. Murulaid, R. Elektromagnetism, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/61
 6. Reemann, M. Energia, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/40
 7. Paaver, J. Mikro- ja megamaailma füüsika, peatükid 1 ja 2. https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/32
   

Hindamine

Sisseastumiseksamit hinnatakse 100-punkti süsteemis. Keemia osa eest on võimalik saada kuni 50 punkti ja füüsika osa eest samuti 50 punkti. Eksam on sooritatud, kui selle tulemus on kahe osa peale kokku vähemalt 51 punkti. Füüsika ja keemia eksami punktid moodustavad 30% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

Sisseastumisintervjuud toimuvad 06. juulil 2023 ja 07. juulil 2023 algusega kell 9.00 aadressil Ravila 19, Tartu, ruumides 0088, 0089, 0092 ja 0093. NB! Intervjuud salvestatakse.

Sisseastumisintervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 51 punkti 100st ja füüsika ja keemia sisseastumiseksami tulemus samuti vähemalt 51 punkti 100st. Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskus (sh eesti keele valdamine kõnes);
 • teadmised õpingutest arstiteaduse, hambaarstiteaduse või proviisori õppekavadel;
 • kutsesobivus.

Sisseastumisintervjuu struktuur

 • intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 • komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi kutsesobivuse ja õppekava tundmise väljaselgitamiseks (8-9 min).
   

Hindamine

 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskust ning eesti keele valdamist (kuni 25 punkti);
 • õpingute eripärade tundmist (25 punkti);
 • kutsesobivust – hoiakute ja väärtuste vastavust elukutse eripäradele (kuni 50 punkti).

Hinde kujunemine: iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus kolme ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide keskmisena. Sisseastumisintervjuu tulemus on kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Sisseastumisintervjuu punktid moodustavad 20% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 30% ulatuses
 • akadeemilise testi tulemust 20% ulatuses
 • füüsika ja keemia sisseastumiseksami tulemust 30% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 20% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel ning võrdsete punktide korral eelistatakse üliõpilaskandidaati, kelle füüsika ja keemia sisseastumiseksami tulemus on parem. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

  Arstiteaduse õppekavale võetakse eritingimusel vastu üliõpilaskandidaat, kes on 

  • 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas (st mitte ainult ühe klassi arvestuses) kümne parima hulka.

  NB! Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

  Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 
  meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu 
  Ajakiri Eesti Arst
  Terviseportaal inimene.ee 
  Tartu Ülikooli Kliinikum 
  Eesti Arstide Liit 
  Terviseamet


  Arstivanne 

  Olles omandanud arstikutse, tänan oma õpetajaid. 
  Tõotan oma au ja südametunnistuse nimel, et pühendun 
  arstitöös inimese abistamisele ja humaansuse põhimõtete 
  teenimisele. Minu tegevuse sihiks olgu rahva tervise 
  säilitamine ja edendamine, haiguste ennetamine, haigete 
  ravimine ning nende kannatuste leevendamine. 

  Lähtun oma töös arstiteaduse põhimõtetest ja kasutan vaid 
  selliseid raviviise, mille tulemuslikkus on teaduslikult ja 
  eduka praktika kaudu tõendatud. Uuringu või raviviisi 
  soovitamisel austan patsiendi tahet ning teavitan teda nii 
  selle oodatavast kasust kui ka võimalikest ohtudest. 

  Suhtun oma kolleegidesse austusega ega keeldu abist, kui 
  nad oma patsiente ravides minu poole pöörduvad. 
  Täiendan pidevalt oma teadmisi ja oskusi ning jagan neid 
  oma kolleegidega. Hoian kõrgel arstikutse au nii patsientide 
  kui kogu ühiskonna ees. 

  Pean hoolikalt saladuses, mida patsiendiga seoses mulle 
  on usaldatud. Täidan oma arstikohust ühtviisi kõigi 
  patsientide suhtes, kedagi eelistamata. Miski ei saa mind 
  sundida oma oskusi kasutama arstieetika põhimõtete 
  vastu.

  Rene Kärner
  dekanaadi juhataja
  737 5325
  Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
  737 5625
  #sisseastumine
  Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
  06.07.2023
  #sisseastumine
  Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
  15.06.2023
  #sisseastumine
  2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
  27.04.2023
  #õppimine #sisseastumine
  Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
  10.04.2023