Arstiteadus

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
6 aastat , 360 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
186
Õppetasu
tasuta

Arsti elukutse on ühiskonna suundumustest sõltumatu, kõrgelt hinnatud ja korralikult tasustatud. Tartu Ülikoolis arstiteaduse õppe läbinud on oodatud edasi õppima ja töötama nii Eestis kui ka mujal Euroopas. 

„Arstiteaduse eriala on kõige huvitavam ja praktilisem valik. See annab avara maailmavaate ja visaduse närida ennast kas või läbi halli kivi kõige inspireerivamas keskkonnas. Tartu Ülikooli arstiõpe on baas selleks, et edasises elus ja valikutes oleks kogu maailm avatud.“ 

Le Vallikivi, Jürgensoni perearstikeskuse perearst, Eesti Perearstide Seltsi esimees

Et saada arstiks, on sul vaja esimese kuue aasta vältel pühenduda jäägitult õpingutele. Sel ajal on sul põhiõppes piisavalt aega otsustada, millisele kitsamale erialale soovid sa keskenduda pärast lõpetamist. Eriarstiõppes ehk residentuuris on valida näiteks peremeditsiini, kirurgia, anestesioloogia ja lastehaiguste eriala. 

Esimesel kolmel kursusel saadud põhiteadmised ja laborites omandatud oskused annavad ülevaate inimkeha anatoomiast ja füsioloogiast, enamikust haigustest, nende spetsiifikast ning ravi- ja ennetamise võimalustest. Et tagada üliõpilastele võimalikult vahetu kontakt õppejõu ja õppeainega, õpitakse enamasti väiksemates rühmades. 

Juba esimesest kursusest alates on teoreetiline ja praktiline õpe tihedalt seotud, kuid patsientidega hakkad sa kokku puutuma ning nendega töötamise kogemusi omandama alates kolmandast õppeaastast. Kliiniline õppetöö Tartu Ülikooli Kliinikumis on arstiteadlase igapäevaelu tundmaõppimise ning patsiendi uurimise ja ravimise kunsti omandamise alus. 

Praktikumides saad esmase elulise kogemuse haiguste ennetus-, diagnostika- ja ravivõimalustest. Stuudiumi viimane aasta möödub sul juba täies mahus praktikal haiglas ja/või perearstikeskuses. 

Tartu Ülikoolis saab arstiteadust õppida nii eesti keeles kui ka (tasulises õppes) inglise keeles. 

Image
Õppetöö

Meie üliõpilastel on võimalus astuda Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, mis esindab neid, korraldab üritusi ja hoolitseb üliõpilastel kollegiaalsuse kujunemise eest. Seltsi abiga toimuvad ka teaduskonverentsid, kus üliõpilased teevad põnevaid ettekandeid oma uurimistöödest. Sul on võimalik osaleda rahvusvahelises koostöös ning kliinilise või teadusliku välisvahetuse programmis. Seltsi ametlik häälepael on ajakiri Curare

Kõiki meie üliõpilasi esindav meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu tegeleb aktiivselt nende huvide ja õiguste eest seismise, arstiõppe parendamise ning muude akadeemiliste teemadega.  

Image
õppekeskkond

Arstiteaduse kuueaastase õppe läbinuna saad üldarsti kutse ja sind kantakse arstide registrisse. Sa võid leida tööd ka tervishoiusüsteemis ja riigiasutustes ametniku või eksperdina.  

Meie vilistlased moodustavad 99% Eesti arstkonnast ja on oodatud igas Eesti tervishoiuasutuses. 

Teadushuvilistel on võimalik suunduda doktoriõppesse. 

Teine võimalus on asuda eriarstiõppesse ehk residentuuri. Seal saad valida spetsialiseerumise eriala rohkem kui 40 seast ja õpe kestab kolm kuni viis aastat. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi: 

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (30%),
 • akadeemiline test (20%),
 • füüsika ja keemia sisseastumiseksam (30%) ja
 • sisseastumisintervjuu (20%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumiseksamid


Akadeemiline test
 

 testi saab sooritada ühel korral, kas

 • 23. märtsil 2024 kell 10.00, 12.00 ja 16.00 Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus, Viljandis ja Kuressaares või
 • 6. aprillil 2024 kell 10.00, 12.00 ja 16.00 Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus ja Viljandis või
 • 1. juulil 2024 kell 10.00, 12.00 ja 16.00 Tartus ja Tallinnas.

Märtsis ja aprillis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAIS-is 1.–10. märtsini 2024.

Juulis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega 12.–26. juunini 2024.


Akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiülesannetega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada.

Testi ülesanded on probleemülesanded, st etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded hõlmavad

 • diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist,
 • seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites,
 • matemaatiliste probleemide lahendamist.

Testi lahendamiseks on aega 60 minutit ja selle aja jooksul tuleb vastata kuni 40 küsimusele.

Loe akadeemilise testi kohta lähemalt. 

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada testi Scholastic Aptitude Test (SAT) tulemusega.

Akadeemilist testi hinnatakse 100 punkti süsteemis ja test on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

 

Füüsika ja keemia sisseastumiseksam
 

 3. juulil 2024 kell 10.00 või kell 13.00 Tartus aadressil Narva mnt 18 ruumides 2003, 2004, 2005, 2017, 2021, 2029, 2030 ja 2060, Jakobi 5 ruumis 127, Jakobi 2 ruumis 105 või Lossi 36 ruumis 116

Keemia- ja füüsika sisseastumiseksami sooritamine toimub Tartu Ülikooli testide keskkonnas ja sellele saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega.

Sisseastumiseksami nii keemia kui ka füüsika osa vastamiseks on aega 60 minutit. Kokku on mõlema testi täitmiseks 120 minutit. Test on eesti keeles.

Kandidaat peab olema valmis, et testi sooritamise ajal on tal käepärast mustandipaber, pastapliiats ja kalkulaator, et teha mõningaid vahepealseid arvutusi.

Sisseastuja saab testide keskkonda sisse logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ning Smart ID-ga. Testi katkemisel mistahes põhjusel saab testi uuesti käivitada ja jätkata ainult kuni testi sulgemiseni.

Keemia osa

Keemia sisseastumiseksam põhineb põhikooli ja gümnaasiumi riikliku ainekava kohustuslikel kursusustel. Keemia eksam sisaldab eri tüüpi küsimusi ja ülesandeid. Keemia sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada perioodilisustabelit, metallide pingerida ja lahustuvustabelit (on sisseastujal kasutatavad testide keskkonnas).

Ettevalmistuseks vajalikud materjalid:

 • Tamm, L. (2017), Keemia alused. Maurus, Tallinn.
 • Tamm, L. (2019), Anorgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 • Saar, M. (2014), Keemia alused. Töövihik. Maurus, Tallinn.
 • Saar, M. (2020), Orgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 • Saar, M. (2021), Orgaanilised ained. Töövihik. Maurus, Tallinn.

Soovituslikud materjalid:

 • Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. I osa. Avita, Tallinn.
 • Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. II osa. Avita, Tallinn.
 • Tuulmets, A. (2002), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumil , Avita, Tallinn.
 • Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile I osa, Avita, Tallinn.
 • Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile II osa, Avita, Tallinn.
 • Karolin, L. (2006), Orgaaniline keemia, harjutustik, Avita, Tallinn.
 • Tamm, L. (2011) Keemia riigieksamite ülesandeid. Soovitusi lahendamiseks, Atlex, Tartu.

Füüsika osa

Sisseastumiseksami füüsika osa järgib riiklikku ainekava. Eksam koosneb valik- ja vabavastustega küsimusest. Füüsika sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada valemite lehte (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Õppematerjalideks on opik.fyysika.ee-s olevad õpikud:

Füüsika sisseastumiseksami näidistöö

Hindamine

Sisseastumiseksamit hinnatakse 100 punkti süsteemis. Keemia osa eest on võimalik saada kuni 50 punkti ja füüsika osa eest samuti 50 punkti. Eksam on sooritatud, kui tulemus on kahe osa peale kokku vähemalt 51 punkti. Füüsika ja keemia sisseastumiseksami punktid moodustavad 30% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

NB! Alustamas on keemia ja füüsika kursused, mis aitavad valmistuda sisseastumiskatseteks.
 

Sisseastumisintervjuu
 

 8. või 9. juulil 2024 kell 9.00 Tartus aadressil Ravila 19 ruumides 0012, 0013, 0014, 0088, 0089, 0092, 0093, 1015, 1024, 1026 või 1038

Sisseastumisintervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 51 punkti 100st ja füüsika ja keemia sisseastumiseksami tulemus samuti vähemalt 51 punkti 100st. Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskus (sh eesti keele valdamine kõnes);
 • teadmised õpingutest arstiteaduse õppekavadel;
 • kutsesobivus.

Sisseastumisintervjuu struktuur

 • intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 • komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi kutsesobivuse ja õppekava tundmise väljaselgitamiseks (8-9 min).
   

Hindamine

 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskust ning eesti keele valdamist (kuni 25 punkti);
 • õpingute eripärade tundmist (kuni 25 punkti);
 • kutsesobivust – hoiakute ja väärtuste vastavust elukutse eripäradele (kuni 50 punkti).

Hinde kujunemine: iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus kolme ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide keskmisena. Sisseastumisintervjuu tulemus on kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Sisseastumisintervjuu punktid moodustavad 20% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.


Eritingimusel kandideerimine


Arstiteaduse õppekavale võetakse eritingimusel vastu kandidaadid, kes on 

 • 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas (st mitte ainult ühe klassi arvestuses) kümne parima hulka.

NB! Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 
meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu 
Ajakiri Eesti Arst
Terviseportaal inimene.ee 
Tartu Ülikooli Kliinikum 
Eesti Arstide Liit 
Terviseamet


Arstivanne 

Olles omandanud arstikutse, tänan oma õpetajaid. 
Tõotan oma au ja südametunnistuse nimel, et pühendun 
arstitöös inimese abistamisele ja humaansuse põhimõtete 
teenimisele. Minu tegevuse sihiks olgu rahva tervise 
säilitamine ja edendamine, haiguste ennetamine, haigete 
ravimine ning nende kannatuste leevendamine. 

Lähtun oma töös arstiteaduse põhimõtetest ja kasutan vaid 
selliseid raviviise, mille tulemuslikkus on teaduslikult ja 
eduka praktika kaudu tõendatud. Uuringu või raviviisi 
soovitamisel austan patsiendi tahet ning teavitan teda nii 
selle oodatavast kasust kui ka võimalikest ohtudest. 

Suhtun oma kolleegidesse austusega ega keeldu abist, kui 
nad oma patsiente ravides minu poole pöörduvad. 
Täiendan pidevalt oma teadmisi ja oskusi ning jagan neid 
oma kolleegidega. Hoian kõrgel arstikutse au nii patsientide 
kui kogu ühiskonna ees. 

Pean hoolikalt saladuses, mida patsiendiga seoses mulle 
on usaldatud. Täidan oma arstikohust ühtviisi kõigi 
patsientide suhtes, kedagi eelistamata. Miski ei saa mind 
sundida oma oskusi kasutama arstieetika põhimõtete 
vastu.

Rene Kärner
dekanaadi juhataja
737 5325
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024